Titulinis
Atestavimas
2006 10 03 KM ir AM įsakymas Nr.453/445

2006 10 03 KM ir AM įsakymas Nr.453/445 "Dėl specialistų, rengiančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
Į S A K Y M A S
DĖL SPECIALISTŲ, RENGIANČIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUS, ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2006 m. spalio 3 d. Nr. ĮV-453/D1-445
Vilnius
 
 
Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 22 straipsnio 11 dalimi ir įgyvendindami Lietuvos Respublikos architektūros politikos krypčių įgyvendinimo 2006–2010 metų priemonių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. 657 (Žin., 2006, Nr. 75-2861) 1.11 punktą,
t v i r t i n a m e Specialistų, rengiančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, atestavimo tvarkos aprašą (pridedama).
 
 
Kultūros ministras Jonas Jučas
Aplinkos ministras Arūnas Kundrotas
 
 
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2006 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. ĮV-453/D1-445
 
 
SPECIALISTŲ, RENGIANČIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO PLANAVIMO DOKUMENTUS, ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Specialistų, rengiančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus (toliau vadinama – Dokumentai), atestavimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – Aprašas) nustato specialisto atestuojamą veiklą, taikomus kvalifikacinius reikalavimus ir atestavimo tvarką.
2. Atestavimo tikslas: įvertinti ir patikrinti specialistų, kurių profesinės veiklos rezultatai ir sprendimai lemia nekilnojamojo kultūros paveldo vertingųjų savybių išlikimą, kvalifikaciją, praktinę veiklą, profesinį patyrimą, nustatyti jų atestuojamą veiklą ir skatinti jų kvalifikacijos kėlimą.
3. Kitų valstybių piliečiai, kurie vadovaudamiesi tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais gali rengti teritorijų planavimo dokumentus Lietuvos Respublikos teritorijoje, teisę rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus įgyja Apraše nustatyta tvarka.
4. Europos Sąjungos valstybėje narėje (išskyrus Lietuvos Respubliką), Šveicarijoje ar valstybėje, pasirašiusioje Europos Ekonominės Erdvės sutartį, įgyti architekto diplomai pripažįstami vadovaujantis Architekto diplomų, pažymėjimų ir kitų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų, įgytų Europos Sąjungos valstybėje narėje, Šveicarijoje arba valstybėje, pasirašiusioje Europos Ekonominės Erdvės sutartį, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklėmis, patvirtintomis 2004 m. kovo 25 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-131 (Žin., 2004, Nr. 55-1916).
5. Užsienio valstybėse, išskyrus išvardintas Aprašo 4 punkte, įgyti architektų diplomai ir visose užsienio valstybėse įgyti archeologų diplomai pripažįstami vadovaujantis Užsienyje įgytų kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, bei aukštojo mokslo kvalifikacijų vertinimo ir akademinio pripažinimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 60 (Žin., 2005, Nr. 12-369), nustatyta tvarka.
 
II. ATESTUOJAMOS VEIKLOS SRITYS
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatai (toliau vadinama – Atestatas) išduodami šioms veiklos sritims:
6.1. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentų (išskyrus archeologinio paveldo vietų, kompleksų ir vietovių teritorijų ir jų apsaugos zonų ribų planų) rengimui;
6.2. archeologinio paveldo vietų, kompleksų ir vietovių teritorijų ir jų apsaugos zonų ribų planų rengimui.
 
III. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
7. Atestuojamiems specialistams nustatomi šie reikalavimai:
7.1. universitetinis ar jam prilyginamas architektūrinis išsilavinimas 6.1 punkte nurodytai veiklos sričiai;
7.2. universitetinis ar jam prilyginamas archeologinis išsilavinimas 6.2 punkte nurodytai veiklos sričiai;
7.3. ne mažesnis kaip 3 metų darbo stažas paveldotvarkos srityje;
7.4. išmanyti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nekilnojamojo paveldo apsaugą;
7.5. žinoti Lietuvos architektūros istoriją, miestų urbanistinės raidos formavimosi principus (išskyrus 6.2. punkte nurodytai veiklos sričiai);
7.6. žinoti Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio politikos kryptis bei Europos kraštovaizdžio konvencijos nuostatas;
7.7. žinoti ir mokėti paaiškinti paveldo apsaugos tarptautinių dokumentų nuostatas;
7.8. žinoti paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus atestuojamoje veikloje;
7.9. gebėti atskirti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes pagal siekiamą įgyti veiklą;
7.10. pateikti duomenis apie dalyvavimą rengiant ne mažiau kaip 3 teritorijų specialiuosius planus, kurių sprendiniai reglamentuoja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą;
7.11. žinoti nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijus;
7.12. žinoti ir mokėti paaiškinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617) bei teisės aktų, reglamentuojančių Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą, nuostatas.
 
IV. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS
8. Specialistų atestavimą organizuoja ir tvarko Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama – Departamentas).
9. Asmuo, siekiantis gauti Atestatą, pateikia Departamentui:
9.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;
9.2. prašymą atestuoti (pagal Aprašo 1 priedą);
9.3. išsimokslinimo (išsilavinimo) dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų, sertifikatų ir kt.) originalus ir jų kopijas;
9.4. Aplinkos ministerijos išduotą aukštojo mokslo pripažinimo pažymėjimo originalą ir kopiją, jei architekto diplomas įgytas Aprašo 4 punkte nurodytose valstybėse;
9.5. Studijų kokybės vertinimo centro pažymą apie užsienyje įgytos kvalifikacijos įvertinimą arba Švietimo ir mokslo ministro įsakymo dėl užsienyje įgytos kvalifikacijos pripažinimo kopiją, jei architekto ar archeologo aukštojo mokslo diplomas įgytas valstybėse, nurodytose Aprašo 5 punkte;
9.6. nekilnojamosiose kultūros vertybėse rengtų specialiųjų planų ir tvarkybos darbų projektų sąrašas (pagal Aprašo 2 priedą);
9.7. darbo stažą patvirtinančių dokumentų originalus ir jų kopijas;
9.8. dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už Atestato išdavimą.
10. Asmuo turi teisę pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinį pasirengimą (albumai, nuotraukos, brėžiniai, informacinė medžiaga, tyrimų ataskaitos ir kt.).
 
V. ATESTAVIMO TVARKA
11. Specialistus atestuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisija (toliau vadinama – Komisija), kurios sudarymas ir veikla reglamentuoti Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146 (Žin., 2005, Nr. 60-2157).
12. Atestuojamo specialisto profesinių ir teisinių žinių įvertinimą atlieka Komisija pagal Departamento direktoriaus patvirtintus testų klausimus ir pokalbio metu. Testai prireikus keičiami ar papildomi (pasikeitus įstatymams ar kitiems teisės aktams). Informaciją apie patvirtintus testus teikia Komisijos pirmininkas.
13. Atestuojamas specialistas, neturintis habilituoto daktaro ar daktaro laipsnio mokslo srityje, susijusioje su atestuojama veikla pildo testą, kurį sudaro 30 klausimų.
14. Atestuojamas specialistas, turintis habilituoto daktaro ar daktaro laipsnius mokslo srityje, susijusioje su atestuojama veikla, pildo testą, kurį sudaro 10 klausimų tik iš 7.12 punkte nurodytų teisės aktų nuostatų.
15. Specialistas, teisingai atsakęs ne mažiau kaip 27 klausimus iš 30 arba 9 klausimus iš 10, gauna teigiamą testo įvertinimą.
16. Įvertinusi testų atsakymus, Komisija paskelbia rezultatus. Neigiamą testo įvertinimą gavę specialistai toliau neatestuojami.
17. Pokalbiui Komisija abėcėlės tvarka kviečia specialistus, gavusius teigiamus testo įvertinimus. Pokalbio metu kiekvienas Komisijos narys pateikia klausimus kiekvienam atestuojamam specialistui, siekdamas įvertinti jo turimas žinias bei specialiuosius reikalavimus pagal atestuojamą veiklos sritį. Taip pat gali būti užduodami papildomi klausimai, patikslinantys atestuojamų specialistų atsakymus, ir klausimai dėl jų atliktų darbų. Kiekvienas Komisijos narys atestuojamų specialistų atsakymus pokalbio metu vertina individualiai raštu – teigiamai arba neigiamai. Specialistas neatestuojamas, jei jo atsakymai pokalbio metu daugiau kaip trijų Komisijos narių įvertinti neigiamai.
18. Komisija, įvertinusi testo ir pokalbio rezultatus, nusprendžia:
18.1. specialistą atestuoti ir išduoti Atestatą, nurodant veiklos sritį;
18.2. asmens neatestuoti, nurodant konkrečias priežastis.
19. Komisijos sprendimai įforminami protokolais, pagal kuriuos per 10 darbo dienų išduodamas Atestatas.
20. Jeigu specialistas neatestuojamas, jam per 10 darbo dienų nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos pranešama apie tai raštu, nurodant konkrečias priežastis.
21. Atestavimo procedūra turi būti pradėta ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jo prašymo atestuoti užregistravimo dienos.
 
VI. ATESTATAS
22. Atestuotiems specialistams, rengiantiems nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, išduodamas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas, kurio forma patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146.
23. Atestatas suteikia teisę specialistui rengti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, pagal kuriuos skelbiami saugomais kultūros paveldo objektai, steigiamos saugomos vietovės, tvarkomos saugomų objektų teritorijos, saugomos vietovės, apsaugos zonos, jose plėtojamai veiklai nustatomi paveldosaugos reikalavimai ir nustatomos ar pakeičiamos kultūros paveldo objektų teritorijų, vietovių, apsaugos zonų ribos.
24. Atestatą pasirašo Departamento direktorius ir Komisijos pirmininkas.
25. Atestate nurodoma:
25.1. Atestato numeris ir išdavimo data;
25.2. atestuoto specialisto vardas, pavardė ir asmens kodas;
25.3. atestuotos veiklos sritis;
25.4. Atestatą pasirašiusiųjų asmenų pareigos, vardai ir pavardės.
26. Atestatas galioja penkerius metus nuo jo išdavimo datos.
27. Už Atestato išdavimą sumokama valstybės rinkliava, kurios dydis bei mokėjimo ir grąžinimo tvarka nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo"(Žin., 2000, Nr. 108 - 3463).
 
VII. ATESTATO GALIOJIMO PRATĘSIMAS
28. Prašymas pratęsti Atestato galiojimo laiką pateikiamas Departamentui ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki šio Atestato galiojimo pabaigos.
29. Atestuotas specialistas, siekiantis pratęsti Atestato galiojimą, Departamentui pateikia:
29.1. prašymą pratęsti Atestato galiojimą (pagal Aprašo 1 priedą);
29.2. atliktų nekilnojamosiose kultūros vertybėse per Atestato galiojimo laiką darbų bei parengtų specialiųjų planų sąrašą (pagal Aprašo 2 priedą);
29.3. dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už Atestato išdavimą.
30. Atestato galiojimo laikas gali būti pratęstas, jei per Atestato galiojimo laiką atestuotas specialistas ne mažiau kaip trejus metus vykdė veiklą, nurodytą Atestate.
31. Sprendimą dėl Atestato galiojimo pratęsimo Komisija priima paprasta balsų dauguma.
32. Atestato galiojimo laikas pratęsiamas ne daugiau kaip 5 metams, išduodant naują Atestatą Aprašo VI skyriuje nustatyta tvarka.
 
VIII. ATESTATO GALIOJIMO PANAIKINIMAS IR JO PRARADIMAS
33. Atestato galiojimas gali būti panaikinamas Komisijos sprendimu šiais atvejais:
33.1. už įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros paveldo objektų apsaugą, reikalavimų pažeidimą vykdant Atestate nurodytą veiklą;
33.2. už sprendimą, sukėlusį arba galintį sukelti kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių praradimą;
33.3. jei paaiškėjo, kad atestavimui pateikti duomenys neatitinka tikrovės.
34. Specialistas, kurio Atestato galiojimas panaikintas, gali pateikti prašymą Komisijai jį atestuoti ne anksčiau kaip po trejų metų nuo Atestato galiojimo panaikinimo dienos.
35. Atestatas, kurio galiojimas panaikintas, per 5 darbo dienas nuo pranešimo iš Departamento apie Komisijos sprendimą panaikinti Atestatą gavimo dienos turi būti grąžintas Departamentui.
36. Atestatas prarandamas, kai jis pametamas, pavagiamas ar kitaip sunaikinamas jo originalas.
37. Atestatą praradęs specialistas, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo praradimo, apie tai raštu praneša Departamentui.
38. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos Departamento direktoriaus įsakymu Atestatas pripažįstamas netekusiu galios. Specialistui išduodamas dublikatas, kurį pasirašo Departamento direktorius ir Komisijos pirmininkas.
 
IX. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS
39. Specialistas, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, per 15 darbo dienų gali jį apskųsti Departamento direktoriui.
40. Departamento direktoriaus sprendimą specialistas įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.
 
X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
41. Žinios apie atestuotus nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo specialistus, Atestato išdavimą, papildymą, galiojimo pratęsimą, galiojimo panaikinimą bei pripažinimą netekusiu galios skelbiamos Departamento interneto tinklalapyje (www.kpd.lt).

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas