Titulinis
Finansuojami projektai
Pažinimo sklaidos ir leidybos projektai
Aktuali informacija pareiškėjams
2005 05 11 KM įsakymas Nr.205

2005 05 11 KM įsakymas Nr.205 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklių patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
Į S A K Y M A S
 
DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO
PROJEKTŲ RĖMIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
 
2005 m. gegužės 11 d. Nr. ĮV-205
Vilnius
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 27 straipsnio 4 dalimi:
 
1. T v i r t i n u pridedamus:
1.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisykles;
1.2. Paraiškos Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis formą;
1.3. Sutarties formą;
1.4. Ataskaitos formą.
 
                                              Kultūros ministras Vladimiras Prudnikovas
______________
 
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2005 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. ĮV-205
 
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ
RĖMIMO VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS TAISYKLĖS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo valstybės biudžeto lėšomis taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) reglamentuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų rėmimo principus, paraiškų pateikimo, svarstymo ir tvirtinimo tvarką, lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką.
 
2. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams remti skirtomis lėšomis disponuoja Kultūros paveldo departamentas (toliau – Departamentas). Šios lėšos yra numatomos kiekvienais metais Departamento biudžete.
 
II. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAŽINIMO SKLAIDOS IR ATGAIVINIMO PROJEKTŲ
RĖMIMO PRINCIPAI
 
3. Parama Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams skiriama vadovaujantis šiais kriterijais:
3.1. projekto reikšmė kultūros paveldo atgaivinimui, socialinis-kultūrinis aktualumas, idėjos originalumas;
3.2. potenciali projekto kultūrinė-geografinė sklaida (Lietuvos regionai, kitos šalys);
3.3. kito finansavimo šaltinio teikiamam projektui turėjimas, pagrįstas atitinkamais dokumentais;
3.4. projekto vadovo bei vykdytojų patirtis, vykdant ankstesnius projektus, susijusius su kultūros paveldo apsauga;
3.5. potencialios sukurto produkto išsaugojimo (archyvavimo) galimybės.
 
4. Parama gali būti skiriama konferencijoms, seminarams, leidybai, meninei ir kultūrinei veiklai, CD ir vaizdo priemonėms, interneto svetainėms, propaguojantiems kultūros paveldo apsaugą.
 
5. Lėšos neskiriamos rekonstruoti pastatams, kapitaliniam remontui, įsigyti pagrindines priemones ir panaudoti kitiems projektams.
 
6. Remiamų projektų administracinės išlaidos (administracijos darbuotojų atlyginimai, patalpų nuomos mokestis, komunaliniai patarnavimai ir transporto (ne komandiruočių metu) išlaidos negali būti didesnės nei 10 proc. visos projekto biudžeto sumos.
 
III. PARAIŠKŲ PATEIKIMO, SVARSTYMO IR TVIRTINIMO TVARKA
 
7. Projektų paraiškas paramai gauti pagal kultūros ministro patvirtintą formą gali pateikti biudžetinės ir viešosios įstaigos bei asociacijos (toliau vadinama – įstaigos).
 
8. KEISTA:2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
To paties projekto daliniam finansavimui gauti paraiška gali būti teikiama tik į vieną Kultūros ministerijos strateginiame plane nurodytą programos priemonę. Jeigu projektą vykdo keli vykdytojai, projektas laikomas neskaidomu ir daliniam finansavimui gauti paraišką (paraiškoje privalo būti nurodyti visi vykdytojai) tik į vieną Kultūros ministerijos strateginiame plane nurodytą programos priemonę turi teisę teikti tik vienas, pagrindinis, vykdytojas.
 
9. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Projekto vykdytojui pažeidus šių Taisyklių 8 punkto nuostatą, neteisėtai gautus valstybės biudžeto asignavimus projekto vykdytojas privalo grąžinti Departamentui per Departamento nustatytą laikotarpį. Negrąžinti valstybės biudžeto asignavimai išieškomi teisės aktų nustatyta tvarka, o projekto vykdytojai praranda teisę vienerius metus gauti dalinį finansavimą iš Kultūros ministerijos strateginiame veiklos plane nurodytų programų.
 
10. KEISTA:2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Apie prašymų paramai gauti priėmimo terminus Departamentas kasmet skelbia spaudoje ir Departamento puslapyje internete.
 
11. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams nagrinėti Departamento direktorius dvejų metų laikotarpiui tvirtina ekspertų komisiją, kurią sudaro 7 nariai. Po vieną narį deleguoja Lietuvos Respublikos restauratorių sąjunga, Lietuvos dailės istorikų draugija, Lietuvos archeologijos draugija, Valstybinė kultūros paveldo komisija, 1 narį skiria kultūros ministras, 2 narius skiria Departamento direktorius.
 
12. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Ekspertų komisijos darbą organizuoja komisijos sekretorius, kuris yra Departamento valstybės tarnautojas.
 
13. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Ekspertų komisija iš savo narių renka pirmininką.
 
14. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Ekspertų komisijos sprendimai yra teisėti, kai posėdyje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių. Ekspertų komisija sprendimus priima paprasta balsų dauguma.
 
15. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Ekspertų komisija sprendimus dėl lėšų skyrimo Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams remti pateikia Departamento direktoriui. Ekspertų komisijos sprendimai skiriant lėšas yra rekomendacinio pobūdžio.
 
16. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Ekspertų komisija, rekomenduodama finansuoti teikiamą projektą, siūlo, kokią dalį išlaidų galėtų dengti Departamentas.
 
17. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Paraiškos paramai gauti nenagrinėjamos, jeigu įstaigos nėra atsiskaičiusios Departamentui už ankstesniais metais gautą paramą projektams vykdyti.
 
18. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Ekspertų komisijai įvertinus visus pateiktus projektus, rašomas protokolas, kurį pasirašo visi komisijos nariai.
 
19. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Apie projektų vertinimo rezultatus pranešama raštu visoms įstaigoms, pateikusioms paraiškas.
 
20. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Lėšas Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektams skiria Departamento direktorius, atsižvelgdamas į ekspertų komisijos išvadas. Įsakymas apie lėšų paskirstymą skelbiamas Departamento puslapyje internete.
 
III. LĖŠŲ SKYRIMO IR ATSISKAITYMO UŽ JŲ PANAUDOJIMĄ TVARKA
 
21. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Departamentas ir projektą pateikusi įstaiga, kurios projektui yra skiriamos valstybės biudžeto lėšos, sudaro sutartį pagal kultūros ministro patvirtintą formą.
 
22. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Skiriamos lėšos negali būti naudojamos kitiems tikslams.
 
23. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Už gautas valstybės biudžeto lėšas atsiskaitoma sutartyje nustatyta tvarka.
 
24. KEISTA: 2011 03 25 įsakymu Nr. ĮV-271 (nuo 2011 04 03) (Žin., 2011, Nr. 39-1878)
Projektų, kuriems skiriama finansinė parama, vykdymo kontrolę atlieka Departamento direktoriaus įsakymais paskirti atsakingi asmenys.
 
 F-2 forma

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas