En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008

Ingrida Semaškaitė “Lietuvos dvarai“

Žinyno „Lietuvos dvarai“ dviejuose tomuose glaustai pristatoma apie 600 Lietuvoje išlikusių dvarų ir dvarviečių, kurias jau galima vadinti archeologiniais dvarais, nes jų telikęs kultūrinis sluoksnis, kurį tyrinėja archeologai. Žinyną sudaro dešimt skyrių, kurie sudaryti pagal apskritis. Apskričių skyriuose aprašymai sudėti į savivaldybių poskyrius.

Girėnas Povilionis „Vargondirbystės menas Lietuvoje: nuo baroko iki klasicizmo“

Moksliniame vargonų kataloge, „Vargondirbystės menas Lietuvoje: nuo baroko iki klasicizmo“ pristatomi bažnyčių baroko ir klasicizmo laikotarpio (XVII a. – XIX a. pirmoji pusė) išlikę vargonai. Autorius pateikia duomenis apie vargonų meistrus, vargonų sukūrimo, perstatymo datas, jų struktūrą, dispoziciją. Katalogo vargonų geografija išeina už dabartinės Lietuvos ribų ir apima to laikmečio Vilniaus ir Žemaičių vyskupijų bei joms administratoriaus teisėmis pavaldžias Kuršo ir Livonijos vyskupijų teritorijas. Kataloge pateikiama ir dalies bažnyčių, iki šių dienų neišlikę vargonai.

Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis (virš 600 vnt.), tekstas pateikiamas ir anglų kalba.

Juozas Bardauskas „Kultūros paminklai“

Mokslinių straipsnių rinkinyje „Kultūros paminklai“, kurio išleistas jau 13-tas numeris, nagrinėjamos paveldotyros, paveldosaugos teorinės problemos ir jų pritaikymas praktikoje, publikuojami straipsniai archeologijos, menotyros, istorijos, urbanistikos paveldo klausimais.

Leidinyje nagrinėjamos UNESCO pasaulio paveldo objekto – Kuršių nerijos apsaugos (prof. J. Bučas), nekilnojamojo kultūros paveldo ne rinkos ekonominio vertinimo (I. Gražulevičiūtė-Vileniškė), pasaulio paveldo vertybių reglamentavimo (M. Mendelevičiūtė) ir kitos problemos.

Juozas Bardauskas, Svetlana Poligienė „Elektrėnų dekanato sakralinis paveldas“

Lietuvos kultūros pavelde svarbią vietą užima sakralinis paveldas, bažnyčios, cerkvės, kinesės ir kiti sakraliniai pastatai – tai Lietuvos ir Lietuvoje kūrusių kitų šalių architektų, inžinierių kūrybos palikimas. Bažnyčios istorija yra svarbi tautos ir valstybės istorijos.

„Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais“

Gintautas Zabiela, Eglė Marcinkevičiūtė

„Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2007 metais“2008 m. pabaigoje Lietuvos archeologija besidominčius skaitytojus pasiekė 27-oji kasmetinio mokslinio-informacinio leidinio “Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje” knyga, kurioje apžvelgiami visų 2007 m. vykdytų archeologinių tyrinėjimų rezultatai.

„Cultural Heritage and Tourism: Potential, Impact, Partnership and Governance“

Knyga „Cultural Heritage and Tourism: Potential, Impact, Partnership and Governance“ – Baltijos jūros šalių bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje rezultatas. Leidinys apibendrina regiono patirtį kultūros paveldo ir turizmo sąveikos, vietos kultūros vertybių integracijos į turizmo plėtrą srityje.

Ona Stasiukaitienė - Technikos paveldas Lietuvoje

Mūsų praeitis glūdi ne tik istorijos puslapiuose, dainose ar padavimuose, ją atspindi ir žmonijos rankomis sukurti materialūs daiktai – inžinerinės, techninės bei technologinės minties kūriniai.

Lietuvoje nuo seno prigijęs technikos paveldo terminas, tačiau ši sąvoka pastaruoju metu žymiai prasiplėtė: ji aprėpia ne tik senas mašinas ir techniką, tai yra ir pramonės, inžinerijos bei fabrikinės gamybos palikimas, technologija, gaminiai, transporto sistema ir industrializuotas kraštovaizdis. Knygos tikslas – apžvelgti įvairias technikos paveldo sritis, atskleisti jo ištakas. Šiame leidinyje apžvelgtos atskiros, per autorės darbo šioje srityje laikotarpį suregistruotos, technikos paveldo objektų rūšys, nušviesta jų raida ir lokalizacija.

Prevencinė archeologija Europoje: 2004 m. Vilniuje vykusios Europos prevencinės archeologijos komisijos (EPAC) konferencijos pranešimai

2004 m. Vilniuje įvyko Europos prevencinės archeologijos komisijos (angl. k. European Preventive Archaeology Corpus) konferencija. Leidinyje publikuoti šios konferencijos pranešimai anglų kalba.

Visoje Europoje dėl agresyvios ekonominės plėtros sparčiai nyksta begalė archeologinių vietovių. Įvairiose šalyse šios ardomosios veiklos pobūdis ir būdai, kaip to išvengti, skiriasi. Pranešimuose iš penkiolikos šalių: Belgijos, Prancūzijos, Graikijos, Vengrijos, Islandijos, Airijos, Italijos, Liuksemburgo, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Ispanijos, parengtuose bendradarbiaujant su Europos archeologų asociacija, atsispindi dabarties institucinė ir teisinė situacija. Leidinyje pateikiami statistiniai duomenys

Surinktas turinys Spausdinimo versija