Titulinis
Naujienos
2023 - 01 - 20

Kaip elgtis avarinės grėsmės kultūros paveldo objekte atveju?

21-fdd9a820b9ce8bd734c510b91e54540a.JPG
Žiniasklaidoje plačiai nuskambėjo valstybės saugomame regioninio lygmens kultūros paveldo objekte – dailininko Justino Vienožinskio sodyboje Rokiškio rajone, Obelių seniūnijoje – gyvenančių dailininko giminaičių pasipiktinimas valdininkų reakcija, savininkams be suderinimo su atitinkamomis institucijomis savavališkai suremontavus, pasak jų, supuvusią sieną. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos aiškinasi situaciją.
Džiaugiamės piliečiais, kuriems rūpi paveldas ir kurie pamatę, kad kažkas su juo vyksta negerai, informuoja mus. Tačiau būtų dar geriau, jei paveldo objektų valdytojai, savininkai, prieš planuodami darbus susisiektų su Kultūros paveldo departamento teritoriniu skyrium ir pasikonsultuotų. Tikrai gausite visą reikiamą informaciją, kurią rasti įstatymuose, kaip dažnai girdime, labai sunku ir painu. Visi kultūros paveldo objektų valdytojai, savininkai ar kiti valdymo teisių turėtojai privalo vadovautis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu ir kitais kultūros paveldo objektų naudojimą, tvarkymą ir priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais. 
Kaip rašoma Paveldo tvarkybos reglamente PRT 3.08.01:2013 („Tvarkybos darbų rūšys“), esant neatidėliotinam atvejui (dėl grėsmės žmonių gyvybei ir / ar kai yra akivaizdus griūties pavojus), statinio stabilumui užtikrinti būtini skubiai atlikti avarijos grėsmės pašalinimo darbai gali būti atliekami ir be tvarkybos darbų projekto bei leidimo atlikti tvarkybos darbus, tačiau parengus šių darbų aprašą ir, esant būtinybei, jų schemą. Aprašas – laisva forma išvardinti darbai, kokius ketinama atlikti likviduojant avarinę būklę, taip pat būtina pridėti avarinės vietos nuotraukas ir pastato schemoje pažymėti vietą. Viskas gana paprasta. Tada apie neatidėliotinų avarijos grėsmės pašalinimo darbų vykdymą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo jų pradžios būtina pranešti ir pateikti šių darbų aprašą ir, jeigu parengta, schemą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniam padaliniui. Kultūros paveldo departamento teritorinis padalinys ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pranešimo gavimo turi patikrinti avarijos grėsmės pašalinimo darbus atlikimo vietoje, juos įvertinti ir derinti valdytojo pateiktą darbų aprašą ir schemą, konsultuoti objekto valdytoją, kaip toliau organizuoti tvarkybos darbus.
 
Visas paveldo tvarkybos reglamente aprašytas tvarkybos darbų rūšis rasite čia:
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.456915
 
Dailininko Justino Vienožinskio sodyba (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 11145), susidedanti iš namo (22854), ledainės (22855), ūkinio pastato (22856), daržinės (22857), Rokiškio rajono sav., Obelių sen., Audronių I k., įrašyta į Kultūros vertybių registrą 1997 m., pripažinta valstybės saugoma 2005 m. Dailininkas J. Vienožinskis gimė 1886 m. birželio 29 d. Mataučiznoje, tuometiniame Rokiškio valsčiuje, mirė 1960 m. liepos 29 d., palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse. Lankė Obelių pradinę mokyklą, vėliau tęsė mokslus Mintaujos (dab. Jelgava) gimnazijoje. 1902-1905 m. mokėsi Maskvoje, tuo pat metu lankydamas tapybos studiją. 1905 m. grįžo į Lietuvą, už anticarinę veiklą suimtas, 1906 -1908 m. kalintas. 1908 m. išvyko į Krokuvos dailės akademiją studijuoti tapybos, gilino žinias kituose Europos meno centruose. Pirmojo pasaulinio karo metais gyveno gimtinėje.
Po nepriklausomybės paskelbimo J. Vienožinskis dirbo Rokiškio ir Zarasų gimnazijose. 1920 m. rudenį parengė projektą dėl piešimo kursų steigimo. Jie po dvejų metų buvo perorganizuoti į Kauno meno mokyklą, kurios direktoriumi ir tapo J. Vienožinskis. Dalyvavo Lietuvos meno kūrėjų draugijos veikloje. 1935-1936 m. pirmininkavo Lietuvos dailės sąjungai. 1940-1946 m. dirbo dėstytoju Vilniaus dailės akademijoje (nuo 1944 Vilniaus dailės institutas), 1946 m. profesorius. 1952-1956 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje (tuo metu LSSR dailės muziejus). Dailininko mokiniai: Robertas Antinis, Juozas Bagdonas, Vytautas Ignas, Juozas Mikėnas, Napoleonas Petrulis, Augustinas Savickas, Liudvikas Strolis, Veronika Šleivytė, Arbit Blatas ir kt. 1928 m. Kaune, 1961 m., 1986 m. Vilniuje surengtos personalinės kūrybos parodos.
 
Dailininko sodybos name įrengta memorialinė ekspozicija. J. Vienožinskio palikuonys muziejui skyrė keletą kambarių, kuriuose eksponuojami tapytojo kūriniai, tapybos reikmenys, baldai, šeimos relikvijos, fotografijos.
 
KPD informacija
Dailininko J. Vienožinskio sodybos namas. KPD (Rasuolės Kerbedienės) nuotrauka
 
 
Paskutinį kartą redaguota2023 - 01 - 25

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas