Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityje

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Turkijos Respublikos vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityje

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR TURKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUTARTIS DĖL BENDRADARBIAVIMO
ŠVIETIMO, MOKSLO, KULTŪROS IR SPORTO SRITYJE*
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Turkijos Respublikos Vyriausybė (toliau vadinamos Susitariančiomis Šalimis),
siekdamos stiprinti bendradarbiavimą švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityje ir
būdamos įsitikinusios, kad toks bendradarbiavimas prisidės prie abipusių dviejų šalių santykių plėtojimo,
s u s i t a r ė :
 
1 straipsnis
Susitariančios Šalys, vadovaudamosi lygybės ir abipusės naudos principais, taip pat atsižvelgdamos į abiejų šalių įstatymus ir tvarką, skatins abiejų šalių vyriausybines ir nevyriausybines institucijas bendradarbiauti kultūros, švietimo ir mokslo srityje.
 
2 straipsnis
Susitariančios Šalys, siekdamos plėsti santykius tarp universitetų, mokslo ir technikos institucijų, skatins jasužmegzti tiesioginius ryšius. Bendri mokslo tiriamieji darbai bus atliekami pagal atskirus susitarimus.
 
3 straipsnis
Susitariančios Šalys, siekdamos įgyti daugiau žinių apie kitos šalies švietimą, bendradarbiaus švietimo srityje ir rengs švietimo darbuotojų delegacijų vizitus. Abi Šalys pagal poreikius keisis mokytojų, pedagogikos mokslininkų ir specialistų vizitais ir studijomis, skatins kitos šalies mokslininkus ir specialistus dalyvauti abiejose šalyse rengiamose tarptautinėse mokslinėse konferencijose.
 
4 straipsnis
Susitariančios Šalys nagrinės klausimus, susijusius su aukštojo mokslo liudijimų bei diplomų, mokslo laipsnių ir vardų tarpusavio pripažinimu ir, reikalui esant, pasirašys atskirą susitarimą.
 
5 straipsnis
Susitariančios Šalys skatins leidyklas, bibliotekas, aukštąsias mokyklas ir mokslo institucijas keistis knygomis ir publikacijomis apie kultūrą, meną, mokslą ir technologijas.
 
6 straipsnis
Susitariančios Šalys aiškins bendradarbiavimo bibliotekininkystės, archeologijos, muziejininkystės ir istorinių
paminklų restauracijos srityse svarbą.
 
7 straipsnis
Susitariančios Šalys prisidės prie bendradarbiavimo muzikos, teatro, operos, baleto srityse ir rems abipusį pasikeitimą menininkų grupėmis ir vaidinimais.
 
Susitariančios Šalys nutarė keistis solistais ir muzikantų grupėmis, atliekančiais įvairių žanrų muziką.
 
8 straipsnis
Susitariančios Šalys rems meno ir kitokių kultūros parodų organizavimą ir padės tam tikslui reikalingomis priemonėmis.
 
9 straipsnis
Susitariančios Šalys platins kitos šalies literatūros kūrinius ir prisidės tam tikslui reikalingomis priemonėmis.
 
10 straipsnis
Susitariančios Šalys rems bendradarbiavimą kino srityje, kvies viena kitą į tarptautinius kino filmų festivalius, rengiamus jų šalyse.
 
11 straipsnis
Susitariančios Šalys skatins bendradarbiauti radijo ir televizijos organizacijas ir rems keitimąsi jų programomis.
 
12 straipsnis
Susitariančios Šalys skatins bendradarbiauti valstybines ir privačias naujienų agentūras. Šalys keisis žurnalistais, reporteriais ir rašytojais, kartu plėsdamos spaudos institucijų bendradarbiavimą.
 
Tarpusavio ryšiams palaikyti Šalys organizuos konferencijas, parodas, seminarus.
 
13 straipsnis
Susitariančios Šalys rems ryšių plėtimą tarp sporto institucijų, padės keistis sportininkais, komandomis, treneriais, taip pat skatins organizuoti sporto varžybas.
 
14 straipsnis
Susitariančios Šalys skatins bendradarbiauti abiejų šalių jaunimo organizacijas ir rems jų tarpusavio vizitus.
 
15 straipsnis
Šiai Sutarčiai vykdyti Susitariančios Šalys sudarys programas ir pasikonsultavusios susitars dėl jų finansavimo. Remdamosi šia Sutartimi, abiejų šalių atitinkamos organizacijos gali sudaryti atskirus tarpusavio susitarimus ir programas pagal savo kompetenciją.
 
16 straipsnis
Ši Sutartis įsigalios nuo tos dienos, kai abi Šalys pasikeis raštiškais pranešimais diplomatiniais kanalais apie atliktas pagal jų įstatymus teisines procedūras, būtinas šiai Sutarčiai įsigalioti. Keisti ir pildyti šią Sutartį galima tik raštiškai sutikus abiem Susitariančioms Šalims.
 
Sutartis galioja penkerius metus; paskui ji bus automatiškai pratęsiama dar kiekvienam tolesniam penkerių metų laikotarpiui, kol viena iš Šalių prieš šešis mėnesius raštu praneš kitai Šaliai nutraukianti Sutartį. Sutartis pasirašyta Vilniuje 1994 metų liepos 11 d. lietuvių, turkų ir anglų kalba dviem egzemplioriais. Kiekvienas tekstas turi vienodą teisinę galią. Esant skirtingam šios Sutarties aiškinimui, bus remiamasi tekstu anglų kalba.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU
TURKIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas