Titulinis
Kuriame Lietuvos ateitį
Administracinių gebėjimų stiprinimas baigtas

Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas Kultūros paveldo departamente

2012 m. vasario 24 d. baigtas vykdyti dviejų metų trukmės projektas pagal Europos Sąjungos 2007-2013 metų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto ,,Administracinių gebėjimų stiprinimo ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" įgyvendinimo priemonę VP1-4.1-VRM-03-V ,,Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas".
 
Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos atlieka teisės aktais pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas. Šių funkcijų įgyvendinimui reikalingas kvalifikuotas, disponuojantis reikalingomis žiniomis bei įgūdžiais personalas. Departamentas savo darbuotojų mokymui ir kvalifikacijos kėlimui kasmet skiria lėšas, tačiau kvalifikacijos kėlimo poreikis viršija turimas finansines galimybes. Siekiant išspręsti šią problemą, buvo parengtas projektas, kurio tikslas – tobulinti specialistų administracinius gebėjimus, įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimą, organizuojant reikalingus mokymus.
 
Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Europos socialinio fondo agentūros ir Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2010 m. vasario 25 d. pasirašytą projekto ,,Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas" projekto kodas Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-041, finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-4.1-VRM-03-V-01-041/BS-02 projekto išlaidoms finansuoti iš Vidaus reikalų ministerijos programos ,,Vidaus reikalų ministerijos valdymo srities valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė" (Europos sąjungos lėšos) (programos kodas 2.110) skirta 532100 litų. Departamento indėlis į projekto finansavimą - 93900 litų.
 
Projekto tikslui pasiekti buvo įgyvendinami trys uždaviniai: kompiuterinio raštingumo (kompiuterinio raštingumo pagrindai pagal ECDL), darbo su specifinėmis kompiuterinėmis programomis (ArcGIS ir Oracle duomenų bazė 10g.) ir užsienio kalbų (anglų ir prancūzų) sistemingo mokymo organizavimas. Organizuotos devynios mokymo ir kvalifikacijos kėlimo programos, kuriose dalyvavo 72 proc. Kultūros paveldo departamento specialistų, dirbančių centriniuose departamento skyriuose ir departamento teritoriniuose padaliniuose.
Kompiuterinio raštingumo pagrindų pagal septynis ECDL (European Computer Driving Licence) modulius mokymai truko po 88 akademines valandas kiekvienam dalyviui, mokymai prasidėjo 2010 m. gegužės 6 d., baigėsi 2010 m. spalio 29 d. Vilniuje kartu su Vilniaus teritoriniu padaliniu dalyviai mokėsi keturiose grupėse, o Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių ir Utenos teritoriniuose padaliniuose buvo suformuota po vieną grupę. Mokymuose įgyti ar patobulinti kompiuterinio raštingumo įgūdžiai tiesiogiai įtakos darbuotojų administravimo gebėjimus, darbo spartą ir atliekamo darbo kokybę. Visi 75 mokymų dalyviai sėkmingai išlaikė kvalifikacinius testus ir gavo Europos Sąjungoje galiojančius ECDL pažymėjimus.
 
Pasiekti specifinių sričių programų mokymų (ArcGIS keturių poveiklių ir Oracle duomenų bazės 10g. dviejų poveiklių) rezultatai padės tinkamai ir efektyviai administruoti geografinių informacinių sistemų duomenų bazes, kaupti ir saugoti reikalingą informaciją, įvesti ją į duomenų sistemą, sudaryti teritorijų žemėlapius ir juos analizuoti, susieti įvairių šaltinių informaciją, tvarkyti kultūros vertybių registro informacinę sistemą ir kt. Mokymuose gautos žinios ir įgūdžiai padės išsiaiškinti darbe naudojamos ArcGIS programos bei Oracle duomenų bazės alternatyvias galimybes, kurios pagelbės tam tikras operacijas atlikti per trumpesnį laiką.
ArcGIS ir Oracle mokymai vyko Vilniuje, mokymo paslaugų tiekėjo patalpose, nes apskričių centruose nebuvo galimybės organizuoti tokio sudėtingumo mokymus.
 
