Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Serbijos ir Juodkalnijos ministrų tarybos susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Serbijos ir Juodkalnijos ministrų tarybos susitarimas dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR SERBIJOS IR JUODKALNIJOS MINISTRŲ TARYBOS
SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO
ŠVIETIMO, MOKSLO, KULTŪROS IR SPORTO SRITYSE
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Serbijos ir Juodkalnijos Ministrų Taryba, toliau - Susitariančiosios Šalys,
norėdamos stiprinti esamus draugiškus abiejų valstybių santykius,
būdamos įsitikinusios, kad bendradarbiavimas švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse padės sustiprinti abiejų valstybių tautų ryšius;
nusprendė sudaryti šį Susitarimą ir s u s i t a r ė:
 
1 straipsnis
Susitariančiosios Šalys padeda visokeriopai remti abiejų valstybių bendradarbiavimą švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse ir tuo tikslu remia atitinkamas iniciatyvas.
 
Bendradarbiaudamos švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse, jos skatina plėtoti abiejų valstybių valdžios institucijų, įstaigų ir kitų organizacijų tiesioginį bendradarbiavimą minėtose srityse.
 
2 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatina plėtoti abipusį bendradarbiavimą švietimo ir mokslo srityje ir tuo tikslu yra pasirengusios:
- padėti užmegzti ir plėtoti tiesioginį abiejų valstybių švietimo ir mokslo įstaigų bendradarbiavimą;
- padėti keistis švietimo ir mokslo srities specialistais, dėstytojais, pagrindinių ir podiplominių studijų studentais bei
stažuotojais;
- skatinti dalyvauti simpoziumuose, konferencijose ir kituose panašiuose švietimo ir mokslo srities renginiuose;
- savo aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų įstaigose abipusiškumo pagrindais skirti stipendijas studentams, podiplominių studijų studentams, stažuotojams, mokslininkams ir dėstytojams iš kitos Susitariančiosios Šalies valstybės;
- sudaryti sąlygas keistis publikacijomis ir informacija visais švietimo ir mokslo veiklos aspektais;
- abiem Susitariančiosioms Šalims naudingais pagrindais remti kitas bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje formas.
 
3 straipsnis
Susitariančiosios Šalys remia abipuses abiejų valstybių tautų kalbos, literatūros, kultūros ir civilizacijos studijas. Tuo
tikslu jos skatina keistis lietuvių arba serbų kalbos ir literatūros dėstytojais, specialistais, taip pat organizuoti tobulinimosi kursus ir seminarus, skirtus abiejų valstybių tautų kalboms, kultūrai ir civilizacijai.
 
4 straipsnis
Susitariančiosios Šalys per savo kompetentingas institucijas keičiasi informacija ir dokumentais dėl diplomų, mokslo laipsnių ir vardų abipusio pripažinimo.
 
5 straipsnis
Susitariančiosios Šalys remia abiejų valstybių mokslo ir meno įstaigų bendradarbiavimą humanitarinių mokslų, kultūros ir meno srityse.
 
6 straipsnis
Siekdamos plėtoti bendradarbiavimą įvairiose kultūros ir meno srityse, Susitariančiosios Šalys skatina:
- užmegzti tiesioginį kultūros ir meno organizacijų ir įstaigų, menininkų sąjungų, asociacijų ir atitinkamų fondų, taip pat atskirų šių sričių atstovų bendradarbiavimą;
- pakaitomis rengti kompleksinius kultūros renginius;
- dalyvauti meno festivaliuose, konkursuose ir kituose renginiuose, padedančiuose geriau pažinti kitos Susitariančiosios Šalies valstybės kultūrą;
- derinti abiejų valstybių muzikos ir teatro trupių bei solistų gastrolių organizavimą;
- keistis vaizduojamojo meno parodomis;
- rūpintis profesiniu rengimu ir mokymu meno ir kultūros srityse;
- versti meno ir kultūros veikalus, taip pat profesionalią literatūrą;
- bendradarbiauti kino pramonės srityje;
- atlikti abiejų valstybių autorių muzikos kūrinius ir statyti spektaklius;
- diegti kitas bendradarbiavimo formas, padedančias plėtoti abiejų valstybių kultūrinius mainus.
 
7 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatina bendradarbiauti saugant kultūros paveldą, restauruojant ir saugant abiejų valstybių
istorijos ir kultūros paminklus.
 
8 straipsnis
Susitariančiosios Šalys, vadovaudamosi savo nacionaliniais įstatymais ir laikydamosi tarptautinių įsipareigojimų, plėtoja abiejų valstybių archyvų, bibliotekų ir kitų panašių įstaigų bendradarbiavimą keičiantis specialistais bei dokumentų kopijomis ir sudarant sąlygas savo bibliotekas ir archyvinę medžiagą plačiau panaudoti moksliniam ir kūrybiniam darbui. 
 
9 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatina visokeriopai bendradarbiauti knygų leidybos srityje:
- komerciniais ir nekomerciniais pagrindais keičiantis knygomis apie kultūrą ir meną;
- koordinuotai rengiant parodas ir dalyvaujant knygų mugėse;
- tiesiogiai bendradarbiaujant leidėjams;
- remiant tiesioginius abiejų valstybių rašytojų, redaktorių ir literatūros vertėjų ryšius.
 
10 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatina abiejų valstybių autorių teisių gynimo institucijas ir organizacijas bendradarbiauti kultūros ir meno srityse.
 
11 straipsnis
Susitariančiosios Šalys sudaro sąlygas institucijoms ir organizacijoms bendradarbiauti fizinio lavinimo ir sporto srityje, tiesiogiai bendradarbiauti sporto asociacijoms ir sąjungoms, organizuoti varžybas ir sporto renginius, keistis sportininkais ir treneriais, taip pat moksline ir metodologine informacija fizinio lavinimo ir sporto klausimais.
 
12 straipsnis
Kad būtų įgyvendintas šis Susitarimas, Susitariančiosios Šalys konkrečiam bendradarbiavimo laikotarpiui sudaro bendradarbiavimo švietimo, mokslo, kultūros ir sporto srityse programas, kuriose numato konkrečius veiksmus.
 
13 straipsnis
Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša, kad yra įvykdytos sąlygos šiam Susitarimui įsigalioti pagal kiekvienos Susitariančiosios Šalies valstybės nacionalinius įstatymus. Šis Susitarimas sudaromas penkeriems metams. Šio Susitarimo galiojimui pasibaigus, jis savaime pratęsiamas tolesniems penkerių metų laikotarpiams, nebent viena iš Susitariančiųjų Šalių ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki galiojimo termino pabaigos kitai Susitariančiajai Šaliai raštu praneštų apie savo ketinimą nutraukti šį Susitarimą. Galimi Susitarimo pakeitimai bei papildymai įsigalios ta pačia tvarka, kaip ir pats Susitarimas.
 
14 straipsnis
Šį Susitarimą nutraukus, visi pagal jį pradėti projektai ir kitokia veikla bus tęsiami ir baigiami tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis jie buvo pradėti.
 
15 straipsnis
Visi šio Susitarimo aiškinimo ir taikymo klausimai prireikus bus sprendžiami diplomatiniais kanalais.
 
Pasirašytas 2003 m. rugpjūčio 27 d. Vilniuje dviem egzemplioriais, abu lietuvių, serbų ir anglų kalbomis, visi tekstai yra autentiški. Iškilus nesutarimų dėl Susitarimo teksto aiškinimo, bus vadovaujamasi tekstu anglų kalba.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU
SERBIJOS IR JUODKALNIJOS MINISTRŲ TARYBOS VARDU

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas