Titulinis
Nuostatai
Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatai

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatai

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS
ĮSAKYMAS
 
DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
 
2005 m. balandžio 1 d. Nr. ĮV-116
Vilnius
 
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 5 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdamas į tai, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.43 straipsnio 1 dalimi apie pavadinimo pakeitimą viešai vieną kartą buvo pranešta („Lietuvos aidas", 2005 m. kovo 30 d., Nr. 72):

1. T v i r t i nu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatus (pridedama).
 
2. P a v e d u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktorei D. Varnaitei teisės aktų nustatyta tvarka pateikti Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis dėl šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų.
 
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:
3.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. ĮV-381 „Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 109-4895);
3.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymą Nr. ĮV-149 „Dėl kultūros ministro 2003 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. ĮV-381 „Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2004, Nr. 98-3665).
 
4. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m. balandžio 20 dienos.
 
 
KULTŪROS MINISTRAS                                                                                     VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

______________
 
 
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos kultūros ministro
2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116
 
NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 06 20
(Žin., 2010, Nr. 71-3598)
 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, atskaitinga Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – Kultūros ministerija).
Departamentas pagal savo kompetenciją atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas, atsako už jų vykdymą.
 
2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat Departamento nuostatais.
 
3. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Departamento buveinės adresas: Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius.
 
4. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, kurios savininkė yra valstybė. Departamento savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Kultūros ministerijos kompetenciją įgyvendinant Departamento savininkės teises ir pareigas nustato Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 104-2322; 2010, Nr. 15-699), Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 1020 (Žin., 1998, Nr. 72-2105; 2009, Nr. 77-3183), kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 
II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
5. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra:
5.1. įgyvendinti Seimo, Vyriausybės ir Kultūros ministerijos suformuotą nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Kultūros vertybių registrą, apsaugos nacionalinę politiką;
5.2. atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas.
 
6. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. metodiškai vadovauja nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Kultūros vertybių registrą, apsaugai;
6.2. tvarko Kultūros vertybių registrą;
6.3. rengia teisės aktų projektus Departamento kompetencijai priskirtais klausimais;
6.4. finansuoja:
6.4.1. kultūrinę vertę turinčių kilnojamųjų daiktų įrašymą į Kultūros vertybių registrą;
6.4.2. valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus;
6.4.3. į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimus, konservavimą, restauravimą, apsaugos priemonių įrengimą ir pažinimo sklaidą;
6.5. organizuoja ir koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą, išaiškinimą ir stebėseną, siūlo kultūros ministrui kilnojamąjį daiktą įrašyti į Kultūros vertybių registrą;
6.6. inicijuoja ir organizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo objektų skelbimą valstybės saugomais, teikia siūlymus savivaldybės paveldosaugos padaliniams inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą saugomais savivaldybės;
6.7. sudaro apsaugos sutartis su Kultūros vertybių registre registruotų kultūros paveldo objektų ir su tų objektų teritorijose ir apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų savininkais ar valdytojais;
6.8. teisės aktų nustatyta tvarka teikia vertinti Kultūros ministerijai ir Lietuvos Respublikos valstybinei kultūros paveldo komisijai metines strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitas;
6.9. sudaro ir išduoda kultūros paveldo objektų, išskyrus kultūros paveldo objektus, savivaldybės tarybos paskelbtus saugomais, apsaugos reglamentus;
6.10. teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
6.11. nagrinėja su nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga susijusius skundus, prašymus ir pranešimus;
6.12. teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti su nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsauga susijusius juridinius faktus;
6.13. teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis;
6.14. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytu terminu teikia išvadas, ar savininkų ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus;
6.15. organizuoja ir finansuoja teritorijų planavimo dokumentų, įgyvendinančių Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus, rengimą;
6.16. tikrina, kaip vykdomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą bei kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar šie teisės aktai nepažeidžiami;
6.17. administruoja ir kontroliuoja nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybą kontroliuoja nekilnojamojo kultūros paveldo objektų priežiūrą;
6.18. nustato sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuostolių dydį ir atkūrimo būdą;
6.19. nustato į Kultūros vertybių registrą įrašytoms kilnojamosioms kultūros vertybėms padarytą žalą ir nuostolių dydį;
6.20. organizuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytą fizinių asmenų atestavimą;
6.21. pagal savo kompetenciją atlieka ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105);
6.22. vykdydamas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą draustiniuose, rezervatuose ir valstybiniuose parkuose, kontroliuoja:
6.22.1. veiklą valstybiniuose draustiniuose, susijusią su draustinių nuostatuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais paveldosaugos reikalavimais;
6.22.2. kaip laikomasi nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo, kaip užtikrinama kultūros paveldo objektų apsauga ir tvarkyba, kaip įgyvendinamos tikslinės programos;
6.23. kontroliuoja kultūros paveldo objektuose atliekamų tvarkybos darbų projektų vykdymo eigą ir kokybę;
6.24. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, privalomus atlikti prieš kultūros paveldo objekto tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, kai objektas yra saugomas valstybės, bei kitus istorinius ir fizinius tyrimus, reikalingus nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių atskleidimui;
6.25. išduoda leidimus ardomiesiems tyrimams;
6.26. išduoda leidimus išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus;
6.27. rengia, tvirtina, pildo ir išduoda į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių pasus, kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus;
6.28. tikrina, kaip laikomasi į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų;
6.29. kontroliuoja, kaip laikomasi į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, restauravimo ir konservavimo tvarkos;
6.30. išduoda licencijas prekiauti antikvariniais daiktais;
6.31. kontroliuoja, kaip laikomasi prekybos antikvariniais daiktais taisyklių;
6.32. kontroliuoja, kaip saugomos į Kultūros vertybių registrą įrašytos kilnojamosios kultūros vertybės;
6.33. teikia siūlymus juridiniams ir fiziniams asmenims, neteisėtais veiksmais padariusiems žalą nekilnojamosioms kultūros vertybėms saugomuose objektuose, jų teritorijose ar apsaugos zonose atkurti iki sužalojimo buvusią būklę ir atlyginti visuomenei patirtus nuostolius bei kreipiasi į teismą dėl visuomenei padarytos žalos atlyginimo ir nuostolių išieškojimo;
6.34. kreipiasi į teismą apginti viešąjį interesą dėl į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių paėmimo visuomenės poreikiams, valstybės lėšų, skirtų šioms vertybėms tirti, restauruoti ir konservuoti, išieškojimo, taip pat dėl žalos, padarytos dėl netinkamo į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir konservavimo ar netinkamo saugojimo ir naudojimo, atlyginimo;
6.35. teikia kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų aukcionų rengėjams išvadas dėl aukcionuose parduodamų kultūros objektų išvežimo iš Lietuvos Respublikos sąlygų;
INFOLEX PASTABA: 2010 06 15 įsakymu Nr. ĮV-344 nustatyta, kad 6.35 punktas įsigalioja nuo 2010 07 01 (Žin., 2010, Nr. 71-3598).
6.36. organizuoja Lietuvos Respublikoje dingusių ar pavogtų kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų įkainojimą, antikvarinių daiktų kultūrinės vertės nustatymą, pavogtų ar neteisėtai iš Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių išvežtų kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojimą;
6.37. organizuoja paveldimų antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojimą, kartu su Lietuvos prabavimo rūmais organizuoja paveldėtų antikvarinių tauriųjų metalų gaminių ir antikvarinių brangakmenių gaminių įkainojimą, išduoda asmenims Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytos formos pažymą apie paveldėto turto vertę;
INFOLEX PASTABA: 2010 06 15 įsakymu Nr. ĮV-344 nustatyta, kad 6.37 punktas įsigalioja nuo 2010 07 01 (Žin., 2010, Nr. 71-3598).
6.38. organizuoja ir finansuoja Lietuvai reikšmingų kultūros objektų, esančių užsienyje, paiešką ir grąžinimą, istorinės apžvalgos rengimą, kaupia ir sistemina informaciją apie juos, organizuoja ir finansuoja leidinių apie Lietuvai reikšmingus kultūros objektus užsienyje leidimą;
6.39. organizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių pažinimą ir pažinimo sklaidą:
6.39.1. kaupia, tvarko, sistemina, saugo ir skleidžia žinias apie kultūros paveldą ir jo apsaugą;
6.39.2. leidžia kultūros paveldą ir jo apsaugą populiarinančius informacinius leidinius ir organizuoja paveldosaugos literatūros leidybą;
6.39.3. organizuoja su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius;
6.40. kultūros ministro pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose bei renginiuose, pagal savo kompetenciją nustatytąja tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;
6.41. vykdo jo reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų steigėjo funkcijas;
6.42. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
6.43. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, pagal kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas;
6.44. atlieka kitas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kultūros ministro įsakymus.
 
III. DEPARTAMENTO TEISĖS
 
7. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:
7.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie nekilnojamojo kultūros paveldo objektus ir kilnojamąsias kultūros vertybes;
7.2. apžiūrėti kultūros paveldo objektus ar vietoves, fiksuoti kultūros paveldo objektų ar vietovių būklę ir sutartomis su kultūros paveldo objekto valdytojais sąlygomis atlikti tyrimus, tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingų savybių;
7.3. pagal Departamento kompetenciją sudaryti komisijas, tarybas ar darbo grupes;
7.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka.
 
8. Departamentas turi ir kitas įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktas teises.
 
IV. DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 
9. Departamento veikla organizuojama pagal kultūros ministro patvirtintus viešai paskelbtus strateginius veiklos planus. Departamento struktūrą sudaro skyriai ir teritoriniai padaliniai.

10. Departamentui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka priima pareigoms ir atleidžia iš jų kultūros ministras.

11. Departamento direktorius už Departamentui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atskaitingas kultūros ministrui ir yra tiesiogiai jam pavaldus.

12. Departamento direktorius turi pavaduotoją. Direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai atskaitingas direktoriui, kuris nustato jo kompetenciją ir veiklos sritį.

13. Departamento direktorius:
13.1. organizuoja Departamento darbą, kad būtų įgyvendinti Departamento tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už jo darbą;
13.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos nutarimų, kitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų vykdymą, šių nuostatų laikymąsi;
13.3. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir kultūros ministro pavedimų vykdymą;
13.4. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
13.5. pasirašo sutartis, susitarimus, kitus dokumentus;
13.6. atstovauja Departamentui, be atskiro kultūros ministro įgaliojimo, Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, teismuose bei teisėsaugos institucijose;
13.7. suderinus su Kultūros ministerija, tvirtina Departamento struktūrą, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus ir darbo užmokesčiui nustatytų lėšų; taip pat valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;
13.8. tvirtina Departamento struktūrinių padalinių, Departamento įsteigtų įstaigų nuostatus;
13.9. tvirtina Departamento sudaromų tarybų ir komisijų nuostatus;
13.10. teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Departamento valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, ir Departamento įsteigtų įstaigų vadovus, juos skatina bei skiria jiems nuobaudas;
13.11. užtikrina racionalų ir taupų Departamentui skiriamų lėšų, valstybės turto naudojimą;
13.12. užtikrina, kad įstaigos finansiniai įsipareigojimai neviršytų jos finansinių galimybių;
13.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą (Žin., 2007, Nr. 77-3046) teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
13.14. vykdo kitas kultūros ministro pavestas funkcijas.
 
14. Nesant Departamento direktoriaus, jo pareigas laikinai eina Departamento direktoriaus pavaduotojas, o nesant jo – kultūros ministro įsakymu paskirtas kitas Departamento valstybės tarnautojas.

15. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai.
 
V. DEPARTAMENTO VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ
 
16. Departamento finansų kontrolę atlieka Departamentas.

17. Departamento strateginio veiklos plano įgyvendinimo kontrolę vykdo Kultūros ministerija teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Departamento išorės auditą vykdo Valstybės kontrolė.

19. Departamento vidaus auditą vykdo Kultūros ministerijos Vidaus audito skyrius.

20. Departamentui skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
21. Departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Departamento vieši pranešimai skelbiami Departamento interneto tinklalapyje.

23. Departamento nuostatai keičiami Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo nustatyta tvarka.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas