En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2009-06-30 įsakymas Nr. ĮV-331 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TYRIMO, KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. birželio 30 d. Nr. ĮV-331

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 11 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1997 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. 831 „Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo tvarkos patvirtinimo“.

 

KULTŪROS MINISTRAS                                               REMIGIJUS VILKAITIS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ĮV-331

 

NAUJA REDAKCIJA nuo 2010 07 04

(Žin., 2010, Nr. 79-4086)

 

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ TYRIMO, KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja į Kultūros vertybių registrą (toliau – Registras) įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat tokių vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių (dailės kūrinių) ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (toliau – Dailės vertybės) tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programos rengimą, šių darbų planavimą, atlikimą, proceso ir kokybės kontrolę bei darbų priėmimą.

  2. Aprašas netaikomas į muziejų ir bibliotekų bei į Nacionalinio dokumentų fondo apskaitos dokumentus įtrauktoms kilnojamosioms kultūros vertybėms.

  3. Dailės vertybes tirti, konservuoti ir restauruoti gali tik Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratorių atestavimo komisijos atestuoti restauratoriai, fiziniai ir juridiniai asmenys, kur dirba atestuoti restauratoriai (toliau – Restauratorius).

  4. Apraše vartojamos sąvokos:

  Dailės kūriniai – molbertinė tapyba, sienų tapyba, sgrafitas, dekoratyvinis meninis dažymas, dekoratyvinės dangos (auksuotė ir kitos), vitražas, metalo plastika, keramika, lipdyba, skulptūra, drožyba, altoriai, sakyklos, klausyklos, vargonai, stacionarūs meniniai baldai ar įranga, kitas vaizduojamosios ar taikomosios dailės kūrinai.

  Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų užduotis – dokumentacija, kurioje pateiktas Dailės vertybės tyrimo, konservavimo, restauravimo darbų pobūdis ir eiliškumas, trumpos istorinės, menotyrinės žinios.

  Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo defektinis aktas – dokumentacija, kurioje pateiktas Dailės vertybės defektų sąrašas su jų lokalizacija skaitmeninėje ar fotogrametrinėje nuotraukoje, nurodant reikalingų atlikti darbų vietą ir apimtį.

  Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų metodika – dokumentacija, kurioje pateikta Dailės vertybės tyrimo, konservavimo, restauravimo darbų technologija.

  Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų ataskaita – dokumentacija, kurioje nurodyti detalūs duomenys apie Dailės vertybę, jos tyrimo, projektavimo, konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbus, tyrimų medžiaga, fotofiksacija darbų metu ir baigus darbus, kiti dokumentai.

  5. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II DAILĖS VERTYBIŲ TYRIMO, KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBŲ PROGRAMOS RENGIMAS

 

  6. Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų programą (toliau – Programa) rengia Restauratorius. Dailės vertybės, esančios kultūros paveldo statinyje, Programa gali būti rengiama ir atskiriems Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ar restauravimo darbams arba būti kultūros paveldo statinio tvarkybos darbų projekto ar kultūros paveldo statinio techninio projekto sudėtinė dalis.

  7. Programą sudaro:

  7.1. titulinis lapas, kuriame nurodoma:

  7.1.1. Programos pavadinimas;

  7.1.2. Dailės vertybės duomenys (pavadinimas, unikalus kodas Registre, jos nuolatinės saugojimo (buvimo) vietos adresas, šios vertybės savininko ar valdytojo (toliau – Valdytojas) fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, telefono numeris);

  7.1.3 duomenys apie Programos rengėją (vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato išdavimo data bei numeris, juridinio asmens pavadinimas);

  7.1.4 Programos užsakovo duomenys (juridinio asmens pavadinimas, adresas ir/arba fizinio asmens vardas, pavardė ir telefonas);

  7.1.5 Dailės vertybės tyrimo, konservavimo, restauravimo darbų atlikimo vietos adresas (kai darbai atliekami ne šios vertybės saugojimo vietoje);

  7.1.6 Programos parengimo data (metai ir mėnuo).

  7.2. tekstinė dalis, kurią sudaro:

  7.2.1. Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų užduotis;

  7.2.2. Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo defektinis aktas;

  7.2.3. Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų metodika;

  7.2.4. mokslinių istorinių, menotyrinių, technologinių tyrimų išvados bei kiti duomenys apie vertybę;

  7.2.5. fotofiksacija Dailės vertybės būklės nustatymo metu;

  7.2.6. Dailės vertybės tyrimų, konservavimo ir restauravimo darbų skaičiuojamoji kaina, patvirtinta tvarkomuoju dokumentu (kai Valdytojas yra juridinis asmuo) arba tvirtinimo žyma ir atsakingo asmens parašu (kai Valdytojas yra fizinis asmuo). Dailės vertybės tyrimo, konservavimo, restauravimo darbų skaičiuojamoji kaina apskaičiuojama vadovaujantis normatyvais, nurodytais Paveldo tvarkybos reglamentų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-151 (Žin., 2005, Nr. 52-1757; 2010, Nr. 22-1047, Nr. 32-1505), ketvirtojoje normavimo srityje;

  7.2.7 Dailės vertybės, esančios kultūros paveldo statinyje tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų organizavimo schema (kai šie darbai atliekami kartu su kultūros paveldo statinio tvarkybos darbais), kurioje nurodomos Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų atlikimo sąlygos (šių darbų zonos ar erdvės apsauga nuo dulkių, drėgmės, skersvėjų ir kitos apsaugos nuo neigiamo poveikio priemonės), pateikiamos Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų ir šiuos darbus įtakojančių kultūros paveldo statinio tvarkybos darbų vykdymo laiko (darbų grafikas ar pan.) bei kitos sąlygos;

  7.3 Programos rengėjo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

  7.4 kiti dokumentai, reikalingi pagrįsti Programos sprendinius.

 

III. DAILĖS VERTYBIŲ TYRIMO, KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBŲ PLANAVIMAS, ŠIŲ DARBŲ ATLIKIMAS

 

  8. Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbus planuoja ir finansuoja šių vertybių valdytojai, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas), savivaldybės ir kiti juridiniai bei fiziniai asmenys.

  9. Apie planuojamas tirti, konservuoti ir/ar restauruoti dailės vertybes Restauravimo tarybą (toliau – Taryba) raštu informuoja Programos rengėjas, kuris ir pateikia jai tvirtinti Programą.

  10. Taryba apsvarsto pateiktą Programą ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų priima sprendimą j ą patvirtinti arba netvirtinti, savo sprendimą įformindama posėdžio protokolu. Apie priimtą sprendimą Taryba raštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos informuoja Programos rengėją. Priėmus sprendimą Programos netvirtinti, nurodomos šio sprendimo priežastys bei apskundimo tvarka.

  11. Tarybos patvirtinta Programa galioja 5 metus. Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbus galima pradėti vykdyti nuo Programos patvirtinimo dienos.

  12. Tarybos patvirtintos Programos paveldosaugos (specialioji) ekspertizė neprivaloma. Kai Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbai atliekami už valstybės ar savivaldybių biudžeto lėšas, turi būti atliekama šių darbų skaičiuojamosios kainos dalinė ekonominė (bendroji) ekspertizė, vadovaujantis Kultūros paveldo statinio projekto ekspertizės atlikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. DĮ-279/ĮV-233 (Žin., 2005, Nr. 72-2618).

  13. Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbus pagal patvirtintą Programą atlieka Restauratorius, parinktas Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

  14. Apie pradedamus darbus Restauratorius prieš 5 darbo dienas raštu informuoja Tarybą ir Departamento teritorinį padalinį, kurio veiklos teritorijoje yra kilnojamosios kultūros vertybės nuolatinė saugojimo (buvimo) vieta arba kurio veiklos teritorijoje yra kultūros paveldo statinys, kuriame esančią Dailės vertybę numatoma tirti, konservuoti ar restauruoti. Departamento padaliniui pateikiama Tarybos patvirtinta Programos kopija.

  15. Kai Programoje numatyti Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbai atliekami kartu su kultūros paveldo statinio, kuriame yra Dailės vertybė, tvarkybos darbais, tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbus atliekantis ar jiems vadovaujantis Restauratorius privalo užtikrinti šių darbų atlikimo sąlygų laikymąsi. Šių sąlygų laikymosi priežiūrą atlieka Taryba.

 

IV. DAILĖS VERTYBIŲ TYRIMO, KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBŲ PROCESO IR KOKYBĖS KONTROLĖ

 

  16. Tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų procesą Restauratorius fiksuoja tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų žurnale, kuriame nurodoma Restauratoriaus vardas ir pavardė, Dailės vertybės pavadinimas, unikalus kodas Registre, Tarybos posėdžio, kuriame patvirtinta Programa, protokolo data ir numeris, atliekami darbai (valymas, uždažymų, užtapymų atidengimas, grunto sutvirtinimas, plyšių užtaisymas ir pan.) ir naudojamos priemonės (skalpelis, vanduo, cheminės medžiagos ir pan.) bei kita svarbi su tyrimu, konservavimu ir restauravimu susijusi informacija.

  17. Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų procesą ir kokybę kontroliuoja Taryba, vykdydama atliekamų darbų patikrinimus, kuriuose dalyvauja ir Departamento teritorinio padalinio, kurio veiklos teritorijoje yra kilnojamosios kultūros vertybės ar dailės kūrinių nuolatinė saugojimo (buvimo) vieta, atstovas.

  18. Tarybos pastabos dėl darbų proceso ir kokybės įrašomos tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų žurnale. Patikrinimų rezultatai įforminami Tarybos protokolais.

 

V. DAILĖS VERTYBIŲ TYRIMO, KONSERVAVIMO IR RESTAURAVIMO DARBŲ PRIĖMIMAS

 

  19. Restauratorius, baigęs Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbus, parengia šių darbų ataskaitą ir jos du egzempliorius teikia Tarybai.

  20. Restauratoriaus pagal Programą atliktus Dailės vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbus priima Taryba, priėmimą įformindama protokolu. Taryba atliktus tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbus gali priimti visus arba atskirais etapais.

  21. Priimant darbus kviečiamas dalyvauti Valdytojas, darbų užsakovas ir Departamento teritorinio padalinio atstovas.

  22. Taryba patikrina baigtus tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbus, Restauratoriaus pateiktą Dailės vertybės tyrimo, konservavimo, restauravimo darbų ataskaitą, kitą dokumentaciją ir priima sprendimą priimti arba nepriimti Restauratoriaus darbą. Apie priimtą sprendimą Taryba ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja Restauratorių ir Valdytoją. Informuojant Restauratorių apie sprendimą priimti darbą pridedama Tarybos posėdžio, kuriame priimtas minėtas sprendimas, protokolo kopija arba išrašas. Informuojant Restauratorių ir Valdytoją apie sprendimą nepriimti darbą nurodomos šio sprendimo priežastys bei apskundimo tvarka.

  24. Atskirais etapais atliktus Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbus taip pat priima šios vertybės Valdytojas, darbų užsakovas, pasirašydami su darbus atlikusiu Restauratoriumi atliktų darbų aktą.

  25. Taryba protokolo, kuriuo įformintas sprendimas priimti baigtus darbus, kopiją kartu su vienu Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų ataskaitos egzempliorium pateikia Departamento Apskaitos skyriui. Pastarasis patikslina Registro duomenis ir, vadovaudamasis Kilnojamosios kultūros vertybės paso pildymo ir išdavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. ĮV-591 (Žin., 2008, Nr. 138-5482), gautą Dailės vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų ataskaitos egzempliorių su protokolu perduoda Departamento teritoriniam padaliniui.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

  26. Ginčai dėl šio Aprašo sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________

 

Spausdinimo versija