Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams
Paraiškų 2012 priėmimas

Skelbiamas 2012 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas

Skelbiamas 2012 metų Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis paraiškų priėmimas.
 
Dalinis finansavimas gali būti skiriamas: renginiams, meninei ir kultūrinei veiklai, garso, vaizdo, informavimo priemonių sukūrimui, internetiniams projektams (išskyrus internetinių svetainių sukūrimą), propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą, atgaivinimą, pažinimą, sklaidą;
 
leidybai: šviečiamiesiems, pažintiniams-informaciniams, moksliniams-informaciniams, enciklopedinio pobūdžio leidiniams, mokslinėms studijoms, monografijoms, specialiajai profesinei literatūrai.
 
Prioritetas teikiamas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams, atitinkantiems šias Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. ĮV-313 patvirtintas temas:
 1. Europos Tarybos programos Europos paveldo dienos. Tema „Genius loci. Vietos dvasia". Nekilnojamojo kultūros paveldo, pristatančio, įprasminančio šalies, regionių, ar lokalių vietovių išskirtinumą bei savastį, pristatymas, aktualizavimas, sklaida, puoselėjimas.
 2. Europos Tarybos programos Žydų kultūros diena. Nekilnojamojo kultūros paveldo, susijusio su žydų bendruomenės palikimu bei atspindinčio jų gyvenimo būdo: požiūrio, humoro, gyvensenos, kasdienybės ir pan., pristatymas aktualizavimas, sklaida, puoselėjimas.
 3. Medinė architektūra. Nekilnojamojo kultūros paveldo – medinės architektūros – apsauga, puoselėjimas ir atgaivinimas; mediniai kaimų statiniai, tradiciniai statybos metodai ir medžiagos.
 4. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų žalojimo prevencija. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektus žalojančių ir/ar neteisėtų veikų („juodoji" archeologija, neteisėta prekyba kultūros vertybėmis, neigiamas „grafiti" poveikis) ir gaisrų nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose prevencijos klausimams skirtų seminarų, konferencijų, paskaitų, edukacinių užsiėmimų ir kitų renginių organizavimas, nedidelės apimties informacinių, šviečiamųjų leidinių leidyba.
 5. Žemaitijos krikšto (1413 m.) 600 metų sukakčiai artėjant. Seminarų, konferencijų, paskaitų, edukacinių užsiėmimų ir kitų renginių, kuriais Žemaitijos krikštas įprasminamas nekilnojamojo kultūros paveldo kontekste, organizavimas ir įgyvendinimas.
 6. Edukacinė veikla: nekilnojamojo kultūros paveldo ir jo kultūrinės aplinkos pažinimas, lankymas ir apsauga. Nekilnojamojo kultūros paveldo jo kultūrinės aplinkos (istorinių vietų, urbanistikos paminklų, sakralinių objektų, dvarų, istorinių parkų, sodų, kultūrinio kraštovaizdžio), susijusių tradicijų, įvykių aktualizavimo, pažinimo, lankymo ir apsaugos skatinimas ir plėtojimas regioniniu, valstybiniu, tarptautiniu lygiu.
Prioritetas teikiamas leidybos projektams, kurie atitinka šias Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. ĮV-313 patvirtintas temas:
 1. Lietuvai reikšmingas kultūros paveldas, esantis užsienyje. Įvairaus pobūdžio moksliniai informaciniai leidiniai apie Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje (Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijos Federacijoje, Ukrainoje), specialistams ir plačiajai visuomenei pristatyti.
 2. Kultūros paveldo apsaugos aktualijos. Valstybinių kultūros paveldo institucijų leidžiamų leidinių, skirtų kultūros paveldo apsaugai, kultūros paveldo objektų apsaugos prevencijos temai, Lietuvos kultūros paveldo apsaugos ir tvarkybos apžvalgai, leidyba lietuvių ir/ar anglų kalba.
 3. Nacionalinio reikšmingumo kultūros paveldas. Prioritetas teikiamas Žemaitijos krikšto (1413 m.) 600 metų sukakties temai paminėti: mokslinių tyrimų darbai, mokslinės studijos, enciklopediniai, informaciniai leidiniai, pristatantys Žemaitijos krikšto temą įvairių kultūros paveldo objektų kontekste.
 4. Medinė architektūra. Prioritetas teikiamas leidiniams apie etnokultūrinių kaimų kultūros paveldą: išsaugojimas, pritaikymas ir tradicijų tęstinumas.
 5. Įdomusis paveldas. Įvairaus pobūdžio ir tematikos šviečiamieji leidiniai, skirti mokyklinio amžiaus vaikams ir jaunimui apie Lietuvos kultūros paveldą, skirti jį pažinti, populiarinti, saugoti.
 6. Tarptautinė paveldosauginė mintis. Verstiniai užsienio autorių paveldosaugos teorijos darbai, supažindinantys su klasikinėmis ir šiuolaikinėmis kultūros paveldo sampratomis, pateikiantys pamatinius šiuolaikinių paveldo išsaugojimo problemų aspektus. Įgyvendinant dvišalį Lietuvos ir Lenkijos Respublikų bendradarbiavimą (nuo 1999 m.) bei remiantis Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos kultūros paveldo išsaugojimo ekspertų grupių VII posėdžio protokolo (Ryn, 2009 m. spalio 14-17 d.) 18 punktu, vienas iš prioritetų teikiamas verstiniams lenkų autorių paveldosaugos teorijos darbams, supažindinantiems su Lenkijos paveldosauginės minties raida. 2012 m. gegužės 23 d. Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-357 Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų teminiai prioritetai papildomi dar vienu punktu:
 7. Moksliniai-informaciniai leidiniai, skirti archeologinių tyrimų ataskaitoms ir archeologų darbams Lietuvoje pristatyti.
Dalinis finansavimas tais pačiais metais gali būti skiriamas arba leidiniui parengti (autorinis atlyginimas, vertimas, redagavimas, korektūra, teksto rinkimas, maketavimas, meninis apipavidalinimas, iliustracijų parengimas ir pan.), arba leidiniui išleisti (išlaidos medžiagoms, įrišimas, pozityvų gamyba, spaudos darbai ir pan.).
 
Dalinis finansavimas skiriamas tik tiems leidybos projektams, kurių vykdytojai sutartyse nustatytą finansuojamų leidinių egzempliorių skaičių įsipareigoja nemokamai perduoti Departamentui ir bibliotekoms. Privalomų egzempliorių skaičius bibliotekoms nustatomas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 22 d. nutarimu Nr. 1389 ,,Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms" (Žin, 1996, Nr. 115-2679; 2006, Nr. 136-5171); Departamentui perduodami leidiniai naudojami reprezentacinėms ir tarnybinėms reikmėms skirtų fondų komplektavimui, jų kiekis nustatomas, atsižvelgiant į numatomą leidinio tiražą bei į konkretaus leidinio pobūdį, poreikį ir aktualumą.
 
Kartu su paraiška (1 egz.) privaloma pateikti:
 • juridinio asmens registravimo pažymėjimo ir juridinio asmens įstatų (nuostatų) patvirtintas kopijas;
 • kitų projekto finansavimo šaltinių garantinius raštus ir iš jų planuojamas gauti sumas (Lt);
 • Jeigu paraiška teikiama leidybos projektui, kartu privaloma pateikti leidybos projekto (leidinio) anotaciją ir (jei yra parengta) prašomo finansuoti leidinio teksto ištrauką.
Paraiška teikiama su lydraščiu. Ji gali būti siunčiama registruotu laišku (tuomet paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data), arba pateikiama Departamento Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyriui adresu: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Šnipiškių g. 3, Vilnius, LT-09309, ant voko nurodant ,,Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis konkursui" Paraiškos elektroninė versija atsiunčiama ir elektroniniu paštu: dovile@heritage.lt
 
Paraiškos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų daliniam finansavimui gauti priimamos iki 2012 m. birželio 4 d., 17 val.
 
Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų, dalinai finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinimo laikotarpis – iki 2012 m. gruodžio 10 d.
 
Kontaktinis asmuo – Kultūros paveldo departamento vyriausioji specialistė Dovilė Urbonavičiūtė. Tel. ir el. paštas pasiteiravimui: (8 5) 2734236, dovile@heritage.lt.
 
KM įsakymas dėl NKPPSA
NKPPSA taisyklės
Paraiška
Sutartis
Sąmata prie sutarties
Ataskaita
Sąrašas
 
 
 

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas