Titulinis
Kitų institucijų teisės aktai
Kernavės įsakymas Nr. 22

2006-09-31 Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktoriaus įsakymas Nr. 22 "Dėl nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano rengimo"

VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS DIREKTORIAUS
 
ĮSAKYMAS
 
DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO PLANO RENGIMO
 
2006 m. rugpjūčio 31 d. Nr. ĮV-22
Kernavė
 
Vadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV 261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973), 19 punktu ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. ĮV-511 "Dėl Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato tvarkymo plano (planavimo schemos) rengimo":
 
1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti kultūros paveldo objekto - Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato, Kernavės mstl., Kernavės sen., Širvintų r., tvarkymo planą (planavimo schemą).
 
2. N u s t a t a u, kad:
2.1. planavimo tikslas - tvarkymo plane (planavimo schemoje) nustatytais sprendiniais užtikrinti Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato, UNESCO pasaulio paveldo objekto, teritorijos (194,4 ha) ir joje esančių vertybių išsaugojimą, tvarkymą ir pritaikymą lankymui bei šioje teritorijoje taikomų paveldosaugos ir paveldotvarkos reikalavimų įteisinimą;
2.2. planavimo uždaviniai yra:
2.2.1. paveldosaugos reikalavimų ir konkrečių tvarkymo priemonių sistemos visoje rezervato teritorijoje nustatymas;
2.2.2. rezervato teritorijos atskyrimo nuo gretimų teritorijų bei patekimo į rezervatą principų nustatymas, šio atskyrimo sprendinių detalizavimas;
2.2.3. kontroliuojamo ir nekontroliuojamo lankymo zonų rezervato teritorijoje nustatymas, lankytojų patekimo vietų ir transporto priemonių įvažiavimų į rezervato teritoriją lokalizavimas;
2.2.4. nekilnojamųjų kultūros vertybių (objektų), esančių rezervato teritorijoje, apsaugos priemonių nustatymas ir konkrečių tvarkymo priemonių, padedančių užtikrinti piliakalnių ir Neries upės viršutinės terasos šlaitų stabilumą, nustatymas;
2.2.5. lankytojų pažintinių ir rekreacinių maršrutų rezervato teritorijoje schemos parengimas, informacinės sistemos išdėstymas rezervato teritorijoje ir šių elementų sprendinių detalizacija;
2.2.6. nekilnojamųjų kultūros vertybių (objektų), esančių rezervato teritorijoje, muziejifikavimo, eksponavimo ir tvarkymo principų nustatymas, muziejifikuojamų teritorijų lokalizavimas ir šių teritorijų tvarkymo sprendinių detalizacija;
2.2.7. vietos viduramžių Kernavės miesto užstatymo fragmento archeologinei rekonstrukcijai lokalizavimas rezervato teritorijoje ir šio objekto schematinio plano parengimas;
2.2.8. kultūrinio kraštovaizdžio ir gamtinių resursų apsaugos krypčių ir tvarkymo priemonių sistemos nustatymas; vandens telkinių, pelkių ir miškų, esančių rezervato teritorijoje, tvarkymo principų nustatymas;
2.2.9. žemės servitutų eiti ir važiuoti nustatymas rezervate fiziniams ir juridiniams asmenims, kurių sklypai ribojasi su rezervatu ir/ar kurių statiniai yra rezervato teritorijoje;
2.3. rengiamas tvarkymo planas (planavimo schema) pagal teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra vietovės lygmens specialusis planavimo dokumentas.
 
DIREKTORIUS                                                                                                   SAULIUS VADIŠIS

Mūsų Kontaktai

Šnipiškių g.3, LT-09309 Vilnius 8 5 273 42 56 8 5 272 40 58 centras@kpd.lt

Biudžetinė įstaiga, kodas 188692688. Duomenys apie Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.

Prisijunkite prie mūsų
© Kultūros paveldo departamentas