Titulinis
Atestavimas
2005 04 14 KM įsakymas Nr.146

2005 04 14 KM įsakymas Nr.146 "Dėl specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tok

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
Į S A K Y M A S

 

DĖL SPECIALISTŲ, VYKDANČIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TAIKOMUOSIUS MOKSLINIUS ARDOMUOSIUS TYRIMUS, RENGIANČIŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTUS, ATLIEKANČIŲ TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS DARBUS BEI VADOVAUJANČIŲ TOKIEMS DARBAMS, ATLIEKANČIŲ PAVELDOSAUGOS (SPECIALIĄJĄ) EKSPERTIZĘ, ATESTAVIMO TAISYKLIŲ IR NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALISTO ATESTATO FORMOS PATVIRTINIMO

 
2005 m. balandžio 14 d. Nr. ĮV-146
Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.153-5571) 18 straipsnio 2 dalimi ir 23 straipsnio 6 dalimi:

1. T v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisykles (toliau vadinama – Taisyklės).

1.2. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato formą.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialisto atestatai, išduoti pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų programų, paveldo apsaugos technologijų darbų projektų, ardomųjų tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, pritaikymo, restauravimo ir atkūrimo paveldo apsaugos technologijų darbų, paveldo apsaugos (specialiosios) ekspertizės specialistų atestavimo tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. ĮV-90 ,,Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų programų, paveldo apsaugos technologijų darbų projektų, ardomųjų tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, pritaikymo, restauravimo ir atkūrimo paveldo apsaugos technologijų darbų, paveldo apsaugos (specialiosios) ekspertizės specialistų atestavimo tvarkos ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialisto atestato formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2072), galioja iki 2005 m. gruodžio 30 d. ir turi būti iki 2005 m. gruodžio 30 d., specialistų iš naujo neatestuojant, pakeisti Kultūros paveldo departamente prie Kultūros ministerijos pagal šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Taisyklių nuostatas;

2.2. Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialistų atestatai, išduoti pagal Tyrimo, konservavimo ir restauravimo, taip pat valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos institucijose dirbančių specialistų atestavimo tvarką, patvirtintą Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 1999 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. 28 ,,Dėl Tyrimo, konservavimo ir restauravimo, taip pat valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos institucijose dirbančių specialistų atestavimo tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 18-498), kurių galiojimas dar nepasibaigęs, galioja iki 2005 m. gruodžio 30 d.

3. L a i k a u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymą Nr. ĮV-90 ,,Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų programų, paveldo apsaugos technologijų darbų projektų, ardomųjų tyrimų, avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo, pritaikymo, restauravimo ir atkūrimo paveldo apsaugos technologijų darbų, paveldo apsaugos (specialiosios) ekspertizės specialistų atestavimo tvarkos ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos specialisto atestato formos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 58-2072).

                     

Kultūros ministras                                                                                                                Vladimiras Prudnikovas

______________

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2005 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-146

 

SPECIALISTŲ, VYKDANČIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TAIKOMUOSIUS MOKSLINIUS ARDOMUOSIUS TYRIMUS, RENGIANČIŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ PROJEKTUS, ATLIEKANČIŲ TVARKOMUOSIUS PAVELDOSAUGOS DARBUS BEI VADOVAUJANČIŲ TOKIEMS
DARBAMS, ATLIEKANČIŲ PAVELDOSAUGOS (SPECIALIĄJĄ) EKSPERTIZĘ, ATESTAVIMO
TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, atestavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato specialistų atestuojamas veiklos rūšis, sritis, kvalifikacines kategorijas, taikomus kvalifikacinius reikalavimus ir atestavimo tvarką.

2. Atestavimo tikslas:

2.1. įvertinti ir patikrinti specialistų, kurių profesinės veiklos rezultatai ir sprendimai lemia nekilnojamojo kultūros paveldo išlikimą, jo vertės požymius bei autentiškumą, kvalifikaciją, praktinę veiklą, profesinį patyrimą, nustatyti jų atestuojamas veiklos rūšis, sritis, specializacijas bei skatinti jų kvalifikacijos kėlimą;

2.2. apsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą nuo nekompetentingos ir nekvalifikuotos veiklos pasekmių.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas (toliau – Atestatas) suteikia teisę specialistui vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, parengti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovauti tokiems darbams, atlikti paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę pagal veiklos rūšis,sritis ir specializacijas, nurodytas Atestate.

 

II. ATESTUOJAMOS VEIKLOS RŪŠYS

 

4. Atestatai išduodami šioms veiklos rūšims:

4.1. nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymui;

4.2. tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimui;

4.3. tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimui;

4.4. paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimui;

4.5. tvarkomųjų paveldosaugos darbų vadovavimui.

 

III. SPECIALIZACIJOS PAGAL VEIKLOS RŪŠIS

 

5. Specializacijos pagal veiklos rūšis yra šios:

5.1. Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomųjų mokslinių ardomųjų tyrimų vykdymas:

5.1.1. archeologijos tyrimai;

5.1.2. architektūros natūriniai tyrimai;

5.1.3. polichromijos ir sienų tapybos tyrimai;

5.1.4. architektūros konstrukcijų tyrimai.

5.2. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų rengimas:

5.2.1. architektūros projektai;

5.2.2. architektūrinės polichromijos ir sienų tapybos projektai;

5.2.3. architektūros konstrukcijų projektai;

5.2.4. inžinerinių komunikacijų projektai;

5.2.5. inžinerinio nekilnojamojo kultūros paveldo projektai.

5.3. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų atlikimas:

5.3.1. akmens mūro, natūralaus akmens, plytų mūro darbai;

5.3.2. medinių konstrukcijų darbai;

5.3.3. medžių apdailos ir stalių gaminių darbai;

5.3.4. metalo gaminių ir metalo konstrukcijų darbai;

5.3.5. molio konstrukcijų, keramikos gaminių ir konstrukcijų darbai;

5.3.6. dekoratyvinės dangos, dekoratyvinio tinko, tinkuotų dažytų paviršių darbai;

5.3.7. stogo dangų darbai;

5.3.8. teritorijų elementų darbai.

5.4. Paveldosaugos (specialiosios) ekspertizės atlikimas:

5.4.1. tvarkomųjų paveldosaugos darbų specialioji ekspertizė;

5.4.2. tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektų specialioji ekspertizė;

5.4.3. nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo specialioji ekspertizė (pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį):

5.4.3.1. archeologinio bei povandeninio nekilnojamojo kultūros paveldo;

5.4.3.2. mitologinio nekilnojamojo kultūros paveldo;

5.4.3.3. etnokultūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo;

5.4.3.4. architektūrinio nekilnojamojo kultūros paveldo;

5.4.3.5. urbanistinio nekilnojamojo kultūros paveldo;

5.4.3.6. želdynų nekilnojamojo kultūros paveldo;

5.4.3.7. inžinerinio nekilnojamojo kultūros paveldo;

5.4.3.8. istorinio, memorialinio nekilnojamojo kultūros paveldo;

5.4.3.9. dailės nekilnojamojo kultūros paveldo.

 

IV. ATESTUOJAMOS veiklOS sritys

 

6. Atestatai išduodami veiklai šiose srityse:

6.1. objektuose (kurie nėra kultūros paveldo objektai), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje ar saugomoje vietovėje;

6.2. kultūros paveldo objektuose;

6.3. kultūros paminkluose.

 

V. KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS

 

7. Atestuotiems specialistams suteikiamos šios kvalifikacinės kategorijos:

7.1. pirmoji (žemiausia) kvalifikacinė kategorija;

7.2. antroji kvalifikacinė kategorija;

7.3. trečioji kvalifikacinė kategorija;

7.4. ekspertizės specialisto kvalifikacinė kategorija.

8. Atestuojamieji specialistai gali prašyti, kad jiems būtų suteikta bet kuri kvalifikacinė kategorija.

9. Pirmąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai gali užsiimti nurodytąja Atestate veiklos rūšimi objektuose (kurie nėra kultūros paveldo objektai), esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje ar saugomoje vietovėje.

10. Antrąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai gali užsiimti nurodytąja Atestate veiklos rūšimi kultūros paveldo objektuose.

11. Trečiąją kvalifikacinę kategoriją turintys specialistai gali užsiimti nurodytąja Atestate veiklos rūšimi kultūros paminkluose.

12. Ekspertizės specialistai gali atlikti paveldo apsaugos (specialiąją) ekspertizę objektuose, esančiuose kultūros paveldo objekto teritorijoje ar saugomoje vietovėje, kultūros paveldo objektuose, kultūros paminkluose.

 

VI. BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

13. Visiems atestuojamiesiems specialistams nustatomi šie bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:

13.1. išsilavinimas:

13.1.1. aukštasis universitetinis išsilavinimas – tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektams rengti bei paveldosaugos (specialiajai) ekspertizei atlikti;

13.1.2. aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas – nekilnojamojo kultūros paveldo taikomiesiems moksliniams ardomiesiems tyrimams atlikti, vadovauti tvarkomiesiems paveldosaugos darbams;

13.1.3. turi būti baigę nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbų specialistų kvalifikacijos kėlimo kursus – tvarkomiesiems paveldosaugos darbams atlikti;

13.2. darbo stažas:

13.2.1. darbo stažo reikalavimas neprivalomas – siekiant, kad būtų suteikta pirmoji kvalifikacinė kategorija;

13.2.2. ne mažesnis kaip 3 metai – siekiant, kad būtų suteikta antroji kvalifikacinė kategorija;

13.2.3. ne mažesnis kaip 5 metai – siekiant, kad būtų suteikta trečioji kvalifikacinė kategorija;

13.3. išmanyti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius nekilnojamojo paveldo apsaugą.

 

VII. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS,

VYKDANTIEMS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TAIKOMUOSIUS MOKSLINIUS

ARDOMUOSIUS TYRIMUS

 

14. Nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus vykdantiems specialistams nustatomi šie specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

14.1. turėti neuniversitetinį išsilavinimą srityje, susijusioje su atestuojama veiklos rūšimi ir specializacija arba ne mažesnį kaip 10 metų praktinio darbo stažą konkrečių tyrimų srityje;

14.2. žinoti konkrečių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kuriuos nori tirti atestuojamasis specialistas, tyrimo šaltinius bei metodus;

14.3. žinoti ir mokėti paaiškinti konkrečių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (pagal specializaciją) apsaugos tarptautinių dokumentų nuostatas;

14.4. žinoti paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus.

 

VIII. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ

PROJEKTUS RENGIANTIEMS SPECIALISTAMS

 

15. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus rengiantiems specialistams nustatomi šie specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

15.1. žinoti Lietuvos architektūros istoriją;

15.2. žinoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų reikalavimus;

15.3. žinoti ir mokėti paaiškinti paveldo apsaugos tarptautinių dokumentų nuostatas;

15.4. žinoti istorines tradicines statybines technologijas ir medžiagas;

15.5. žinoti paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus.

 

IX. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ SPECIALISTAMS

 

16. Tvarkomųjų paveldosaugos darbų specialistams nustatomi šie specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

16.1. žinoti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos pagrindus;

16.2. pažinti konkrečių paveldo objektų (pagal siekiamą įgyti specializaciją) atlikimo technikas, medžiagas, gaminius ir konstrukcijas;

16.3. mokėti skaityti brėžinius ar vykdyti darbus pagal juos;

16.4. žinoti konkrečių tvarkomųjų paveldosaugos darbų (pagal specializaciją) medžiagas, gebėti jas panaudoti;

16.5. žinoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų organizavimo ir vykdymo tvarką;

16.6. gebėti atskirti kultūros paveldo objekto vertingąsias savybes (pagal siekiamą įgyti specializaciją);

16.7. žinoti paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimus.

 

X. KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI EKSPERTIZĖS SPECIALISTAMS

 

17. Ekspertizės specialistams nustatomi šie specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:

17.1. dalyvauti rengiant ne mažiau kaip 3 paveldosaugos (specialiąsias) ekspertizes;

17.2. žinoti nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo ir atrankos kriterijus;

17.3. žinoti ir sugebėti paaiškinti paveldosaugos reikalavimus;

17.4. žinoti paveldo tvarkybos reglamentus;

17.5. mokėti vertinti bei analizuoti tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus;

17.6. žinoti ir mokėti paaiškinti paveldo apsaugos tarptautinių dokumentų nuostatas;

17.7. turėti ne mažesnį kaip 7 metų darbo stažą kultūros paveldo apsaugos srityje.

 

XI. ATESTAVIMO KOMISIJOS SUDARYMAS IR JOS VEIKLA

 

18. Specialistus atestuoja Nekilnojamojo paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisija (toliau vadinama – Komisija).

19. Komisijos sudėtį, jos pirmininką ir pavaduotoją Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) teikimu 5 metams tvirtina Lietuvos Respublikos kultūros ministras.

20. Komisiją sudaro devyni nariai ir sekretorius, kuris nėra Komisijos narys. Komisijos sekretorius skiriamas Departamento direktoriaus įsakymu. Komisijoje turi dirbti bent vienas kiekvienos atestuojamos veiklos rūšies ekspertizės specialistas.

21. Komisija darbą organizuoja pagal Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo reglamentą. Komisijos veiklos vykdymui lėšos skiriamos (apmokama už posėdžius, administracinės išlaidos) iš Departamento Kultūros vertybių apsaugos programos lėšų.

22. Komisija priima sprendimą paprasta balsų daugumaslaptu balsavimu, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 komisijos narių ir nedalyvaujantatestuojamiesiems specialistams. Esant vienodam balsų skaičiui, lemia Komisijos pirmininko balsas, o jo nesant – jo pavaduotojo balsas. Komisijos posėdžiai protokoluojami. Protokolus pasirašo Komisijos pirmininkas, sekretorius ir visi posėdyje dalyvavę Komisijos nariai.

23. Komisijos pirmininkas, o jo nesant – jo pavaduotojas, rengia posėdžio darbotvarkę, surenka būtinus posėdžio dokumentus, sukviečia Komisijos narius, teikia Departamento direktoriui Komisijos sprendimus, įteikia atestuotiems specialistams Atestatus, tvarko kompiuterizuotą informacinę sistemą, į kurią įrašomi duomenys apie atestuotus specialistus.

24. Komisijos sekretorius protokoluoja posėdį, pakviečia atestuojamuosius asmenis, tvarko posėdžio protokolus.

25. Komisijos pirmininkas, esant reikalui, gali kviesti į posėdį kitus specialistus, kurie dalyvauja posėdyje su patariamojo balso teise.

 

XII. DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

26. Specialistų atestavimą organizuoja ir tvarko Departamentas.

27. Asmuo, siekiantis gauti Atestatą, pateikia Departamentui:

27.1. prašymą atestuoti (pagal Taisyklių 1 priedą);

27.2. išsimokslinimo (išsilavinimo) dokumentų (diplomo, papildomų studijų diplomų, pažymėjimų, atestatų, sertifikatų ir kt.) originalus ir jų kopijas;

27.3. atliktų nekilnojamosiose kultūros vertybėse darbų sąrašą (pagal Taisyklių 2 priedą);

27.4. darbo stažą patvirtinančių dokumentų originalus ir jų kopijas;

27.5. dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava už Atestato išdavimą.

28. Asmuo turi teisę pateikti papildomus dokumentus, įrodančius jo kvalifikacinį pasirengimą (albumus, nuotraukas, brėžinius, informacinę medžiagą, tyrimų ataskaitas ir kt.).

29. Asmuo turi teisę prašyti, kad atestavimo metu jam būtų suteiktos kelios specializacijos pagal veiklos rūšis, nurodytas TaisykliųIII skyriuje.

 

XIII. ATESTAVIMO TVARKA

 

30. Atestuojamojo specialisto profesinių ir teisinių žinių įvertinimą atlieka Komisija pagal Departamento direktoriaus patvirtintus testų klausimus ir pokalbio metu.

31. Atestuojamasis specialistas pildo kiekvienai veiklos rūšiai parengtą atskirą testą, kurį sudaro 30 klausimų.

32. Specialistas, teisingai atsakęs ne mažiau kaip į 2/3 pateiktų klausimų, gauna teigiamą testo įvertinimą.

33. Profesinių žinių patikrinimas asmenims, turintiems habilituoto daktaro ar daktaro laipsnius mokslo srityje, susijusioje su atestuojama veiklos rūšimi ir specializacija, netaikomas.

34. Į Komisijos posėdį kviečiami visi atestuojamieji specialistai.

35. Komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, pokalbio metu vertina atestuojamojo specialisto išsimokslinimą, profesinį pasirengimą, darbo stažą, praktinę patirtį, aptaria atestuojamojo specialisto darbus pagal atestuojamą veiklos rūšį ir specializaciją, patikrina, kaip jo žinios atitinka specialiuosius reikalavimus.

36. Komisija, įvertinusi testo ir pokalbio rezultatus, nusprendžia:

36.1. specialistą atestuoti ir suteikti jam prašomą kvalifikacinę kategoriją, nurodant veiklos rūšį ir specializaciją;

36.2. specialistą atestuoti ir suteikti jam žemesnę nei prašoma kvalifikacinę kategoriją, nurodant veiklos rūšį ir specializaciją;

36.3. specialistą atestuoti ir suteikti jam prašomą kvalifikacinę kategoriją, nurodant tik dalį prašomų veiklos rūšių ir specializacijų;

36.4. asmens neatestuoti ir nesuteikti jam kvalifikacinės kategorijos, nurodant konkrečias priežastis.

37. Komisijos sprendimas įforminamas protokolu. Protokolas surašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo įvykusio posėdžio.

38. Atestuotiems specialistams pagal Komisijos sprendimus Atestatai išduodami Departamento direktoriaus įsakymais.

39. Jeigu specialistas neatestuojamas ir nesuteikiama kvalifikacinė kategorija, jam per 10 dienų nuo Komisijos sprendimo priėmimo dienos pranešama apie tai raštu, nurodant konkrečias priežastis.

40. Asmeniui ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo jo prašymo atestuoti užregistravimo dienos turi būti išduotas Atestatas arba jam raštu pranešama, kad Atestatas nebus išduotas, nurodant priežastis.

 

XIV. ATESTATAS

 

41. Atestatą pasirašo Departamento direktorius ir Komisijos pirmininkas.

42. Atestate nurodoma:

42.1. Atestato numeris ir išdavimo data;

42.2. atestuoto specialisto vardas, pavardė ir asmens kodas;

42.3. veiklos rūšis ir sritis, specializacija, kvalifikacinė kategorija;

42.4. Atestatą pasirašiusiųjų asmenų pareigos, vardai ir pavardės.

43. Atestatas galioja penkerius metus nuo jo išdavimo datos.

 

XV. ATESTATO GALIOJIMO PRATĘSIMAS

 

44. Prašymas pratęsti Atestato galiojimo laiką pateikiamas ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki šio Atestato galiojimo pabaigos.

45. Atestuotas specialistas, siekiantis pratęsti Atestato galiojimą, Departamentui pateikia:

45.1. prašymą pratęsti Atestato galiojimą (pagal Taisyklių 1 priedą);

45.2. atliktų nekilnojamosiose kultūros vertybėse per Atestato galiojimo laiką darbų sąrašą (pagal Taisyklių 2 priedą);

45.3. dokumentus, patvirtinančius, kad sumokėta Vyriausybės nustatyto dydžio valstybės rinkliava už Atestato išdavimą.

46. Atestato galiojimo laikas gali būti pratęstas, jei per Atestato galiojimo laiką atestuotas specialistas ne mažiau kaip trejus metus vykdė veiklą pagal Atestate nurodytą veiklos rūšį, sritį ir specializaciją.

47. Sprendimą dėl Atestato galiojimo pratęsimo priima Komisija paprasta balsų dauguma Taisyklių 21–25 punktuose nustatyta tvarka.

48. Atestato galiojimo laikas pratęsiamas ne daugiau kaip 5 metams, išduodant naują Atestatą Taisyklių XIII skyriuje nustatyta tvarka.

49. Atestuotas specialistas, norintis papildyti anksčiau išduotą Atestatą, pateikia Komisijos pirmininkui dokumentus pagal Taisyklių27 punkto reikalavimus ir jam taikomos Taisyklių XIII skyriuje nurodytos procedūros.

50. Atestato galiojimo laiką pratęsus, jo registracijos numeris nekeičiamas.

 

XVI. ATESTATO GALIOJIMO PANAIKINIMAS. ATESTATO PRARADIMAS

 

51. Atestato galiojimas panaikinamas Komisijos sprendimu šiais atvejais:

51.1. už nustatytą (-us) įstatymų, kitų teisės aktų, reglamentuojančių kultūros paveldo objektų apsaugą, reikalavimų pažeidimą (-us), vykdant veiklą pagal Atestate nurodytas veiklos rūšis, sritis ir specializacijas;

51.2. už sprendimą, sukėlusį arba galintį sukelti kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių praradimą;

51.3. paaiškėjus, kad atestavimui pateikti duomenys neatitinka tikrovės.

52. Specialistas, kurio Atestato galiojimas panaikintas, gali pateikti prašymą Komisijai jį atestuoti ne anksčiau kaip po trejų metų nuo Atestato galiojimo panaikinimo dienos.

53. Atestatas, kurio galiojimas panaikintas, per 5 dienas nuo pranešimo iš Departamento apie komisijos sprendimą panaikinti Atestatą gavimo dienos turi būti grąžintas Departamentui.

54. Atestatas prarandamas, kai jis pametamas, pavagiamas ar kitaip sunaikinamas jo originalas.

55. Atestatą praradęs specialistas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo praradimo apie tai raštu praneša Departamentui.

56. Ne vėliau kaip per 5 dienas nuo pranešimo gavimo dienos Departamento direktoriaus įsakymu Atestatas pripažįstamas netekusiu galios. Specialistui išduodamas dublikatas, kurį pasirašo Departamento direktorius ir Komisijos pirmininkas.

 

XVII. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

57. Specialistas, nesutinkantis su Komisijos sprendimu, per 15 dienų gali jį apskųsti Departamento direktoriui.

58. Departamento direktoriaus sprendimą specialistas įstatymų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

 

XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

59. Žinios apie atestuotus specialistus, Atestato išdavimą, papildymą, galiojimo pratęsimą, galiojimo panaikinimą bei pripažinimą netekusiu galios skelbiamos Departamento interneto tinklalapyje (www.heritage.lt).

60. Už Atestato išdavimą sumokama nustatyto dydžio valstybės rinkliava.

______________

 

05_146_pr1.doc
05_146_pr2.doc


Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas