Titulinis
Finansuojami projektai
Paveldotvarkos programa/ Išlaidų kultūros paveldo objektų valdytojams kompensavimas
Reglamentuojantys teisės aktai

Reglamentuojantys teisės aktai

RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
Į S A K Y M A S
 
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 20 D. ĮSAKYMO Nr. ĮV-157 „DĖL PRIVAČIOS NUOSAVYBĖS – PRIEINAMŲ VISUOMENEI LANKYTI VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
 
2012 m. rugpjūčio 27 d. Nr. ĮV-563
Vilnius
 
Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2012 metų programos 02.004 „Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga" priemones, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos 2012-04-02 vidaus audito ataskaitą Nr. 9 „Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2011 metų veiklos plano 02.004 programos priemonių vertinimas",

pakeičiu Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-157 (Žin., 2005, Nr. 53-1815; 2006, Nr. 101-3920) ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).
Kultūros ministras Arūnas Gelūnas
 
_____________________
 
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2005 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ĮV-157
(Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2012 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-563
redakcija)
 
privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų
nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų
išlaidų kompensavimo taisyklės
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidų kompensavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkomųjų paveldosaugos darbų, dalies kitų tvarkybos darbų, metodiškai susijusių su tvarkomaisiais paveldosaugos darbais, jų projektavimo bei šių objektų tyrimų (taikomųjų) (toliau – tvarkybos darbai) išlaidų kompensavimo tvarką ir dydį.

2. Lėšos kompensavimui skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamos programos, kurią rengia, jos vykdymą organizuoja, jai skirtas lėšas naudoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

3. Kompensuojamos privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, taip pat – juose esančių kilnojamųjų kultūros vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (toliau – prieinami visuomenei lankyti objektai), šių tvarkybos darbų išlaidos:
3.1. tyrimų (taikomųjų);
3.2. avarijos grėsmės pašalinimo;
3.3. konservavimo;
3.4. restauravimo;
3.5. tvarkybos darbų projektų parengimo.

Avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbų bei jų projektavimo išlaidos kompensuojamos, kai šie darbai yra priimti teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Kompensacijos išmokamos prašymus pateikusiems prieinamų visuomenei lankyti objektų valdytojams (toliau – valdytojai), kurie turi parengtus jų valdomų kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ir yra sudarę su Departamentu apsaugos sutartis, nustatančias šių kultūros paveldo objektų lankymo ir paveldosaugos sąlygas.

5. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:
Kompensacija – piniginė išmoka, išmokama privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojams, kuria atlyginamos tvarkybos darbų, atliktų pagal specialias technologijas, užtikrinančias autentiškumo išsaugojimą, bei nustatytus paveldosaugos reikalavimus, šių darbų projektų parengimo ir tyrimų (taikomųjų) išlaidos.
Tyrimai (taikomieji) – tyrimai, privalomi atlikti prieš kultūros paveldo objekto tvarkybos darbų projektavimą ar tvarkybos metu, siekiant nustatyti išlikusias ar pakitusias vertingąsias objekto savybes, reikalingas išsaugoti atliekant objekto tvarkybos darbus.
Prieinami visuomenei lankyti objektai – privatūs valstybės saugomi nekilnojamojo kultūros paveldo objektai ir juose esančios kilnojamosios kultūros vertybės, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, kurių viešo lankymo ir apžiūrėjimo sąlygos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 16, 19 ir 25 straipsnio nuostatomis, yra nustatytos tarp Departamento ir valdytojo sudarytoje kultūros paveldo objekto apsaugos sutartyje.
Kitos šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
 
II. PRAŠYMŲ IŠMOKĖTI KOMPENSACIJĄ PATEIKIMAS
 
6. Prašymai išmokėti kompensaciją už prieinamų visuomenei lankyti objektų tvarkybosdarbų išlaidas (toliau – prašymai) teikiami Departamentui iki einamųjų metų spalio 15 d. Prašymų forma pateikiama šių Taisyklių priede.

7. Kartu su prašymu pateikiami šių dokumentų apie kultūros paveldo objektą originalai ir kopijos:
7.1. valdymo ar nuosavybės teisę patvirtinantis dokumentas;
7.2. atliktų tyrimų (taikomųjų) ataskaitos pagal Departamento nustatytą formą ir turinį;
7.3. tvarkybos darbų sąmata arba statinio techninio projekto tvarkomųjų paveldosaugos darbų (tyrimų (taikomųjų), avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo ir restauravimo) dalis ir išranka iš sąmatos. Jei buvo atliekami kilnojamųjų kultūros vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimų, konservavimo, restauravimo darbai – Restauravimo tarybos patvirtinta šių darbų programa;
7.4. įgaliojimas, jei valdytoją atstovauja kitas asmuo;
7.5. sutartys su tvarkybos darbus atlikusiais atestuotais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistais arba įmonėmis, kuriose dirba tokie specialistai. pridedant dokumentus, pagrindžiančius specialistų atestaciją;
7.6. atliktų darbų aktai pasirašyti valdytojo arba jo įgalioto asmens;
7.7. statybą leidžiantis dokumentas (kai kultūros paveldo objekte kartu su tvarkomaisiais paveldosaugos darbais buvo atlikti tvarkomieji statybos darbai);
7.8. avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, restauravimo darbų kiekvieno etapo – prieš atliekant darbus, darbų metu ir juos baigus – fotofiksacijos dokumentai, kuriuose aiškiai ir suprantamai matytųsi pokyčiai ir atlikti darbai;
7.9. dokumentai, patvirtinantys išlaidų apmokėjimą iš privačių lėšų už tvarkybos darbus išvardintus šių Taisyklių 3 punkte – PVM sąskaitos faktūros (sąskaitos faktūros), banko pavedimų kopijos arba kasos išlaidų orderiai.

8. Prašymą su 7 punkte nurodytais dokumentais valdytojas gali pateikti Departamentui tiesiogiai, siųsti paštu registruotu laišku arba perduoti per kurjerį. Prašymą be 7 punkte nurodytų dokumentų valdytojas taip pat gali pateikti Departamentui elektroniniu būdu – oficialiu Departamento elektroninio pašto adresu, pasirašytą elektroniniu parašu. Tokiu atveju 7 punkte nurodyti dokumentai tiesiogiai Departamentui pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo elektroniniu būdu.

9. Departamento specialistas, atsakingas už šių prašymų priėmimą, įsitikina pateiktų duomenų tikrumu ir per 5 darbo dienas nuo jų pateikimo dienos grąžina dokumentų originalus juos pateikusiam valdytojui. Kopijos patvirtinamos įstatymų nustatyta tvarka, jose įrašoma prašymo išmokėti kompensaciją įregistravimo data ir numeris. Jeigu Departamento specialistas, atsakingas už prašymų priėmimą, nustato, kad valdytojas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus Taisyklių 7 punkte nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai per 5 darbo dienas nuo prašymo ar dokumentų pateikimo dienos raštu pranešama valdytojui ir jam nustatomas ne trumpesnis kaip 10 kalendorinių dienų terminas pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems pateikti. Per nustatytą terminą nepatikslinus duomenų ar nepateikus papildomų dokumentų, prašymas nenagrinėjamas. Apie prašymo palikimą nenagrinėtu priežastis valdytojas informuojamas raštu per 5 darbo dienas nuo jam nustatyto termino pabaigos.
 
III. PRAŠYMŲ IŠMOKĖTI KOMPENSACIJĄ NAGRINĖJIMAS
 
10. Prašymus nagrinėja Departamento direktoriaus įsakymu dvejiems metams sudaroma 5 narių darbo grupė. Po vieną nepriklausomą ekspertą į darbo grupę deleguoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos Respublikos Restauratorių sąjunga, tris narius – Departamento valstybės tarnautojus, skiria Departamentas. Įstaigos vadovas negali būti darbo grupės narys. Departamento direktorius tuo pačiu įsakymu paskiria darbo grupės pirmininką ir sekretorių, kuris nėra darbo grupės narys. Skiriant darbo grupės narius turi būti atsižvelgta, ar asmenys yra nepriekaištingos reputacijos, į jų ekonomines, technines žinias bei tvarkybos darbų specifikos išmanymą. Darbo grupės darbe, sprendžiant darbų apimčių ir panaudotų medžiagų kiekių, sąmatų ir darbams taikomų įkainių bei technologinius klausimus, gali būti kviečiami dalyvauti nepriklausomi ekspertai – ne darbo grupės nariai. Darbo grupės sudėtis skelbiama Departamento interneto svetainėje.

11. Pasikeitus darbo grupės sudėčiai, Departamento direktorius pavienius darbo grupės narius skiria tik iki darbo grupės kadencijos pabaigos. Darbo grupės veikla grindžiama kolegialaus klausimų svarstymo, viešumo ir teisėtumo principais. Darbo grupės pirmininkas ir nariai už savo veiklą atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Jeigu yra galimas viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas, darbo grupės narys turi nusišalinti nuo konkretaus posėdžio darbotvarkėje numatyto klausimo svarstymo.

Darbo grupė savo veikloje vadovaujasi Departamento direktoriaus patvirtintu darbo reglamentu, kuriame nurodomos darbo grupės teisės, pareigos, funkcijos, darbo organizavimo ir sprendimų priėmimo tvarka, darbo grupės narių atsakomybė.

12. Darbo grupės sekretoriui pareikalavus, Departamento teritoriniai ir struktūriniai padaliniai darbo grupės sekretoriaus nustatytu terminu pateikia Darbo grupei turimų tvarkybos darbų projektų, leidimų atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus, tvarkybos darbų priėmimo aktų, specialiosios (paveldosaugos) ekspertizės aktų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka. Darbo grupės sekretoriui pareikalavus, Restauravimo taryba privalo pateikti Darbo grupei Restauravimo tarybos posėdžių protokolų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka.

13. Darbo grupė išnagrinėja jai pateiktus dokumentus, įvertina kultūros paveldo objektui išsaugoti atliktų darbų kokybę ir svarbą, nustato kiekvieno prašymo pagrįstumą ir valdytojo teisę gauti kompensaciją, pasiūlo kompensacijos dydį. Prašymai dėl kompensacijų išmokėjimo baigiami svarstyti ir išvados dėl kompensacijos skyrimo ar neskyrimo pateikiamos Departamento direktoriui iki einamųjų metų gruodžio 5 d.
 
IV. KOMPENSACIJŲ SKYRIMO PRIORITETAI, DYDŽIAI IR JŲ NUSTATYMO KRITERIJAI
 
14. Nagrinėjant prašymus, prioritetas teikiamas:
14.1. medinės architektūros kultūros paveldo objektams, pirmumą teikiant objektams, esantiems etnografiniuose kaimuose, įrašytuose į Skubiausiai tvarkytinų Lietuvos etnografinių kaimų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. ĮV-511/3D-584;
14.2. kultūros paveldo objektams, kuriuose yra įrengtos arba atliekant tvarkybos darbus planuojamos įrengti gaisrinės saugos inžinerinės sistemos, vadovaujantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 25-953; 2009, Nr. 63-2538) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
14.3. kultūros paveldo objektų tyrimams (taikomiesiems);
14.4. tiems kultūros paveldo objektams, kurių tvarkybos darbų projektuose vyrauja autentiškų dalių tvarkyba (restauravimas) ir kompleksinis (vientisas) objekto sutvarkymas.

15. Kompensacijų dydis nustatomas, atsižvelgiant į privačios nuosavybės – prieinamų visuomenei lankyti valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų reikšmingumo lygmenis, autentiškumo, išsaugojimo tikimybės, panaudojimo, eksponavimo ir lankymo galimybių, asmeninės valdytojų iniciatyvos ir būklės kriterijus, apibrėžtus Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. ĮV-150 (Žin., 2005, Nr. 52-1756; 2011, Nr. 75-3637), taip pat darbų objektui išsaugoti svarbą, atliktų tvarkybos darbų bei jų projektinės dokumentacijos kokybę. Nustatomi šie kompensacijų dydžiai:
15.1. kultūros paveldo objektų tyrimų (taikomųjų) išlaidos kompensuojamos 100 procentų;
15.2. medinės architektūros kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų ir jų projektavimo išlaidos kompensuojamos nuo 50 iki 70 procentų;
15.3. kituose kultūros paveldo objektuose atliktų tvarkybos darbų ir jų projektavimo išlaidos kompensuojamos nuo 30 iki 50 procentų.

16. Kompensacija neskiriama, kai:
16.1. valdytojas pateikė neteisingai įformintus ar ne visus Taisyklių 7 punkte nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis ir per nustatytą terminą šių trūkumų neištaisė;
16.2. valdytojas neatitinka Taisyklių 4 punkto reikalavimų;
16.3. valdytojas nesilaiko apsaugos sutartyje nustatytų nekilnojamojo kultūros paveldo objekto lankymo ir paveldosaugos reikalavimų ar apsaugos reglamente nustatytų paveldosaugos reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo reikalavimų;
16.4. už tame pačiame kultūros paveldo objekte atliktų tvarkybos darbų tas pačias išlaidas kompensacija jau buvo išmokėta.

17. Valdytojas turi teisę gauti kompensaciją už tame pačiame kultūros paveldo objekte atliktus tvarkybos darbus ne daugiau kaip 3 kartus.

18. Departamento direktorius, atsižvelgdamas į darbo grupės išvadas, per 10 darbo dienų nuo jų gavimo priima galutinį sprendimą dėl kompensacijos. Apie priimtą sprendimą Departamentas raštu informuoja valdytoją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, nurodydamas jo teisę įstatymų nustatyta tvarka apskųsti priimtą sprendimą. Darbo grupės išvados ir Departamento direktoriaus sprendimas dėl kompensacijų išmokėjimo skelbiami Departamento interneto svetainėje kitą dieną po sprendimo priėmimo.
 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
19. Ginčai dėl kompensacijų apskaičiavimo ir skyrimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

20. Departamentas kontroliuoja, kaip vykdomos apsaugos sutartyje nustatytos kultūros paveldo objekto lankymo sąlygos ir paveldosaugos reikalavimai bei apsaugos reglamente nustatyti paveldosaugos reikalavimai ir, kad valdytojui nebūtų kompensuojamos išlaidos už tuos pačius tvarkybos darbus tame pačiame kultūros paveldo objekte.

21. Keičiantis kultūros paveldo objekto valdytojui, kuriam buvo skirta kompensacija, apsaugos sutartyje nustatytos kultūros paveldo objekto lankymo sąlygos ir šiose Taisyklėse nustatyti reikalavimai pereina kartu su objektu naujajam valdytojui.

22. Valdytojai, kompensacijas gavę neteisėtai, arba asmenys, prisidėję prie neteisėto kompensacijų gavimo (sąmoningai pateikę ar patvirtinę klaidingus duomenis), atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei valdytojai praranda teisę gauti kompensaciją 5 metus.
 
Parsisiųskite prašymo išmokėti kompensaciją formą.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas