Titulinis
Sutartys (tarpvalstybinės)
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, studijų ir kultūros srityse

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybės sutartis dėl bendradarbiavimo švietimo, mokslo, studijų ir kultūros srityse

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR BULGARIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS
SUTARTIS DĖL BENDRADARBIAVIMO
ŠVIETIMO, MOKSLO, STUDIJŲ IR KULTŪROS SRITYSE*
 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Bulgarijos Respublikos Vyriausybė, toliau vadinamos Susitariančiosiomis Šalimis,
remdamosi draugiškais abiejų šalių tarpusavio santykiais,
siekdamos geriau pažinti ir suvokti viena kitos kultūrą ir istoriją,
būdamos įsitikinusios, kad šiam tikslui švietimo, mokslo ir kultūros plėtojimas yra pirmaeilės reikšmės,
pasiryžusios įgyvendinti baigiamųjų Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos aktų bei Paryžiaus chartijos naujajai Europai nutarimus,
s u s i t a r i a:
 
1 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiavimą švietimo, mokslo, studijų ir kultūros srityse pagal šios Sutarties nustatytus principus.
 
2 straipsnis
Susitariančiosios Šalys rems bendradarbiavimą ir mainus švietimo, mokslo bei studijų srityse, sudarys palankias sąlygas tiesioginiams ryšiams tarp universitetų, kitų švietimo, mokslo ir studijų įstaigų užmegzti pagal jų tarpusavio sutartis.
 
3 straipsnis
Susitariančiosios Šalys rems savo valstybinės kalbos mokymą antrosios šalies aukštosiose mokyklose, kitose švietimo ir mokslo įstaigose.
 
4 straipsnis
Susitariančiosios Šalys aptars aukštojo mokslo diplomų, mokslo laipsnių ir vardų abipusiško pripažinimo galimybes. Esant reikalui, bus pasirašoma atitinkama sutartis.
 
5 straipsnis
Susitariančiosios Šalys keisis naujausia informacija apie savo aukštojo mokslo sistemą, aukštąsias mokyklas, padės abiejų šalių aukštosioms mokykloms užmegzti tiesioginius tarpusavio ryšius.
 
6 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins švietimo ir mokslo srities specialistus dalyvauti bendruose projektuose, tobulinant visų lygių mokymą skirtingų tipų švietimo, mokslo ir studijų institucijose.
 
7 straipsnis
Susitariančiosios Šalys rems Lietuvos mokslų akademijos ir Bulgarijos mokslų akademijos bendradarbiavimą pagal tiesiogines jų tarpusavio sutartis.
 
8 straipsnis
Susitariančiosios Šalys plėtos dvišalį kultūrinį bendradarbiavimą ir mainus abipusiškai naudingais pagrindais. Kiekviena šalis dės pastangas populiarinti antrosios šalies meną ir kultūrą tarp savo piliečių, taip pat skatins valstybinius, visuomeninius ir individualius ryšius.
 
9 straipsnis
Susitariančiosios Šalys, palaikydamos bendradarbiavimą kultūros ir meno srityse, įsipareigoja:
- keistis menininkais, muzikais, šokėjais, aktoriais, rašytojais, vertėjais ir kitais kultūros darbuotojais, kad abi tautos geriau pažintų ir suvoktų viena kitos kultūrinius pasiekimus;
- ruošti meno parodas ir skatinti antrąją šalį dalyvauti tarptautiniuose kultūros renginiuose bei savo šalyje organizuojamoje veikloje;
- populiarinti antrosios šalies meninius filmus, teatro spektaklius ir muzikos kūrinius, keistis jais;
- skatinti grožinės literatūros vertimus ir jų leidybą;
- skatinti tiesioginius abiejų šalių kultūros įstaigų ryšius ir bendradarbiavimą.
 
10 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins muziejų, kultūros paminklų apsaugos įstaigų, bibliotekų, leidėjų bendradarbiavimą, taip pat knygų, laikraščių, žurnalų, periodinių leidinių mainus.
 
11 straipsnis
Susitariančiosios Šalys laiku informuos viena kitą apie savoje šalyje vykstančius tarptautinius kultūros ir meno konkursus, festivalius, konferencijas bei kitus renginius.
 
12 straipsnis
Susitariančiosios Šalys padės kurti palankias sąlygas bendradarbiauti kino ir audiovizualinės gamybos srityje, nepažeisdamos šalyje veikiančių įstatymų ir tarptautinių įsipareigojimų.
 
13 straipsnis
Susitariančiosios Šalys keisis kompetentingų valstybinių įstaigų informacija, taip pat dės pastangas atstatyti pagrįstas teises į kultūros vertybes. Nepažeisdamos šalyje veikiančių įstatymų bei tarptautinių įsipareigojimų, jos stengsis atkurti pagrįstas teises į tų kultūros vertybių grąžinimą, kurios buvo neteisėtai išvežtos arba įvežtos šios Sutarties galiojimo metu.
 
14 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins laisvai keistis politinio, socialinio ir kultūrinio gyvenimo naujienomis, kad geriau pažintų ir suprastų viena kitą.
 
15 straipsnis
Susitariančiosios Šalys bendradarbiaus masinės informacijos priemonių srityje, keisis žiniomis, programomis, informaciniais duomenimis. Jos skatins tiesiogiai bendradarbiauti radijo ir televizijos įstaigas, telegrafo agentūras.
 
16 straipsnis
Susitariančiosios Šalys bendradarbiaus autorinių teisių gynimo srityje specialiai tam pasirašytos sutarties pagrindu.
 
17 straipsnis
Susitariančiosios Šalys bendradarbiaus nacionalinių archyvų srityje, leisdamos viena kitai laisvai jais naudotis, pasidalydamos šios srities patirtimi, pasikeisdamos dokumentų, leidinių kopijomis,
nepažeisdamos šalies įstatymų.
 
18 straipsnis
Susitariančiosios Šalys rems ir plėtos bendradarbiavimą sveikatos apsaugos ir medicinos mokslo srityje pagal tiesiogines atitinkamų institucijų tarpusavio sutartis.
 
19 straipsnis
Susitariančiosios Šalys rems jaunimo mainus, skatins tiesioginius jaunimo organizacijų ir asociacijų ryšius.
 
20 straipsnis
Susitariančiosios Šalys rems ir plėtos bendradarbiavimą fizinės kultūros ir sporto srityje pagal tiesiogines atitinkamų institucijų tarpusavio sutartis.
 
21 straipsnis
Susitariančiosios Šalys skatins bendradarbiauti nacionalines ir tarptautines vyriausybines bei nevyriausybines organizacijas.
 
22 straipsnis
Susitariančiosios Šalys pagal savo norą gali periodiškai pasirašyti prie šios Sutarties pridedamas tarpvyriausybines programas, tiksliai nurodydamos finansines ir kitas programų įgyvendinimo sąlygas.
 
23 straipsnis
Sutartis galios penkerius metus ir automatiškai bus pratęsiama kiekvienam tolesniam penkerių metų laikotarpiui, jei nė viena iš Susitariančiųjų Šalių raštu nepraneš kitai Susitariančiajai Šaliai
apie šios Sutarties nutraukimą ne mažiau kaip prieš šešis mėnesius iki Sutarties galiojimo laiko pabaigos. Sutarties pataisymai įsigalios ta pačia tvarka kaip ir Sutartis.
 
Sutartis bus ratifikuojama arba tvirtinama pagal abiejose šalyse priimtą procedūrą. Sutartis įsigalios nuo tos dienos, kai abi Susitariančiosios Šalys pasikeis raštiškais pranešimais apie atliktus pagal jų vidaus įstatymus teisinius reikalavimus, būtinus šiai Sutarčiai įsigalioti.
 
Pasirašyta 1996 m. balandžio 10 d. dviem egzemplioriais lietuvių, bulgarų ir anglų kalbomis. Visi trys tekstai yra autentiški. Jei interpretacija skirtųsi, bus vadovaujamasi anglišku tekstu.
 
 
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ĮGALIOTAS
BULGARIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBėS ĮGALIOTAS

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas