Titulinis
Direktoriaus strateginiai tikslai ir veiklos uždaviniai
Veiklos užduotys 2013

Veiklos užduotys 2013 metais

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS
 
1. Užtikrinti, kad būtų užfiksuotos (inventorizuotos) pavienių ir į kompleksus įeinančių kultūros paveldo objektų vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai; užfiksuotos (inventorizuotos) kultūros paveldo objektų – vietovių vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai bei atskleisti nekilnojamieji ir objektai atrankai, įvertinus turimą tyrimų medžiagą.
 
2. Parengti siūlymus dėl reikiamų teisės aktų pakeitimo, siekiant sumažinti kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų kainas bei aiškiai reglamentuojant darbų rūšių atskyrimą.
 
3. Paveldotvarkos programos įgyvendinimui panaudoti 5274 tūkst. Lt; Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) programos vykdymui - 3000 tūkst. Lt; Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos vykdymui – 500 tūkst. Lt; Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programos vykdymui – 1600 tūkst. Lt.
 
Informuoti visuomenę apie kultūros paveldą, jo apsaugos procesus, užtikrinant galimybę jį pažinti ir saugoti. Dalinai finansuoti paveldosauginės literatūros leidybos bei nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektus.
 
4. Surengti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai metų tarptautinę konferenciją kultūros paveldo srityje. Pirmininkauti tarptautinei darbo grupei „ES ir kultūros paveldas". Užtikrinti Lietuvos dalyvavimą tarptautinių organizacijų programose ir projektuose bei bendradarbiauti su kitų šalių kultūros paveldo institucijomis.
 
5.Užtikrinti Kultūros ministro 2005-06-30 įsakymu Nr. ĮV-318 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintų Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklių vykdymą, atliekant Kultūros vertybių registre registruotų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės arba savivaldybės saugomais, stebėseną.
 
VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI
 
1. Užfiksuotos (inventorizuotos) pavienių ir į kompleksus įeinančių kultūros paveldo objektų vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai; užfiksuotos (inventorizuotos) kultūros paveldo objektų – vietovių vertingosios savybės ir parengta apskaitos dokumentacija - Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktų projektai bei atskleisti nekilnojamieji objektai atrankai, įvertinus turimą tyrimų medžiagą. Iš viso parengti apskaitos tikslais duomenys - 2450 vnt.
 
2. Parengtas Paveldo tvarkybos reglamento (PTR), nustatančio konkrečias tvarkomųjų paveldosaugos darbų rūšis ir bendruosius reikalavimus jiems, projektas ir pateiktas kultūros ministrui tvirtinti. Organizuoti mokymai projektuotojams dėl kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų rūšių taikymo.
 
3. Paveldotvarkos, Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka), Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų pritaikymo (paveldotvarka) piligrimų ir turizmo reikmėms programos bei Žemaičių krikšto ir Žemaičių vyskupystės įsteigimo 600 metų jubiliejaus minėjimo 2009-2017 metų programos vykdymui skirtos lėšos panaudotos 100 proc. Užtikrintas dalinai finansuojamų paveldosauginės literatūros leidybos bei nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir atgaivinimo projektų konkurso parengimas, paremta ne mažiau kaip 50 projektų.
 
4. Dalyvauta UNESCO, ICCROM, Europos Tarybos ir kitų tarptautinių organizacijų renginiuose ir programose, Europos Komisijos ir kituose renginiuose, susijusiuose su Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai veikla, Baltijos jūros šalių monitoringo grupės ir jos specializuotų darbo grupių veikla, dalyvauta kaimyninių šalių rengiamuose pasitarimuose ir konferencijose kultūros paveldo apsaugos srityje, dvišalėse derybose, Kultūros paveldo forumuose ir pasitarimuose. Surengti tarptautinės darbo grupės „Europos Sąjunga ir kultūros paveldas" du pasitarimai Lietuvoje (Viso -16 renginių).
 
5. Per 2013 metus, vadovaujantis Kultūros ministro 2005-06-30 įsakymu Nr. ĮV-318 (su vėlesniais pakeitimais) patvirtintomis Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų stebėsenos taisyklėmis, organizuotas 20% Kultūros vertybių registre registruotų kultūros paveldo objektų, kurie nėra paskelbti valstybės arba savivaldybės saugomais, stebėsenos vykdymas.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas