Titulinis
Nuostatai
Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus nuostatai

Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos direktoriaus
2006-03-28 įsakymu Nr. Į-123
 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
BUHALTERINĖS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus yra struktūrinis Departamento padalinys.

2. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybės biudžetų sudarymo bei vykdymo bendrosiomis taisyklėmis, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais bei šiais nuostatais.

3. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybės aprašymai.

4. Buhalterinė apskaita - ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta gauti informaciją ekonominiams sprendimams priimti ir (arba) finansinei atskaitomybei sudaryti.
 
II. BUHALTERINĖS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

5. Pagrindiniai skyriaus veiklos uždaviniai yra:
5.1. vykdant turto, įsipareigojimų, ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių buhalterinę apskaitą jos organizavimą ir tvarkymą, užtikrinti, kad apskaitos informacija būtų:
5.1.1. tinkama, objektyvi ir palyginama;
5.1.2. pateikiama laiku;
5.1.3. išsami ir naudinga vidaus ir išorės vartotojams.

6. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius:
6.1. laikosi ūkinę-finansinę veiklą reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;
6.2. tvarko Departamento veiklos finansinių dokumentų apskaitą;
6.3. tikrina pirminių dokumentų teisingą ir savalaikį įforminimą;
6.4. sudaro ir nustatytu laiku pristato tarpinę ir metinę atskaitomybes;
6.5. apskaičiuoja ir nustatytu laiku išmoka darbuotojams darbo užmokestį;
6.6. organizuoja atsiskaitymus su tiekėjais;
6.7. atsiskaito su atskaitingais asmenimis;
6.8. priskaito tikslines įmokas;
6.9. apskaičiuoja, išskaičiuoja, perveda mokesčius į biudžetą bei laiku pateikia finansines ataskaitas;
6.10. gali organizuoti piniginių lėšų, materialinių vertybių, pagrindinių priemonių, atsiskaitymų bei kito turto patikrinimus;
6.11. gavęs Departamento inventorizacijų aprašus, juos patikrina, sutikrina faktiškus inventorizuotų objektų likučius su buhalterinės apskaitos duomenimis pagal jų būklę inventorizacijos pradžios dieną sudaro sutikrino žiniaraščius ir teikia direktoriui galutinio sprendimo priėmimui;
6.12. užtikrina buhalterinių dokumentų teisingą įforminimą bei perdavimą į archyvą;
6.13. tvarko buhalterinę apskaitą taip, kad iš apskaitos gaunama informacija būtų: tinkama, objektyvi, palyginama, pateikiama laiku, išsami ir naudinga vidaus ir išorės informacijos vartotojams;
6.14. pagal kompetenciją konsultuoja Departamento struktūrinius padalinius bei teikia jiems informaciją, dalyvauja teisės aktų, susijusių su skyriaus veikla, projektų rengime;
6.15. bendradarbiauja su kitais Departamento struktūriniais padaliniais, komisijomis, darbo grupėmis, keičiasi reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia funkcijoms įgyvendinti.
 
III. BUHALTERINĖS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS TEISĖS

7. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus, vykdydamas nustatytas funkcijas, turi teisę:
7.1. reikalauti iš atsakingų Departamento tarnautojų darbuotojų raštiškų ir žodinių paaiškinimų, dokumentų kopijų, reikalingų ūkinių operacijų teisėtumui pagrįsti ir išankstinei finansų kontrolei vykdyti, tikrinti visus dokumentus, susijusius su prisiimamais įsipareigojimais ir atliekamais mokėjimais;
7.2. rengti ir teikti Departamento direktoriui pasiūlymus, reikalauti iš Departamento tarnautojų ir darbuotojų, kad būtų užtikrintas lėšų ir turto saugumas, racionalus naudojimas;
7.3. nurodyti Departamento tarnautojams ir darbuotojams dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus. Šiuos nurodymus privalo vykdyti visi Departamento tarnautojai ir darbuotojai;
7.4. nevykdyti operacijų ir nepriimti dokumentų, kurie įforminti pažeidžiant Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą apie tai informuojant Departamento direktorių;
7.5. Departamento direktoriui įgaliojus, atstovauti Departamentui savo kompetencijos klausimais;
7.6. inicijuoti pasitarimus Departamento asignavimų bei turto valdymo ir apskaitos klausimais.
 
IV. BUHALTERINĖS APSKAITOS IR ATSKAITOMYBĖS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus nuostatus tvirtina Departamento direktorius.

9. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka priima pareigoms ir atleidžia iš jų Departamento direktorius.

10. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atskaitingas Departamento direktoriui ir yra tiesiogiai jam pavaldus.

11. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriaus vedėjo funkcijas reglamentuoja LR finansų ministro 2005-05-25 įsakymas Nr. IK-170 „Dėl biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 67-2431).
 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyrius likviduojamas, reorganizuojamas ir pertvarkomas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas