Titulinis
Nuostatai
Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus nuostatai

Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos
direktoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. P-100
 
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
APSKAITOS, PAVELDOTVARKOS PLANAVIMO SKYRIAUS NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius yra struktūrinis Departamento padalinys.

2. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kultūros ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais, Departamento nuostatais bei šiais nuostatais.

3. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus valstybės tarnautojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.
 
II. APSKAITOS, PAVELDOTVARKOS PLANAVIMO SKYRIAUS
UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
4. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus uždaviniai vykdyti pagal nustatytą kompetenciją kultūros paveldo apsaugos valstybinio administravimo funkcijas, įgyvendinant kultūros paveldo apsaugos nacionalinę politiką.
 
5. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
5.1. pagal Departamento struktūrinių padalinių pateiktus siūlymus rengia nekilnojamojo kultūros paveldo apskaitos, paveldotvarkos, kontrolės, pažinimo sklaidos ir atgaivinimo programų projektus ir Departamento metinius veiklos planus;
5.2. rengia Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje 13 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo paveldotvarkos programos projektus pagal pasirašytus dvišalės nuolatinės komisijos sąrašus;
5.3. organizuoja paraiškų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų nagrinėjimą;
5.4 organizuoja prašymų išmokėti kompensacijas už nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas, už saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidas ir už veiklos apribojimus skelbiamuose saugomais nekilnojamojo kultūros paveldo objektuose nagrinėjimą;
5.5. organizuoja ir koordinuoja kompensacijų kultūros paveldo objektų valdytojams programos rengimą ir vykdymą:
5.6. koordinuoja ir organizuoja sutarčių su kultūros paveldo objektų valdytojais ir tvarkybos darbų valdytojais dėl nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programose numatytų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų finansavimo projektų rengimą;
5.7. organizuoja klausimų dėl Departamento vykdomų programų rezervo lėšų skyrimo nagrinėjimą, rengia Departamento direktoriaus įsakymų dėl rezervo lėšų skyrimo projektus;
5.8. informuoja pareiškėjus apie jų paraiškų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų tenkinimą arba netenkinimą;
5.9. koordinuoja valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ženklinimą;
5.10. koordinuoja ir kontroliuoja Departamento organizuojamą nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį teritorijų planavimą;
5.11. koordinuoja kultūros paveldo apskaitą;
5.12. organizuoja ir koordinuoja kultūros paveldo inventorizavimą, tyrimus ir išaiškinimą;
5.13. organizuoja ir koordinuoja Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų veiklą, teikia joms klausimus posėdžių dienotvarkėms ir kultūros paveldo dokumentų projektus, perduoda Departamento nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų priimtus sprendimus įregistruoti Kultūros vertybių registre ir informuoja apie nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų priimtus sprendimus suinteresuotus asmenis;
5.14. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitais Departamento struktūriniais padaliniais;
5.15. bendradarbiauja su žiniasklaida savo veiklos klausimais;
5.16. pagal kompetenciją nagrinėja kultūros paveldo objektų valdytojų, kitų fizinių ar juridinių asmenų prašymus ir skundus;
5.17. dalyvauja rengiant Departamento metinius veiklos planus;
5.18. pagal kompetenciją teikia metodinę pagalbą savivaldybių paveldosaugos padaliniams;
5.19. rengia savo kompetencijos klausimais teisės aktų projektus;
5.20. formuoja ir kaupia savo kompetencijos klausimais bylas;
5.21. rengia ir teikia tiesioginiam vadovui skyriaus metinius veiklos planus bei pusmetines ir metines veiklos ataskaitas;
5.22. i6duoda leidimus archeologiniams (ardomiesiems) tyrimams;
5.23. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Departamento direktoriaus pavedimus.
 
III. SKYRIAUS TEISĖS
 
6. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius turi teisę:
6.1. gauti informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių;
6.2. pagal kompetenciją teikti Departamento direktoriui siūlymus organizaciniais ir kitais klausimais;
6.3. apžiūrėti nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, kurių tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus prašoma finansuoti iš valstybės biudžeto lėšų, taip pat nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, kurių valdytojai prašo išmokėti kompensacijas už nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomųjų paveldosaugos darbų išlaidas, už saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų užkonservavimo išlaidas ir už veiklos apribojimus, kai šie objektai skelbiami saugomais;
6.4. dalyvauti įgyvendinant Departamento tarptautinį bendradarbiavimą;
6.5. Departamento direktoriui pavedus, bendradarbiauti su ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų atstovais bei specialistais vykdomų funkcijų apimtyje;
6.6. turi ir kitas įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktas teises.
 
IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
 
7. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus darbas organizuojamas pagal nuostatus, kuriuos tvirtina Departamento direktorius.
 
8. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Departamento direktorius.
 
9. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyriaus vedėjas tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriaus pavaduotojui.
 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
10. Apskaitos, paveldotvarkos planavimo skyrius reorganizuojamas ir pertvarkomas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas