En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-07-23 įsakymas Nr. Į-329 "Dėl prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus"

         KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
       PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL PRAŠYMŲ FINANSUOTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ
  TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS, Į KULTŪROS
VERTYBIŲ REGISTRĄ ĮRAŠYTŲ KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, TAIP PAT
 VERTYBIŲ, KURIOS YRA VIENA IŠ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
 STATINIO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, IR DAILĖS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS
PAVELDO OBJEKTŲ TYRIMŲ, KONSERVAVIMO BEI RESTAURAVIMO IR APSAUGOS
  PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBUS IŠ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
 PAVELDOTVARKOS PROGRAMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TEIKIMO
          TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
                
         2009 m. liepos 23 d. Nr. Į-329
               Vilnius
  
  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo  kultūros
paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-
5571) 5 straipsnio 4 dalimi ir 10 dalies 4 punktu,  Lietuvos
Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos  įstatymo
(Žin.,1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 4 straipsnio 3 dalies
7 punktu ir Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir
restauravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos  Respublikos
kultūros ministro 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.  ĮV-331
(Žin., 2009, Nr. 83-3460):
  1. Tvirtinu Prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo
objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus, į Kultūros
vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat
vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros  paveldo
statinio vertingųjų savybių, ir dailės nekilnojamojo  kultūros
paveldo objektų tyrimų, konservavimo bei restauravimo ir apsaugos
priemonių įrengimo darbus iš Nekilnojamojo kultūros  paveldo
paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo
tvarkos aprašą (pridedama).
  2. Pripažįstu netekusiais galios:
  2.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. Į-255  "Dėl
Prašymų  finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos  ir
neatidėliotinus saugojimo darbus iš Nekilnojamojo  kultūros
paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 72-2876);
  2.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2007 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. Į-366  "Dėl
Kultūros  paveldo departamento prie Kultūros   ministerijos
direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. Į-255  "Dėl
prašymų  finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos  ir
neatidėliotinus saugojimo darbus iš Nekilnojamojo  kultūros
paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (Žin.,  2007,
Nr. 98-4002);
  2.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. Į-209  "Dėl
Kultūros  paveldo departamento prie Kultūros   ministerijos
direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. Į-255  "Dėl
prašymų  finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos  ir
neatidėliotinus saugojimo darbus iš Nekilnojamojo  kultūros
paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (Žin.,  2008,
Nr. 71-2763);
  2.4. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
direktoriaus 2009 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. Į-212  "Dėl
Kultūros  paveldo departamento prie Kultūros   ministerijos
direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. Į-255  "Dėl
prašymų  finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos  ir
neatidėliotinus saugojimo darbus iš Nekilnojamojo  kultūros
paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų
teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (Žin.,  2009,
Nr. 82-3437).
  
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS, 
PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ            ALGIMANTAS DEGUTIS

            _________________

                PATVIRTINTA
                Kultūros paveldo departamento
                prie Kultūros ministerijos 
                direktoriaus
                2009 m. liepos 23 d. įsakymu 
                Nr. Į-329
  
  PRAŠYMŲ FINANSUOTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ
  TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS, Į KULTŪROS
VERTYBIŲ REGISTRĄ ĮRAŠYTŲ KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, TAIP PAT
 VERTYBIŲ, KURIOS YRA VIENA IŠ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
 STATINIO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, IR DAILĖS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS
PAVELDO OBJEKTŲ TYRIMŲ, KONSERVAVIMO BEI RESTAURAVIMO IR APSAUGOS
  PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBUS IŠ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
 PAVELDOTVARKOS PROGRAMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TEIKIMO
             TVARKOS APRAŠAS
  
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
  
  1. Prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus, į  Kultūros
vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat
vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros  paveldo
statinio vertingųjų savybių, ir dailės nekilnojamojo  kultūros
paveldo objektų (toliau - kultūros paveldo objektai)  tyrimų,
konservavimo bei restauravimo ir apsaugos priemonių  įrengimo
darbus iš Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai
(toliau - Programa) skirtų valstybės biudžeto lėšų  teikimo
tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato prašymų  finansuoti
nekilnojamojo  kultūros  paveldo  objektų  tvarkybos   ir
neatidėliotinus saugojimo darbus bei kultūros paveldo  objektų
tyrimų, konservavimo bei restauravimo ir apsaugos  priemonių
įrengimo darbus (toliau - Tvarkybos darbai) iš Programai skirtų
valstybės biudžeto lėšų (toliau - Prašymas) teikimo tvarką.
  2. Aprašas taikomas, prašant finansuoti iš Programai skirtų
valstybės biudžeto lėšų:
  2.1. valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo ir restauravimo darbus
bei šių darbų projektavimą, taip pat tyrimus  (taikomuosius),
privalomus atlikti prieš kultūros paveldo objektų  tvarkybos
projektavimą ar tvarkybos metu;
  2.2. nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, dėl kurių  yra
priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą valstybės  saugomais,
tyrimus (taikomuosius), privalomus atlikti prieš kultūros paveldo
objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu,  avarijos
grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo  ir
kitus  neatidėliotinus  saugojimo  darbus,  kurių   sąrašas
patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005  m.
birželio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-253 "Dėl kultūros paveldo objekto,
dėl kurio yra priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą  saugomu,
neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo" (Žin., 2005,
Nr. 79-2871), bei šių darbų projektavimą;
  2.3. į Kultūros vertybių registrą įrašytų  kilnojamųjų
kultūros  vertybių, taip pat vertybių, esančių viena   iš
nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių,  ir
dailės  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  objektų   tyrimo,
konservavimo,  restauravimo ir apsaugos priemonių  įrengimo
(išskyrus vaizdo stebėjimo kamerų) darbus.
  3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos  Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin.,  1995,
Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos kilnojamųjų
kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin., 2008, Nr.  81-3183),
kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.
  
           II. PRAŠYMŲ TEIKIMAS
  
  4. Kultūros paveldo objektų valdytojai, jų įgalioti asmenys
arba asmenys, turintys valstybinės žemės patikėtinio sutikimą dėl
Tvarkybos darbų, nurodytų Aprašo 2 punkte, atlikimo archeologinio
ar dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objekte,  esančiame
valstybinėje žemėje (toliau - pareiškėjai) pateikia Prašymą  (1
priedas) ir kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų
saugojimo darbų duomenų aprašą (2 priedas) Kultūros  paveldo
departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas)
teritoriniams padaliniams iki einamųjų metų rugsėjo mėnesio  1
dienos.
  5. Prie prašymo pridedami šių dokumentų originalai  ir
kopijos:
  5.1. valdymo teisę patvirtinantis dokumentas arba valstybinės
žemės patikėtinio sutikimas dėl Tvarkybos darbų, nurodytų Aprašo
2 punkte, atlikimo archeologinio ar dailės nekilnojamojo kultūros
paveldo objekte, esančiame valstybinėje žemėje;
  5.2.  statybos techninio reglamento STR 1.12.01:  2004
"Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise  priklausančių
statinių pripažinimo avariniais tvarka" (Žin., 2004, Nr. 10-286)
nustatyta tvarka parengtas Statinio pripažinimo avariniu  aktas
arba statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002  "Statinio
projekto ir statinio ekspertizė" (Žin., 2002, Nr. 55-2200; 2005,
Nr. 149-5449) nustatyta tvarka parengtas aktas, kuriuo statinio
techninei būklei pripažįstama avarijos grėsmė. Teikiant prašymą
finansuoti kilnojamosios kultūros vertybės, taip pat  vertybės,
kuri yra nekilnojamojo kultūros paveldo statinio  vertingoji
savybė arba dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tyrimų,
konservavimo, restauravimo darbus - defektinis aktas;
  5.3. atliktų tyrimų (taikomųjų) ataskaitos (jeigu  tyrimai
atlikti);
  5.4. kultūros paveldo objekto (jo dalies) apsaugos techninių
priemonių  įrengimo  darbų  aktas (kai  numatoma   įrengti
nekilnojamojo  kultūros paveldo objekto apsaugos  technines
priemones  arba  kilnojamosios kultūros vertybės   apsaugos
priemones) (5 priedas);
  5.5 tvarkybos ar neatidėliotinų saugojimo darbų  projektas
(jeigu  parengtas) arba kultūros paveldo objekto   tyrimo,
konservavimo, restauravimo darbų programa;
  5.6. tvarkybos ar neatidėliotinų saugojimo darbų ir šių darbų
projektavimo ar neatidėliotinų saugojimo darbų  orientacinės
kainos skaičiavimai;
  5.7. pareiškėjo patvirtinimas dėl lėšų skyrimo  prašomiems
finansuoti Aprašo 2 punkte nurodytiems darbams arba  kiti
dokumentai, pagrindžiantys šių darbų dalinį finansavimą iš kitų
šaltinių;
  5.8. įgaliojimas (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas
asmuo);
  5.9. projektavimo sąlygos (apsaugos reglamentas,  laikinas
apsaugos reglamentas arba projektiniai pasiūlymai),  kurioms
pritarė  Departamento teritorinis padalinys (jei  teikiamas
prašymas finansuoti tvarkybos ar neatidėliotinų saugojimo darbų
projektavimą).
  6. Departamento teritorinio padalinio specialistas priima ir
užregistruoja Prašymus ir patikrina Aprašo 5 punkte  nurodytų
dokumentų  kopijų  atitiktį originalams.  Kopijų   tikrumas
patvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka, originalai grąžinami
pareiškėjams.
  7. Jeigu pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar  ne
visus Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus arba  klaidingus
duomenis,  apie  tai teritorinis padalinys raštu   praneša
pareiškėjui, nurodydamas ne trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų
terminą pateiktiems dokumentams patikslinti ar  papildomiems
pateikti. Per nustatytą terminą nepatikslinus dokumentų  ar
nepateikus papildomų dokumentų, Prašymas nenagrinėjamas,  apie
priežastis raštu informuojant pareiškėją.
  8.  Aprašo  2  punkte  nurodytiems  tęstiniams   bei
neatidėliotiniems saugojimo darbams, pradėtiems iki einamųjų metų
ir finansuojamiems iš Programai skirtų valstybės biudžeto lėšų,
toliau finansuoti pareiškėjai iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos
raštu  teikia tvarkybos darbų valdytojui ir   Departamento
teritoriniam padaliniui informaciją apie valdytojų  numatomas
skirti lėšas tvarkybos darbams tęsti.
  9. Departamento teritoriniai padaliniai patikrina  Prašymų
atitiktį Aprašui ir parengia kultūros paveldo objektų tvarkybos
ir neatidėliotinų saugojimo darbų duomenų aprašus (6 priedas) bei
į Programą įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos  ir
neatidėliotinų saugojimo tęstinių darbų duomenų aprašus  (7
priedas), kuriuos kartu su Prašymais bei jų priedais (taip pat ir
kompiuterinėje  laikmenoje  MS  Excel  formatu)   pateikia
Departamentui iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos.
  10. Tvarkybos darbų valdytojas parengia ir iki einamųjų metų
rugsėjo mėnesio 20 dienos pateikia Departamentui duomenų apie į
einamųjų metų Programą įrašytų kultūros paveldo objektų sąmatinę
dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniams Tvarkybos  bei
neatidėliotiniems saugojimo darbams trūkstamas lėšas aprašą  (3
priedas) bei į Programą įrašytų kultūros paveldo  objektų
tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo tęstinių darbų  duomenų
aprašą (4 priedas).
  11.  Departamentas, gavęs iš Departamento   teritorinių
padalinių pareiškėjų pateiktus Prašymus ir nustatęs, kad  jie
neatitinka  Aprašo reikalavimų, grąžina juos   Departamento
teritoriniams padaliniams. Departamento teritoriniai padaliniai
raštu praneša pareiškėjams apie Prašymų neatitikimą  Aprašo
reikalavimams.
  12. Departamentas, gavęs Aprašo 9 ir 10 punktuose  nurodytą
informaciją, toliau organizuoja Programos rengimą:
  12.1. Programos projektą rengia Departamento  direktoriaus
įsakymu sudaryta darbo grupė. Jos sudarymą, funkcijas, sprendimų
priėmimo tvarką bei kitus darbo organizavimo klausimus  nustato
darbo reglamentas, kurį tvirtina Departamento direktorius;
  12.2. rengiant Programos projektą, prioritetas  teikiamas
Medinės  architektūros paveldo išsaugojimo 2008-2010   metų
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros  ministro
2008 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-30 "Dėl Medinės architektūros
paveldo  išsaugojimo 2008-2010 metų programos ir   Medinės
architektūros paveldo išsaugojimo 2008-2010 metų  programos
įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 15-
536) objektams ir dvarų paveldui.
  13. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų bei  kilnojamųjų
kultūros vertybių, kurių Aprašo 2 punkte nurodytiems  Tvarkybos
darbams skiriamas finansavimas iš Programai skirtų  valstybės
biudžeto  lėšų, sąrašas skelbiamas Departamento   interneto
tinklapyje www.kpd.lt. Pareiškėjus, kurių Prašymams  patenkinti
nepakako skirtų valstybės biudžeto asignavimų,  Departamentas
informuoja raštu per 10 darbo dienų nuo Programos  patvirtinimo
dienos.
  14. Pasikeitus anksčiau pateiktuose Prašymuose ir prie  jų
pridedamuose dokumentuose nurodytiems duomenims,  pareiškėjai
privalo nedelsdami informuoti atitinkamą Departamento teritorinį
padalinį ir pateikti jam pasikeitusių dokumentų originalus  ir
kopijas.  Kopijos patvirtinamos įstatymų nustatyta  tvarka,
originalai grąžinami pareiškėjams. Departamento  teritorinis
padalinys apie tai nedelsdamas informuoja Departamentą  ir
pateikia jam pasikeitusių dokumentų patvirtintas kopijas.
                
          III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
                
  15. Ginčai dėl Prašymų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

            _________________
 Prašymų finansuoti nekilnojamojo 
                kultūros paveldo objektų 
                tvarkybos ir neatidėliotinus 
                saugojimo darbus bei į Kultūros 
                vertybių registrą įrašytų 
                kilnojamųjų kultūros vertybių, 
                taip pat vertybių, kurios yra 
                viena iš nekilnojamojo kultūros 
                paveldo statinio vertingųjų 
                savybių, ir dailės nekilnojamojo 
                kultūros paveldo objektų tyrimų, 
                konservavimo bei restauravimo ir 
                apsaugos priemonių įrengimo 
                darbus iš Nekilnojamojo kultūros 
                paveldo paveldotvarkos programai 
                skirtų valstybės biudžeto lėšų 
                teikimo tvarkos aprašo 
                1 priedas
                
  (Prašymų finansuoti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
  tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus, į Kultūros
vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat
 vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo
 statinio vertingųjų savybių, ir dailės nekilnojamojo kultūros
paveldo objektų tyrimų, konservavimo bei restauravimo ir apsaugos
  priemonių įrengimo darbus iš Nekilnojamojo kultūros paveldo
 paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų formos
              pavyzdys)
                
        _________________________________
       (kultūros paveldo objekto valdytojas)
        __________________________________
  (kodas Juridinių asmenų registre, valdytojo adresas, tel.)
  
  Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos
  _________________________ teritoriniam padaliniui
  (padalinio pavadinimas)
  
              PRAŠYMAS
  PRAŠYMŲ FINANSUOTI NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ
 TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS BEI Į KULTŪROS
VERTYBIŲ REGISTRĄ ĮRAŠYTŲ KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ, TAIP PAT
 VERTYBIŲ, KURIOS YRA VIENA IŠ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
 STATINIO VERTINGŲJŲ SAVYBIŲ, IR DAILĖS NEKILNOJAMOJO KULTŪROS
PAVELDO OBJEKTŲ TYRIMŲ, KONSERVAVIMO BEI RESTAURAVIMO IR APSAUGOS
  PRIEMONIŲ ĮRENGIMO DARBUS IŠ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
   PAVELDOTVARKOS PROGRAMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
             ______________
               (data)
  
  Prašau  kultūros paveldo objekto tyrimų,  konservavimo,
restauravimo,  neatidėliotinus saugojimo, avarijos   grėsmės
pašalinimo, apsaugos priemonių įrengimo ar šių darbų projektavimo
darbus iš Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai
skirtų valstybės biudžeto lėšų.
  
  1. Pagrindinės žinios apie kultūros paveldo objektą(-us):
  1.1. Pavadinimas(-ai) _______________________________________
  
  _____________________________________________________________
  
  1.2. Adresas(-ai) ___________________________________________
 (apskritis, savivaldybė, seniūnija, kadastrinė vietovė, kaimas)
  _____________________________________________________________
  1.3. Unikalus(-ūs) žemės sklypo(-ų) Nr. _____________________
  1.4. Unikalus(-ūs) statinio(-ių) Nr. ________________________
  1.5. Tvarkybos ir neatidėliotini saugojimo darbai,  kuriuos
prašoma  finansuoti  iš  Nekilnojamojo  kultūros   paveldo
paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų 
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
 _______________________________________________________________
  2. Pridedama: 
  2.1. valdymo teisę patvirtinantis dokumentas arba valstybinės
žemės patikėtinio sutikimas dėl Tvarkybos darbų, nurodytų Aprašo
2 punkte, atlikimo archeologinio ar dailės nekilnojamojo kultūros
paveldo objekte, esančiame valstybinėje žemėje, ____ lapas(-ų);
  2.2.  statybos techninio reglamento STR 1.12.01:  2004
"Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise  priklausančių
statinių pripažinimo avariniais tvarka" (Žin., 2004, Nr. 10-286)
nustatyta tvarka parengtas Statinio pripažinimo avariniu  aktas
arba statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002  "Statinio
projekto ir statinio ekspertizė" (Žin., 2002, Nr. 55-2200; 2005,
Nr. 149-5449) nustatyta tvarka parengtas aktas, kuriuo statinio
techninei būklei pripažįstama avarijos grėsmė. Teikiant prašymą
finansuoti kilnojamosios kultūros vertybės, taip pat  vertybės,
kuri yra nekilnojamojo kultūros paveldo statinio  vertingoji
savybė arba dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objekto tyrimų,
konservavimo, restauravimo ar apsaugos priemonių įrengimo darbus
- defektinis aktas, ____ lapas(-ų);
  2.3. atliktų tyrimų (taikomųjų) ataskaitos (jeigu  tyrimai
atlikti), ____ lapas(-ų);
  2.4. kultūros paveldo objekto (jo dalies) apsaugos techninių
priemonių įrengimo darbų aktas (kai numatoma įrengti  kultūros
paveldo objekto apsaugos technines priemones arba kilnojamosios
kultūros vertybės apsaugos priemones), ____ lapas(-ų);
  2.5. tvarkybos darbų projektas (jeigu parengtas) arba tyrimo,
konservavimo ir restauravimo darbų programa, ____ lapas(-ų);
  2.6. tvarkybos darbų orientacinės kainos skaičiavimai, ____
lapas(-ų);
  2.7. pareiškėjo patvirtinimas dėl lėšų skyrimo  prašomiems
finansuoti darbams arba kiti dokumentai, pagrindžiantys šių darbų
dalinį finansavimą iš kitų šaltinių, ____ lapas(-ų);
  2.8. įgaliojimas (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas
asmuo), ____ lapas(-ų);
  2.9. projektavimo sąlygos (apsaugos reglamentas,  laikinas
apsaugos reglamentas arba projektiniai pasiūlymai),  kurioms
pritarė  Departamento teritorinis padalinys (jei  teikiamas
prašymas finansuoti tvarkybos ar neatidėliotinų saugojimo darbų
projektavimą), ____ lapas(-ų).
  
  _________________   ____________    _______________
    (pareigų       (parašas)    (valdytojo vardas,
   pavadinimas*)                pavardė)

  
  *Juridinio asmens atveju.
  
            _________________
  
                Prašymų finansuoti nekilnojamojo 
                kultūros paveldo objektų 
                tvarkybos ir neatidėliotinus 
                saugojimo darbus bei į Kultūros 
                vertybių registrą įrašytų 
                kilnojamųjų kultūros vertybių, 
                taip pat vertybių, kurios yra 
                viena iš nekilnojamojo kultūros 
                paveldo statinio vertingųjų 
                savybių, ir dailės nekilnojamojo 
                kultūros paveldo objektų tyrimų, 
                konservavimo bei restauravimo ir 
                apsaugos priemonių įrengimo 
                darbus iš Nekilnojamojo kultūros 
                paveldo paveldotvarkos programai 
                skirtų valstybės biudžeto lėšų 
                teikimo tvarkos aprašo 
                2 priedas

 (Kultūros paveldo objektų tvarkybos ar neatidėliotinų saugojimo
       darbų duomenų aprašo formos pavyzdys)
   _____________________________________________________
       (kultūros paveldo objekto valdytojas)
                
 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS AR NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO
       DARBŲ DUOMENŲ ___________ M. APRAŠAS
                
+----+-------+------+---------+-------+-------+--------+-------+----------+
|Eil.| Kultū | Kul |Kultūros |Tvarky |Valdyto|Iš savi |Valdyto| Reika  |
|Nr. | ros |tūros | paveldo | bos |jo ski |valdybės|jo, sa | lingos |
|  |paveldo| pa | objekto | ir/ar |riamos |biudžeto|vivaldy|valstybės |
|  |objekto|veldo |tvarkybos|neatidė| lėšos | ir/ar |bės ar | biudžeto |
|  | pava |objek |ir neati |liotinų|(tūkst.|kitų fi | kitų | lėšos  |
|  |dinimas|to val|dėliotinų|saugoji| Lt) |nansavi | finan | (tūkst. |
|  | ir  | dyto |saugojimo| mo  |    | mo šal |savimo |Lt) (5 ir |
|  |adresas| jas | darbų, | darbų |    | tinių | šal |8 p. skir |
|  |    |   |numatomų | kaina |    |gaunamos| tinių | tumas) |
|  |    |   | atlikti |(tūkst.|    | lėšos | lėšos |     |
|  |    |   | ___ m., | Lt) |    |(tūkst. |(tūkst.|     |
|  |    |   | pava  | _____ |    | Lt)  |Lt) (6 |     |
|  |    |   | dinimas | m.  |    |    |ir 7 p.|     |
|  |    |   |     |    |    |    | suma) |     |
+----+-------+------+---------+-------+-------+--------+-------+----------+
| 1 |  2  | 3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9   |
+----+-------+------+---------+-------+-------+--------+-------+----------+
|  |    |   |     |    |    |    |    |     |
+----+-------+------+---------+-------+-------+--------+-------+----------+
|  |    |   |     |    |    |    |    |     |
+----+-------+------+---------+-------+-------+--------+-------+----------+

 _____________   A. V.*   _______________   __________
 (pareigų            (parašas)     (vardas ir
 pavadinimas)                    pavardė)


*Juridinio asmens atveju.
  
            _________________
                Prašymų finansuoti nekilnojamojo 
                kultūros paveldo objektų 
                tvarkybos ir neatidėliotinus 
                saugojimo darbus bei į Kultūros 
                vertybių registrą įrašytų 
                kilnojamųjų kultūros vertybių, 
                taip pat vertybių, kurios yra 
                viena iš nekilnojamojo kultūros 
                paveldo statinio vertingųjų 
                savybių, ir dailės nekilnojamojo 
                kultūros paveldo objektų tyrimų, 
                konservavimo bei restauravimo ir 
                apsaugos priemonių įrengimo 
                darbus iš Nekilnojamojo kultūros 
                paveldo paveldotvarkos programai 
                skirtų valstybės biudžeto lėšų 
                teikimo tvarkos aprašo 
                3 priedas
                
 (Duomenų apie į einamųjų metų Nekilnojamojo kultūros paveldo
paveldotvarkos programą įrašytų kultūros paveldo objektų sąmatinę
 dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniams tvarkybos bei
  neatidėliotiniems saugojimo darbams trūkstamas lėšas aprašo
            formos pavyzdys)
       ____________________________________
         (tvarkybos darbų valdytojas)
                
  DUOMENŲ APIE Į EINAMŲJŲ METŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO
PAVELDOTVARKOS PROGRAMĄ ĮRAŠYTŲ KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄMATINĘ
 DOKUMENTACIJĄ, VIEŠUOSIUS PIRKIMUS IR TĘSTINIAMS TVARKYBOS BEI
NEATIDĖLIOTINIEMS SAUGOJIMO DARBAMS REIKALINGAS LĖŠAS ________ M.
               APRAŠAS
                
           _________ Nr. _________
               (data)
            _________________
            (sudarymo vieta)
                
+----+----+-----+------+------+-------+-------+-----------------------+
|Eil.|Uni |Kultū| Kul |Atlie |Projek |Viešojo|Tvarkybos ir neatidėlio|
|Nr. | ka | ros |tūros | kamų | tinės |pirkimo| tinų saugojimo darbų |
|  |lus |pavel| pa |tvarky| doku |dokumen| bendra kaina (tūkst. |
|  | ko |do ob|veldo | bos | menta | to da |     Lt)     |
|  |das |jekto| ob |ir/ar | cijos |ta, Nr.+-----+-----+-----+-----+
|  |Kul |pava |jekto |neati |patvir |ir pir |bend |atlik|darbų|lėšų |
|  | tū |dini | val |dėlio |tinimo | kimo | ra | ta |liku |porei|
|  |ros | mas | dyto | tinų | data, | kaina |kaina|darbų| tis | kis |
|  |ver |ir ad| jas |saugo | Nr., |(tūkst.|   | iki |   |tęsti|
|  | ty |resas|   | jimo |tvarky | Lt) |   | ___ |   |niams|
|  |bių |   |   |darbų | bos |    |   | m. |   | dar |
|  | re |   |   | pava | ir/ar |    |   |   |   |bams |
|  |gis |   |   | dini |neatidė|    |   |   |   | ___ |
|  |tre |   |   | mai |liotinų|    |   |   |   | m. |
|  |  |   |   |   |saugoji|    |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |mo dar |    |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |bų sąma|    |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   | tinė |    |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   | vertė |    |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |(tūkst.|    |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   | Lt) |    |   |   |   |   |
+----+----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4  | 5  |  6  |  7  | 8 | 9 | 10 | 11 |
+----+----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+
|  |  |   |   |   |    |    |   |   |   |   |
+----+----+-----+------+------+-------+-------+-----+-----+-----+-----+

 _____________   A. V.*   _______________   __________
 (pareigų            (parašas)     (vardas ir
 pavadinimas)                    pavardė)


*Juridinio asmens atveju.
  
            _________________

                    Prašymų finansuoti 
                    nekilnojamojo kultūros 
                    paveldo objektų tvarkybos
                    ir neatidėliotinus 
                    saugojimo darbus bei į 
                    Kultūros vertybių 
                    registrą įrašytų 
                    kilnojamųjų kultūros 
                    vertybių, taip pat 
                    vertybių, kurios yra 
                    viena iš nekilnojamojo 
                    kultūros paveldo statinio
                    vertingųjų savybių, ir 
                    dailės nekilnojamojo 
                    kultūros paveldo objektų 
                    tyrimų, konservavimo bei 
                    restauravimo ir apsaugos 
                    priemonių įrengimo darbus
                    iš Nekilnojamojo kultūros
                    paveldo paveldotvarkos 
                    programai skirtų 
                    valstybės biudžeto lėšų 
                    teikimo tvarkos aprašo 
                    4 priedas
                
(Į Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programą įrašytų
 kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo
     tęstinių darbų duomenų aprašo formos pavyzdys)
_________________________________________________________________
              _________
         (tvarkybos darbų valdytojas)
                
Į Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programĄ įrašytų
 kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo
     tęstinIų darbų duomenų ___________ M. aprašas
                
          __________ Nr. _________
                
            (sudarymo vieta)

+----+----+----+----+------+------------+------+---------------+----+----+
|Eil.|Uni |Kul |Kul |Atlik | Atliktiems |Tvarky| Lėšų poreikis |Dar |Numa|
|Nr. | ka | tū | tū |tų kul|darbams skir| bos |tęstiniams dar | bų |toma|
|  |lus |ros |ros |tūros | ta lėšų  |ir/ar | bams (tūkst. |pra |dar |
|  | ko | pa | pa |pavel |(tūkst. Lt) | ne |   Lt)   |džia| bų |
|  |das |vel |vel |do ob | iki ___ m. |atidė |  ____ m.  |  | pa |
|  |Kul | do | do |jekto |      | lio +-----+----+----+  |bai |
|  | tū | ob | ob |tvarky+-----+------+ tinų |prašo|val |savi|  | ga |
|  |ros |jek |jek | bos | iš |valdy |saugo |ma iš|dyto|val |  |  |
|  |ver | to | to |ir/ar |vals | tojo | jimo |vals | jo | dy |  |  |
|  | ty |pava|val |neati |tybės|   | ____ |tybės|ski |bės |  |  |
|  |bių |dini|dyto|dėlio | biu |   |m. tęs| biu |ria | ar |  |  |
|  | re |mas |jas | tinų |džeto|   |tinių |džeto|mos |kitų|  |  |
|  |gis | ir |  |saugo |   |   |darbų |   | lė |šal |  |  |
|  |tre |adre|  | jimo |   |   | pava |   |šos | ti |  |  |
|  |  |sas |  |darbų |   |   | dini |   |  |nių |  |  |
|  |  |  |  | pava |   |   | mai |   |  | lė |  |  |
|  |  |  |  | dini |   |   |   |   |  |šos |  |  |
|  |  |  |  | mai |   |   |   |   |  |  |  |  |
+----+----+----+----+------+-----+------+------+-----+----+----+----+----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  | 6 | 7  | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
+----+----+----+----+------+-----+------+------+-----+----+----+----+----+
|  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
+----+----+----+----+------+-----+------+------+-----+----+----+----+----+
|  |  |  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |
+----+----+----+----+------+-----+------+------+-----+----+----+----+----+

 _____________   A. V.*   _______________   __________
 (pareigų            (parašas)     (vardas ir
 pavadinimas)                    pavardė)


*Juridinio asmens atveju.
  
            _________________

                Prašymų finansuoti nekilnojamojo 
                kultūros paveldo objektų 
                tvarkybos ir neatidėliotinus 
                saugojimo darbus bei į Kultūros 
                vertybių registrą įrašytų 
                kilnojamųjų kultūros vertybių, 
                taip pat vertybių, kurios yra 
                viena iš nekilnojamojo kultūros 
                paveldo statinio vertingųjų 
                savybių, ir dailės nekilnojamojo 
                kultūros paveldo objektų tyrimų, 
                konservavimo bei restauravimo ir 
                apsaugos priemonių įrengimo 
                darbus iš Nekilnojamojo kultūros 
                paveldo paveldotvarkos programai 
                skirtų valstybės biudžeto lėšų 
                teikimo tvarkos aprašo 
                5 priedas 
                
 (Kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo
          darbų akto formos pavyzdys)
                
 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO APSAUGOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮRENGIMO
              DARBŲ AKTAS
                
          ___________ Nr. ________
               (data)
            __________________
            (sudarymo vieta)
 
 1. Bendrieji kultūros paveldo objekto duomenys:
 1.1. Pavadinimas(-ai) _________________________________________
 1.2. Adresas __________________________________________________
 1.3. Valdytojas _______________________________________________
  (kultūros paveldo objekto valdytojas, asmens kodas arba kodas
      Juridinių asmenų registre, adresas, tel.)
 2. Duomenys apie kultūros paveldo objekto apsaugos  techninių
priemonių įrengimo poreikį:
 2.1. Nustatyti konstrukcijų defektai __________________________
 2.2. Reikia įrengti šias apsaugos technines priemones _________
 
 Valdytojas        ___________      ___________
              (parašas)    (vardas, pavardė)


 Tvarkybos   darbų   ___________      ___________
 valdytojo atstovas     (parašas)    (vardas, pavardė) (Kultūros paveldo    ___________      ___________
 departamento        (parašas)    (vardas, pavardė)
 teritorinio
 padalinio pareigūno
 pareigų pavadinimas)

 
            _________________

                Prašymų finansuoti nekilnojamojo 
                kultūros paveldo objektų 
                tvarkybos ir neatidėliotinus 
                saugojimo darbus bei į Kultūros 
                vertybių registrą įrašytų 
                kilnojamųjų kultūros vertybių, 
                taip pat vertybių, kurios yra 
                viena iš nekilnojamojo kultūros 
                paveldo statinio vertingųjų 
                savybių, ir dailės nekilnojamojo 
                kultūros paveldo objektų tyrimų, 
                konservavimo bei restauravimo ir 
                apsaugos priemonių įrengimo 
                darbus iš Nekilnojamojo kultūros 
                paveldo paveldotvarkos programai 
                skirtų valstybės biudžeto lėšų 
                teikimo tvarkos aprašo 
                6 priedas 

 (Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo
       darbų duomenų aprašo formos pavyzdys)
                
 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO
       DARBŲ DUOMENŲ ___________ M. APRAŠAS
                
+----+----+-------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Eil.|Uni | Kul | Kul |Kultūros |Tvarky | Valdy |Iš savi| Valdy | Reika |
|Nr. | ka | tūros |tūros| paveldo | bos | tojo | valdy | tojo, |lingos |
|  |lus |paveldo| pa | objekto | ir/ar | ski |bės biu| savi | vals |
|  | ko |objekto|veldo|tvarkybos| neati |riamos | džeto | valdy | tybės |
|  |das | pava | ob |  ir  | dėlio | lėšos | ir/ar |bės ar | biu |
|  |Kul |dinimas|jekto| neatidė | tinų |(tūkst.|kitų fi| kitų | džeto |
|  | tū |ir adre| val | liotinų | saugo | Lt) |nansavi| finan | lėšos |
|  |ros | sas |dyto |saugojimo| jimo |    |mo šal |savimo |(tūkst.|
|  |ver |    | jas | darbų, | darbų |    | tinių | šal | Lt) |
|  | ty |    |   |numatomų | kaina |    | gauna | tinių |(6 ir 9|
|  |bių |    |   | atlikti |(tūkst.|    |mos lė | lėšos | p.  |
|  | re |    |   |_____ m.,|Lt) ___|    | šos |(tūkst.|skirtu |
|  |gis |    |   | pava  | m.  |    |(tūkst.| Lt) | mas) |
|  |tre |    |   | dinimas |    |    | Lt) |(7 ir 8|    |
|  |  |    |   |     |    |    |    | p.  |    |
|  |  |    |   |     |    |    |    | suma) |    |
+----+----+-------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 |  3  | 4 |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  |
+----+----+-------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
|  |  |    |   |     |    |    |    |    |    |
+----+----+-------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

 _____________   A. V.*   _______________   __________
 (pareigų            (parašas)     (vardas ir
 pavadinimas)                    pavardė)


            _________________

                Prašymų finansuoti nekilnojamojo 
                kultūros paveldo objektų 
                tvarkybos ir neatidėliotinus 
                saugojimo darbus bei į Kultūros 
                vertybių registrą įrašytų 
                kilnojamųjų kultūros vertybių, 
                taip pat vertybių, kurios yra 
                viena iš nekilnojamojo kultūros 
                paveldo statinio vertingųjų 
                savybių, ir dailės nekilnojamojo 
                kultūros paveldo objektų tyrimų, 
                konservavimo bei restauravimo ir 
                apsaugos priemonių įrengimo 
                darbus iš Nekilnojamojo kultūros 
                paveldo paveldotvarkos programai 
                skirtų valstybės biudžeto lėšų 
                teikimo tvarkos aprašo 
                7 priedas 
                
 (Kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo
     tęstinių darbų duomenų aprašo formos pavyzdys)
                
 KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR NEATIDĖLIOTINŲ SAUGOJIMO
     DARBŲ TĘSTINIŲ DARBŲ DUOMENŲ _______ M. APRAŠAS
                
+----+----+-------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
|Eil.|Uni | Kul | Kul |Kultūros |Tvarky | Valdy |Iš savi| Valdy | Reika |
|Nr. | ka | tūros |tūros| paveldo | bos | tojo | valdy | tojo, |lingos |
|  |lus |paveldo| pa | objekto | ir/ar | ski |bės biu| savi | vals |
|  | ko |objekto|veldo|tvarkybos| neati |riamos | džeto | valdy | tybės |
|  |das | pava | ob |  ir  | dėlio | lėšos | ir/ar |bės ar | biu |
|  |Kul |dinimas|jekto| neatidė | tinų |(tūkst.|kitų fi| kitų | džeto |
|  | tū |ir adre| val | liotinų | saugo | Lt) |nansavi| finan | lėšos |
|  |ros | sas |dyto |saugojimo| jimo |    |mo šal |savimo |(tūkst.|
|  |ver |    | jas | darbų, | darbų |    | tinių | šal | Lt) |
|  | ty |    |   |numatomų | kaina |    | gauna | tinių |(6 ir 9|
|  |bių |    |   | atlikti |(tūkst.|    |mos lė | lėšos | p.  |
|  | re |    |   |_____ m.,|Lt) ___|    | šos |(tūkst.|skirtu |
|  |gis |    |   | pava  | m.  |    |(tūkst.| Lt) | mas) |
|  |tre |    |   | dinimas |    |    | Lt) |(7 ir 8|    |
|  |  |    |   |     |    |    |    | p.  |    |
|  |  |    |   |     |    |    |    | suma) |    |
+----+----+-------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
| 1 | 2 |  3  | 4 |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  | 10  |
+----+----+-------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+
|  |  |    |   |     |    |    |    |    |    |
+----+----+-------+-----+---------+-------+-------+-------+-------+-------+

 _____________   A. V.*   _______________   __________
 (pareigų            (parašas)     (vardas ir
 pavadinimas)                    pavardė)


            _________________
Spausdinimo versija