Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams
Atsiskaitymas už 2014 m. vykdomiems projektams skirtas lėšas

Atsiskaitymas už 2014 m. vykdomiems projektams skirtas lėšas

Remiantis Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos, atgaivinimo ir leidybos projektų dalinio finansavimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. ĮV-205, 52 punktu už gautas lėšas atsiskaitoma sutartyje nustatyta tvarka priemonės vykdytojui teikiant projekto rezultatų ataskaitą (4 priedas), kurioje privaloma nurodyti kitus projekto finansavimo šaltinius ir iš jų gautų lėšų sumas, projekto įvykdymo faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų sąrašą (5 priedas) ir į dokumentų sąrašą įrašytų dokumentų patvirtintas kopijas. Taip pat Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui teikiamos ketvirtinės ir metinės Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (toliau – finansinė ataskaita) pagal formą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465.
 
Ketvirtinės finansinės ataskaitos teikiamos liepos 1–10 d. ir spalio 1–10 d., o metinė finansinė ataskaita – per 2 savaites nuo projekto įvykdymo termino pabaigos, bet ne vėliau kaip iki einamųjų biudžetinių metų gruodžio 10 d. Jeigu projekto vykdytojas, teikdamas ketvirtines finansines ataskaitas, atitinkamame ketvirtyje būna patyręs su projekto vykdymu susijusių išlaidų, kartu su finansine ataskaita turi pateikti dokumentų sąrašą, į jį įrašant visus atsiskaitomajame ketvirtyje patirtas išlaidas pateisinančius bei išlaidų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus, bei į dokumentų sąrašą įrašytų dokumentų patvirtintas kopijas. Išlaidas patvirtinantys dokumentai yra: projekto vykdytojo prekių ar paslaugų tiekėjų pateiktos sąskaitos faktūros ar PVM sąskaitos faktūros, kasos aparatų kvitai, perdavimo ir priėmimo aktai, atsargų nurašymo aktai, darbo laiko apskaitos žiniaraščiai ir kt. dokumentai, kurie atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Išlaidų apmokėjimą patvirtinantys dokumentai yra: banko sąskaitos išrašai, kasos išlaidų orderiai ir kt. dokumentai, įrodantys, kad pagal išlaidas pateisinančius dokumentus buvo atlikti mokėjimai.
 
  Ataskaitos forma (4 priedas)
 Dokumentų sąrašas (5 priedas)
 Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (forma Nr. 2)

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas