Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Ispanijos Karalystės dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

SUTARTIS TARP LIETUVOS RESPUBLIKOS IR ISPANIJOS KARALYSTĖS
DĖL BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS, ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITYSE
 
Lietuvos Respublika ir Ispanijos Karalystė,
siekdamos plėtoti draugiškus abiejų šalių santykius,
būdamos įsitikinusios, kad mainai ir bendradarbiavimas kultūros, švietimo ir mokslo srityse leis geriau pažinti viena kitos tautas ir kultūras,
s u s i t a r ė:
 
1 straipsnis
Susitariančiosios šalys rems ir skatins abiejų valstybių kultūrinius mainus, taip pat teiks žinių apie valstybių istoriją ir kultūras.
 
2 straipsnis
Susitariančiosios šalys padės keistis bibliografine medžiaga apie valstybių istoriją ir kultūrą.
 
3 straipsnis
Susitariančiosios šalys skatins bendradarbiauti muzikos, teatro, operos ir baleto srityse ir padės apsikeisti menininkų kolektyvų gastrolėmis.
 
4 straipsnis
Susitariančiosios šalys skatins keistis meno ir kitokiomis kultūros parodomis, padės jas organizuoti ir nustatyta tvarka teiks tų parodų valstybinę apsaugą.
 
5 straipsnis
Susitariančiosios šalys skatins bendradarbiauti kultūros paveldo, muziejininkystės ir archeologijos srityse. Kiekviena šalis sudarys sąlygas kitos šalies piliečiams naudotis savo šalies bibliotekomis, archyvais ir kitomis kultūros ir švietimo vertybėmis.
 
6 straipsnis
Kiekviena šalis pagal savo galiojančius įstatymus savo teritorijoje garantuos kitos šalies intelektualinės nuosavybės teises.
 
7 straipsnis
Susitariančiosios šalys skatins bendradarbiauti kino meno srityje ir kviesis viena kitą dalyvauti jų šalyse rengiamuose tarptautiniuose kino festivaliuose.
 
8 straipsnis
Susitariančiosios šalys skatins keistis mokytojais, moksleiviais, studentais, mokslininkais ir ekspertais. Jos taip pat skatins bendradarbiauti abiejų šalių universitetus, mokslo institutus ir tyrimo centrus.
 
9 straipsnis
Susitariančiosios šalys pasirūpins, kad būtų suteikiama stipendijų kitos šalies studentams ir mokslininkams studijuoti ir gilinti specializaciją meno, kultūros, mokslo ir technologijų srityse.
 
10 straipsnis
Susitariančiosios šalys nustatys sąlygas, kurios būtinos mokslo diplomams, titulams ir universiteto laipsniams abipusiškai pripažinti kiekvienoje iš šalių pagal tų šalių vidaus įstatymus.
 
11 straipsnis
Susitariančiosios šalys skatins keistis vadovėliais ir kita mokymo medžiaga, pagal kurią kiekvienoje šalyje dėstoma istorija, geografija, kultūra, ekonomikos ir socialinio gyvenimo plėtotė, taip pat skatins keistis mokymo kursais, abiejų šalių švietimo įstaigų išleidžiamomis programomis.
 
12 straipsnis
Susitariančiosios šalys pritars radijo, televizijos ir kitų masinio informavimo priemonių bendradarbiavimui.
 
13 straipsnis
Susitariančiosios šalys skatins ir rems abiejų šalių jaunimo organizacijų kontaktus ir jų atstovų mainus.
 
14 straipsnis
Susitariančiosios šalys rems bendradarbiavimą kūno kultūros ir sporto srityse, skatins abiejų šalių sporto organizacijų ryšius.
 
15 straipsnis
Susitariančiosios šalys skatins bendradarbiauti šioje Sutartyje paminėtose srityse, nepažeidžiant Susitariančiųjų šalių teisių ir įsipareigojimų, išplaukiančių iš kitų pasirašytų tarptautinių sutarčių bei tarptautinių organizacijų, kurių narėmis Šalys yra, nuostatų.
 
16 straipsnis
Susitariančiosios šalys nutaria steigti vienodais pagrindais sudarytą Mišrią komisiją, kurios pareiga bus įgyvendinti šią Sutartį ir spręsti iškylančius Sutarties įgyvendinimo klausimus.
 
Mišri komisija rinksis pakaitomis kiekvienoje iš šalių, susitikimų datos ir vietos bus derinamos diplomatiniais kanalais.
 
17 straipsnis
Ši Sutartis galios penkerius metus ir kaskart bus atnaujinama tam pačiam penkerių metų laikotarpiui, kol viena iš šalių prieš šešis mėnesius iki jos galiojimo pabaigos praneš kitai šaliai nutraukianti Sutartį.
 
Sutartis įsigalios nuo tos dienos, kai abi šalys raštu diplomatiniais kanalais informuos viena kitą įvykdžiusios visus toje valstybėje galiojančius reikalavimus, kurių reikia šiai Sutarčiai įsigalioti. Surašyta Vilniuje 1995 m. lapkričio 22 d. dviem egzemplioriais lietuvių, ispanų ir anglų kalbomis, abu tekstai turi vienodą teisinę galią. Jei bus interpretuojama skirtingai, reikės vadovautis anglišku tekstu.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU
ISPANIJOS KARALYSTĖS VARDU

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas