En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS NUOSTATAI

        LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2005 M. BALANDŽIO 1 D.
ĮSAKYMO NR. ĮV-116 "DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE
KULTŪROS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
2009 m. birželio 12 d. Nr. ĮV-315 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2008, Nr. 81-3183) 2 straipsnio 3 dalimi: 1. Pakeičiu Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 (Žin., 2005, Nr. 45-1474; 2006, Nr. 38-1363, Nr. 107-4068), ir išdėstau juos nauja redakcija (pridedama). 2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2009 m. liepos 1 d. KULTŪROS MINISTRAS REMIGIJUS VILKAITIS _________________ PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. ĮV-116 (Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-315 redakcija) KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) yra Lietuvos Respublikos valstybės įstaiga, atskaitinga Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau - Kultūros ministerija). Departamentas pagal savo kompetenciją atlieka įstatymų ir kitų teisės aktų jam pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas, atsako už jų vykdymą, taip pat prisideda prie nacionalinės politikos formavimo ir įgyvendinimo šiose srityse. 2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkiais, kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais. 3. Departamentas yra viešasis juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu. Departamento buveinės adresas: Šnipiškių g. 3, LT- 09309 Vilnius. 4. Departamentas yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 5. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra: 5.1. vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Kultūros vertybių registrą (toliau - Registras), apsaugos nacionalinę politiką; 5.2. atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas. 6. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius: 6.1. metodiškai vadovauja nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Registrą, apsaugai; 6.2. įgyvendina valstybinę nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų į Kultūros vertybių registrą, apsaugos politiką; 6.3. tvarko Kultūros vertybių registrą; 6.4. rengia teisės aktų projektus Departamento kompetencijai priskirtais klausimais; 6.5. finansuoja: 6.5.1. kultūrinę vertę turinčių kilnojamųjų daiktų įrašymą į Kultūros vertybių registrą; 6.5.2. valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbus; 6.5.3. į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, tyrimus, konservavimą, restauravimą, apsaugos priemonių įrengimą ir pažinimo sklaidą; 6.6. organizuoja ir koordinuoja nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimą, išaiškinimą ir stebėseną, siūlo kultūros ministrui kilnojamąjį daiktą įrašyti į Kultūros vertybių registrą; 6.7. inicijuoja ir organizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo objektų skelbimą valstybės saugomais, teikia siūlymus savivaldybės paveldosaugos padaliniams inicijuoti kultūros paveldo objektų skelbimą saugomais savivaldybės; 6.8. sudaro apsaugos sutartis su Kultūros vertybių registre registruotų kultūros paveldo objektų ir su tų objektų teritorijose ir apsaugos zonose esančių sklypų ar nekilnojamųjų daiktų savininkais ar valdytojais; 6.9. teikia Valstybinei kultūros paveldo komisijai metines strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitas; 6.10. sudaro ir išduoda kultūros paveldo objektų, išskyrus kultūros paveldo objektus, savivaldybės tarybos paskelbtus saugomais, apsaugos reglamentus; 6.11. teikia Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) pagrįstus apsaugos reikalavimus fiziniams ir juridiniams asmenims; 6.12. nagrinėja su nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir kilnojamųjų kultūros vertybių apsauga susijusius skundus, prašymus ir pranešimus; 6.13. teikia Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įregistruoti su nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsauga susijusius juridinius faktus; 6.14. teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti arba pakeisti kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės teisės objektų, įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju turtu duomenis; 6.15. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytu terminu teikia išvadas, ar savininkų ar valdytojų, ketinančių vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą, parengti projektiniai siūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus; 6.16. organizuoja teritorijų planavimo dokumentų, įgyvendinančių Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus, rengimą; 6.17. tikrina, kaip vykdomas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) ir kiti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą bei kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą reglamentuojantys teisės aktai, kontroliuoja, ar šie teisės aktai nepažeidžiami; 6.18. administruoja ir kontroliuoja nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybą, kontroliuoja nekilnojamojo kultūros paveldo objektų priežiūrą; 6.19. nustato sužalotų nekilnojamųjų kultūros vertybių nuostolių dydį ir atkūrimo būdą; 6.20. nustato į Kultūros vertybių registrą įrašytoms kilnojamosioms kultūros vertybėms padarytą žalą ir nuostolių dydį; 6.21. organizuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatytą fizinių asmenų atestavimą; 6.22. pagal savo kompetenciją atlieka ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo subjekto funkcijas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105); 6.23. vykdydamas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą draustiniuose, rezervatuose ir valstybiniuose parkuose, kontroliuoja: 6.23.1. veiklą valstybiniuose draustiniuose, susijusią su draustinių nuostatuose ir teritorijų planavimo dokumentuose nustatytais paveldosaugos reikalavimais; 6.23.2. kaip laikomasi nustatyto apsaugos ir naudojimo režimo, kaip užtikrinama kultūros paveldo objektų apsauga ir tvarkyba, kaip įgyvendinamos tikslinės programos; 6.24. kontroliuoja kultūros paveldo objektuose atliekamų tvarkybos darbų projektų vykdymo eigą ir kokybę; 6.25. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, privalomus atlikti prieš kultūros paveldo objekto tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu, kai objektas yra saugomas valstybės, bei kitus istorinius ir fizinius tyrimus, reikalingus nekilnojamojo kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių atskleidimui; 6.26. išduoda leidimus ardomiesiems tyrimams; 6.27. išduoda leidimus išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus; 6.28. rengia, tvirtina, pildo ir išduoda į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių pasus, kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentus; 6.29. tikrina, kaip laikomasi į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos reglamentų; 6.30. kontroliuoja, kaip laikomasi į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, restauravimo ir konservavimo tvarkos; 6.31. išduoda licencijas prekiauti antikvariniais daiktais; 6.32. kontroliuoja, kaip laikomasi prekybos antikvariniais daiktais taisyklių; 6.33. kontroliuoja, kaip saugomos į Kultūros vertybių registrą įrašytos kilnojamosios kultūros vertybės; 6.34. teikia siūlymus juridiniams ir fiziniams asmenims, neteisėtais veiksmais padariusiems žalą nekilnojamosioms kultūros vertybėms saugomuose objektuose, jų teritorijose ar apsaugos zonose atkurti iki sužalojimo buvusią būklę ir atlyginti visuomenei patirtus nuostolius bei kreipiasi į teismą dėl visuomenei padarytos žalos atlyginimo ir nuostolių išieškojimo; 6.35. kreipiasi į teismą apginti viešąjį interesą dėl į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių paėmimo visuomenės poreikiams, valstybės lėšų, skirtų šioms vertybėms tirti, restauruoti ir konservuoti, išieškojimo, taip pat dėl žalos, padarytos dėl netinkamo į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių restauravimo ir konservavimo ar netinkamo saugojimo ir naudojimo, atlyginimo; 6.36. dalyvauja kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų pardavimo viešuose aukcionuose vertinimo komisijų darbe; 6.37. organizuoja Lietuvos Respublikoje dingusių ar pavogtų kilnojamųjų kultūros vertybių ir antikvarinių daiktų įkainojimą, antikvarinių daiktų kultūrinės vertės nustatymą, pavogtų ar neteisėtai iš Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių išvežtų kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojimą; 6.38. organizuoja paveldimų antikvarinių meno kūrinių, meno kūrinių, kilnojamųjų kultūros vertybių įkainojimą, kartu su Lietuvos prabavimo rūmais organizuoja paveldėtų antikvarinių tauriųjų metalų gaminių ir antikvarinių brangakmenių įkainojimą, išduoda asmenims Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatytos formos pažymą apie paveldėto turto vertę; 6.39. organizuoja ir finansuoja Lietuvai reikšmingų kultūros objektų, esančių užsienyje, paiešką ir grąžinimą, istorinės apžvalgos rengimą, kaupia ir sistemina informaciją apie juos, organizuoja ir finansuoja leidinių apie Lietuvai reikšmingus kultūros objektus užsienyje leidimą; 6.40. organizuoja nekilnojamojo kultūros paveldo ir kilnojamųjų kultūros vertybių pažinimą ir pažinimo sklaidą: 6.40.1. kaupia, tvarko, sistemina, saugo ir skleidžia žinias apie kultūros paveldą ir jo apsaugą; 6.40.2. leidžia kultūros paveldą ir jo apsaugą populiarinančius informacinius leidinius ir organizuoja paveldosaugos literatūros leidybą; 6.40.3.organizuoja su kultūros paveldu supažindinančius ir jį garsinančius renginius; 6.41. kultūros ministro pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose bei renginiuose, pagal savo kompetenciją nustatytąja tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis; 6.42. vykdo jo reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų steigėjo funkcijas; 6.43. įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja; 6.44. Administracinių teisės pažeidimų kodekso (Žin., 1985, Nr. 1-1) nustatytais atvejais surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus, pagal kompetenciją nagrinėja administracinių teisės pažeidimų bylas; 6.45. atlieka kitas Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo kultūros ministro įsakymus. III. DEPARTAMENTO TEISĖS 7. Departamentas, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę: 7.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valdytojų, kitų fizinių ir juridinių asmenų informaciją apie nekilnojamojo kultūros paveldo objektus ir kilnojamąsias kultūros vertybes; 7.2. apžiūrėti kultūros paveldo objektus ar vietoves, fiksuoti kultūros paveldo objektų ar vietovių būklę ir sutartomis su kultūros paveldo objekto valdytojais sąlygomis atlikti tyrimus, tirti nekilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamuosius daiktus, kurie gali turėti vertingų savybių; 7.3. pagal Departamento kompetenciją sudaryti komisijas ar darbo grupes; 7.4. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo (Žin., 1993, Nr. 21-506; 2000, Nr. 61-1818) nustatyta tvarka. 8. Departamentas turi ir kitas įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktas teises. IV. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS 9. Departamento veikla organizuojama pagal kultūros ministro patvirtintus viešai paskelbtus strateginius veiklos planus. Departamento struktūrą sudaro skyriai ir teritoriniai padaliniai. 10. Departamentui vadovauja direktorius, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka priima pareigoms ir atleidžia iš jų kultūros ministras. 11. Departamento direktorius už Departamentui pavestų uždavinių vykdymą atskaitingas kultūros ministrui ir yra tiesiogiai jam pavaldus. 12. Departamento direktorius turi pavaduotoją. Direktoriaus pavaduotojas tiesiogiai atskaitingas direktoriui, kuris nustato jo kompetenciją ir veiklos sritį. 13. Departamento direktorius: 13.1. sprendžia Departamento kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už jo darbą; 13.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų vykdymą; 13.3. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Ministro Pirmininko ir kultūros ministro pavedimų vykdymą; 13.4. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi; 13.5. pasirašo sutartis, susitarimus, kitus dokumentus; 13.6. atstovauja Departamentui, be atskiro kultūros ministro įgaliojimo, Lietuvos Respublikoje ir užsienyje, teismuose bei teisėsaugos institucijose; 13.7. tvirtina Departamento struktūrą ir valstybės tarnautojų pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų; taip pat valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus; 13.8. tvirtina Departamento struktūrinių padalinių, Departamento įsteigtų įstaigų nuostatus; 13.9. tvirtina Departamento sudaromų tarybų ir komisijų nuostatus; 13.10. teisės aktų nustatyta tvarka skiria į pareigas ir iš jų atleidžia Departamento valstybės tarnautojus, darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį ir Departamento įsteigtų įstaigų vadovus, juos skatina bei skiria jiems nuobaudas; 13.11. užtikrina racionalų Departamentui skiriamų lėšų, valstybės turto naudojimą; 13.12. vykdo kitas kultūros ministro pavestas funkcijas. 14. Nesant Departamento direktoriaus, jo pareigas laikinai eina Departamento direktoriaus pavaduotojas, o nesant jo - kultūros ministro įsakymu paskirtas kitas Departamento valstybės tarnautojas. 15. Prie Departamento veikia Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo taryba, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistų atestavimo komisija ir Mokslinė archeologijos komisija, kurių nuostatus tvirtina Departamento direktorius. Departamentas techniškai aptarnauja Kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos, Restauravimo tarybos ir Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos, kurių nuostatus tvirtina kultūros ministras, veiklą. 16. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, darbo užmokesčio mokėjimo jiems tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569), kiti įstatymai ir teisės aktai. V. FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR VIDAUS AUDITAS 17. Departamento finansinės veiklos kontrolę vykdo Valstybės kontrolė ir kitos institucijos teisės aktų nustatyta tvarka. 18. Departamento vidaus auditą vykdo Vidaus audito skyrius teisės aktų nustatyta tvarka. 19. Departamentui skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos naudojamos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 20. Departamentas reorganizuojamas, pertvarkomas ar likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. _________________
Spausdinimo versija