Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams
Paraiškų 2013 m. priėmimas

Skelbiamas 2013 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas!

Skelbiamas 2013 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas. Paraiškos priimamos iki 2013 m. kovo 20 d., 17 val.

Dalinis finansavimas gali būti skiriamas:
• renginiams, meninei ir kultūrinei veiklai, garso, vaizdo, informavimo priemonių sukūrimui, internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą), propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą;
• leidybai: šviečiamiesiems, pažintiniams-informaciniams, moksliniams-informaciniams, enciklopedinio pobūdžio leidiniams, mokslinėms studijoms, monografijoms, specialiajai profesinei literatūrai.
Prioritetas teikiamas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams, atitinkantiems šias Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. ĮV-103 nustatytas temas:
 1. Europos Tarybos programos Europos paveldo dienos. Tema „Epochų ženklai“. Nekilnojamojo kultūros paveldo, pristatančio skirtingų laikotarpių palikimą, aktualizavimas, sklaida, puoselėjimas;
 2. Europos Tarybos programos Žydų kultūros diena. Nekilnojamojo kultūros paveldo, susijusio su žydų bendruomenės palikimu bei atspindinčio jų gyvenimo būdo (požiūrio, gyvensenos, kasdienybės ir pan.) pristatymas, aktualizavimas, sklaida, puoselėjimas;
 3. Medinė architektūra. Nekilnojamojo kultūros paveldo – medinės architektūros – apsauga, puoselėjimas ir atgaivinimas;
 4. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų žalojimo prevencija. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektus žalojančių ir/ar neteisėtų veikų („juodoji“ archeologija, neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, neigiamas "graffiti" poveikis) ir gaisrų nekilnojamojo paveldo objektuose prevencijos klausimams skirtų seminarų, konferencijų, paskaitų, edukacinių užsiėmimų ir kitų renginių organizavimas, nedidelės apimties informacinių, šviečiamųjų leidinių leidyb
 5. Žemaitijos krikšto (1413 m.) 600 metų sukakčiai artėjant. Seminarų, konferencijų, paskaitų, edukacinių užsiėmimų ir kitų renginių, kuriais Žemaitijos krikštas įprasminamas nekilnojamojo kultūros paveldo kontekste, organizavimas ir įgyvendinimas;
 6. 1863 m. sukilimo 150 m. sukakčiai artėjant. Seminarų, konferencijų, paskaitų, edukacinių užsiėmimų ir kitų renginių, kuriais 1863 m. sukilimas įprasminamas nekilnojamojo kultūros paveldo kontekste, organizavimas ir įgyvendinimas;
 7. Edukacinė veikla: nekilnojamojo kultūros paveldo ir jo kultūrinės aplinkos pažinimas, lankymas ir apsauga. Nekilnojamojo kultūros paveldo, jo kultūrinės aplinkos (istorinių vietų, urbanistikos paminklų, sakralinių objektų, dvarų, istorinių parkų sodų, kultūrinio kraštovaizdžio), susijusių tradicijų, įvykių aktualizavimo, pažinimo, lankymo ir apsaugos skatinimas ir plėtojimas regioniniu, valstybiniu, tarptautiniu lygiu.
Prioritetas teikiamas leidybos projektams, kurie atitinka šias Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2013 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. ĮV-103 nustatytas temas:
 1. Kultūros paveldo aktualijos. Valstybinių kultūros paveldo apsaugos institucijų organizuojamų konferencijų pranešimų, skirtų kultūros paveldo apsaugai propaguoti, lietuvių ir/ar anglų kalba taip pat Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungai reprezentacinio-informacinio žurnalo ar kito leidinio leidyba, Lietuvos kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos veiklos apžvalga;
 2. Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas, esantis užsienyje. Įvairaus pobūdžio moksliniai informaciniai leidiniai apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje (Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijos Federacijoje, Ukrainoje), specialistams ir plačiajai visuomenei pristatyti;
 3. Kultūros paveldas, vertybės ir paminklai. Prioritetas teikiamas Žemaitijos krikšto (1413 m.) 600 metų sukakties ir 1863 m. sukilimo 150 metų sukakties temai paminėti: mokslinių tyrimų darbai, mokslinės studijos, enciklopediniai, informaciniai leidiniai, pristatantys Žemaitijos krikšto ir 1863 m. sukilimo temą įvairių kultūros paveldo objektų kontekste;
 4. Kultūros paveldo pažinimas ir sklaida. Lietuvos architektūros paveldas. Prioritetas teikiamas medinei architektūrai: leidiniams apie etnokultūrinių kaimų kultūros paveldą, jų išsaugojimą, pritaikymą ir tradicijų tęstinumą;
 5. Įdomusis paveldas. Įvairaus pobūdžio ir tematikos šviečiamieji leidiniai, skirti mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui apie Lietuvos kultūros paveldą, skirti jį pažinti, populiarinti, saugoti;
 6. Tyrimai ir praktika. Lietuvos archeologijos kronika. Moksliniai - informaciniai leidiniai, skirti archeologinių tyrimų ataskaitoms ir archeologų darbams Lietuvoje pristatyti;
 7. Tarptautinė paveldosauginė mintis. Verstiniai užsienio autorių paveldosaugos teorijos darbai, supažindinantys su klasikinėmis ir šiuolaikinėmis kultūros paveldo sampratomis, pateikiantys pamatinius šiuolaikinių kultūros paveldo išsaugojimo problemų aspektus. Įgyvendinant dvišalį Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos bendradarbiavimą (nuo 1999 m.) bei remiantis Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupių VII posėdžio protokolo (Ryn, 2009 m. spalio 14-17 d.) 18 punktu, vienas iš prioritetų teikiamas verstiniams lenkų autorių paveldosaugos teorijos darbams, supažindinantiems su Lenkijos Respublikos paveldosauginės minties raida.
Atkreipiame dėmesį, jog dalinis finansavimas tais pačiais metais gali būti skiriamas arba leidiniui parengti (autorinis atlyginimas, vertimas, redagavimas, korektūra, teksto rinkimas, maketavimas, meninis apipavidalinimas, iliustracijų parengimas ir pan.) arba leidiniui išleisti (išlaidos medžiagoms, įrišimas, pozityvų gamyba, spaudos darbai ir pan.).
 
Dalinis finansavimas skiriamas tik tiems leidybos projektams, kurių vykdytojai sutartyse nustatytą finansuojamų leidinių egzempliorių skaičių įsipareigoja nemokamai perduoti Departamentui ir bibliotekoms.
 
Projektai vertinami vadovaujantis šiais kriterijais:
 1. projekto reikšmė nekilnojamojo kultūros paveldo atgaivinimui, aktualizavimui, išsaugojimui, sklaidai, edukacijai;
 2. projekto socialinis-kultūrinis aktualumas, idėjos originalumas ir šiuolaikiškumas;
 3. projekto kultūrinė-geografinė sklaida;
 4. kito finansavimo šaltinio dalies dydis, pagrįstas atitinkamais dokumentais;
 5. projekto vykdytojo patirtis, vykdant ankstesnius projektus, susijusius su kultūros paveldo apsauga;
 6. projekto rezultatų sklaida ir veiklų tęstinumas;
 7. tikslus, realus, subalansuotas projektų biudžetas, pagrįstos išlaidos.
Dėmesio! Teikdamas paraišką Departamentui, pareiškėjas praranda teisę gauti valstybės biudžeto lėšas tam pačiam projektui vykdyti iš kitų LR Kultūros ministerijos programų ir/ar priemonių. 
Kartu su paraiška (1 egz.) privaloma pateikti:
 • juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) patvirtintas kopijas;
 • kitų projekto finansavimo šaltinių garantinius raštus ir iš jų planuojamas gauti sumas (Lt);
 • jeigu paraiška teikiama leidybos projektui, kartu privaloma pateikti leidybos projekto (leidinio) anotaciją ir (jei yra parengta) prašomo finansuoti leidinio teksto ištrauką.
Paraiška teikiama su lydraščiu. Ji gali būti siunčiama registruotu laišku (tuomet paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data), arba pateikiama Departamento Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyriui adresu: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius, LT-09309, ant voko nurodant ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkursui“. Paraiškos elektroninė versija atsiunčiama ir elektroniniu paštu: akvile@heritage.lt
 
Paraiškos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų daliniam finansavimui gauti priimamos iki 2013 m. kovo 20 d., 17 val. 

Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo laikotarpis – iki 2013 m. gruodžio 10 d.
 
Kontaktinis asmuo – Kultūros paveldo departamento Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vyr. specialistė Akvilė Jagminaitė. Tel. ir el. paštas pasiteiravimui: (8 5) 2734236, akvile@heritage.lt.
 
2013-02-13 KM įsakymas.pdf
NKPPSA taisyklės.doc
1 priedas. Paraiškos forma.doc
2 priedas. Sutartis.doc
3 priedas. Sąmata prie sutarties.doc
4 priedas. Ataskaitos forma.xls
5 priedas. Dokumentų sąrašas.doc
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas