Titulinis
Nuostatai
Kontrolės skyriaus išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyrio nuostatai

Kontrolės skyriaus išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyrio nuostatai

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2007-01-02
įsakymu Nr. P-01
 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
KONTROLĖS SKYRIAUS IŠVEŽAMŲ Į UŽSIENĮ KULTŪROS VERTYBIŲ POSKYRIO NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyris (toliau vadinama Poskyris) yra Kontrolės skyriaus struktūrinis padalinys, savarankiškai sprendžiantis ir vykdantis jo kompetencijai priklausančius uždavinius ir funkcijas.
 
2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu bei kitais įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos reglamentais, nustatančiais kultūros objektų išvežimo įgyvendinimą, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais bei šiais nuostatais.
 
3. Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybės aprašymai bei šie nuostatai.
 
4. Poskyris turi du antspaudus su įrašais: „Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos LEISTA IŠVEŽTI IŠ LIETUVOS Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyris" ir „Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyris".
 
5. Poskyris turi blanką su įrašu: „Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus Išvežamų į užsienį kultūros vertybių poskyris".
 
II. KONTROLĖS SKYRIAUS IŠVEŽAMŲ Į UŽSIENĮ KULTŪROS VERTYBIŲ POSKYRIO
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
6. Svarbiausieji Poskyrio uždaviniai yra šie:
6.1. organizuoti ir vykdyti išvežamų iš Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų leidimų išdavimą;
6.2. organizuoti ir vykdyti paveldimų antikvarinio meno kūrinių, meno kūrinių (įskaitant kilnojamąsias ir nekilnojamąsias kultūros vertybes ir objektus, saugomus kaip kultūros vertybės) vertės nustatymą ir pažymų apie paveldimo turto vertę išdavimą;
6.3. bendradarbiauti su Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Policijos departamentu prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, išaiškinant pavogtas, dingusias, nelegaliai įvežamas ar išvežamas į (iš) Lietuvos Respubliką (-os) kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus.
 
7. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
7.1. priima iš juridinių ir fizinių asmenų rašytinius prašymus ir reikalingus dokumentus dėl kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos leidimo išdavimo;
7.2. nagrinėja dokumentus, kurių reikia leidimams išduoti;
7.3. priima ir apžiūri norimus išvežti iš Lietuvos Respublikos antikvarinius daiktus, aiškinasi ar jie nėra paieškomi Lietuvos kriminalinės policijos biuro, INTERPOLO ir EUROPOLO;
7.4. parengia ir išduoda leidimus išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus;
7.5. teikia raštu informaciją Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos apie neleistas išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus;
7.6. teikia raštu informaciją Policijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos apie išaiškintas pavogtas kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus, kuriuos buvo norima išvežti iš Lietuvos Respublikos;
7.7. techniškai aptarnauja Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo ekspertų tarybą;
7.8. teikia raštu ir žodžiu informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims apie kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisykles;
7.9. priima iš asmenų, norinčių nustatyti paveldimų meno kūrinių vertę bei gauti pažymą apie paveldėto turto vertę, rašytinius prašymus bei kitus tam reikalingus dokumentus;
7.10. kviečia specialistus, su kuriais sudarytos intelektinių paslaugų teikimo sutartys, nustatyti paveldimų meno kūrinių vertę;
7.11. kviečia specialistus, su kuriais sudarytos intelektinių paslaugų teikimo sutartys, nustatyti dingusių ar pavogtų kilnojamųjų kultūros vertybių finansinę vertę;
7.12. dalyvauja Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo ekspertų tarybos darbe;
7.13. dalyvauja rengiamų kultūros ir meno vertybių aukcionų vertinimo komisijų darbe;
7.14. kaupia ir saugo Valstybei reikalingą informaciją apie išvežamas iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus;
7.15. išduoda pažymas apie paveldėto turto vertę;
7.16. teikia kultūros ir meno vertybių aukcionų rengėjams išvadas dėl norimų parduoti aukcione kultūros ir meno vertybių išvežimo iš Lietuvos Respublikos sąlygų;
7.17. pagal kompetenciją rengia kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą, kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
7.18. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse rengiant kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojančių teisės aktų projektus;
7.19. rengia ir teikia Kontrolės skyriaus vedėjui metines veiklos ataskaitas apie savo atliktą darbą;
7.20. teikia Kontrolės skyriaus vedėjui objektyvią informaciją apie Poskyrio veiklą;
7.21. užtikrina Poskyryje gautos informacijos konfidencialumą ir saugumą;
7.22. pagal kompetenciją organizuoja ir tvarko Poskyrio raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, formuoja ir kaupia bylas, nustatytąja tvarka pateikia jas Departamento archyvui pagal patvirtintą bylų nomenklatūrą;
7.23. bendradarbiauja su kitais Departamento struktūriniais padaliniais, komisijomis ir darbo grupėmis;
7.24. atlieka kitas įstatymų, kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus ir Kontrolės skyriaus vedėjo nurodymus ir pavedimus, susijusius su Poskyrio veikla;
7.25. įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas palaikydamas glaudžius ryšius su kitais Departamento struktūriniais padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia funkcijoms įgyvendinti;
7.26. Poskyrio vyriausieji valstybiniai inspektoriai įstatymų nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, Departamento vardu nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas ir skiria administracines nuobaudas;
7.27. Departamento direktoriui įgaliojus, atstovauja Departamentui teismuose ir kitose teisėsaugos institucijose.
 
III. KONTROLĖS SKYRIAUS IŠVEŽAMŲ Į UŽSIENĮ KULTŪROS VERTYBIŲ POSKYRIO TEISĖS
 
8. Poskyris turi teisę:
8.1. pagal kompetenciją gauti informaciją ir dokumentus iš juridinių ir fizinių asmenų apie norimas išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus bei paveldėtus meno kūrinius;
8.2. informuoti visuomenę apie kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų išvežimo iš Lietuvos Respublikos taisykles, pažymų apie paveldimo turto vertę išdavimą bei Poskyrio atliekamą darbą;
8.3. gauti informaciją, kurios reikia funkcijoms atlikti, iš kitų Departamento struktūrinių padalinių Poskyrio kompetencijos klausimais;
8.4. pasitelkti kitų Departamento struktūrinių padalinių atitinkamų sričių valstybės tarnautojus arba darbuotojus specifinių užduočių atlikimui;
8.5. pagal kompetenciją teikti Departamento direktoriui bei Kontrolės skyriaus vedėjui pasiūlymus organizaciniais ir kitais klausimais;
8.6. Departamento direktoriui įgaliojus, atstovauti Departamentui savo kompetencijos klausimais;
8.7. dalyvauti mokyme ir kelti savo kvalifikaciją.
 
9. Poskyris turi ir kitas teisės aktų jam suteiktas teises.
 
IV. KONTROLĖS SKYRIAUS IŠVEŽAMŲ Į UŽSIENĮ KULTŪROS VERTYBIŲ POSKYRIO
DARBO ORGANIZAVIMAS
 
10. Poskyrio nuostatus tvirtina Departamento direktorius.
 
11. Poskyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka priima pareigoms ir atleidžia iš jų Departamento direktorius.
 
12. Poskyrio vedėjas už Poskyriui pavestų uždavinių vykdymą atskaitingas Kontrolės skyriaus vedėjui ir yra tiesiogiai jam pavaldus.
 
13. Poskyrio vedėjo funkcijas reglamentuoja šie nuostatai bei pareigybės aprašymas.
 
14. Poskyrio valstybės tarnautojai ir darbuotojai yra tiesiogiai pavaldūs Poskyrio vedėjui ir atsako už tinkamą savo funkcijų atlikimą bei gautų pavedimų vykdymą.
 
15. Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybės aprašymai rengiami vadovaujantis šiais nuostatais.
 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
16. Poskyris likviduojamas, reorganizuojamas ir pertvarkomas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas