En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Pranešimai spaudai

Kurklių sinagoga – Kultūros vertybių registre

2014-02-13

Kultūros paveldo departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba nutarė į Kultūros vertybių registrą įtraukti medinę Kurklių sinagogą. Šiam paveldo objektui suteiktas regioninis reikšmingumo lygmuo.

Teismas panaikino dalies administracinių sprendimų galiojimą Noreikiškių dvaro sodybos teritorijoje

2014-01-24

Didelio visuomenės ir žiniasklaidos dėmesio sulaukęs statybų atvejis buvusio Noreikiškių dvaro sodybos teritorijoje (Noreikiškių k., Ringaudų sen., Kauno r.) teismuose pasiekė finišą. 2014 m. sausio mėnesį Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau - Teismas) priėmė galutinę ir neskundžiamą nutartį.

Tikslesnė kultūros paveldo objektų apskaita – investuotojų ir projektuotojų patogumui

2014-01-14

Sausio pradžioje Kultūros paveldo departamentas apibendrino 2013 m. Kultūros vertybių registro duomenų tikslinimo rezultatus. Iš jų matyti, kiek ir kokiems kultūros paveldo objektams per praeitus metus buvo suteikta ar panaikinta teisinė apsauga, kokios vertingosios objektų savybės buvo patikslintos, nustatytos.

Marijampolės kolegijos fasadai atgavo istorinę išvaizdą

2013-01-07

Marijampolės miestą papuošė dar vienas restauruotas istorinis pastatas – buvusi Marijampolės mokytojų seminarija (Vytauto g. 47). Restauratoriai pabaigė šio statinio fasadų tvarkybos darbus, kainavusius apie 433 tūkst. litų. Didžiąją dalį lėšų – beveik 300 tūkst. lt – skyrė Kultūros paveldo departamentas, likusią sumą finansavo pastato šeimininkė Marijampolės kolegija, kurios Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas (ESDF) įsikūręs restauruotame pastate, ir Marijampolės savivaldybė.

Valstybė išmokėjo kompensacijas privatiems kultūros paveldo valdytojams

2014-01-03

2013 metų gruodį, kaip ir kasmet nuo 2006-ųjų, privatiems kultūros paveldo savininkams valstybė kompensavo dalį asmeninių lėšų, 2013 metais skirtų įvairiems jų valdomų objektų tvarkybos darbams.

Baigti unikalia fasadų sienine tapyba pasižyminčios Griškabūdžio bažnyčios restauravimo darbai

2013-12-20

Unikali medinė daugiakampė Kristaus Atsimainymo bažnyčia (Griškabūdžio mstl., Šakių r.) pastaraisiais metais sulaukė didelio restauratorių dėmesio ir šiandieną beveik visi darbai yra baigti.

Vilniaus senamiesčio tarpuvartės – neatskiriama miesto vaizdo dalis

2013-12-16

Vilnius gali didžiuotis valstybės sostinės titulu, daugybe kultūros paveldo objektų, į pasaulio paveldo objektų sąrašą įtrauktu senamiesčiu, todėl šis vis labiau tarp turistų populiarėjantis miestas vertinamas ir prižiūrimas itin atidžiai. Unikalų miesto planą sudarantys kiemeliai ir tarpuvartės – svarbi miesto vaizdo dalis. Siekdamas visapusiškai atskleisti miesto grožį, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos inicijuoja Vilniaus senamiesčio kiemeliuose ir tarpuvartėse esančių elektros, ryšių ir kt. tinklų spintų (toliau - spintų) bei išorėje esančių kabelių tvarkymą.

Gelvonų bažnyčios stogas baigtas restauruoti

2013-11-28

Lapkričio pirmomis savaitėmis baigtas restauruoti Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo (vadinamosios - Gelvonų) bažnyčios stogas. Gelvonų miestelyje (Širvintų r.) esanti bažnyčia prieš restauravimo darbus buvo prastos būklės – dėl surūdijusios stogo dangos į maldos namų vidų jau sunkėsi vanduo.

Turime, ką saugoti, privalome tai daryti

2013-11-27

Jūratė Mičiulienė

Daž­nai su­si­du­ria­ma su po­žiū­riu, kad kul­tū­ros pa­vel­das, jo iš­sau­go­ji­mas yra tar­si pa­pil­do­ma naš­ta. Ta­čiau Vil­niu­je vy­ku­sios tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos " Kul­tū­ros pa­vel­das ir ES stra­te­gi­ja "Eu­ro­pa 2020" - sie­kiant in­teg­ruo­to po­žiū­rio" pra­ne­šė­jai pa­tei­kė dau­gy­bę pa­vyz­džių, kai pa­vel­das ku­ria pri­dė­ti­nę ver­tę, o rū­pi­ni­ma­sis juo tei­kia nau­dos vi­suo­me­nei.

Tarptautinė konferencija: kultūros paveldo nauda kitoms ES politikos sritims

2013-11-12

Lapkričio 13 – 14 d. Vilniuje vyks tarptautinė konferencija “Kultūros paveldas ir ES strategija “Europa 2020” – siekiant integruoto požiūrio”. Konferencijos metu dėmesys bus atkreiptas į kultūros paveldo įvairiapusiškumą ir sąveiką su kitomis ES politikos sritimis, diskutuojama apie galimybes išnaudoti kultūros paveldą kaip išteklį siekiant realizuoti kitų politikos sričių tikslus.

Surinktas turinys Spausdinimo versija