Titulinis
Nuostatai
Administracinio skyriaus nuostatai

Administracinio skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA
Kultūros paveldo departamento
prie Kultūros ministerijos
direktoriaus
2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 100

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
ADMINISTRACINIO SKYRIAUS NUOSTATAI
 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) Administracinis skyrius (toliau – skyrius) yra struktūrinis Departamento padalinys.
 
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento nuostatais bei šiais nuostatais.
 
II. SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
 
3. Svarbiausieji skyriaus uždaviniai yra:
3.1. užtikrinti Departamento pastatų, patalpų, teritorijos, materialiojo ir nematerialiojo turto tinkamą eksploatavimą, naudojimą, priežiūrą, saugojimą ir apsaugą;
3.2. užtikrinti Departamento valstybės tarnautojams ir darbuotojams tinkamų ir saugių darbo sąlygų sudarymą, jų aprūpinimą darbo inventoriumi ir priemonėmis;
3.3. užtikrinti piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo Departamente tvarką;
3.4. užtikrinti Departamentui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų, bei su tuo susijusių procedūrų atlikimą įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
4.1. rūpinasi Departamento pastatų ir patalpų, teritorijos, materialiojo ir nematerialiojo turto tinkamu eksploatavimu, naudojimu, priežiūra ir apsauga, organizuoja su tuo susijusius veiksmus bei priemones, atlieka jų vykdymo kontrolę;
4.2. rūpinasi valstybės tarnautojų ir darbuotojų aprūpinimu darbo priemonėmis ir inventoriumi, organizuoja su tuo susijusius veiksmus bei priemones, atlieka jų vykdymo kontrolę;
4.3. organizuoja veiksmus bei priemones darbuotojų darbų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės bei civilinės saugos reikalavimams įgyvendinti Departamente;
4.4. organizuoja veiksmus ir priemones Departamento pastatų ir patalpų techninei priežiūrai vykdyti;
4.5. rengia dokumentų projektus dėl lėšų poreikio biudžetiniams metams Departamentui reikalingoms prekėms, darbams ir paslaugoms pirkti;
4.6. rengia Departamento direktoriaus nustatyta tvarka numatomų pirkti biudžetiniais metais Departamento reikmėms reikalingų prekių, darbų ir paslaugų sąrašą;
4.7. rengia Departamento direktoriaus nustatyta tvarka numatomų pirkti einamaisiais biudžetiniais metais Departamento reikmėms reikalingų prekių, darbų ir paslaugų plano projektą;
4.8. rengia Departamento direktoriaus nustatyta tvarka paraiškas prekių, darbų ir paslaugų viešiesiems pirkimams atlikti;
4.9. vykdo Departamentui reikalingų pirkti prekių, darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus, su tuo susijusias procedūras;
4.10. teikia viešųjų pirkimų dokumentus tiekėjams;
4.11. užtikrina kvalifikacinių reikalavimų tiekėjams nustatymą;
4.12. užtikrina techninių specifikacijų viešiesiems pirkimams rengimą;
4.13. užtikrina prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų verčių nustatymą;
4.14. veda viešųjų pirkimų Departamente verčių apskaitą;
4.15. vykdo nustatyta tvarka tiekėjų (rangovų) pasiūlymų vertinimą ir palyginimą, dalyvauja nagrinėjant pretenzijas;
4.16. rengia informaciją kandidatams ir dalyviams apie viešojo pirkimo procedūros rezultatus;
4.17. rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas;
4.18. rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus;
4.19. tvarko visiškos materialinės atsakomybės sutarčių registrą;
4.20. kontroliuoja pagal skyriaus kompetenciją sutarčių vykdymą;
4.21. tvarko Departamento numeruotų specialių apskaitos dokumentų blankų registrą, juos išduoda, veda jų apskaitą, organizuoja spausdinimą;
4.22. teikia informaciją pagal skyriaus kompetenciją Departamento veiklai planuoti;
4.23. teikia metodinę pagalbą Departamento struktūriniams padaliniams skyriaus kompetencijos klausimais;
4.24. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitais struktūriniais padaliniais, teikia jiems informaciją;
4.25. rengia Departamento direktoriaus įsakymų projektus dėl komisijų sudarymo Departamento materialiajam ir nematerialiajam turtui pripažinti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, jo nurašymui, pardavimui viešuose prekių aukcionuose, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimo) naudoti turto nurašymui, likvidavimui, jo panaudojimui, taip pat teikia pasiūlymus Departamento direktoriui pagal skyriaus kompetenciją dėl kitų komisijų sudarymo;
4.26. organizuoja veiksmus ir priemones Departamento transporto eksploatavimui, naudojimui, kuro panaudojimui, priežiūrai, saugojimui, atlieka jų įgyvendinimo kontrolę;
4.27. rengia Departamento raštų, dokumentų, teisės aktų ir sutarčių projektus skyriaus kompetencijos klausimais;
4.28. rengia dokumentų projektus dėl Departamento teikiamų administracinių paslaugų aprašymų ir šių paslaugų sąrašo;
4.29. kontroliuoja sudarytų pagal skyriaus kompetenciją sutarčių galiojimo terminus;
4.30. rengia dokumentų projektus skyriaus kompetencijos klausimais teismams bei teisėsaugos institucijoms;
4.31. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Departamento komisijose;
4.32. pagal skyriaus kompetenciją atstovauja Departamentui teismuose ar kitose teisėsaugos institucijose;
4.33. nagrinėja pagal skyriaus kompetenciją raštus, piliečių, kitų asmenų prašymus, rengia atsakymų projektus;
4.34. rengia ir teikia Departamento direktoriui skyriaus metines veiklos ataskaitas;
4.35. formuoja ir kaupia skyriaus kompetencijos klausimais bylas;
4.35. pagal skyriaus kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo Departamento direktoriaus pavedimus.
 
III. SKYRIAUS TEISĖS
 
5. Skyrius turi teisę:
5.1. gauti iš kitų Departamento struktūrinių padalinių informaciją pagal skyriaus kompetenciją;
5.2. bendradarbiauti su Departamento struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis skyriaus kompetencijos klausimais;
5.3. dalyvauti, įgyvendinant Departamento tarptautinį bendradarbiavimą;
5.4. pasitelkti kitų struktūrinių padalinių specialistus klausimams pagal skyriaus kompetenciją, prašymams, raštams, dokumentų projektams nagrinėti;
5.5. Departamento direktoriaus pavedimu atstovauti Departamentui kitų institucijų sudaromose komisijose ar darbo grupėse, pasitarimuose;
5.6. teikti pagal skyriaus kompetenciją pastabas ir pasiūlymus dėl Departamento kitų struktūrinių padalinių parengtų įsakymų, jais tvirtinamų dokumentų, teisės aktų projektų;
5.7. teikti Departamento direktoriui pasiūlymus organizaciniais skyriaus veiklos klausimais.
 
6. Skyrius turi ir kitas teisės aktuose jam suteiktas teises.
 
IV. SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS
 
7. Skyriaus nuostatus tvirtina ir keičia Departamento direktorius.
 
8. Skyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima pareigoms ir atleidžia iš jų Departamento direktorius.
 
9. Nesant skyriaus vedėjo, jo pareigas laikinai eina Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas kitas skyriaus valstybės tarnautojas.
 
10. Skyriaus vedėjas už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą atskaitingas Departamento direktoriui ir yra tiesiogiai jam pavaldus.
 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 
11. Administracinis skyrius likviduojamas, reorganizuojamas ir pertvarkomas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas