Titulinis
Nuostatai
Juridinio skyriaus personalo administravimo ir dokumentų poskyrio nuostatai

Juridinio skyriaus personalo administravimo ir dokumentų poskyrio nuostatai

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2009-06-15
įsakymu Nr. P-121
 
JURIDINIO SKYRIAUS PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR DOKUMENTŲ POSKYRIO NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyris (toliau –Poskyris) yra struktūrinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) administracijos padalinys.
 
2. Poskyris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymais raštvedybos klausimais, Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento ir šiais nuostatais, kitais teisės aktais.
 
3. Poskyrio valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
 
4. Poskyris:
4.1. pagal kompetenciją savarankiškai tvarko ir apskaito dokumentus Departamento direktoriaus nustatyta tvarka;
4.2. turi šiuos spaudus su įrašais:
4.2.1. valstybinį apspaudą „Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos";
4.2.2. „Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos Įm. k. 188692688 Šnipiškių g. 3, Vilnius";
4.2.3. „Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos JURIDINIO SKYRIAUS PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR DOKUMENTŲ POSKYRIS";
4.2.4. spaudus gautų ir siunčiamų dokumentų registracijai „GAUTA", „ORIGINALAS PAŠTU SIUNČIAMAS NEBUS" „TIKRA", „KOPIJA TIKRA", „NETEKO GALIOS", „SUSIPAŽINAU" ir pašto siuntimo spaudus.
 
II. JURIDINIO SKYRIAUS PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR DOKUMENTŲ POSKYRIO
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
5. Poskyrio uždaviniai yra:
5.1. padėti Departamento direktoriui formuoti personalo valdymo politiką;
5.2. padėti Departamento direktoriui valdyti personalą;
5.3. organizuoti žmoniškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauti formuojant Departamento organizacinę kultūrą;
5.4. užtikrinti Departamentui pavaldžių įstaigų bei įmonių vadovų darbo santykių organizavimą;
5.5. teikti metodinę pagalbą Departamentui pavaldžioms įstaigoms personalo tvarkymo klausimais;
5.6. užtikrinti tinkamą raštvedybos tvarkymą bei valdymą;
5.7. reguliuoti korespondencijos srautus Departamente;
5.8. užtikrinti dokumentų, susijusių su Departamento veikla, saugojimą.
 
6. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
6.1. atsižvelgdamas į Departamento strateginius tikslus ir uždavinius, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
6.2. kartu su kitais Departamento struktūriniais padaliniais atlieka Departamento struktūrinių padalinių funkcijų ir Departamento pareigybių analizę ir pagal savo kompetenciją teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl tarnybos ar darbo organizavimo tobulinimo atsižvelgiant į teisės aktuose Departamentui nustatytus uždavinius;
6.3. atlieka personalo sudėties analizę;
6.4. padeda personalui įgyvendinti teisę į karjerą Departamente;
6.5. padeda Departamento direktoriui formuoti personalo sudėtį;
6.6. padeda Departamento struktūrinių padalinių vedėjams vykdyti personalo adaptavimą ir integravimą Departamente;
6.7. padeda Departamento direktoriui formuoti Departamento personalo mokymo prioritetus, sudaro Departamento personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas;
6.8. padeda Departamento direktoriui kurti ir įgyvendinti personalo motyvacijos sistemą;
6.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
6.10. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
6.11. pagal kompetenciją kartu su kitais Departamento struktūriniais padaliniais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų Departamente gerinimo;
6.12. rengia personalo pareigybių sąrašus, konsultuoja Departamento struktūrinių padalinių vedėjus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
6.13. organizuoja personalo ir įstaigai pavaldžių įstaigų bei įmonių vadovų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų;
6.14. padeda Departamento direktoriaus sudaromų komisijų, susijusių su personalo valdymu, pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą;
6.15. Departamento direktoriaus ar Juridinio skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo klausimais;
6.16. Departamento direktoriaus pavedimu atlieka asmens, atsakingo už valstybės tarnautojų registro duomenų tvarkymą, funkcijas;
6.17. organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų, susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui, įgyvendinimą, jeigu Departamento veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
6.18. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
6.19. organizuoja atostogų suteikimą personalui, taip pat koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą, jeigu Departamento veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
6.20. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas;
6.21. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui personalo, Departamentui pavaldžių įstaigų vadovų asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;
6.22. pagal kompetenciją padeda Departamento direktoriui užtikrinti personalo elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;
6.23. pagal kompetenciją įgyvendina bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos, kitų šalių ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis bei organizacijomis projektus;
6.24. padeda Departamento direktoriui kontroliuoti, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas, jeigu Departamento veiklą reguliuojantys teisės aktai nenustato kitaip;
6.25. pagal savo kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus, tiria darbo drausmės pažeidimus, teikia išvadas dėl drausminių nuobaudų skyrimo;
6.26. koordinuoja studentų profesinės veiklos praktiką Departamente;
6.27. pagal savo kompetenciją nagrinėja ir vertina Departamento struktūrinių padalinių pateiktus derinti teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus ir pastabas dėl jų tobulinimo;
6.28. teikia metodinę pagalbą personalo tvarkymo klausimais Departamentui pavaldžių įstaigų personalo tarnyboms;
6.29. pagal savo kompetenciją konsultuoja Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei Departamentui pavaldžių įstaigų darbuotojus;
6.30. teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją Poskyrio veiklos klausimais;
6.31. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus;
6.32. rengia darbo sutarčių projektus;
6.33. Departamento direktoriui įgaliojus, atstovauja Departamentui teismuose ir kitose institucijose;
6.34. derina teisės aktus dokumentų rengimo, tvarkymo, saugojimo ir naudojimo klausimais;
6.35. parengia Departamento dokumentų registrą raštvedybiniams metams;
6.36. parengia Departamento skyrių ir teritorinių padalinių klasifikatorių ir suderintą su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu, teikia Departamento tvarkomuoju dokumentu direktoriui tvirtinti;
6.37. Departamento dokumentų tvarkymui ir valdymui dokumentų bylų sudarymui rengia ir suderina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu Departamento dokumentacijos planą raštvedybiniams metams pagal Departamentui nustatytas funkcijas ir veiklos sritis ir teikia Departamento direktoriui tvirtinti;
6.38. pasibaigus raštvedybiniams metams, pagal Departamento dokumentacijos planą ir jo papildymų sąrašą rengia suvestinę, teikia Departamento direktoriui tvirtinti ir kopiją siunčia Lietuvos valstybės archyvų departamentui;
6.39 praėjus vieneriems raštvedybiniams metams po bylos užbaigimo, sutvarko kaupiamas bylas ir, įforminus aktais, perima saugojimui į Departamento archyvą;
6.40. priima struktūriniuose padaliniuose sudarytas bylas ir tvarko jų apskaitą, derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu;
6.41. atlieka pirminį parengtinį gautų dokumentų, adresuotų Departamentui, tvarkymą, juos registruoja Gautų dokumentų registre, laikantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001-12-28 įsakymo Nr.88 ,,Dėl raštvedybos taisyklių patvirtinimo" nuostatų, ir užregistruotus perduoda Direktoriui;
6.42. teikia dokumentus Departamento direktoriui rezoliucijoms, surašo dokumentų, sugrąžintų su rezoliucijomis į Dokumentų poskyrį, rezoliucijas į Dokumentų registrą kompiuterinėje laikmenoje, kuri metų pabaigoje išspausdinama ir segama į bylą;
6.43. daugina reikiamą dokumentų skaičių, kaip nurodyta rezoliucijose, komplektuoja ir išskirsto užduočių vykdytojams;
6.44. registruoja ir kontroliuoja Departamente parengtų siunčiamų dokumentų įforminimą, laikantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr.19 ,,Dėl dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo";
6.45. kaupia ir formuoja Dokumentų poskyryje saugomas bylas pagal patvirtintą raštvedybinių metų Dokumentacijos planą;
6.46. pasibaigus raštvedybiniams metams, pagal Departamento dokumentacijos planą ir jo papildymų sąrašą rengia suvestinę, teikia Departamento direktoriui tvirtinti ir kopiją siunčia Lietuvos valstybės archyvų departamentui;
6.47. praėjus vieneriems metams po bylos užbaigimo perima iš Departamento struktūrinių padalinių bylas į archyvą sutvarkymui, apskaitai ir saugojimui;
6.48. atlieka kartu su kitais padaliniais laikino saugojimo dokumentų vertės ekspertizę ir surašo naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktą;
6.49. vykdo ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apskaitos kontrolę;
6.50. vykdo laikino saugojimo bylų, kurių, atlikus vertės ekspertizę, saugojimo laikas pratęstas, apskaitos kontrolę;
6.51. sudaro ir suderina bylų apskaitos dokumentų aprašus pagal Departamento funkcijų ir veiklos sričių pobūdį;
6.52. rengia ir suderina Departamento dokumentų sutvarkymo pažymą, ir kartu su bylų aprašu teikia tvirtinimui Departamento direktoriui;
6.53. į aprašus įrašytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas saugo Departamento archyve, laikantis nustatytos Reikalavimų dokumentų saugykloms tvarkos;
6.54. laikino saugojimo bylas priima į archyvą ir saugo atskirai nuo nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų, iki pasibaigs joms nustatytas saugojimo terminas;
6.55. įformina dokumentų išsiuntimą korespondentams registruotu ir paprastu paštu;
6.56. kaupia ir formuoja Dokumentų poskyryje saugomas bylas pagal patvirtintą raštvedybinių metų Dokumentacijos planą;
6.57 dokumentus, reikalingus pateikti institucijoms, pagal kompetenciją žymi rekvizitu „TIKRA";
6.58. kaupia raštvedybinių metų kiekvienos dienos elektronines ataskaitas;
6.59. rengia lydraščius Kultūros ministerijai siunčiamiems atsakymams ir kitiems dokumentams, parengtiems Departamente Kultūros ministerijos vardu;
6.60. pildo informacinę suvestinę Kultūros ministerijai apie pavedimų vykdymą;
6.61. rengia informacinę suvestinę Departamento ir jam pavaldžių įstaigų tarnautojams ir darbuotojams dėl pavedimų ir direktoriaus užduočių vykdymo terminų;
6.62. teikia informaciją Departamento direktoriui apie laiku neįvykdytus pavedimus;
6.63. perduoda institucijoms ir tarnyboms faksu ar elektroniniu paštu reikiamus dokumentus ar informaciją;
6.64. užtikrina informacijos, sudarančios valstybinę, komercinę ir tarnybinę paslaptį, saugumą;
6.65. kontroliuoja dokumentų būklę, prižiūri, kad archyvo patalpose būtų dokumentų saugumui palankios sąlygos;
6.66 kontroliuoja Departamente įforminamų dokumentų rengimą, netinkamai įformintus dokumentus grąžina vykdytojams pataisymui;
6.67 nurodo dokumento atsakingam rengėjui netikslius sakinius, netiksliai išreikštą mintį, gramatines klaidas, grąžina pataisyti raštą ar dokumentą;
6.68 kviečia darbuotojus į pasitarimus;
6.69. reguliuoja interesantų srautą Departamente;
6.70 teikia informaciją interesantams Departamento vadovybės ir specialistų priėmimo klausimais;
6.71. informuoja gyventojus telefonu jų prašymų, skundų, pareiškimų rengimo klausimais;
6.72. pagal savo kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Departamento direktoriaus bei Juridinio skyriaus vedėjo pavedimus.
 
III. JURIDINIO SKYRIAUS PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR DOKUMENTŲ POSKYRIO TEISĖS
 
7. Poskyris, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:
7.1. gauti iš Departamento struktūrinių padalinių, Departamentui pavaldžių įstaigų ir įmonių dokumentus ir informaciją, kurių reikia Poskyrio uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;
7.2. tvirtinti teismams ir kitoms institucijoms ar asmenims pateikiamų dokumentų, kurių originalai saugomi bylose Poskyryje, kopijas ir nuorašus tikrumo žyma savo kompetencijos klausimais;
7.3. atplėšti visus Departamentui ar Departamento darbuotojams adresuotus vokus, išskyrus su užrašu „asmeniškai", kurie perduodami nurodytam asmeniui;
7.4. kontroliuoti Departamente įforminamų dokumentų rengimą, netinkamai įformintus dokumentus grąžinti vykdytojams pataisymui, jų neregistruoti;
7.5. nurodyti dokumento atsakingam rengėjui netikslius sakinius, netiksliai išreikštą mintį, gramatines klaidas ir grąžinti pataisyti raštą ar dokumentą;
7.6. reikalauti iš Departamento struktūrinių padalinių laiku pateikti sutvarkytas ilgo ir nuolatinio saugojimo bylas priėmimo-perdavimo aktu archyvui;
7.7. reikalauti iš Departamento struktūrinių padalinių laiku pateikti laikino saugojimo bylų sąrašus archyvui;
7.8. teikti pasiūlymus raštvedybos, dokumentų parengimo ir saugojimo, kontrolės, dauginimo, lankytojų srauto reguliavimo tobulinimo klausimais;
7.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.
 
IV. JURIDINIO SKYRIAUS PERSONALO ADMINISTRAVIMO IR DOKUMENTŲ POSKYRIO
VEIKLOS ORGANIZAVIMAS
 
8. Poskyriui vadovauja Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyrio vedėjas, priimamas ir atleidžiamas iš pareigų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai nereglamentuoja kitaip.
 
9. Poskyrio vedėjas:
9.1. planuoja ir organizuoja Poskyrio darbą;
9.2. atsako už Poskyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;
9.3. atsiskaito Departamento direktoriui ir Juridinio skyriaus vedėjui už Poskyrio veiklą;
9.4. teikia Departamento direktoriui siūlymus Departamento Poskyrio kompetencijos klausimais;
9.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus ir Juridinio skyriaus vedėjo pavedimus.
 
10. Poskyrio vedėjas už Poskyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atskaitingas Departamento direktoriui bei Juridinio skyriaus vedėjui ir yra tiesiogiai pavaldus Juridinio skyriaus vedėjui.
 
11. Poskyrio vedėjui laikinai nesant, jo funkcijas atlieka kitas Departamento direktoriaus paskirtas asmuo.
 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
12. Juridinio skyriaus Personalo administravimo ir dokumentų poskyris likviduojamas, reorganizuojamas ir pertvarkomas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas