Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUTARTIS DĖL BENDRADARBIAVIMO
KULTŪROS, ŠVIETIMO IR MOKSLO SRITYSE*
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Slovėnijos Respublikos Vyriausybė (toliau vadinamos Susitariančiosiomis Šalimis),
skatindamos bendradarbiauti kultūros, švietimo ir mokslo srityse,
būdamos įsitikinusios, kad toks bendradarbiavimas prisidės prie geresnio tarpusavio supratimo ir pagerins abiejų šalių ryšius,
pasiryžusios gerbti Helsinkio Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos baigiamojo akto, Paryžiaus chartijos naujajai Europai ir Vienos Europos Tarybos deklaracijos principus,
n u t a r ė:
 
1 straipsnis
Susitariančiosios Šalys padės skleisti žinias apie kitos šalies kultūrą ir rems visų rūšių kultūros ryšius bei bendrus renginius.
 
2 straipsnis
Susitariančiosios Šalys plės bendradarbiavimą aukštojo mokslo, mokslo ir technologijų srityse, skatins studentų, dėstytojų ir mokslininkų mainus. Abiem Šalims pageidaujant bus pasirašoma atskira sutartis (ar programa) dėl bendradarbiavimo šiose srityse.
 
3 straipsnis
Susitariančiosios Šalys pagal abipusius poreikius skatins mokytis kitos Šalies kalbos, literatūros ir istorijos, rems dėstytojus ir studentus, dalyvaujančius vasaros kalbų kursuose.
 
4 straipsnis
Susitariančiosiųjų Šalių kompetentingos institucijos keisis informacija ir išnagrinės galimybes pripažinti viena kitos išsilavinimą liudijančius dokumentus ir mokslo laipsnius.
 
5 straipsnis
Kiekviena Susitariančioji Šalis laikysis tarptautinių sutarčių dėl autorinių teisių apsaugos ir dėl antrosios Šalies kultūros vertybių populiarinimo.
 
6 straipsnis
Susitariančiosios Šalys keisis knygomis ir leidiniais apie kultūrą, meną, mokslą.
 
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiavimą muzikos ir teatro srityse, solistų, menininkų bei atlikėjų kolektyvų mainus. Šalys skatins bendradarbiavimą vaizduojamojo meno srityje, keitimąsi meno ir kitomis kultūros parodomis ir padės jas organizuoti.
 
Susitariančiosios Šalys skatins visuomeninių transliuotojų - nacionalinių radijo ir televizijos kompanijų - bendradarbiavimą bei jų tarpusavio pasikeitimą informacija. Šis bendradarbiavimas vėliau bus apibrėžtas abiejų kompanijų tarpusavio sutartimi.
 
Šalys skatins bendradarbiauti kino srityje.
 
7 straipsnis
Susitariančiosios Šalys plėtos bendradarbiavimą kultūros, švietimo ir mokslo srityse, skatins tiesioginį abiejų Šalių vyriausybinių ir nevyriausybinių kultūros, švietimo bei mokslo įstaigų bendradarbiavimą.
 
8 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti kultūros paveldo apsaugos, muziejų ir bibliotekų srityse, keisis informacija apie neteisėtai išvežtas kultūros vertybes.
 
9 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins ir rems abiejų Šalių jaunimo organizacijų bendradarbiavimą.
 
10 straipsnis
Susitariančiosios Šalys rems bendradarbiavimą fizinės kultūros ir sporto srityse.
 
11 straipsnis
Susitariančiosios Šalys rems abipusį bendradarbiavimą tarptautinėse organizacijose.
 
12 straipsnis
Šiai Sutarčiai įgyvendinti Šalys, abiems pageidaujant, sudarys atitinkamas programas ir pasikonsultavusios susitars dėl jų finansavimo. Remdamosios šia Sutartimi, atitinkamos abiejų Šalių organizacijos gali sudaryti atskirus tarpusavio susitarimus ir programas pagal savo kompetenciją.
 
13 straipsnis
Sutartis įsigalios nuo tos dienos, kai abi Susitariančiosios Šalys pasikeis raštiškais pranešimais apie atliktus pagal jų vidaus įstatymus teisinius reikalavimus, būtinus šiai Sutarčiai įsigalioti.
 
14 straipsnis
Sutartis galios penkerius metus ir automatiškai bus pratęsiama kiekvienam tolesniam penkerių metų laikotarpiui, jei nė viena iš Susitariančiųjų Šalių raštu nepraneš kitai Susitariančiajai Šaliai apie šios Sutarties nutraukimą ne mažiau kaip prieš šešis mėnesius iki Sutarties galiojimo laiko pabaigos.
 
Nepriklausydami nuo jos galiojimo termino, šios Sutarties pagrindu sudaryti susitarimai veiks iki anksčiau numatytos datos. Pasirašyta Vilniuje 1997 m. lapkričio 14 d. dviem egzemplioriais slovėnų, lietuvių ir anglų kalbomis. Visi trys tekstai yra autentiški. Jei interpretacija skirtųsi, bus vadovaujamasi anglišku tekstu.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTAS
SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTAS

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas