Titulinis
Kuriame Lietuvos ateitį
Administracinių gebėjimų stiprinimas

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas Kultūros paveldo departamente

Kultūros paveldo departamentas pradeda įgyvendinti projektą „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas" VP1-4.1-VRM-03-V-01-041.
 
Projektas bus įgyvendinamas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas".
 
Projekto tikslas – tobulinti Kultūros paveldo departamento žmogiškuosius išteklius, didinant valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir administracinių gebėjimų lygį.
 
Departamentas, įgyvendindamas jam pavestą kultūros paveldo apsaugos funkciją, tvarko Kultūros vertybių registrą, kaupia ir tvarko registro duomenis apie kultūros vertybes. Atliekant šias funkcijas, reikalinga turėti geras kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius, mokėti dirbti su specifinėmis programomis, pvz., ArcGIS, kuri naudojama kiekvieną dieną kultūros vertybių registro tvarkymui, duomenų atnaujinimui, arba Oracle programa, reikalinga darbuotojams, administruojantiems geografines informacines sistemas bei tvarkantiems kultūros vertybių registro informacinę sistemą. Projekto metu dalyviai bus mokomi dirbti su šiomis programomis ir tuo prisidės prie vieno iš strateginių departamento tikslų įgyvendinimo – kultūros paveldo vertybių apsaugos.
 
Taip pat bus mokomasi kompiuterinio raštingumo pagrindų pagal ECDL programą, anglų bei prancūzų kalbų.
 
Surengtų mokymų programos trukmė, priklausomai nuo pasirinktos programos, įvairuoja nuo 16 val. iki 240 val.
 
Projekto tikslinė grupė – 88 departamento ir jam priklausančių teritorinių padalinių darbuotojai.
 
Projekto įgyvendinimo vieta – Kultūros paveldo departamentas, departamento teritoriniai padaliniai arba mokymo paslaugų tiekėjo patalpos, kai darbo vietoje nėra galimybės organizuoti tokio sudėtingumo mokymus (kalbama apie ArcGIS ir Oracle programas).
 
Įgyvendinamas projektas padės juose dalyvavusiems asmenims įgyti daugiau įgūdžių tam tikrose srityse, kurios tiesiogiai įtakoja jų darbo spartą ir atliekamo darbo kokybę. ECDL, ArcGIS ir kt. kompiuterinės srities žinių praplėtimas ar suteikimas mokymų metu padės įgyti specifinių įgūdžių kaip tam tikras operacijas atlikti per trumpiausią laiką. Tai padės sutaupyti darbuotojų laiko išteklius, vykdant administracines veiklas. Specifines srities žinias tobulinantys programų mokymai (ArcGIS keturių poveiklių mokymai, Oracle duomenų bazės 10 g. dviejų poveiklių mokymai) padės tinkamai ir efektyviai administruoti duomenų bazes, kaupti ir saugoti reikalingą informaciją, talpinti ją į duomenų sistemą, sudaryti teritorijų žemėlapius ir juos analizuoti, susieti įvairių šaltinių informaciją ir kt. Taip pat šie mokymai padės išsiaiškinti darbe naudojamos ArcGIS programos bei Oracle duomenų bazės alternatyvias galimybes, kurios padės atlikti sudėtingiausius darbus.
 
Įgytos anglų ir prancūzų kalbų žinios, padės darbuotojams efektyviau analizuoti šiomis kalbomis pateikiamą informaciją (internete, tarptautiniuose dokumentuose ir kt.), kuri tiesiogiai susijusi su kultūros paveldu ir jo apsauga. Užsienio kalbų mokėjimo įgūdžių stiprinimas prisidės prie kokybiškesnių darbinių santykių su užsienio kolegomis įtvirtinimo.
 
Projekto įgyvendinimo terminas – 2010 m. vasario mėn. 25 d. – 2012 m. vasario 24 d.
 
Aušra Dulevičiūtė Kavaliauskienė
Kultūros paveldo departamento
vyriausioji specialistė ryšiams su visuomene
Tel.: (8 5) 211 32 39
Mob. tel.: +370 61211876
El.paštas: ausradk@heritage.lt

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas