Titulinis
Nuostatai
Kontrolės skyriaus nuostatai

Kontrolės skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos
direktoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 100
 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KONTROLĖS SKYRIAUS NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau vadinama - Departamentas) Kontrolės skyrius yra struktūrinis Departamento padalinys, turintis Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyrį.
 
2. Kontrolės skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais bei šiais nuostatais.
 
3. Kontrolės skyriaus valstybės tarnautojų kompetenciją, pareigas, teises ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
 
II. KONTROLĖS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
4. Kontrolės skyriaus uždaviniai yra:
4.1. vykdyti pagal nustatytą kompetenciją kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas, įgyvendinant kultūros paveldo apsaugos nacionalinę politiką.
4.2. organizuoti ir vykdyti išvežamų iš Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų leidimų išdavimą;
4.3. organizuoti ir vykdyti paveldimų antikvarinio meno kūrinių, meno kūrinių (įskaitant kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros vertybes ir objektus, saugomus kaip kultūros vertybės) vertės nustatymą ir pažymų apie peveldimo turto vertę išdavimą;
4.4. bendradarbiauti su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, išaiškinant pavogtas, dingusias, nelegaliai įvežamas ar išvežamas į (iš) Lietuvos Respubliką (-os) kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus.
 
5. Šių nuostatų 4.2, 4.3 ir 4.4 punktuose nustatytus uždavinius įgyvendina Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyris. Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyrio funkcijos nustatytos šio poskyrio nuostatuose, kuriuos tvirtina Departamento direktorius.
 
6. Kontrolės skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja ir koordinuoja kultūros paveldo apsaugos kontrolę, pagal kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais bei savivaldybių paveldosaugos padaliniais, teikia jiems metodinę pagalbą;
6.2. rengia metines kultūros paveldo apsaugos kontrolės programas, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja šių programų vykdymą;
6.3. organizuoja ir koordinuoja kultūros vertybių apsaugos, tvarkybos, naudojimo ir priežiūros kontrolę;
6.4. kasmet parengia ir pateikia Departamento atliekamų kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijų vykdymo analizę;
6.5. pagal kompetenciją teikia informaciją kitiems Departamento struktūriniams padaliniams;
6.6. organizuoja Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytą asmenų atestavimą:
6.6.1. organizuoja ir tvarko specialistų, vykdančių nekilnojamojo kultūros paveldo taikomuosius mokslinius ardomuosius tyrimus, rengiančių tvarkomųjų paveldosaugos darbų projektus, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus, atliekančių tvarkomuosius paveldosaugos darbus bei vadovaujančių tokiems darbams, atliekančių paveldosaugos (specialiąją) ekspertizę, rengiančių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo planavimo dokumentus (toliau – atestuoti specialistai), atestavimą;
6.6.2. rengia ir teikia informaciją apie atestuotus specialistus, atestato išdavimą, galiojimo pratęsimą, galiojimo panaikinimą bei pripažinimą netekusiu galios skelbimui Departamento interneto tinklalapyje atsakingam už tinklalapio tvarkymą Departamento darbuotojui;
6.6.3. organizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo specialistų atestatų išdavimą;
6.6.4. organizuoja atestuotų specialistų informavimą;
6.6.5. vykdo atestuotų specialistų veiklos kontrolę;
6.7. organizuoja ir koordinuoja kultūros paveldo stebėseną;
6.8. koordinuoja ir kontroliuoja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos reikalavimų taikymą, rengiant ir išduodant specialiuosius paveldosaugos reikalavimus, sąlygas teritorijų planavimo dokumentams ir kitiems projektams rengti; derinant teritorijų planavimo dokumentus, išduodant statybą leidžiančius dokumentus, leidimus atlikti tvarkybos darbus;
6.10. atlieka stebėsenos apibendrinimą, kultūros paveldo būklės pokyčio prognozavimą valstybės mastu ir šią informaciją, Departamento direktoriaus pavedimu, teikia LR kultūros ministerijai bei Valstybinei kultūros paveldo komisijai;
6.11. teikia informaciją Valstybinei kultūros paveldo komisijai ir Kultūros ministerijai apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pažeidimus;
6.12. nagrinėja kultūros paveldo objektų valdytojų, fizinių ir juridinių asmenų skundus ir prašymus;
6.13. rengia dokumentus licencijų (leidimų) prekiauti antikvariniais daiktais išdavimui;
6.14. pagal kompetenciją koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos kontrolę draustiniuose, rezervatuose ir valstybiniuose parkuose;
6.15. organizuoja sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuostolių dydžio ir atkūrimo būdo nustatymą, rengia Departamento direktoriaus įsakymų šiais klausimais projektus;
6.16. Departamento direktoriui pavedus, rengia dokumentus dėl netinkamai laikomų kultūros paveldo objektų paėmimo valstybės nuosavybėn, dėl kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, priverstinio išpirkimo, lėšų, įdėtų į jų restauravimą ir konservavimą, išieškojimo, taip pat dėl žalos, padarytos dėl netinkamo kultūros vertybių restauravimo ir konservavimo bei netinkamo saugojimo ir naudojimo, atlyginimo ir žalos, padarytos nekilnojamosioms kultūros vertybėms atlyginimo;
6.17. kaupia, tvarko, sistemina ir saugo duomenis apie kultūros paveldo apsaugos kontrolę;
6.18. kontroliuoja kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą ir apsaugą muziejuose ir bibliotekose, kaip laikomasi kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir konservavimo tvarkos;
6.19. pagal kompetenciją bendradarbiauja su žiniasklaida;
6.20. Departamento direktoriui pavedus, atstovauja Departamentui teismuose ir teisėsaugos institucijose;
6.21. organizuoja ir koordinuoja ūkio subjektų patikrinimo planų projektų rengimą bei kontroliuoja patikrinimų planų vykdymą;
6.22. organizuoja Departamento metinių veiklos ataskaitų rengimą;
6.23. rengia ir teikia tiesioginiam vadovui skyriaus metinius veiklos planus bei pusmetines ir metines veiklos ataskaitas;
6.24. formuoja ir kaupia savo kompetencijos klausimais bylas;
6.25. atlieka kitus Departamento direktoriaus pavedimus.
 
III. KONTROLĖS SKYRIAUS TEISĖS
 
7. Kontrolės skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:
7.1. teikti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos bei Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymais pagrįstus reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims;
7.2. gauti informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių;
7.3. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie kultūros paveldo objektus, apžiūrėti ir fiksuoti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingųjų savybių, tikrinti kultūros paveldo objektų ir jų vertingųjų savybių bei kultūros paveldo vietovių būklę;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti darbus, jei išaiškėja, kad buvo pažeisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimai ar kitais teisės aktų numatytais atvejais;
7.6. nagrinėti Departamento įgaliojimų sričiai priskirtas administracinių teisės pažeidimų bylas, įstatymų nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus, skirti administracines nuobaudas;
7.6. dalyvauti įgyvendinant Departamento tarptautinį bendradarbiavimą;
7.7. Departamento direktoriui pavedus bendradarbiauti pagal kompetenciją su ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais bei specialistais;
7.8. teikti siūlymus dėl parengtų teisės aktų projektų.
 
8. Kontrolės skyrius turi ir kitas įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktas teises.
 
IV. KONTROLĖS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
 
9. Kontrolės skyriaus nuostatus tvirtina Departamento direktorius.
 
10. Kontrolės skyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka priima pareigoms ir atleidžia iš jų Departamento direktorius.
 
11. Kontrolės skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.
 
V. BAIGIAMOSIO NUOSTATOS
 
12. Kontrolės skyrius reorganizuojamas ir pertvarkomas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas