Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Indijos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo kultūros, mokslo ir švietimo srityse

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR INDIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO
KULTŪROS, MOKSLO IR ŠVIETIMO SRITYSE*
 
* Patvirtintas Vyriausybės 2004 11 08 nutarimu Nr. 1402.
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Indijos Respublikos Vyriausybė, toliau vadinamos Susitariančiosiomis Šalimis,
norėdamos stiprinti draugiškus abiejų Šalių ryšius, taip pat bendradarbiavimą kultūros, meno, švietimo, mokslo, sporto, žiniasklaidos, turizmo bei jaunimo reikalų srityse ir
būdamos įsitikinusios, kad toks bendradarbiavimas bus naudingas geresniems abiejų Susitariančiųjų Šalių tarpusavio santykiams,
s u s i t a r ė :
 
1 straipsnis
Susitariančiosios Šalys, remdamosi lygiateisiškumo ir abipusės naudos principais bei atitinkamais savo įstatymais ir kitais teisės aktais, susitarė skatinti ir remti abiejų Šalių vyriausybinių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą kultūros, meno, švietimo, mokslo, sporto, žiniasklaidos, turizmo ir jaunimo reikalų srityse.
 
2 straipsnis
Susitariančiosios Šalys, stengdamosi plėtoti atitinkamų savo šalių universitetų, mokslo ir technologijų institucijų bendradarbiavimą, skatina tiesioginius šių institucijų ryšius. Bendradarbiavimas mokslo tyrimų ir technologijų srityse bus aptartas atskiruose susitarimuose.
 
3 straipsnis
Susitariančiosios Šalys bendradarbiauja švietimo srityje ir remia kitos šalies mokslininkų bei specialistų dalyvavimą vienoje iš Šalių rengiamose tarptautinėse konferencijose. 
 
Susitariančiosios Šalys skatina abiejų šalių istorijos, geografijos, kultūros, ekonominės ir socialinės plėtros vadovėlių bei kitos mokomosios medžiagos mainus, taip pat keičiasi abiejų Šalių švietimo institucijų išleistomis mokymo programomis, mokymo metodine medžiaga ir vadovėliais.
 
Susitariančiosios Šalys skatina moksleivių mainus.
 
4 straipsnis
Susitariančios Šalys informuoja viena kitą apie savo šalies aukštojo mokslo sistemą, mokslo tyrimų ir studijų institucijas, galimybes studijuoti ir stažuotis savo šalies aukštosiose mokyklose, keičiasi aukštojo mokslo specialistais.
 
Susitariančiosios Šalys, esant galimybei, siūlo stipendijas antrosios ir aukščiausiosios pakopos studijoms (magistro arba daktaro mokslo laipsniams įgyti) savo šalies aukštosiose mokyklose. Akademiniai mainai vyksta pagal iš anksto suderintas tarpvalstybines ar tarpžinybines bendradarbiavimo programas, kuriose aptariamos bendrosios ir finansavimo sąlygos.
 
5 straipsnis
Susitariančiosios Šalys keičiasi informacija ir išnagrinėja galimybes pripažinti kitos šalies išduotus išsimokslinimo dokumentus, mokslo laipsnius, be to, šiuo klausimu jos pasirašys atskirą susitarimą.
 
6 straipsnis
Susitariančiosios Šalys plėtoja knygų bei leidinių kultūros, meno, mokslo ir technologijų tematika vertimą ir bibliotekų bei leidyklų mainus.
 
7 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatina plėtrą ir bendradarbiavimą muzikos, teatro, operos, baleto srityse bei remia abipusius trupių ir spektaklių mainus.
 
Susitariančiosios Šalys taip pat keičiasi įvairių muzikos stilių atlikėjais, solistais ir ansambliais.
 
8 straipsnis
Susitariančiosios Šalys remia meno propagavimo ir kitokias kultūrines parodas.
 
9 straipsnis
Susitariančiosios Šalys teikia pirmenybę bendradarbiavimui kultūros paveldo, muziejų ir archeologijos srityse. Abi Šalys sudaro galimybę kitos šalies piliečiams naudotis savo bibliotekomis ir archyvais pagal toje šalyje galiojančius atitinkamus įstatymus bei kitus teisės aktus.
 
10 straipsnis
Susitariančiosios Šalys remia abiejų Šalių kinematografijos institucijų bendradarbiavimą, joms siekiant įsigyti ir keistis filmais bei dalyvauti abiejose Šalyse rengiamuose tarptautiniuose kino festivaliuose.
 
11 straipsnis
Abi Susitariančiosios Šalys užtikrina kitos Šalies autorinių teisių apsaugą savo šalies teritorijoje pagal savo šalyje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.
 
12 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatina ir remia abiejų Šalių jaunimo organizacijų bendradarbiavimą ir mainus.
 
13 straipsnis
Šis Susitarimas nepažeidžia nė vienos Susitariančiosios Šalies teisių ir pareigų, atsirandančių iš kitų tarptautinių sutarčių.
 
14 straipsnis
Įgyvendinamos šį Susitarimą, atitinkamos Susitariančiųjų Šalių institucijos patvirtina atskirų sričių bendradarbiavimo programas, numatančias konkrečią veiklą ir finansavimo sąlygas.
 
15 straipsnis
Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai abi Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie tai, jog jų vidaus procedūros, susijusios su šio Susitarimo įsigaliojimu, yra atliktos.
 
16 straipsnis
Susitarimas galioja penkerius metus; po to jis automatiškai pratęsiamas tolesniems penkerių metų laikotarpiams, jei viena Susitariančioji Šalis nepateikia kitai Susitariančiajai Šaliai rašytinio pranešimo apie ketinimą nutraukti šį Susitarimą. Tokiu atveju jis nutraukiamas po šešių mėnesių nuo tokio pranešimo gavimo dienos.
 
Jei šis Susitarimas nutraukiamas, visos programos tęsiamos tol, kol pagal šio Susitarimo nuostatas jos yra įvykdomos, jei Šalys nesusitaria kitaip.
 
Keisti ir papildyti šį Susitarimą galima tik tada, kai abi Susitariančiosios Šalys pateikia rašytinį sutikimą. Susitarimo pakeitimai ir papildymai įsigalioja ta pačia tvarka kaip ir šis Susitarimas. Šis Susitarimas sudarytas Nju Delyje 2001 m. vasario 20 d. dviem egzemplioriais, kiekvienas jų lietuvių, hindi ir anglų kalbomis, visi tekstai turi vienodą teisinę galią. Kilus nesutarimų dėl Susitarimo aiškinimo, vadovaujamasi tekstu anglų kalba.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU
INDIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS VARDU

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas