En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Veikla

Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos diegiamos vidaus administravimo sistemą gerinančios valdymo sistemos

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) įgyvendina projektą „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vidaus administravimo tobulinimas“, finansuojamą pagal 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonę VP1-4.2-VRM-03-V „Viešojo administravimo subjektų sistemos tobulinimas“ iš Europos socialinio fondo lėšų. Bendra skirtų Europos socialinio fondo lėšų suma – 1372 336 litai.

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas Kultūros paveldo departamente

Kultūros paveldo departamentas pradeda įgyvendinti projektą „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas“ VP1-4.1-VRM-03-V-01-041.

Kontrolės skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos

direktoriaus

2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 100

Kontrolės skyriaus išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyrio nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos

direktoriaus 2007-01-02

įsakymu Nr. P-01

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos direktoriaus

2006-03-28
įsakymu Nr. Į-123

Administracinio skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie
Kultūros ministerijos direktoriaus

2006-07-01 įsakymu Nr. Į-306

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos vykdomos programos

2012 m.

2011 m.

2010 m.

2009 m.

2008 m.

Spausdinimo versija