Titulinis
Nuostatai
Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus nuostatai

Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos
direktoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 100
 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
REGISTRO TVARKYMO, VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR EDUKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius yra struktūrinis Departamento padalinys.

2. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais bei šiais nuostatais.

3. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus valstybės tarnautojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
 
II. REGISTRO TVARKYMO, VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR EDUKACIJOS SKYRIAUS
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
4. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus uždaviniai yra:
4.1.vykdyti pagal nustatytą kompetenciją kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas, įgyvendinant kultūros paveldo apsaugos nacionalinę politiką;
4.2. pristatyti Departamento veiklą visuomenei.
 
5. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:
5.1. koordinuoja Departamento tarptautinius ryšius kultūros paveldo apsaugos srityje;
5.2. Departamento vadovybės pavedimu pagal Departamento kompetenciją koordinuoja integracijos į Europos Sąjungą veiklą;
5.3. rengia tarptautinių sutarčių kultūros paveldo apsaugos srityje projektus ir
koordinuoja jų įgyvendinimą;
5.4. organizuoja ir koordinuoja paminklosaugos specialistų dalyvavimą tarptautiniuose renginiuose ir stažuotes užsienio valstybėse;
5.5. dalyvauja ir koordinuoja dalyvavimą tarptautinių kultūros paveldo apsaugos srities organizacijų veikloje;
5.6. atstovauja Departamentui tarptautiniuose renginiuose, projektuose ir programose;
5.7. organizuoja pavogtų ar neteisėtai iš Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių išvežtų kilnojamųjų kultūros vertybių paiešką ir grąžinimą;
5.8. organizuoja informacijos apie Lietuvos kultūros vertybes užsienyje kaupimą ir
sisteminimą;
5.9. organizuoja leidinių apie Lietuvos kultūros vertybes užsienyje leidimą;
5.10. administruoja Departamento interneto svetainę bei vietinį Departamento kompiuterių tinklą;
5.11. vykdo Kultūros vertybių registro tvarkytojo funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka;
5.12. rengia teisės aktų, susijusių su Kultūros vertybių registro tvarkymu ir jo duomenų saugojimu projektus;
5.13. nagrinėja kultūros paveldo objektų valdytojų, piliečių ir kitų asmenų skundus ir prašymus, susijusius su kultūros vertybių įregistravimu Kultūros vertybių registre;
5.14. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl kitų institucijų parengtų įstatymų bei kitų teisės aktų projektų;
5.15. pagal kompetenciją teikia informaciją apie kultūros paveldo objektus;
5.16. savo kompetencijos klausimais formuoja ir kaupia bylas;
5.17. informuoja visuomenę ir visuomenės informavimo priemones apie Departamento sprendimus, Departamento renginius, Departamento vykdomus projektus, jų eigą;
5.18. renka informaciją iš skyrių ir teritorinių padalinių apie kultūros paveldo apsaugos problemas, kultūros paveldo objektų būklę ir informuoja visuomenę ir visuomenės informavimo priemones apie kultūros paveldo apsaugą;
5.19. organizuoja edukacinių projektų rengimą arba juos rengia;
5.20. organizuoja informacijos apie kultūros paveldą skleidimą, kultūros paveldo pažinimą;
5.21. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais;
5.22. teikia siūlymus nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo, sklaidos ir atgaivinimo programai, dalyvauja ją rengiant, organizuoja bei kontroliuoja jos vykdymą;
5.23. koordinuoja Departamento skyrių, teritorinių padalinių tarptautinį bendradarbiavimą bei ryšius su žiniasklaida;
5.24. rengia ir teikia tiesioginiam vadovui skyriaus metinius veiklos planus bei
pusmetines ir metines veiklos ataskaitas;
5.25. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas,
vykdo Departamento direktoriaus ir jo pavaduotojo pavedimus.

III. REGISTRO TVARKYMO, VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR EDUKACIJOS SKYRIAUS TEISĖS

6. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius turi teisę:
6.1. gauti informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių;
6.2. Departamento direktoriui pavedus, pagal kompetenciją bendradarbiauti su ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais;
6.3. teikti siūlymus dėl Departamento struktūrinių padalinių darbo gerinimo;
6.4. turi kitas įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktas teises.
 
IV. REGISTRO TVARKYMO, VIEŠŲJŲ RYŠIŲ IR EDUKACIJOS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
 
7. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus nuostatus tvirtina Departamento direktorius.

8. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka priima pareigoms ir atleidžia iš jų Departamento direktorius.

9. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Registro tvarkymo, viešųjų ryšių ir edukacijos skyrius reorganizuojamas ir pertvarkomas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas