En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2009-05-14 įsakymas Nr. ĮV-231 "Dėl kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KOMPENSAVIMO KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ

 SAVININKAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gegužės 14 d. Nr. ĮV-231

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 10 straipsniu:

1. T v i r t i n u Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašą (pridedamas).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.

 

Kultūros ministras                                                              Remigijus Vilkaitis

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2009 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. ĮV-231

 

KOMPENSAVIMO KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ SAVININKAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kompensavimo kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių (toliau – Vertybės) tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbų (toliau – Darbai), reikalingų šioms Vertybėms išsaugoti, išlaidų kompensavimo tvarką.

 2. Lėšos kompensavimui skiriamos iš valstybės biudžeto lėšomis finansuojamos programos, kurią rengia, jos vykdymą organizuoja ir jai skirtas lėšas naudoja Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas).

 3. Kompensacijos už Darbus išmokamos Vertybių savininkams, jeigu jie arba Vertybių valdytojai šias Vertybes eksponuoja ar kitaip daro prieinamas visuomenei. Išlaidos už atliktus Darbus kompensuojamos iš dalies. Kompensacija už tuos pačius Darbus gali būti skiriama vieną kartą.

 4. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

 Apsaugos priemonės – mechaninės ir elektroninės saugos ir priešgaisrinės priemonės, skirtos Vertybei apsaugoti nuo neteisėtų trečiųjų asmenų veiksmų arba gaisro.

 Kompensacija – piniginė išmoka, išmokama savininkui už Vertybei išsaugoti reikalingų Darbų išlaidas.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

 

 5. Kompensacijai gauti Vertybės savininkas ar jo įgaliotas atstovas pateikia Departamentui Aprašo priede nustatytos formos Prašymą kompensuoti kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo, restauravimo ar apsaugos priemonių įrengimo darbų išlaidas iš valstybės biudžeto lėšų (toliau – Prašymas). Vertybių savininkai ar jų įgalioti atstovai Prašymus gali teikti kasmet iki einamųjų metų spalio 1 d. Jeigu prašoma skirti kompensaciją už kelių Vertybių Darbų išlaidas, turi būti teikiamas atskiras Prašymas gauti kompensaciją už kiekvienos Vertybės Darbų išlaidas (prašant skirti kompensaciją tik už apsaugos priemonių įrengimo darbus kelių Vertybių saugojimo patalpai, teikiamas vienas prašymas).

 6. Kartu su Prašymu pateikiama:

 6.1. Prašymą teikiančio Vertybės savininko fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalas arba notaro patvirtintas nuorašas;

 6.2. Prašymą teikiančio Vertybės savininko juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalas arba kopija, patvirtinta juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

 6.3. Vertybės nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų originalai arba notaro patvirtinti nuorašai;

 6.4. dokumentai, patvirtinantys Darbų išlaidas (sutarčių, sąskaitų faktūrų, apmokėjimo kvitų arba banko pavedimų originalai arba kopijos, patvirtintos juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

 6.5. apsaugos priemonių įrengimo projektas;

 6.6. dokumentų, įrodančių, kad Vertybė yra eksponuojama ar kitaip prieinama visuomenei, originalai arba kopijos, patvirtintos juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

 6.7. kai prašoma kompensuoti Vertybės tyrimų, konservavimo ar restauravimo darbų išlaidas:

 6.7.1. Vertybės tyrimų, konservavimo ar restauravimo darbų sąmatų, sudarytų vadovaujantis kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais, nustatančiais atitinkamų darbų sąnaudų normatyvus (toliau – Paveldo tvarkybos reglamentai), originalai arba kopijos, patvirtintos juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

 6.7.2. Vertybės tyrimų, konservavimo ar restauravimo atliktų darbų aktų, pasirašytų savininko ar valdytojo ir restauratoriaus, originalai arba kopijos, patvirtintos juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

 6.7.3. ne mažiau kaip dvi Vertybės nuotraukos. Nuotraukose turi būti užfiksuota Vertybės būklė prieš ir po tyrimo, konservavimo ar restauravimo darbų atlikimo.

 7. Prašymas turi būti užpildytas įskaitomai.

 8. Kai Departamentui Vertybės savininko Prašymą pateikia ar jo vardu kreipiasi Vertybės savininko įgaliotas atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinančio dokumento originalą, atstovo tapatybę patvirtinančio dokumento originalą arba notariškai patvirtintą nuorašą. Teikiamas Prašymas turi atitikti Aprašo 5–7 punktuose nustatytus reikalavimus.

 9. Kai Departamentui Prašymą pateikia Vertybės savininko įgaliotas atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti legalizuotas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477).

 

III. PRAŠYMŲ PRIĖMIMAS

 

 10. Už Prašymų priėmimą atsakingas Departamento specialistas padaro su Prašymu pateikiamų dokumentų, nurodytų Aprašo 6.1–6.5, 6.6.1–6.6.2 punktuose, kopijas, o dokumentus grąžina Prašymą pateikusiam asmeniui. Kopijos patvirtinamos Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169), nustatyta tvarka.

 11. Prašymas, pateiktas nesilaikant Aprašo 5 punkte nustatyto formos reikalavimo ar Aprašo 7 punkte nustatyto reikalavimo, per 5 darbo dienas nuo jo gavimo grąžinamas Prašymą pateikusiam asmeniui, nurodant grąžinimo priežastį. Departamentas pasilieka Prašymo kopiją. Pašalinus trūkumus Prašymas gali būti teikiamas pakartotinai Aprašo nustatyta tvarka.

 12. Jeigu Vertybės savininkas ar jo įgaliotas atstovas pateikė ne visus Aprašo 6 punkte nurodytus dokumentus ar nuotraukas, apie tai per 10 darbo dienų nuo jo gavimo raštu pranešama Prašymą pateikusiam asmeniui ir jam nustatomas ne trumpesnis kaip 14 kalendorinių dienų terminas papildomiems dokumentams ar nuotraukoms pateikti. Prašymas nenagrinėjamas, jei per nustatytą terminą nepateikiami trūkstami dokumentai ar nuotraukos. Apie Prašymo palikimo nenagrinėtu priežastis asmuo informuojamas raštu. Šiuo atveju Prašymas gali būti teikiamas pakartotinai Aprašo nustatyta tvarka.

 

IV. PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

 13. Prašymus vertina Departamento direktoriaus įsakymu dvejiems metams sudaroma komisija (toliau – Komisija), kuri veikia pagal Departamento direktoriaus patvirtintą darbo reglamentą. Komisija sudaroma iš ne mažiau kaip 5 narių – Departamento valstybės tarnautojų. Skiriant Komisijos narius turi būti atsižvelgta, ar asmenys yra nepriekaištingos reputacijos bei į jų kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų specifikos, ekonomines ir technines žinias. Pasikeitus Komisijos sudėčiai Departamento direktorius pavienius Komisijos narius skiria tik iki Komisijos kadencijos pabaigos.

 14. Vertindama Prašymus Komisija:

 14.1. nustato, ar tyrimo, konservavimo ar restauravimo darbams teisės aktų nustatyta tvarka buvo išduotas leidimas, ar Restauravimo taryba patvirtino Vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo programą ir priėmė pagal šią programą atliktus darbus, ar šiuos darbus atliko atestuoti ir turintys atitinkamą kvalifikacinę kategoriją restauratoriai;

 14.2. patikrina, ar nėra kitų šio Aprašo 18 punkte nurodytų prašymų netenkinimo pagrindų.

 15. Vertindama Prašymus Komisija atsižvelgia į šiuos kompensavimo prioritetus:

 15.1. už atliktus kultūros paminklų Darbus;

 15.2. už atliktus Vertybių, atitinkančių unikalumo kriterijų, Darbus;

 15.3. už atliktus Vertybių, atitinkančių retumo kriterijų, Darbus;

 15.4. už atliktus kitų Vertybių Darbus.

 16. Išnagrinėjusi prašymą Komisija teikia išvadas ir siūlymus Departamento direktoriui, kokią dalį prašomų lėšų skirti atliktų Darbų išlaidoms kompensuoti. Komisija gali siūlyti:

 16.1. už tyrimo, konservavimo, restauravimo darbus – kompensuoti iki 50 % išlaidų;

 16.2. už apsaugos priemonių įrengimo darbus – kompensuoti iki 10 % išlaidų.

 

V. SPRENDIMO DĖL KOMPENSACIJŲ SKYRIMO PRIĖMIMAS IR KOMPENSACIJŲ IŠMOKĖJIMAS

 

 17. Departamento direktorius, atsižvelgdamas į Komisijos išvadas ir siūlymus, priima sprendimą skirti kompensaciją ar Prašymą atmesti, arba perkelti jį svarstyti kitais metais Aprašo 18.4. punkte nurodytu atveju. Apie priimtą sprendimą Departamentas per 10 kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos raštu informuoja Prašymą pateikusius asmenis. Priėmus sprendimą Prašymą atmesti arba perkelti jį svarstyti kitais metais, nurodomos priežastys, dėl kurių Prašymas netenkinamas.

 18. Prašymas netenkinamas, jeigu:

 18.1. nustatoma, kad tyrimo, konservavimo ar/ir restauravimo darbams:

 18.1.1. teisės aktų nustatyta tvarka nebuvo išduotas leidimas;

 18.1.2. nebuvo patvirtinta Vertybės tyrimo, konservavimo ir restauravimo programa;

 18.1.3. nebuvo sudaryta Darbų sąmata arba ji buvo sudaryta nesilaikant Paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimų;

 18.1.4. Darbus atliko neatestuoti ar neturintys atitinkamos kvalifikacinės kategorijos restauratoriai;

 18.1.5. šie Darbai nebuvo priimti teisės aktų nustatyta tvarka;

 18.2. apsaugos priemonių įrengimo darbai buvo atlikti ne pagal apsaugos priemonių įrengimo projektą;

 18.3. nustatoma, kad Vertybė nėra eksponuojama ar kitaip prieinama visuomenei;

 18.4. kompensacija už prašomų kompensuoti Darbų išlaidas jau buvo skirta;

 18.5. tais metais, kai buvo pateiktas Prašymas, atitinkantis Aprašo nustatytus reikalavimus, nėra pakankamo finansavimo iš valstybės biudžeto. Tokiu atveju šis Prašymas perkeliamas svarstyti kitais metais.

 19. Informuojant Vertybės savininkus, kad jų Prašymas netenkinamas, nurodoma jų teisė įstatymų nustatyta tvarka apskųsti Departamento priimtą sprendimą.

 20. Kompensacijos skiriamos Departamento direktoriaus įsakymu, kurie skelbiami Departamento interneto svetainėje.

 21. Kompensacijos yra pervedamos į Vertybių savininkų sąskaitas ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo įsakymo apie kompensacijų skyrimą įsigaliojimo dienos.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 22. Aprašo 5, 6, 8, 9 punktuose nurodyti dokumentai saugomi Departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 23. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 24. Ginčai dėl kompensacijų apskaičiavimo ir išmokėjimo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

____________________

 

 

 

 

PrisegtukasDydis
prašymo forma.DOC51 KB
Spausdinimo versija