Pirmosios Arc GIS poveiklės Desktop I: Getting started with ArcGIS pagrindų mokymai vyko 2010 m. lapkričio 23-26 dienomis. Mokymų trukmė 16 akademinių valandų. Mokymuose dalyvavo departamento teritorinių padalinių ir Apskaitos skyriaus specialistai. Buvo sudarytos dvi grupės po šešis asmenis. Pirmojoje grupėje mokėsi Mindaugas Černiauskas (Alytaus TP), Sabina Strazdienė, (Kauno TP), Vilma Norvaišienė (Klaipėdos TP), Rasuolė Kerbedienė (Panevėžio TP), Laura Prascevičiūtė (Šiaulių TP), Aurelija Perminaitė (Telšių TP). Antrojoje - Margarita Karūnienė (Tauragės TP), Arūnas Giraitis (Utenos TP), Egidijus Zykas (Marijampolės TP), Nijolė Vaitiekūnaitė ir Rita Vėlyvienė (Vilniaus TP) bei Aušra Valvonienė (Apskaitos sk.). Jie visi sėkmingai baigė mokymus ir gavo tai patvirtinančius pažymėjimus.
 
Antrosios ArcGIS poveiklės Desktop II: Tools and Functionality mokymuose po 24 akademines valandas dalyvavo, sėkmingai juos baigė ir gavo pažymėjimus keturi dalyviai – 2010 m. lapkričio 15-17 d. Valdas Lučunas (Apskaitos sk.), 2010 m. gruodžio 21-23 d. – Sergejus Neverovas (Tauragės TP) ir Aurelija Perminaitė (Telšių TP), 2011 m. vasario 1-3 d. - Mindaugas Černiauskas (Alytaus TP).
 
Trečiosios ArcGIS poveiklės Desktop III: GIS Workflows and Analysis mokymuose (16 akademinių valandų) 2010 m. lapkričio 18-19 d. dalyvavo, juos baigė ir pažymėjimą gavo Valdas Lučunas (Apskaitos sk.).
 
Apskaitos skyriaus GIS vyriausiasis administratorius Edvardas Činčys dalyvavo ir baigė ketvirtosios ArcGIS poveiklės ArcGIS Server NET administravimo poveiklės (24 akademinės valandos) 2010 m. kovo 29-31 d. ir Oracle duomenų bazės 10g. dviejų poveiklių - PL/SQL programavimas bei sudėtingesnės PL/SQL galimybės – mokymus ir gavo atitinkamus pažymėjimus.
 
Užsienio kalbų (anglų ir prancūzų) mokymo etapas buvo ne tik ilgiausias, trukęs 240 akademinių valandų, bet dalyvių skaitlingumu mažai nusileido ECDL mokymams - jame dalyvavo 72 departamento specialistai. Mokymo kursų pabaigoje įvertinus įgytas žinias, pagal pasiektus lygius buvo įteikta 60 anglų kalbos ir 12 prancūzų kalbos pažymėjimų.
 
Pagal testavimo rezultatus mokymų dalyviai buvo suskirstyti į grupes pagal jų kalbų mokėjimo žinias ir lygius. Iš viso buvo sudarytos 16 anglų kalbos (keturios Vilniuje, po dvi Kaune ir Klaipėdoje, po vieną Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose, Utenoje ir Ukmergėje) ir 4 prancūzų kalbos (trys Vilniuje ir viena Kaune) mokymo grupės. Mokymai pagal galimybes vyko darbo vietose arba mokymo paslaugų tiekėjo patalpose. Kiekvienam mokymuose dalyvavusiam asmeniui mokymo metu buvo pateikti reikalingi mokymo vadovėliai ir dalomoji medžiaga. Tikimės, kad įgyti Europos Sąjungos darbinių kalbų įgūdžiai padės siekti departamento tikslų, susijusių su atstovavimu Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose, efektyviau analizuoti šiomis kalbomis teikiamą profesinę informaciją, susijusią su kultūros paveldu ir jo apsauga.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas