En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2007-08-08 įsakymas Nr. ĮV 528 "Dėl Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 "Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai" patvirtinimo"

       LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
              ĮSAKYMAS
                
DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 4.01.01:2007 "NEKILNOJAMOJO
 KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS
     RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI" PATVIRTINIMO
                
        2007 m. rugpjūčio 8 d. Nr. ĮV-528
               Vilnius

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo  kultūros
paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-
5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,
  tvirtinu  pridedamą  Paveldo  tvarkybos  reglamentą  PTR
4.01.01:2007 "Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir
projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai".

KULTŪROS MINISTRAS                  JONAS JUČAS

            _________________

                PATVIRTINTA
                Lietuvos Respublikos kultūros 
                ministro
                2007 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu 
                Nr. ĮV-528
 
 PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 4.01.01:2007 "NEKILNOJAMOJO
 KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS
        RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI"
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS
 
  1.  Paveldo  tvarkybos  reglamentas  PTR   4.01.01:2007
"Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo
dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai" (toliau  -
Reglamentas) yra skirtas apskaičiuoti nekilnojamojo  kultūros
paveldo tyrimų ir projektavimo dokumentacijos rengimo  darbų
sąnaudas, kurių pagrindu nustatoma šių darbų  skaičiuojamoji
kaina,  rengiamos  tyrimo ir projektavimo darbų   sąmatos,
projektavimo  konkursų dokumentai bei sutartys. Taip   pat
Reglamento normatyvai gali būti naudojami planuojant investicijas
bei rengiant paveldo tyrimo ir projektavimo darbų pagrindimus.
  2. Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ir  projektavimo
dokumentacijos  rengimo darbų normatyvinės sąnaudos -  tai
techniniu, apskaičiavimo bei ekspertiniu būdu nustatyta vidutinė
darbo trukmė. Normatyvinės sąnaudos skaičiuojamos technologiškai
apibrėžtam vienetiniam darbui ir išreiškiamos fiziniais matavimo
vienetais.
  3. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
    2009 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. ĮV-214
    (nuo 2009 m. gegužės 22 d.)
    (Žin., 2009, Nr. 59-2303) redakcija
  Tyrimų, projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų
poreikio apskaičiavimams taikomi Reglamento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10 ir 11 prieduose pateikiami sąnaudų normatyvai. Priedai
gali būti papildomi naujais normatyvais arba patikslinami juose
esantys normatyvai.
  4. Jei nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų ar projektavimo
dokumentacijos rengimo konkretaus projekto sąnaudoms apskaičiuoti
trūksta Reglamento 3 punkte nurodytuose prieduose  esančių
normatyvų,  galima rengti atitinkamas kalkuliacijas.   Juos
statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) prašymu  parengia
projektuotojas, o statytojas, tvarkybos valdytojas  (užsakovas)
patvirtina. Tokie normatyvai taikomi tik to projekto konkrečioms
sąnaudoms apskaičiuoti.
  5. Tyrimų, projektavimo dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų
poreikio  apskaičiavimai atliekami vadovaujantis  Reglamento
prieduose  pateikiamais  normatyvais ir paveldo   tvarkybos
reglamento PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos  darbų
projektų rengimo taisyklės", patvirtinto kultūros ministro 2007
m. birželio 4 d. įsakymu Nr. ĮV-329 (Žin., 2007, Nr. 70-2782) bei
statybos  techninio reglamento STR 1.05.06:2005   "Statinio
projektavimas", patvirtinto aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30
d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80) nuostatomis.
  
   II. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR
  PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ
          REGLAMENTO PRIEDŲ SUDĖTIS
  
  6. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
    2009 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. ĮV-214
    (nuo 2009 m. gegužės 22 d.)
    (Žin., 2009, Nr. 59-2303) redakcija
  Tyrimų ir projektavimo darbų sąnaudų normatyvai Reglamente
yra suskirstyti į 11 priedų:
  6.1. parengiamųjų projektavimo darbų sąnaudų normatyvai;
  6.2. archeologijos tyrimų darbų sąnaudų normatyvai;
  6.3. taikomųjų mokslinių tiriamųjų darbų sąnaudų normatyvai;
  6.4. paveldo medžiagų taikomųjų mokslinių tiriamųjų  darbų
sąnaudų normatyvai;
  6.5.  paveldo  tvarkybos  kompleksinės    projektinės
dokumentacijos parengimo darbų sąnaudų normatyvai;
  6.6. projektinės dokumentacijos architektūrinės dalies darbų
sąnaudų normatyvai;
  6.7. projektinės dokumentacijos konstravimo darbų  dalies
sąnaudų normatyvai;
  6.8. parkų, sodų, teritorijų tvarkymo darbų  projektinės
dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai;
  6.9. darbų aprašų, sąmatinių skaičiavimų, darbo  sąnaudų
normatyvų rengimo sąnaudų normatyvai;
  6.10. paveldo apskaitos darbų ir dokumentų rengimo  darbų
sąnaudų normatyvai;
  6.11. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
     2009 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. ĮV-214
     (nuo 2009 m. gegužės 22 d.)
     (Žin., 2009, Nr. 59-2303) redakcija
  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvai.
  
   III. NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO ARDOMŲJŲ TYRIMŲ IR
  PROJEKTAVIMO DOKUMENTACIJOS RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ
        REGLAMENTO PRIEDŲ BENDROJI DALIS
  
  7. Visi nekilnojamojo kultūros paveldo (objektų) tyrimai ir
projektavimo darbai atliekami remiantis pradinio susipažinimo su
objektu duomenimis (techninės būklės aktais, tūrio,  ploto
apskaičiavimais, įvairia inventorizacijos medžiaga,  anksčiau
parengtos  dokumentacijos aprašais, sudėtingumo  kategorijos
nustatymo aktais ir pan.).
  8. Tiksli tyrimų, projektavimo darbų dokumentacijos apimtis
dažnai paaiškėja atliekant objekto tvarkybos darbus. Paaiškėjus,
kad reikia papildomų tyrimų, projektavimo dokumentacijos rengimo
darbų, jų sąnaudos nustatomos pagal atitinkamų Reglamento priedų
normatyvus.
  9. Tais atvejais, kai remiamasi anksčiau atliktais tyrimais
ar projektavimo medžiaga, aktu nustatoma naudojamos  medžiagos
vertė, kuri neįtraukiama į projektavimo darbų sąmatą.  Anksčiau
parengtų projektų, tyrimų peržiūrėjimo ar patikrinimo, surašant
išvadas, sąnaudos nustatomos pagal šio priedų  atitinkamus
normatyvus, taikant sąnaudoms koeficientą K=0.1. Kai  darbai
atliekami išvykus į vietą ir tikrinant natūrą, taikomas K=0.15.
  10. Neįtrauktų į Reglamento priedus projektavimo  darbų
sąnaudos gali būti nustatomos (suderinus su tvarkybos valdytoju)
pagal analogiškus ar artimus (pagal sudėtį) priedų normatyvus.
  11.  Rengiant nepilnos apimties tyrimų ir   projektinę
dokumentaciją, taikomas atitinkamas mažinantis  koeficientas,
nustatytas, atsižvelgiant į sąnaudų sumažėjimą.  Koeficientas
suderinamas su tvarkybos valdytoju (iki projektavimo  darbų
pradžios).
  12. Darbų sudėtingumo kategorijos (jų nustatymo kriterijai)
aprašyti atitinkamuose Reglamento priedų skyriuose.
  13. Jei vertinamo (projektuojamo) objekto rodiklio  (tūrio,
ploto ir pan.) reikšmė nesutampa su priedo lentelėse pateiktomis
- darbo sąnaudos nustatomos interpoliacijos ar ekstrapoliacijos
būdu. Rinkinyje pateikti objekto rodikliai (plotas,  tūris,
netekčių  procentas ir pan.), kuriuose nurodyta "iki",  -
skaičiuojami imtinai.
  14. Pastato tūrio, ploto skaičiavimo tvarką nustato statybos
techninis reglamentas STR 1.14.01:1999 "Pastatų plotų ir  tūrių
skaičiavimo tvarka".
  15. Normatyvo matavimo vienetas "lapas" - tai  standartinių
matmenų A1 formato lapas (594x 841 mm); kai matavimo  vienetas
"formatas" - tai standartinių matmenų A4 formato lapas (210x297
mm).
  16. Normatyvo matavimo vienetas "autorinis lankas" -  40000
spaudos ženklų, įskaitant ir tarpus tarp žodžių arba 3000  cm-2
spausdintos  ir  grafinės medžiagos  (grafikų,   žemėlapių,
iliustracijų ir kt.).
  17. Tyrimų, projektavimo darbų sąnaudos reglamento  priedų
normatyvuose nurodomos žmogaus darbo valandomis  (specialisto
darbo valandomis).
  18. Reglamento priedų normatyvuose pateikiama vidutinė darbų
sudėtingumo kategorija (specialisto vidutinė kategorija), kurios
pagrindu bus nustatoma darbo valandos skaičiuojamoji  rinkos
kaina.
  19. Ar būtina sąnaudoms taikyti koeficientus,  nustato
projektavimo įmonė ir tvarkybos valdytojas (bendru sutarimu).
  20. Tais atvejais, kai nustatant darbų sąnaudas, taikomi keli
koeficientai, jie sudauginami.
  21. Reglamento priedų skyrių normatyvuose neįvertintos šios
sąnaudos:
  21.1. kelių projekto variantų parengimo;
  21.2. objekto egzistavimo periodų grafinės  rekonstrukcijos
vaizdų parengimo;
  21.3. esančių po vandeniu vertybių dalių apmatavimo, tyrimo;
  21.4. projekto vykdymo darbų priežiūros;
  21.5. ypač sudėtingų projektų rengimo (pastato  perkėlimas
neardant ir pan.);
  21.6. šurfų kasimo, konstrukcijų atidengimo,  užtaisymo,
pastolių pastatymo ir ardymo, laikino apšvietimo  tyrimams
užtikrinti ir kitų panašių darbų;
  21.7. tapybos atidengimo ir fiksavimo;
  21.8. inžinerinių tinklų (santechnika, šildymas, vėdinimas,
elektra ir pan.) projektavimo.
  
          IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  
  22. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio  Reglamento
reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
            _________________

                Paveldo tvarkybos reglamento PTR 
                4.01.01:2007
                1 priedas
  
    PARUOŠIAMIEJI PROJEKTAVIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI
  
             Techninė dalis
  
  1. Priedo normatyvai numato išankstinio susipažinimo  su
  nekilnojamuoju  kultūros  paveldu  (objektu)   sąnaudas,
  susipažinimo su ikonografiniais ir literatūros  šaltiniais
  apie objektą sąnaudas, šios pradinės medžiagos apibendrinimo
  ir išankstinio tyrimo sąnaudas, pradinių dokumentų  rinkimo
  bei projektinės dokumentacijos rengimo krypties  nustatymo
  sąnaudas bei kt.
  2. Užduoties projektinei objekto tvarkybos dokumentacijai
  rengimo sąnaudos nustatomos taikant šio priedo  normatyvams
  koeficientą K=0,5.
  3. Paveldosaugos darbų projektavimo sąlygų rengimo sąnaudos
  nustatomos taikant šio priedo normatyvams K=0,8.
  4. Kai paruošiamųjų darbų metu rengiami ir avarijos grėsmės
  pašalinimo pasiūlymai, sprendimai, jų sąnaudos  nustatomos
  pagal įvairius kitų šio leidinio priedų normatyvus.
  5.  Orientacinis  parengiamųjų darbų sąnaudų   santykis
  procentais:
  susipažinimas su užsakovo pateikta dokumentacija, kita turima
  medžiaga, įvairių būtinų dokumentų surinkimas ir  objekto
  apžiūra "natūroje" - 25 %;
  objekto techninių rodiklių (ploto, tūrio ir kt.) nustatymas -
  5 %;
  objekto techninės būklės, pirminio vaizdo sunykimo procento
  ir sudėtingumo kategorijos nustatymas - 30 %;
  išankstinis inžinerinis tyrimas ir pradinės išvados - 30 %;
  numatomo tvarkybos pagrindinių sprendimų parengimas,  darbų
  eilės nustatymas - 10 %.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+----------------------------------+--------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      |Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+----------------------------------+--------+----------+
|  1  |        2         |  3  |  4   |
+--------+----------------------------------+--------+----------+


 AR-1-1  Susipažinimas su literatūra apie      objektas
     objektą, ikonografiniais
     šaltiniais ir trumpa istorinė
     pažyma

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            62,8  žm. val. AR-1-2  Paruošiamieji projektavimo darbai,     objektas
     kai objekto statybinis tūris iki
     1,0 tūkst. m-3

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            127,7 žm. val. AR-1-3  Paruošiamieji projektavimo darbai,     objektas
     kai objekto statybinis tūris iki
     2,5 tūkst. m-3

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            146,5 žm. val. AR-1-4  Paruošiamieji projektavimo darbai,     objektas
     kai objekto statybinis tūris iki
     5,0 tūkst. m-3

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            168,3 žm. val. AR-1-5  Paruošiamieji projektavimo darbai,     objektas
     kai objekto statybinis tūris iki
     10,0 tūkst. m-3

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            207,7 žm. val. AR-1-6  Paruošiamieji projektavimo darbai,     objektas
     kai objekto statybinis tūris iki
     20,0 tūkst. m-3

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            237,2 žm. val. AR-1-7  Už kiekvienus tolesnius 5,0 tūkst.     objektas
     m-3 prie normatyvo AR-1-6
     pridedama

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            28,9  žm. val.
            _________________

                Paveldo tvarkybos reglamento 
                PTR4.01.01:2007
                2 priedas
  
     ARCHEOLOGIJOS TYRIMŲ DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI
                
             Techninė dalis
  
  1. Tyrimų apimtys nurodomos tyrimų programose, projektavimo
  užduotyse ar panašiuose dokumentuose.
  2. Priede pateikiami šių archeologijos tiriamųjų  darbų
  sąnaudų normatyvai:
  2.1. paruošiamieji darbai;
  2.2. archeologijos tyrimai;
  2.3. archeologijos tyrimų ataskaitų rengimas.
  3. Tyrimų matavimo vienetas - vienas kvadratas (1 m x 1 m = 1
  m-2), paruošiamųjų darbų matavimo vienetas - tyrimų objektas.
  4. Normatyvams gali būti taikomi įvairūs koeficientai.  Jie
  pateikiami šio priedo skyriuose.
  5. Priedo normatyvai neįvertina šių darbų (sąnaudų):
  5.1. susipažinimo su istorinių, archyvinių, bibliografinių ir
  pan. šaltinių duomenimis;
  5.2. istorinių pažymų ir pan. pradinių dokumentų rengimo;
  5.3. fotofiksacijos darbų;
  5.4. nearcheologinių žemės darbų (iškasų užpylimo po tyrimų
  smėliu ar kitu atvežtiniu gruntu);
  5.5. įvairių kitų "nearcheologinių" žemės darbų -  balasto
  pašalinimas,  grunto  išvežimas,  atvežimas,   aplinkos
  sutvarkymas po tyrimo darbų baigimo ir pan., mieste  dažnai
  reikalaujamų aptvėrimų įrengimo. Šie darbai, jei to reikia,
  jei tai numato projektavimo užduotis, programa ar  pan.
  dokumentas, įvertinami papildomai. Sąnaudos šiems  darbams
  gali  būti  nustatomos pagal galiojančius   "Tvarkomųjų
  paveldosaugos darbų, medžiagų, mechanizmų, darbo  sąnaudų
  normatyvus", "Darbo, medžiagų, mechanizmų sąnaudų statyboje
  normatyvus".  Papildomai  įvertinamos ir   specialiosios
  antropologinės, cheminės ir pan. ekspertizės bei kitų mokslo
  šakų specialistų konsultacijos (kai jų prireikia). Šie darbai
  įvertinami pagal juos atliekančių organizacijų normatyvus.
  6. Tyrimo objektai skirstomi į tris sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - objektas, kuriame jau  buvo
  atliekami archeologijos tyrimai;
  II  sudėtingumo kategorija - objektas, apie kurį  yra
  bibliografinių, istorinių, archyvinių žinių arba yra duomenų,
  gautų vykdant inžinerinius, geologinius tyrimus ar darbus;
  III sudėtingumo kategorija - objektas, apie kurį nėra žinių.
  
         1 skyrius. Paruošiamieji darbai
  
  1. Paruošiamieji darbai: susipažinimas su užsakovo užduotimi
  ir dokumentacija, su turima geologine, geofizine ir  kt.
  medžiaga, pirminis teritorijos apžiūrėjimas, gyventojų  ar
  paveldo apsaugos specialistų apklausa bei  archeologinių
  tyrimų programos rengimas.
  2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų  santykis
  procentais:
  susipažinimas su užsakovo užduotimi ir pateikta dokumentacija
  - 5 %;
  susipažinimas su archeologine, istorine, geologine, geofizine
  ir kt. medžiaga - 30 %;
  pirminis teritorijos apžiūrėjimas, mikroreljefo įvertinimas -
  30 %;
  gyventojų, kultūros paveldo specialistų apklausa - 10 %;
  archeologijos tyrimų programos sudarymas - 25 %.

            Sąnaudų normatyvai

+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-2-1  Paruošiamieji archeologijos         Tyrimų
     tyrimų darbai, kai teritorijos       objektas
     plotas iki 1 ha, o objektas I
     sudėtingumo kategorijos

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           30,0  žm. val. AR-2-2  Paruošiamieji archeologijos         Tyrimų
     tyrimų darbai, kai teritorijos       objektas
     plotas iki 1 ha, o objektas II
     sudėtingumo kategorijos

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           50,0  žm. val. AR-2-3  Paruošiamieji archeologijos         Tyrimų
     tyrimų darbai, kai teritorijos       objektas
     plotas iki 1 ha, o objektas III
     sudėtingumo kategorijos

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           75,0  žm. val. AR-2-4  Paruošiamieji archeologijos         Tyrimų
     tyrimų darbai, kai teritorijos       objektas
     plotas nuo 1 ha iki 2 ha, o
     objektas I sudėtingumo
     kategorijos

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           40,0  žm. val. AR-2-5  Paruošiamieji archeologijos         Tyrimų
     tyrimų darbai, kai teritorijos       objektas
     plotas nuo 1 ha iki 2 ha, o
     objektas II sudėtingumo
     kategorijos

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           65,0  žm. val. AR-2-6  Paruošiamieji archeologijos         Tyrimų
     tyrimų darbai, kai teritorijos       objektas
     plotas nuo 1 ha iki 2 ha, o
     objektas III sudėtingumo
     kategorijos

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           95,0  žm. val. AR-2-7  Už kiekvieną papildomą hektarą       Tyrimų
     (daugiau kaip 2 ha) I sudėtingumo      objektas
     kategorijos objektui pridedama

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            1,0  žm. val. AR-2-8  Už kiekvieną papildomą hektarą       Tyrimų
     (daugiau kaip 2 ha) II           objektas
     sudėtingumo kategorijos objektui
     pridedama

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-2-9  Už kiekvieną papildomą hektarą       Tyrimų
     (daugiau kaip 2 ha) III           objektas
     sudėtingumo kategorijos objektui
     pridedama

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            4,0  žm. val.
  
        2 skyrius. Archeologijos tyrimai
  
  1. Archeologijos tyrimai atliekami laikantis  metodinių
  reikalavimų:
  1.1. kasama rankiniu būdu, skutant vienodais  sluoksniais,
  gruntas persijojamas archeologui prižiūrint;
  1.2. kai reikia, sluoksniai preparuojami  archeologiniais
  įrankiais (peiliu, preparavimo šaukštu, mentele ir pan.).
  2. Atliekant tyrimus nepalankiomis lauko sąlygomis, skyriaus
  normatyvų  sąnaudoms taikomas K=1,1-:-1.3  (koeficientas
  būtinai derinamas su užsakovu).
  3.  Preparuojant kultūrinį sluoksnį ištisai,   skyriaus
  normatyvų sąnaudoms taikomas koeficientas K=1,3.
  4. Vykdant tyrimus miesto sąlygomis skyriaus  normatyvų
  sąnaudoms taikomas koeficientas K=1,1, o statinių  viduje
  K=1,2.
  5. Vykdant tyrimus "daugiasluoksniame objekte"  (objekte,
  kuriame yra skirtingų laikotarpių sluoksniai),  taikomas
  koeficientas K=1,2.
  6. Normatyvai sudaryti II grupės gruntams, dirbant su  I
  grupės gruntu, žemės darbų sąnaudoms taikomas  koeficientas
  K=0,8, III - K=1,5, IV-os -K=2.0 (šie koeficientai  taikomi
  tik "žemės darbų" daliai - t. y. 30% apimties -  žiūrėti
  punktą 8.2).
  7. Trumpa gruntų charakteristika:
  I grupė - augalinis gruntas, durpės, natūralaus  drėgnumo
  smėlis, šlakas, lengvas priemolis ar skaldos priemaiša (iki
  40%), priemolis su žvyro priemaiša (iki 40%);
  II grupė - žvirgždas, žvyras iki 40 mm, riebus ir  minkštas
  molis, susigulėjęs molis su žvyro, žvirgždo ar  skaldos
  priemaiša (iki 40%), priemolis su žvyro priemaiša (iki 40%),
  susigulėjęs šlakas, durpės su šaknimis;
  III grupė - žvirgždas ir žvyras su iki 150 mm  akmenų
  priemaiša, sunkus, laužtinis molis, statybinės  šiukšlės,
  riebusis molis su akmenų priemaiša, smėlis su daugiau  negu
  40% žvyro, žvirgždo priemaiša;
  IV grupė - kietasis molis su stambiais akmenimis, sukietėjęs
  (sausas)  liosas,  sukietėjęs  metalurginis    šlakas,
  susicementavusios griuvenos.
  8. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų  santykis
  procentais:
  archeologijos perkasų pažymėjimas žemės paviršiuje, pirminiai
  matavimai, tiriamojo ploto padalinimas kvadratais ir  šių
  duomenų aprašymas lauko dienoraštyje - 5%;
  žemės darbai, kultūrinio sluoksnio skutimas, preparavimas ir
  pan., užpylimas - 30%;
  radinių fiksavimas, pirminis radinių nuvalymas,  rūšiavimas
  pagal sluoksnius, eskizų su koordinatėmis ruošimas,  šių
  duomenų aprašymas dienoraštyje - 25%;
  radinių pirminis apdorojimas, lauko sąrašo sudarymas, šifrų
  suteikimas ir t. t. - 10%;
  brėžinių braižymas, radinių eskizų piešimas - 30%.
  
    Pastabos:
  Tyrimo kvadratų kiekį galima nustatyti pagal formulę:
  n = f x z
  Kur f - numatomas tyrimų plotas m-2,
  z - tyrimų tankumo koeficientas.
  Kai z = 1 - tiriama ištisai, 0,1 -:- 0,4 -  žvalgybiniai
  tyrimai.
  Normatyvai neįvertina rastos medžiagos (epigrafų, tekstų ant
  paminklų, koklių ir t. t.) perskaitymo, vertimo ir  pan.
  sąnaudų, numizmatinės medžiagos nustatymo sąnaudų.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-2-10 Archeologijos tyrimai, kai         kvadratas
     iškasos gylis iki 1,4 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           17,0  žm. val. AR-2-11 Archeologijos tyrimai, kai         kvadratas
     iškasos gylis iki 3,0 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           25,0  žm. val. AR-2-12 Archeologijos tyrimai, kai         kvadratas
     iškasos gylis iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           35,0  žm. val. AR-2-13 Archeologijos tyrimai, kai         kvadratas
     iškasos gylis daugiau kaip 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           42,0  žm. val.
  
    3 skyrius. Archeologijos tyrimų ataskaitų rengimas
  
  1. Ataskaitą sudaro (ir normatyvai įvertina):
  1.1. duomenys apie tyrimų užsakovą, užduotį,  finansavimo
  šaltinį ir jo limitą, specialistus ir darbo jėgą;
  1.2. teksto rengimas;
  1.3. archeologijos tyrimų metodikos pateikimas,  radinių
  apdorojimo metodikos aprašymas;
  1.4. kultūrinių sluoksnių aprašymas, nurodant jų  sudėtį,
  storį ir t. t.;
  1.5. pagrindinių radinių aprašymas, analizė, datavimas ir t.
  t.;
  1.6. tyrimų medžiagos ir atliktų darbų apibendrinimas  bei
  tolesnės tyrimų krypties siūlymai.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-2-14 Tyrimo ataskaitų rengimas,         autorinis
     metodinių nurodymų, istorinių        lankas
     pažymų rengimas

     Vidutinė kategorija 5.5

     Darbo sąnaudos           29,0  žm. val. AR-2-15 Ataskaitų tekstų redagavimas,        autorinis
     metodinių nurodymų, istorinių        lankas
     pažymų tekstų redagavimas

     Vidutinė kategorija 5.5

     Darbo sąnaudos            7,0  žm. val.

            _________________

                Paveldo tvarkybos reglamento 
                PTR4.01.01:2007
                3 priedas
  
   TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI
                
             Techninė dalis
  
  1. Šiame priede pateikiami šių mokslinių tiriamųjų  darbų
  sąnaudų normatyvai:
  1.1. istorinių, archyvinių, bibliografinių tyrimų;
  1.2. objektų ir jų dalių architektūrinio,  archeologinio
  matavimo;
  1.3. tyrimų zondažais, šurfais sąnaudų normatyvai;
  1.4. inžinerinių tyrimų.
  2. Normatyvai surašyti į aštuonis skyrius.
  
  1 skyrius. Istoriniai, archyviniai, bibliografiniai tyrimai,
  istorinių apybraižų, pažymų parengimas
  
  1. Atliekant tik vieno objekto tyrimus, sąnaudos nustatomos
  pagal šio skyriaus normatyvus, taikant K=1,0; kai  tiriamas
  ansamblis, kuriame yra iki 5 objektų, priklausančių  tam
  pačiam periodui, taikomas K=0,8; kai tiriamas  ansamblis,
  kuriame yra iki 10 priklausančių tam pačiam periodui objektų,
  taikomas K=0,6; kai tiriamas ansamblis, kuriame yra daugiau
  negu 10 priklausančių tam pačiam periodui objektų, taikomas
  K=0,4. Kiekvieno ansamblio objekto tyrimo sąnaudos nustatomos
  atskirai (koeficientai taikomi kiekvienam objektui).
  2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų  santykis
  procentais:
  archyvinių bylų, surastos bibliografinės medžiagos  sąrašo
  sudarymas - 10%;
  išrašai  iš bibliografinių šaltinių, archyvinių   bylų;
  muziejinių ar archyvinių fondų peržiūrėjimas, susipažinimas
  su archyvine grafine medžiaga, graviūromis akvarelėmis ir kt.
  pan. medžiaga - 90%.
  3. Istorinės apybraižos ar pažymos rengimo sąnaudų matavimo
  vienetas - "autorinis lankas".
  
            Sąnaudų normatyvai

+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-3-1  Istoriniai ir bibliografiniai        objektas
     tyrimai, kai statybos istorija
     yra nesudėtinga, objektas
     statytas iki XVIII a.

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           240,0  žm. val. AR-3-2  Istoriniai ir bibliografiniai        objektas
     tyrimai, kai statybos istorija
     yra nesudėtinga, objektas
     statytas XVIII a.

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           190,0  žm. val. AR-3-3  Istoriniai ir bibliografiniai        objektas
     tyrimai, kai statybos istorija
     yra nesudėtinga, objektas
     statytas po XVIII a.

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           130,0  žm. val. AR-3-4  Istoriniai ir bibliografiniai        objektas
     tyrimai, kai statybos istorija
     yra sudėtinga, objektas statytas
     iki XVIII a.

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           380,0  žm. val. AR-3-5  Istoriniai ir bibliografiniai        objektas
     tyrimai, kai statybos istorija
     yra sudėtinga, objektas statytas
     XVIII a.

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           340,0  žm. val. AR-3-6  Istoriniai ir bibliografiniai        objektas
     tyrimai, kai statybos istorija
     yra sudėtinga, objektas statytas
     po XVIII a.

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           280,0  žm. val. AR-3-7  Istoriniai ir bibliogr. tyrimai       objektas
     (statybos istorija sudėtinga,
     objektas praradęs pradinę
     išvaizdą, statytas iki XVIII a.)

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           430,0  žm. val. AR-3-8  Istoriniai ir bibliogr. tyrimai       objektas
     (statybos istorija sudėtinga,
     objektas praradęs pradinę
     išvaizdą, statytas XVIII a.)

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           390,0  žm. val. AR-3-9  Istoriniai ir bibliogr. tyrimai       objektas
     (statybos istorija sudėtinga,
     objektas praradęs pradinę
     išvaizdą, statytas po XVIII a.)

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           350,0  žm. val. AR-3-10 Istorinės pažymos, apybraižos        autorinis
     parašymas, remiantis publikuota       lankas
     medžiaga ir literatūros
     šaltiniais

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           36,0  žm. val. AR-3-11 Istorinės pažymos, apybraižos        autorinis
     parašymas, naudojant tyrimų metu      lankas
     surinktą medžiagą, naujai
     surastus šaltiniais ir kt.

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           39,0  žm. val.

  2 skyrius. Statinių kompleksiniai architektūriniai matavimai
  
  1.  Skyriaus normatyvais nustatytos keturios  matuojamų
  statinių sudėtingumo kategorijos, matuojant visą  statinį,
  įskaitant interjerus (išskyrus pastaboje atskirai  aptartus
  atvejus):
  I sudėtingumo kategorija - stačiakampio formos  statiniai,
  turintys mažai patalpų, architektūrinių detalių, nesudėtingą
  stogo dangą;
  II sudėtingumo kategorija - laužytos konfigūracijos  plano
  statiniai, turintys mažai architektūrinių detalių, paprastą
  dekorą, nesudėtingą stogo dangą;
  III sudėtingumo kategorija - laužytos ir iš dalies  kreivos
  konfigūracijos plano statiniai, turintys  nepasikartojančių
  detalių, mažai, bet sudėtingo dekoro, kupolą ar  sudėtingą
  stogą;
  IV sudėtingumo kategorija - sudėtingos laužytos ir  kreivos
  konfigūracijos  plano  statiniai,  turintys    daug
  nepasikartojančių architektūrinių detalių, daug  sudėtingo
  dekoro, sudėtingą stogą.
  Pastaba.
  Unikalių statinio apdailos ar elementų rūšių  (mozaika,
  majolika, inkrustacija, vargonai ir pan.) matavimo normatyvai
  neįvertina.

            Sąnaudų normatyvai

+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-3-12 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     250 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           130,0  žm. val. AR-3-13 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 250 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           150,0  žm. val. AR-3-14 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 250 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           192,0  žm. val. AR-3-15 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 250 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           245,0  žm. val. AR-3-16 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           180,0  žm. val. AR-3-17 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           225,0  žm. val. AR-3-18 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           265,0  žm. val. AR-3-19 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           348,0  žm. val. AR-3-20 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           258,0  žm. val. AR-3-21 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           315,0  žm. val. AR-3-22 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           375,0  žm. val. AR-3-23 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           495,0  žm. val. AR-3-24 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     2 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           328,0  žm. val. AR-3-25 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 2 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           456,0  žm. val. AR-3-26 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 2 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           480,0  žm. val. AR-3-27 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 2 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           634,0  žm. val. AR-3-28 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     3 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           453,0  žm. val. AR-3-29 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 3 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           543,0  žm. val. AR-3-30 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 3 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           580,0  žm. val. AR-3-31 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 3 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           766,0  žm. val. AR-3-32 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           477,0  žm. val. AR-3-33 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           684,0  žm. val. AR-3-34 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           823,0  žm. val. AR-3-35 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1080,0 žm. val. AR-3-36 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     7 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           550,0  žm. val. AR-3-37 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 7 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           804,0  žm. val. AR-3-38 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 7 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           930,0  žm. val. AR-3-39 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 7 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1230,0 žm. val. AR-3-40 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           750,0  žm. val. AR-3-41 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           850,0  žm. val. AR-3-42 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1098,0 žm. val. AR-3-43 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1450,0 žm. val. AR-3-44 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     15 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           895,0  žm. val. AR-3-45 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 15 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1090,0 žm. val. AR-3-46 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 15 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1292,0 žm. val. AR-3-47 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 15 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1720,0 žm. val. AR-3-48 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1189,0 žm. val. AR-3-49 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1458,0 žm. val. AR-3-50 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1740,0 žm. val. AR-3-51 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           2290,0 žm. val. AR-3-52 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     25 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1400,0 žm. val. AR-3-53 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 25 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1717,0 žm. val. AR-3-54 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 25 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           2040,0 žm. val. AR-3-55 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 25 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           2700,0 žm. val. AR-3-56 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     30 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1500,0 žm. val. AR-3-57 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 30 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1840,0 žm. val. AR-3-58 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 30 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           2190,0 žm. val. AR-3-59 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 30 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           2900,0 žm. val. AR-3-60 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     35 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1620,0 žm. val. AR-3-61 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 35 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1986,0 žm. val. AR-3-62 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 35 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           2364,0 žm. val. AR-3-63 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 35 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           3110,0 žm. val. AR-3-64 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     40 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           2440,0 žm. val. AR-3-65 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 40 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           2570,0 žm. val. AR-3-66 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 40 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           3570,0 žm. val. AR-3-67 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 40 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           4710,0 žm. val. AR-3-68 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     kompleksiniai architektūriniai
     matavimai, kai statinio tūris iki
     45 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           3010,0 žm. val. AR-3-69 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 45 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           3690,0 žm. val. AR-3-70 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 45 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           4405,0 žm. val. AR-3-71 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto kompleksiniai
     architektūriniai matavimai, kai
     statinio tūris iki 45 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           5820,0 žm. val.
  
  3  skyrius.  Statinių  atskirų  dalių  bei   fragmentų
  architektūriniai ir archeologiniai matavimai
  
  1.  Skyriaus  normatyvai numato  keturias   sudėtingumo
  kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - paprasti fasadai;  nesudėtingi
  planai; nesudėtingi stogai; interjerai su  nesudėtingomis,
  pasikartojančiomis architektūrinėmis detalėmis;
  II sudėtingumo kategorija - fasadai su vidutinio sudėtingumo
  architektūrinėmis detalėmis; vidutinio sudėtingumo planai (ne
  stačiakampės konfigūracijos); vidutinio sudėtingumo stogai;
  sudėtingos  konfigūracijos interjerai su  nesudėtingomis
  detalėmis, apvadais, piliastrais;
  III sudėtingumo kategorija - fasadai su negausiu,  bet
  sudėtingu  dekoru, rustuotomis sienomis, kolonomis   su
  toskaniniais  ar  dorėniniais  orderiais;   sudėtingos
  konfigūracijos  planai;  sudėtingi  stogai;   sudėtingos
  konfigūracijos interjerai su sudėtingomis architektūrinėmis
  detalėmis;
  IV sudėtingumo kategorija - sudėtingi fasadai su  dideliu
  kiekiu  sudėtingo  dekoro, kolonomis  su   jonėniniais,
  korintiniais orderiais, sudėtingos konfigūracijos  planai,
  labai sudėtingi stogai, kupolai, sudėtingi interjerai  su
  gausybe sudėtingos lipdybos ar drožybos.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-3-72 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     architektūriniai, archeologiniai
     matavimai, sudarant aukštų planus
     M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,1  žm. val. AR-3-73 II sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai,
     archeologiniai matavimai,
     sudarant aukštų planus M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,7  žm. val. AR-3-74 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai,
     archeologiniai matavimai,
     sudarant aukštų planus M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           7,94  žm. val. AR-3-75 IV sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai,
     archeologiniai matavimai,
     sudarant aukštų planus M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           9,75  žm. val. AR-3-76 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     architektūriniai stogų matavimai,
     sudarant planus M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           2,79  žm. val. AR-3-77 II sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai stogų
     matavimai, sudarant planus M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           3,07  žm. val. AR-3-78 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai stogų
     matavimai, sudarant planus M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           3,64  žm. val. AR-3-79 IV sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai stogų
     matavimai, sudarant planus M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           4,47  žm. val. AR-3-80 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     architektūriniai fasadų
     matavimai, nubraižant išklotines
     M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           7,52  žm. val. AR-3-81 II sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai fasadų
     matavimai, nubraižant išklotines
     M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           8,26  žm. val. AR-3-82 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai fasadų
     matavimai, nubraižant išklotines
     M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           9,77  žm. val. AR-3-83 IV sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai fasadų
     matavimai, nubraižant išklotines
     M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           12,02  žm. val. AR-3-84 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     architektūriniai interjerų
     matavimai, nubraižant išklotines
     M 1:25

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           7,52  žm. val. AR-3-85 II sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai
     interjerų matavimai, nubraižant
     išklotines M 1:25

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           8,26  žm. val. AR-3-86 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai
     interjerų matavimai, nubraižant
     išklotines M 1:25

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           9,77  žm. val. AR-3-87 IV sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai
     interjerų matavimai, nubraižant
     išklotines M 1:25

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           12,02  žm. val. AR-3-88 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     architektūriniai, archeologiniai
     fasadų fragmentų matavimai,
     nubraižant M 1:20

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           6,62  žm. val. AR-3-89 II sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai,
     archeologiniai fasadų fragmentų
     matavimai, nubraižant M 1:20

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           7,23  žm. val. AR-3-90 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai,
     archeologiniai fasadų fragmentų
     matavimai, nubraižant M 1:20

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           8,58  žm. val. AR-3-91 IV sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai,
     archeologiniai fasadų fragmentų
     matavimai, nubraižant M 1:20

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,55  žm. val. AR-3-92 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     architektūriniai, archeologiniai
     matavimai, nubraižant pjūvius M
     1:20

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           6,72  žm. val. AR-3-93 II sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai,
     archeologiniai matavimai,
     nubraižant pjūvius M 1:20

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           7,39  žm. val. AR-3-94 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai,
     archeologiniai matavimai,
     nubraižant pjūvius M 1:20

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           8,75  žm. val. AR-3-95 IV sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai,
     archeologiniai matavimai,
     nubraižant pjūvius M 1:20

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,76  žm. val. AR-3-96 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     architektūriniai, archeologiniai
     architektūros detalių matavimai,
     nubraižant M 1:10

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           4,85  žm. val. AR-3-97 II sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai,
     archeologiniai architektūros
     detalių matavimai, nubraižant M
     1:10

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           5,33  žm. val. AR-3-98 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai,
     archeologiniai architektūros
     detalių matavimai, nubraižant M
     1:10

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,3  žm. val. AR-3-99 IV sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto architektūriniai,
     archeologiniai architektūros
     detalių matavimai, nubraižant M
     1:10

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           7,77  žm. val. AR-3-100 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     elementų matavimai ir elementų
     šablonų parengimas M 1:1

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           2,84  žm. val. AR-3-101 II sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto elementų matavimai ir
     elementų šablonų parengimas M 1:1

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,9  žm. val. AR-3-102 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto elementų matavimai ir
     elementų šablonų parengimas M 1:1

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           3,43  žm. val. AR-3-103 IV sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto elementų matavimai ir
     elementų šablonų parengimas M 1:1

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           4,22  žm. val.
  
  4  skyrius. Statinių atskirų konstruktyvinių   elementų
  matavimai
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-3-104 I sudėtingumo kategorijos objekto      lapas
     langų, durų, vartų, perdangų,
     laiptų ir jų detalių matavimai,
     nubraižant M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           13,69  žm. val. AR-3-105 II sudėtingumo kategorijos         lapas
     objekto langų, durų, vartų,
     perdangų, laiptų ir jų detalių
     matavimai, nubraižant M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           15,06  žm. val. AR-3-106 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     objekto langų, durų, vartų,
     perdangų, laiptų ir jų detalių
     matavimai, nubraižant M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           17,8  žm. val. AR-3-107 IV sudėtingumo kategorijos         lapas
     objekto langų, durų, vartų,
     perdangų, laiptų ir jų detalių
     matavimai, nubraižant M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           21,91  žm. val. AR-3-108 I sudėtingumo kategorijos objekto      lapas
     santvarų, gegnių ir pan. medinių
     konstrukcijų ir detalių
     matavimai, nubraižant M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           20,53  žm. val. AR-3-109 II sudėtingumo kategorijos         lapas
     objekto santvarų, gegnių ir pan.
     medinių konstrukcijų ir detalių
     matavimai, nubraižant M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           22,58  žm. val. AR-3-110 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     objekto santvarų, gegnių ir pan.
     medinių konstrukcijų ir detalių
     matavimai, nubraižant M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           26,69  žm. val. AR-3-111 IV sudėtingumo kategorijos         lapas
     objekto santvarų, gegnių ir pan.
     medinių konstrukcijų ir detalių
     matavimai, nubraižant M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           32,86  žm. val. AR-3-112 I sudėtingumo kategorijos objekto      lapas
     metalinių santvarų ir pan.
     konstrukcijų ir detalių
     matavimai, nubraižant M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           22,92  žm. val. AR-3-113 II sudėtingumo kategorijos         lapas
     objekto metalinių santvarų ir
     pan. konstrukcijų ir detalių
     matavimai, nubraižant M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           25,22  žm. val. AR-3-114 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     objekto metalinių santvarų ir
     pan. konstrukcijų ir detalių
     matavimai, nubraižant M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           29,8  žm. val. AR-3-115 IV sudėtingumo kategorijos         lapas
     objekto metalinių santvarų ir
     pan. konstrukcijų ir detalių
     matavimai, nubraižant M 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           36,69  žm. val.
  
  5 skyrius. Baldų, krosnių, židinių, vazų, memorialinių lentų,
  antkapių, šviestuvų ir kt. panašių elementų matavimai
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-3-116 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     interjero ir eksterjero elementų
     matavimai, nubraižant M 1:10

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           5,39  žm. val. AR-3-117 II sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto interjero ir eksterjero
     elementų matavimai, nubraižant M
     1:10

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           6,65  žm. val. AR-3-118 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto interjero ir eksterjero
     elementų matavimai, nubraižant M
     1:10

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           8,64  žm. val. AR-3-119 IV sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto interjero ir eksterjero
     elementų matavimai, nubraižant M
     1:10

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           13,3  žm. val. AR-3-120 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     interjero ir eksterjero elementų
     matavimai, nubraižant M 1:1

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1,35  žm. val. AR-3-121 II sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto interjero ir eksterjero
     elementų matavimai, nubraižant M
     1:1

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1,63  žm. val. AR-3-122 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto interjero ir eksterjero
     elementų matavimai, nubraižant M
     1:1

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           2,11  žm. val. AR-3-123 IV sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto interjero ir eksterjero
     elementų matavimai, nubraižant M
     1:1

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           3,26  žm. val.
  
  6 skyrius. Zondažai (atodangos) ir šurfai
  
  1. Vieno zondo (atodangos) plotas iki 1 m-2; jei zonduojamas
  didesnis negu 1 m-2 plotas, sąnaudoms taikomas K=1,2.
  2. Vieno šurfo plotas iki 4 m-2; jei šurfas  didesnis,
  sąnaudoms taikomas K=1,3.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-3-124 Zondavimas, nuimant, pašalinant       zondas
     tinką

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           4,32  žm. val. AR-3-125 Zondavimas, nukalant iki 30 cm       zondas
     sluoksnį

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           6,17  žm. val. AR-3-126 Zondavimas, nukalant storesnį        zondas
     negu 30 cm sluoksnį

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           8,64  žm. val. AR-3-127 Šurfas (plotas 4 m-2) iki 3 m        šurfas
     gylio

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           17,32  žm. val. AR-3-128 Šurfas (plotas 4 m-2) nuo 3 m iki      šurfas
     5 m gylio

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           22,1  žm. val. AR-3-129 Šurfas (plotas 4 m-2) nuo 5 m iki      šurfas
     7 m gylio

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           28,73  žm. val.
  
  7 skyrius. Inžineriniai tyrinėjimai
  
  1. Inžineriniai tyrinėjimai priklauso nuo objekto techninės
  būklės ir sudėtingumo kategorijos.
  2. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:
  I  sudėtingumo  kategorija - statiniai su   paprastais
  konstrukcijų elementais, kuriems nereikia specialiųjų tyrimų;
  visos konstrukcijos prieinamos ir apžiūrimos  (paprastos
  gegninės sistemos, paprasti stogai, sijinės perdangos  be
  pakabinamų lubų, paprastos skliautinės perdangos be nerviūrų,
  arkų, paprasti laiptai, negilaus klojimo pamatai,  mediniai
  sienų rentiniai, vienaukščių pastatų sienos ir kt.);
  II  sudėtingumo  kategorija - statiniai su   vidutinio
  sudėtingumo konstrukcijomis, kurioms reikia  specialiųjų
  tyrimų, norint nustatyti pavienių elementų darbo pobūdį  ir
  medžiagų būklę (sudėtingos gegninės sistemos,  plokščios
  kombinuotos medinės ir metalinės perdangos, perdangos  su
  pakabinamomis lubomis, vienangės skliautuotos perdangos  su
  arkomis, šviesos angomis ir pan., paprastų skliautų sistemos,
  kelių aukštų pastatų sienos su nedideliu kiekiu  angų,
  piliastrų, kontraforsų, tvirtovių sienos ir bokštai, įvairių
  statinių sienos iš nereguliariai klotų plytų, perstatytos ar
  tvirtintos sienos ir t. t., sraigtiniai ar su  keliais
  laiptatakiais laiptai, įgilintos konstrukcijos,  šuliniai,
  gilūs pamatai);
  III sudėtingumo kategorija - statiniai, įrenginiai  su
  erdvinėmis konstrukcijos, su sudėtinga apkrovų ir  jėgų
  sistema, kuriems reikia specialių tyrimų,  skaičiavimų,
  analogijų studijų (ypač sudėtingos gegninės sistemos, didesni
  metaliniai ar kombinuoti santvarų tarpsniai, didelių bokštų
  dangų karkasai, kupolai, sudėtingos skliautinės ar  arkų
  sistemos, perstatytos skliautinės perdangos su  papildomais
  laikančiais elementais, daugiaaukščių statinių sienos su daug
  angų, praplatinimų, piliastrų, fachtverkinės sienos, erdvinės
  sijinės statramsčių konstrukcijos, sudėtingi hidrotechniniai
  įrenginiai: malūnai, užtvankos, šliuzai, krantinės ir kt.).
  3. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų  santykis
  procentais:
  3.1. konstrukcijų deformacijų fiksavimas, matavimai tyrimai
  (be brėžinių parengimo) - 30%;
  3.2. bandinių paėmimo vietų nustatymas, fiksavimas, bandinių
  paėmimas - 6%;
  3.3. statinės schemos sudarymas, skaičiavimai - 11%;
  3.4. geologinių sąlygų ištyrimas - 8%;
  3.5. tyrimo rezultatų, skaičiavimų apdorojimas ir išvadų apie
  techninę statinio būklę pateikimas - 45%.
  4. Jei statinys avarinės būklės, skyriaus normatyvų sąnaudoms
  taikomas K=1,3.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-3-130 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     inžineriniai tyrimai, kai jo
     tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           138,0  žm. val. AR-3-131 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto inžineriniai tyrimai, kai
     jo tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           178,0  žm. val. AR-3-132 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto inžineriniai tyrimai, kai
     jo tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           228,0  žm. val. AR-3-133 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     inžineriniai tyrimai, kai jo
     tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           198,0  žm. val. AR-3-134 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto inžineriniai tyrimai, kai
     jo tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           258,0  žm. val. AR-3-135 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto inžineriniai tyrimai, kai
     jo tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           317,0  žm. val. AR-3-136 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     inžineriniai tyrimai, kai jo
     tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           250,0  žm. val. AR-3-137 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto inžineriniai tyrimai, kai
     jo tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           316,0  žm. val. AR-3-138 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto inžineriniai tyrimai, kai
     jo tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           392,0  žm. val. AR-3-139 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     inžineriniai tyrimai, kai jo
     tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           319,0  žm. val. AR-3-140 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto inžineriniai tyrimai, kai
     jo tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           387,0  žm. val. AR-3-141 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto inžineriniai tyrimai, kai
     jo tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           474,0  žm. val.
  
  8 skyrius. Fotogrametriniai statinių matavimai
  
  1. Fotogrametriniai statinių matavimai priklauso nuo objekto
  techninės  būklės, galimybių fiksuoti (siauros  gatvės,
  užstojantys statinį medžiai ir kt.) ir statinio sudėtingumo
  kategorijos.
  2. Skyriaus normatyvai numato penkias statinių  sudėtingumo
  kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - statinio konfigūracija  plane
  paprasta, stačiakampio formos, nedidelis patalpų  skaičius
  (iki 5 patalpų 100 m-2 plote); fasadai paprasti, lygūs, angos
  stačiakampės, nėra balkonų, lodžijų, karnizų, stogo puošybos
  elementų;
  II sudėtingumo kategorija - statinio konfigūracija  plane
  stačiakampio formos arba tiesių laužytų linijų, daug patalpų
  (daugiau kaip 5 patalpos 100 m-2 plote); fasadai  paprasti,
  įvairaus tipo angos, paprasti balkonai, lodžijos, karnizai ir
  kt. elementai, mažai architektūrinių detalių, stogo elementai
  nesudėtingi ir negausūs;
  III sudėtingumo kategorija - statinio konfigūracija  plane
  laužyta, skirtingi grindų lygiai ir pan.; fasadai vidutinio
  sudėtingumo,  nedaug sudėtingo dekoro   (pasikartojantys
  elementai), lodžijos, karnizai, tambūrai ir kt.  elementai,
  yra nesudėtingi frontonai, stogo elementai nesudėtingi  ir
  negausūs;
  IV sudėtingumo kategorija - statinio konfigūracija  plane
  sudėtinga, laužyta, kreivalinijinė, skirtingi grindų lygiai,
  yra daug skliautų ir kt.; statinio fasadai sudėtingi,  daug
  sudėtingo dekoro (mažiau negu 60% ploto su pasikartojančiais
  elementais) lodžijos, karnizai, tambūrai ir kt.  elementai,
  yra sudėtingi frontonai, stogo elementai su puošyba;
  V sudėtingumo kategorija - statinio konfigūracija  labai
  sudėtinga, statinys susijęs su kitais pastatais (reikalingas
  sienų storio nustatymas, šiai -V - sudėtingumo  kategorijai
  priskirtinos katakombos, tuneliai, neištirti rūsiai ir pan.);
  statinių fasadai sudėtingi, daug sudėtingo dekoro  (daugiau
  negu 60% ploto) su skulptūromis, skulptūriniais elementais,
  sudėtingi karnizai, tambūrai ir kt. elementai, stogo puošybos
  elementai sudėtingi, gausūs, yra skulptūrų.
  3. Jei statinys avarinės būklės, skyriaus normatyvų sąnaudoms
  taikomas K=1,3, matuojant požemius bei rūsius be  langų,
  sąnaudoms taikomas K=2,0.
  Pastabos:
  Fasadų matavimo ir brėžinių parengimo sąnaudų  normatyvai
  numato, kad matuojami visi objekto fasadai, parengiami visi
  fasadų brėžiniai. Matuojant ir rengiant brėžinius  daliai
  fasadų - darbo sąnaudos proporcingai mažinamos (procentinis
  plokštumų santykis).
  Planų matavimo ir brėžinių parengimo normatyvai  numato
  sąnaudas visiems objekto planams parengti. Rengiant tik dalį
  planų (aukšto ar pan.) įvedamas mažinantis  koeficientas,
  priklausantis nuo matuojamų aukštų skaičiaus, matuojamo tūrio
  ar kt. (t. y. sąnaudos mažinamos proporcingai).
  
      Visi statinio fotogrametriniai matavimai
                
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-3-142 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris iki 500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           44,0  žm. val. AR-3-143 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris iki 500
     m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           56,0  žm. val. AR-3-144 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris iki 500
     m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           67,0  žm. val. AR-3-145 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris iki 500
     m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           73,0  žm. val. AR-3-146 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris iki 500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           89,0  žm. val. AR-3-147 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris nuo 500 iki 750 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           115,0  žm. val. AR-3-148 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 500
     iki 750 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           144,0  žm. val. AR-3-149 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 500
     iki 750 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           173,0  žm. val. AR-3-150 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 500
     iki 750 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           190,0  žm. val. AR-3-151 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris nuo 500 iki 750 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           230,0  žm. val. AR-3-152 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris nuo 750 iki 1 000
     m-3, o aukštis
     iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           136,0  žm. val. AR-3-153 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris nuo 750 iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           222,0  žm. val. AR-3-154 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris nuo 750 iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           341,0  žm. val. AR-3-155 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 750
     iki 1 000 m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           171,0  žm. val. AR-3-156 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 750
     iki 1 000 m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           278,0  žm. val. AR-3-157 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 750
     iki 1 000 m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           427,0  žm. val. AR-3-158 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 750
     iki 1 000 m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           205,0  žm. val. AR-3-159 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 750
     iki 1 000 m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           333,0  žm. val. AR-3-160 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 750
     iki 1 000 m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           512,0  žm. val. AR-3-161 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 750
     iki 1 000 m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           225,0  žm. val. AR-3-162 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 750
     iki 1 000 m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           367,0  žm. val. AR-3-163 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 750
     iki 1 000 m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           563,0  žm. val. AR-3-164 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris nuo 750 iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           273,0  žm. val. AR-3-165 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris nuo 750 iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           444,0  žm. val. AR-3-166 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris nuo 750 iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           683,0  žm. val. AR-3-167 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris nuo 1 000 iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           317,0  žm. val. AR-3-168 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris nuo 1 000 iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           450,0  žm. val. AR-3-169 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai jo tūris nuo 1 000 iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           573,0  žm. val. AR-3-170 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai jo tūris nuo 1 000
     iki 2 000 m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           396,0  žm. val. AR-3-171 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris nuo 1 000
     iki 2 000 m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           563,0  žm. val. AR-3-172 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris nuo 1 000
     iki 2 000 m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           717,0  žm. val. AR-3-173 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris nuo 1 000
     iki 2 000 m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           475,0  žm. val. AR-3-174 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris nuo 1 000
     iki 2 000 m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           675,0  žm. val. AR-3-175 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris nuo 1 000
     iki 2 000 m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           860,0  žm. val. AR-3-176 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris nuo 1 000
     iki 2 000 m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           523,0  žm. val. AR-3-177 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris nuo 1 000
     iki 2 000 m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           743,0  žm. val. AR-3-178 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris nuo 1 000
     iki 2 000 m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           946,0  žm. val. AR-3-179 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m-
     3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           634,0  žm. val. AR-3-180 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m-
     3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           900,0  žm. val. AR-3-181 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris nuo 1 000 iki 2 000 m-
     3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1147,0 žm. val. AR-3-182 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           493,0  žm. val. AR-3-183 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           552,0  žm. val. AR-3-184 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           567,0  žm. val. AR-3-185 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           627,0  žm. val. AR-3-186 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           616,0  žm. val. AR-3-187 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           690,0  žm. val. AR-3-188 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           708,0  žm. val. AR-3-189 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           784,0  žm. val. AR-3-190 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           739,0  žm. val. AR-3-191 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           828,0  žm. val. AR-3-192 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           850,0  žm. val. AR-3-193 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           941,0  žm. val. AR-3-194 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           813,0  žm. val. AR-3-195 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           911,0  žm. val. AR-3-196 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           935,0  žm. val. AR-3-197 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1035,0 žm. val. AR-3-198 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           986,0  žm. val. AR-3-199 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1104,0 žm. val. AR-3-200 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1133,0 žm. val. AR-3-201 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1254,0 žm. val. AR-3-202 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           557,0  žm. val. AR-3-203 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           608,0  žm. val. AR-3-204 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           686,0  žm. val. AR-3-205 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           747,0  žm. val. AR-3-206 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           698,0  žm. val. AR-3-207 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           780,0  žm. val. AR-3-208 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           858,0  žm. val. AR-3-209 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           933,0  žm. val. AR-3-210 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           835,0  žm. val. AR-3-211 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           912,0  žm. val. AR-3-212 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1030,0 žm. val. AR-3-213 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1120,0 žm. val. AR-3-214 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           919,0  žm. val. AR-3-215 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1003,0 žm. val. AR-3-216 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1133,0 žm. val. AR-3-217 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1232,0 žm. val. AR-3-218 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1114,0 žm. val. AR-3-219 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1216,0 žm. val. AR-3-220 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1373,0 žm. val. AR-3-221 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1493,0 žm. val. AR-3-222 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           725,0  žm. val. AR-3-223 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           756,0  žm. val. AR-3-224 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           800,0  žm. val. AR-3-225 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           960,0  žm. val. AR-3-226 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           907,0  žm. val. AR-3-227 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           944,0  žm. val. AR-3-228 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1000,0 žm. val. AR-3-229 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1200,0 žm. val. AR-3-230 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1088,0 žm. val. AR-3-231 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1133,0 žm. val. AR-3-232 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1200,0 žm. val. AR-3-233 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1440,0 žm. val. AR-3-234 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1197,0 žm. val. AR-3-235 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1247,0 žm. val. AR-3-236 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1320,0 žm. val. AR-3-237 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1584,0 žm. val. AR-3-238 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1457,0 žm. val. AR-3-239 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1511,0 žm. val. AR-3-240 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1600,0 žm. val. AR-3-241 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1920,0 žm. val. AR-3-242 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           933,0  žm. val. AR-3-243 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1040,0 žm. val. AR-3-244 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1045,0 žm. val. AR-3-245 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1088,0 žm. val. AR-3-246 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis daugiau kaip 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1206,0 žm. val. AR-3-247 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1167,0 žm. val. AR-3-248 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1300,0 žm. val. AR-3-249 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1307,0 žm. val. AR-3-250 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1360,0 žm. val. AR-3-251 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis daugiau kaip 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1508,0 žm. val. AR-3-252 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1400,0 žm. val. AR-3-253 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1560,0 žm. val. AR-3-254 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1568,0 žm. val. AR-3-255 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1632,0 žm. val. AR-3-256 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis daugiau kaip 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1809,0 žm. val. AR-3-257 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1540,0 žm. val. AR-3-258 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1716,0 žm. val. AR-3-259 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1725,0 žm. val. AR-3-260 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1795,0 žm. val. AR-3-261 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis daugiau kaip 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1990,0 žm. val. AR-3-262 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1867,0 žm. val. AR-3-263 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2080,0 žm. val. AR-3-264 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2091,0 žm. val. AR-3-265 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2176,0 žm. val.

 AR-3-266 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis daugiau kaip 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2412,0 žm. val. AR-3-267 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           953,0  žm. val. AR-3-268 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1067,0 žm. val. AR-3-269 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1144,0 žm. val. AR-3-270 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1244,0 žm. val. AR-3-271 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1192,0 žm. val. AR-3-272 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1333,0 žm. val. AR-3-273 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1430,0 žm. val. AR-3-274 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1556,0 žm. val. AR-3-275 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1430,0 žm. val. AR-3-276 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1600,0 žm. val. AR-3-277 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1716,0 žm. val. AR-3-278 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1867,0 žm. val. AR-3-279 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1573,0 žm. val. AR-3-280 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1760,0 žm. val. AR-3-281 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1888,0 žm. val. AR-3-282 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2053,0 žm. val. AR-3-283 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1907,0 žm. val. AR-3-284 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2133,0 žm. val. AR-3-285 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2288,0 žm. val. AR-3-286 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2489,0 žm. val. AR-3-287 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           811,0  žm. val. AR-3-288 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1120,0 žm. val. AR-3-289 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1280,0 žm. val. AR-3-290 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1474,0 žm. val. AR-3-291 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1013,0 žm. val. AR-3-292 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1400,0 žm. val. AR-3-293 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1600,0 žm. val. AR-3-294 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1843,0 žm. val. AR-3-295 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1216,0 žm. val. AR-3-296 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1680,0 žm. val. AR-3-297 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1920,0 žm. val. AR-3-298 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2211,0 žm. val. AR-3-299 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1338,0 žm. val. AR-3-300 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1848,0 žm. val. AR-3-301 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2112,0 žm. val. AR-3-302 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2432,0 žm. val. AR-3-303 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1621,0 žm. val. AR-3-304 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2240,0 žm. val. AR-3-305 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2580,0 žm. val. AR-3-306 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2948,0 žm. val. AR-3-307 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1408,0 žm. val. AR-3-308 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1600,0 žm. val. AR-3-309 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1800,0 žm. val. AR-3-310 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1760,0 žm. val. AR-3-311 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2112,0 žm. val. AR-3-312 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2250,0 žm. val. AR-3-313 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2112,0 žm. val. AR-3-314 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2534,0 žm. val. AR-3-315 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2700,0 žm. val. AR-3-316 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2323,0 žm. val. AR-3-317 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2788,0 žm. val. AR-3-318 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2970,0 žm. val. AR-3-319 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2816,0 žm. val. AR-3-320 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3379,0 žm. val. AR-3-321 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3600,0 žm. val. AR-3-322 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2222,0 žm. val. AR-3-323 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2592,0 žm. val. AR-3-324 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3111,0 žm. val. AR-3-325 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2778,0 žm. val. AR-3-326 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3240,0 žm. val. AR-3-327 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3889,0 žm. val. AR-3-328 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3333,0 žm. val. AR-3-329 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3888,0 žm. val. AR-3-330 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           4667,0 žm. val. AR-3-331 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3667,0 žm. val. AR-3-332 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           4277,0 žm. val. AR-3-333 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           5133,0 žm. val. AR-3-334 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           4444,0 žm. val. AR-3-335 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           5164,0 žm. val. AR-3-336 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           6222,0 žm. val. AR-3-337 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2773,0 žm. val. AR-3-338 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3733,0 žm. val. AR-3-339 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           4267,0 žm. val. AR-3-340 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3467,0 žm. val. AR-3-341 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           4667,0 žm. val. AR-3-342 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           5333,0 žm. val. AR-3-343 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           4160,0 žm. val. AR-3-344 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           5600,0 žm. val. AR-3-345 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           6400,0 žm. val. AR-3-346 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           4576,0 žm. val. AR-3-347 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           6160,0 žm. val. AR-3-348 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           7040,0 žm. val. AR-3-349 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           5547,0 žm. val. AR-3-350 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           7487,0 žm. val. AR-3-351 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           8533,0 žm. val. AR-3-352 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3680,0 žm. val. AR-3-353 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           4978,0 žm. val. AR-3-354 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           4800,0 žm. val. AR-3-355 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           6222,0 žm. val. AR-3-356 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           5520,0 žm. val. AR-3-357 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           7467,0 žm. val. AR-3-358 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           6072,0 žm. val. AR-3-359 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           8213,0 žm. val. AR-3-360 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           7380,0 žm. val. AR-3-361 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           9956,0 žm. val. AR-3-362 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           4224,0 žm. val. AR-3-363 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           5616,0 žm. val. AR-3-364 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           5280,0 žm. val. AR-3-365 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           7020,0 žm. val. AR-3-366 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           6336,0 žm. val. AR-3-367 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           8424,0 žm. val. AR-3-368 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           6970,0 žm. val. AR-3-369 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto visi fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           9266,0 žm. val. AR-3-370 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           8448,0 žm. val. AR-3-371 V sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     visi fotogrametriniai matavimai,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           11232,0 žm. val.
  
        Išorinio sienų profilio matavimai
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-3-372 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 500 m-3,
     o aukštis iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-3-373 II arba III sudėtingumo           objektas
     kategorijos statinio sienų
     profilio matavimai, kai tūris iki
     500 m-3, o aukštis iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            3,0  žm. val. AR-3-374 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 500 m-3,
     o aukštis iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            4,0  žm. val. AR-3-375 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 750 m-3,
     o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            6,0  žm. val. AR-3-376 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 750 m-3,
     o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            7,0  žm. val. AR-3-377 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 750 m-3,
     o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            9,0  žm. val. AR-3-378 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 750 m-3,
     o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           10,0  žm. val. AR-3-379 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 750 m-3,
     o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           12,0  žm. val. AR-3-380 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            7,0  žm. val. AR-3-381 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            9,0  žm. val. AR-3-382 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           10,0  žm. val. AR-3-383 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           11,0  žm. val. AR-3-384 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           14,0  žm. val. AR-3-385 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           11,0  žm. val. AR-3-386 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           14,0  žm. val. AR-3-387 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           17,0  žm. val. AR-3-388 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           18,0  žm. val. AR-3-389 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           22,0  žm. val. AR-3-390 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           17,0  žm. val. AR-3-391 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           21,0  žm. val. AR-3-392 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           26,0  žm. val. AR-3-393 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           28,0  žm. val. AR-3-394 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           34,0  žm. val. AR-3-395 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           16,0  žm. val. AR-3-396 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           20,0  žm. val. AR-3-397 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           24,0  žm. val. AR-3-398 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           26,0  žm. val. AR-3-399 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           32,0  žm. val. AR-3-400 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           23,0  žm. val. AR-3-401 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           28,0  žm. val. AR-3-402 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           34,0  žm. val. AR-3-403 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           37,0  žm. val. AR-3-404 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           45,0  žm. val. AR-3-405 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           29,0  žm. val. AR-3-406 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           36,0  žm. val. AR-3-407 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           43,0  žm. val. AR-3-408 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           47,0  žm. val. AR-3-409 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-3-410 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           25,0  žm. val. AR-3-411 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           31,0  žm. val. AR-3-412 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           37,0  žm. val. AR-3-413 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           41,0  žm. val. AR-3-414 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           49,0  žm. val. AR-3-415 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           28,0  žm. val. AR-3-416 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           35,0  žm. val. AR-3-417 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           41,0  žm. val. AR-3-418 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           46,0  žm. val. AR-3-419 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           55,0  žm. val. AR-3-420 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           28,0  žm. val. AR-3-421 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           35,0  žm. val. AR-3-422 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           43,0  žm. val. AR-3-423 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           47,0  žm. val. AR-3-424 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-3-425 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           31,0  žm. val. AR-3-426 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           39,0  žm. val. AR-3-427 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           47,0  žm. val. AR-3-428 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           52,0  žm. val. AR-3-429 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           63,0  žm. val. AR-3-430 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           30,0  žm. val. AR-3-431 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           38,0  žm. val. AR-3-432 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           46,0  žm. val. AR-3-433 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           50,0  žm. val. AR-3-434 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           61,0  žm. val. AR-3-435 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           30,0  žm. val. AR-3-436 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           38,0  žm. val. AR-3-437 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           45,0  žm. val. AR-3-438 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           50,0  žm. val. AR-3-439 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           60,0  žm. val.

 AR-3-440 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           34,0  žm. val. AR-3-441 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           43,0  žm. val. AR-3-442 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           51,0  žm. val. AR-3-443 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-3-444 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           69,0  žm. val. AR-3-445 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           37,0  žm. val. AR-3-446 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           47,0  žm. val. AR-3-447 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           56,0  žm. val. AR-3-448 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           62,0  žm. val. AR-3-449 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           75,0  žm. val. AR-3-450 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           38,0  žm. val. AR-3-451 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           47,0  žm. val. AR-3-452 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-3-453 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           62,0  žm. val. AR-3-454 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           76,0  žm. val. AR-3-455 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           39,0  žm. val. AR-3-456 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           49,0  žm. val. AR-3-457 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           59,0  žm. val. AR-3-458 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           65,0  žm. val. AR-3-459 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           79,0  žm. val. AR-3-460 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           40,0  žm. val. AR-3-461 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           50,0  žm. val. AR-3-462 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           60,0  žm. val. AR-3-463 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           66,0  žm. val. AR-3-464 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           80,0  žm. val. AR-3-465 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           48,0  žm. val. AR-3-466 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           60,0  žm. val. AR-3-467 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           72,0  žm. val. AR-3-468 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           79,0  žm. val. AR-3-469 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           96,0  žm. val. AR-3-470 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           52,0  žm. val. AR-3-471 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           65,0  žm. val. AR-3-472 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           78,0  žm. val. AR-3-473 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           86,0  žm. val. AR-3-474 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           104,0  žm. val. AR-3-475 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           52,0  žm. val. AR-3-476 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           65,0  žm. val. AR-3-477 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           78,0  žm. val. AR-3-478 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           86,0  žm. val. AR-3-479 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           105,0  žm. val. AR-3-480 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           60,0  žm. val. AR-3-481 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           75,0  žm. val. AR-3-482 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           90,0  žm. val. AR-3-483 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           99,0  žm. val. AR-3-484 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           121,0  žm. val. AR-3-485 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           47,0  žm. val. AR-3-486 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           58,0  žm. val. AR-3-487 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           70,0  žm. val. AR-3-488 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           77,0  žm. val. AR-3-489 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           93,0  žm. val. AR-3-490 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           54,0  žm. val. AR-3-491 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           68,0  žm. val. AR-3-492 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           82,0  žm. val. AR-3-493 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           90,0  žm. val. AR-3-494 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           109,0  žm. val. AR-3-495 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-3-496 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           72,0  žm. val. AR-3-497 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           86,0  žm. val. AR-3-498 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           94,0  žm. val. AR-3-499 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           114,0  žm. val. AR-3-500 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           48,0  žm. val. AR-3-501 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           60,0  žm. val. AR-3-502 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           72,0  žm. val. AR-3-503 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           79,0  žm. val. AR-3-504 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           95,0  žm. val. AR-3-505 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           53,0  žm. val. AR-3-506 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           67,0  žm. val. AR-3-507 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           80,0  žm. val. AR-3-508 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           88,0  žm. val. AR-3-509 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           107,0  žm. val. AR-3-510 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           62,0  žm. val. AR-3-511 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           78,0  žm. val. AR-3-512 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           93,0  žm. val. AR-3-513 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           103,0  žm. val. AR-3-514 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           124,0  žm. val. AR-3-515 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           41,0  žm. val. AR-3-516 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           51,0  žm. val. AR-3-517 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           61,0  žm. val. AR-3-518 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           67,0  žm. val. AR-3-519 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           81,0  žm. val. AR-3-520 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           56,0  žm. val. AR-3-521 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           70,0  žm. val. AR-3-522 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           84,0  žm. val. AR-3-523 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           92,0  žm. val. AR-3-524 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           112,0  žm. val. AR-3-525 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           64,0  žm. val. AR-3-526 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           80,0  žm. val. AR-3-527 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           96,0  žm. val. AR-3-528 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           106,0  žm. val. AR-3-529 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           128,0  žm. val. AR-3-530 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           74,0  žm. val. AR-3-531 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           92,0  žm. val. AR-3-532 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           111,0  žm. val. AR-3-533 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           122,0  žm. val. AR-3-534 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           147,0  žm. val. AR-3-535 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           70,0  žm. val. AR-3-536 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           88,0  žm. val. AR-3-537 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           106,0  žm. val. AR-3-538 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           116,0  žm. val. AR-3-539 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           141,0  žm. val. AR-3-540 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           84,0  žm. val. AR-3-541 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           106,0  žm. val. AR-3-542 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           127,0  žm. val. AR-3-543 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           139,0  žm. val. AR-3-544 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           169,0  žm. val. AR-3-545 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           90,0  žm. val. AR-3-546 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           113,0  žm. val. AR-3-547 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           135,0  žm. val. AR-3-548 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           149,0  žm. val. AR-3-549 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           180,0  žm. val. AR-3-550 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           111,0  žm. val. AR-3-551 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           139,0  žm. val. AR-3-552 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           167,0  žm. val. AR-3-553 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           183,0  žm. val. AR-3-554 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           222,0  žm. val. AR-3-555 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           130,0  žm. val. AR-3-556 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           162,0  žm. val. AR-3-557 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           194,0  žm. val. AR-3-558 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           214,0  žm. val. AR-3-559 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           259,0  žm. val. AR-3-560 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           156,0  žm. val. AR-3-561 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           194,0  žm. val. AR-3-562 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           233,0  žm. val. AR-3-563 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           257,0  žm. val. AR-3-564 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           311,0  žm. val. AR-3-565 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           213,0  žm. val. AR-3-566 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           267,0  žm. val. AR-3-567 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           320,0  žm. val. AR-3-568 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           352,0  žm. val. AR-3-569 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           427,0  žm. val. AR-3-570 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           187,0  žm. val. AR-3-571 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           233,0  žm. val. AR-3-572 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           260,0  žm. val. AR-3-573 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           308,0  žm. val. AR-3-574 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           373,0  žm. val. AR-3-575 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           139,0  žm. val. AR-3-576 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           173,0  žm. val. AR-3-577 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           208,0  žm. val. AR-3-578 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           229,0  žm. val. AR-3-579 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           277,0  žm. val. AR-3-580 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           249,0  žm. val. AR-3-581 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           311,0  žm. val. AR-3-582 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           373,0  žm. val. AR-3-583 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           411,0  žm. val. AR-3-584 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           498,0  žm. val. AR-3-585 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           184,0  žm. val. AR-3-586 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           230,0  žm. val. AR-3-587 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           276,0  žm. val. AR-3-588 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           304,0  žm. val. AR-3-589 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           368,0  žm. val. AR-3-590 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           211,0  žm. val. AR-3-591 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           264,0  žm. val. AR-3-592 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           317,0  žm. val. AR-3-593 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           348,0  žm. val.

 AR-3-594 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           422,0  žm. val. AR-3-595 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           281,0  žm. val. AR-3-596 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           351,0  žm. val. AR-3-597 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           421,0  žm. val. AR-3-598 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           483,0  žm. val. AR-3-599 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio sienų profilio
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           562,0  žm. val.
                
      Statinio fasadų fotogrametriniai matavimai
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-3-600 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 500 m-3,
     o aukštis iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           15,0  žm. val. AR-3-601 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 500 m-3,
     o aukštis iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           18,0  žm. val. AR-3-602 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 500 m-3,
     o aukštis iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           22,0  žm. val. AR-3-603 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 500 m-3,
     o aukštis iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           24,0  žm. val. AR-3-604 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 500 m-3,
     o aukštis iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           29,0  žm. val. AR-3-605 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 750 m-3,
     o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           38,0  žm. val. AR-3-606 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 750 m-3,
     o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           47,0  žm. val. AR-3-607 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 750 m-3,
     o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-3-608 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 750 m-3,
     o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           62,0  žm. val. AR-3-609 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 750 m-3,
     o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           75,0  žm. val. AR-3-610 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           45,0  žm. val. AR-3-611 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           56,0  žm. val. AR-3-612 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           67,0  žm. val. AR-3-613 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           74,0  žm. val. AR-3-614 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           89,0  žm. val. AR-3-615 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           73,0  žm. val. AR-3-616 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           91,0  žm. val. AR-3-617 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           109,0  žm. val. AR-3-618 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           120,0  žm. val. AR-3-619 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           145,0  žm. val. AR-3-620 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           112,0  žm. val. AR-3-621 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           140,0  žm. val. AR-3-622 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           168,0  žm. val. AR-3-623 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           184,0  žm. val. AR-3-624 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 1 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           223,0  žm. val. AR-3-625 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           104,0  žm. val. AR-3-626 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           130,0  žm. val. AR-3-627 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           156,0  žm. val. AR-3-628 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           171,0  žm. val. AR-3-629 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           207,0  žm. val. AR-3-630 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           147,0  žm. val. AR-3-631 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           184,0  žm. val. AR-3-632 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           221,0  žm. val. AR-3-633 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           243,0  žm. val. AR-3-634 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           295,0  žm. val. AR-3-635 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           188,0  žm. val. AR-3-636 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           235,0  žm. val. AR-3-637 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           282,0  žm. val. AR-3-638 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           310,0  žm. val. AR-3-639 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 2 000
     m-3, o aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           375,0  žm. val. AR-3-640 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           161,0  žm. val. AR-3-641 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           202,0  žm. val. AR-3-642 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           242,0  žm. val. AR-3-643 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           266,0  žm. val. AR-3-644 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           323,0  žm. val. AR-3-645 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           181,0  žm. val. AR-3-646 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           226,0  žm. val. AR-3-647 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           271,0  žm. val. AR-3-648 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           298,0  žm. val. AR-3-649 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           361,0  žm. val. AR-3-650 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           185,0  žm. val. AR-3-651 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           232,0  žm. val. AR-3-652 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           278,0  žm. val.

 AR-3-653 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           308,0  žm. val. AR-3-654 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           381,0  žm. val. AR-3-655 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           205,0  žm. val. AR-3-656 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           257,0  žm. val. AR-3-657 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           308,0  žm. val. AR-3-658 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           339,0  žm. val. AR-3-659 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 5 000
     m-3, o aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           411,0  žm. val. AR-3-660 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           199,0  žm. val. AR-3-661 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           249,0  žm. val. AR-3-662 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           298,0  žm. val. AR-3-663 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           328,0  žm. val. AR-3-664 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           398,0  žm. val. AR-3-665 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           196,0  žm. val. AR-3-666 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           245,0  žm. val. AR-3-667 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           295,0  žm. val. AR-3-668 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           324,0  žm. val. AR-3-669 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           393,0  žm. val. AR-3-670 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           225,0  žm. val. AR-3-671 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           281,0  žm. val. AR-3-672 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           337,0  žm. val. AR-3-673 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           371,0  žm. val. AR-3-674 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           449,0  žm. val. AR-3-675 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           244,0  žm. val. AR-3-676 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           305,0  žm. val. AR-3-677 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           367,0  žm. val. AR-3-678 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           403,0  žm. val. AR-3-679 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 7 000
     m-3, o aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           489,0  žm. val. AR-3-680 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           247,0  žm. val. AR-3-681 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           309,0  žm. val. AR-3-682 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           371,0  žm. val. AR-3-683 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           408,0  žm. val. AR-3-684 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           495,0  žm. val. AR-3-685 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           261,0  žm. val. AR-3-686 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           326,0  žm. val. AR-3-687 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           392,0  žm. val. AR-3-688 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           431,0  žm. val. AR-3-689 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           522,0  žm. val. AR-3-690 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           262,0  žm. val. AR-3-691 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           327,0  žm. val. AR-3-692 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           393,0  žm. val. AR-3-693 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           432,0  žm. val. AR-3-694 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           524,0  žm. val. AR-3-695 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           314,0  žm. val. AR-3-696 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           393,0  žm. val. AR-3-697 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           471,0  žm. val. AR-3-698 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           518,0  žm. val. AR-3-699 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 10 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           628,0  žm. val. AR-3-700 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           340,0  žm. val. AR-3-701 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           425,0  žm. val. AR-3-702 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           511,0  žm. val. AR-3-703 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           562,0  žm. val. AR-3-704 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           681,0  žm. val. AR-3-705 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           342,0  žm. val. AR-3-706 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           428,0  žm. val. AR-3-707 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           513,0  žm. val. AR-3-708 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           564,0  žm. val. AR-3-709 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           684,0  žm. val. AR-3-710 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           395,0  žm. val. AR-3-711 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           493,0  žm. val. AR-3-712 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           592,0  žm. val. AR-3-713 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           651,0  žm. val. AR-3-714 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           789,0  žm. val. AR-3-715 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           305,0  žm. val. AR-3-716 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           382,0  žm. val. AR-3-717 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           458,0  žm. val. AR-3-718 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           504,0  žm. val. AR-3-719 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           611,0  žm. val. AR-3-720 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           356,0  žm. val. AR-3-721 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           445,0  žm. val. AR-3-722 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           534,0  žm. val. AR-3-723 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           588,0  žm. val. AR-3-724 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 15 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           712,0  žm. val. AR-3-725 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           374,0  žm. val. AR-3-726 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           468,0  žm. val. AR-3-727 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           562,0  žm. val. AR-3-728 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           618,0  žm. val. AR-3-729 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           749,0  žm. val. AR-3-730 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           312,0  žm. val. AR-3-731 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           390,0  žm. val. AR-3-732 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           466,0  žm. val.

 AR-3-733 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           515,0  žm. val. AR-3-734 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           624,0  žm. val. AR-3-735 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           349,0  žm. val. AR-3-736 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           436,0  žm. val. AR-3-737 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           524,0  žm. val. AR-3-738 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           576,0  žm. val. AR-3-739 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           698,0  žm. val. AR-3-740 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           407,0  žm. val. AR-3-741 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           509,0  žm. val. AR-3-742 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           611,0  žm. val.

 AR-3-743 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           672,0  žm. val. AR-3-744 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 20 000
     m-3, o aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           815,0  žm. val. AR-3-745 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           265,0  žm. val. AR-3-746 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           332,0  žm. val. AR-3-747 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           398,0  žm. val. AR-3-748 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           438,0  žm. val. AR-3-749 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           531,0  žm. val. AR-3-750 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           367,0  žm. val. AR-3-751 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           458,0  žm. val. AR-3-752 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           550,0  žm. val. AR-3-753 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           605,0  žm. val. AR-3-754 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           733,0  žm. val. AR-3-755 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           419,0  žm. val. AR-3-756 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           524,0  žm. val. AR-3-757 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           628,0  žm. val. AR-3-758 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           691,0  žm. val. AR-3-759 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           838,0  žm. val. AR-3-760 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           482,0  žm. val. AR-3-761 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           603,0  žm. val. AR-3-762 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           724,0  žm. val.

 AR-3-763 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           796,0  žm. val. AR-3-764 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 30 000
     m-3, o aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           965,0  žm. val. AR-3-765 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           461,0  žm. val. AR-3-766 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           576,0  žm. val. AR-3-767 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           691,0  žm. val. AR-3-768 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           760,0  žm. val. AR-3-769 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           922,0  žm. val. AR-3-770 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           553,0  žm. val. AR-3-771 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           691,0  žm. val. AR-3-772 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           829,0  žm. val. AR-3-773 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           912,0  žm. val. AR-3-774 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1106,0 žm. val. AR-3-775 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           589,0  žm. val. AR-3-776 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           736,0  žm. val. AR-3-777 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           884,0  žm. val. AR-3-778 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           972,0  žm. val. AR-3-779 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 40 000
     m-3, o aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1178,0 žm. val. AR-3-780 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           727,0  žm. val. AR-3-781 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           909,0  žm. val. AR-3-782 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1091,0 žm. val.

 AR-3-783 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1200,0 žm. val. AR-3-784 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1455,0 žm. val. AR-3-785 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           848,0  žm. val. AR-3-786 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1060,0 žm. val. AR-3-787 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1272,0 žm. val. AR-3-788 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1400,0 žm. val. AR-3-789 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1697,0 žm. val. AR-3-790 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1018,0 žm. val. AR-3-791 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1273,0 žm. val. AR-3-792 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1527,0 žm. val.

 AR-3-793 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1680,0 žm. val. AR-3-794 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 50 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2036,0 žm. val. AR-3-795 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1396,0 žm. val. AR-3-796 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1745,0 žm. val. AR-3-797 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2095,0 žm. val. AR-3-798 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2304,0 žm. val. AR-3-799 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2793,0 žm. val. AR-3-800 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1222,0 žm. val. AR-3-801 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1527,0 žm. val. AR-3-802 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1833,0 žm. val. AR-3-803 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2016,0 žm. val. AR-3-804 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2444,0 žm. val. AR-3-805 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           908,0  žm. val. AR-3-806 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1135,0 žm. val. AR-3-807 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1361,0 žm. val. AR-3-808 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1498,0 žm. val. AR-3-809 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 60 000
     m-3, o aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1815,0 žm. val. AR-3-810 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1204,0 žm. val. AR-3-811 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1505,0 žm. val. AR-3-812 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1807,0 žm. val. AR-3-813 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1978,0 žm. val. AR-3-814 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2409,0 žm. val. AR-3-815 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1629,0 žm. val. AR-3-816 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2036,0 žm. val. AR-3-817 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2444,0 žm. val. AR-3-818 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2688,0 žm. val. AR-3-819 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 70 000
     m-3, o aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3258,0 žm. val. AR-3-820 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1382,0 žm. val. AR-3-821 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1728,0 žm. val. AR-3-822 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2074,0 žm. val.

 AR-3-823 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2281,0 žm. val. AR-3-824 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2765,0 žm. val. AR-3-825 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1838,0 žm. val. AR-3-826 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2297,0 žm. val. AR-3-827 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2757,0 žm. val. AR-3-828 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3033,0 žm. val. AR-3-829 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai, kai tūris iki 80 000
     m-3, o aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3676,0 žm. val.
                
   Statinių fotogrametriniai matavimai ir planų rengimas
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-3-830 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 500 m-3, o aukštis
     iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           16,0  žm. val. AR-3-831 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 500 m-3, o aukštis
     iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           19,0  žm. val. AR-3-832 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 500 m-3, o aukštis
     iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           23,0  žm. val. AR-3-833 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 500 m-3, o aukštis
     iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           26,0  žm. val. AR-3-834 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 500 m-3, o aukštis
     iki 5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           31,0  žm. val. AR-3-835 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 750 m-3, o aukštis
     iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           40,0  žm. val. AR-3-836 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 750 m-3, o aukštis
     iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           50,0  žm. val. AR-3-837 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 750 m-3, o aukštis
     iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           60,0  žm. val. AR-3-838 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 750 m-3, o aukštis
     iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           67,0  žm. val. AR-3-839 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 750 m-3, o aukštis
     iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           81,0  žm. val. AR-3-840 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           119,0  žm. val.

 AR-3-841 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           149,0  žm. val. AR-3-842 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           179,0  žm. val. AR-3-843 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           197,0  žm. val. AR-3-844 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           239,0  žm. val. AR-3-845 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           78,0  žm. val. AR-3-846 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           97,0  žm. val. AR-3-847 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           117,0  žm. val. AR-3-848 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           128,0  žm. val. AR-3-849 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           156,0  žm. val. AR-3-850 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           48,0  žm. val. AR-3-851 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           54,0  žm. val. AR-3-852 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           60,0  žm. val. AR-3-853 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           79,0  žm. val. AR-3-854 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 1 000 m-3, o
     aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           95,0  žm. val. AR-3-855 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           201,0  žm. val. AR-3-856 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           251,0  žm. val. AR-3-857 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           301,0  žm. val. AR-3-858 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           331,0  žm. val. AR-3-859 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 21 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           401,0  žm. val. AR-3-860 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           158,0  žm. val. AR-3-861 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           197,0  žm. val. AR-3-862 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           236,0  žm. val. AR-3-863 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           260,0  žm. val.

 AR-3-864 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           315,0  žm. val. AR-3-865 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           111,0  žm. val. AR-3-866 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           139,0  žm. val. AR-3-867 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           166,0  žm. val. AR-3-868 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           183,0  žm. val. AR-3-869 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 2 000 m-3, o
     aukštis iki 5,5 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           222,0  žm. val. AR-3-870 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           220,0  žm. val.

 AR-3-871 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           274,0  žm. val.

 AR-3-872 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           329,0  žm. val. AR-3-873 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           362,0  žm. val. AR-3-874 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 28 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           439,0  žm. val. AR-3-875 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           198,0  žm. val. AR-3-876 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           248,0  žm. val. AR-3-877 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           298,0  žm. val. AR-3-878 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           327,0  žm. val.

 AR-3-879 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           397,0  žm. val.

 AR-3-880 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           193,0  žm. val. AR-3-881 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           242,0  žm. val. AR-3-882 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           290,0  žm. val. AR-3-883 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           319,0  žm. val. AR-3-884 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           388,0  žm. val. AR-3-885 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           172,0  žm. val. AR-3-886 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           216,0  žm. val. AR-3-887 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           259,0  žm. val. AR-3-888 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           285,0  žm. val. AR-3-889 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           345,0  žm. val. AR-3-890 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 5 000 m-3, o
     aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           261,0  žm. val. AR-3-891 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           327,0  žm. val. AR-3-892 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           392,0  žm. val. AR-3-893 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           431,0  žm. val. AR-3-894 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 18 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           523,0  žm. val. AR-3-895 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           240,0  žm. val. AR-3-896 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           300,0  žm. val. AR-3-897 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           360,0  žm. val. AR-3-898 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           396,0  žm. val. AR-3-899 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           480,0  žm. val. AR-3-900 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           195,0  žm. val. AR-3-901 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           244,0  žm. val. AR-3-902 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           292,0  žm. val. AR-3-903 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           322,0  žm. val. AR-3-904 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 9 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           390,0  žm. val. AR-3-905 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           213,0  žm. val. AR-3-906 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           266,0  žm. val. AR-3-907 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           319,0  žm. val. AR-3-908 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           351,0  žm. val. AR-3-909 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 7 000 m-3, o
     aukštis iki 6 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           426,0  žm. val. AR-3-910 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 80 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           336,0  žm. val. AR-3-911 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 80 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           420,0  žm. val. AR-3-912 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 80 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           504,0  žm. val. AR-3-913 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 80 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           554,0  žm. val. AR-3-914 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 80 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           672,0  žm. val. AR-3-915 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           280,0  žm. val. AR-3-916 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           350,0  žm. val. AR-3-917 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           420,0  žm. val. AR-3-918 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           462,0  žm. val. AR-3-919 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           560,0  žm. val. AR-3-920 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           254,0  žm. val. AR-3-921 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           317,0  žm. val. AR-3-922 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           381,0  žm. val. AR-3-923 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           419,0  žm. val. AR-3-924 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 17 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           508,0  žm. val. AR-3-925 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           264,0  žm. val. AR-3-926 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           331,0  žm. val. AR-3-927 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           397,0  žm. val. AR-3-928 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           436,0  žm. val. AR-3-929 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 10 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           529,0  žm. val. AR-3-930 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           381,0  žm. val. AR-3-931 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           476,0  žm. val. AR-3-932 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           571,0  žm. val. AR-3-933 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           628,0  žm. val. AR-3-934 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           762,0  žm. val. AR-3-935 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           327,0  žm. val. AR-3-936 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           408,0  žm. val. AR-3-937 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           490,0  žm. val. AR-3-938 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           539,0  žm. val. AR-3-939 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           653,0  žm. val. AR-3-940 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           422,0  žm. val. AR-3-941 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           528,0  žm. val. AR-3-942 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           633,0  žm. val. AR-3-943 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           696,0  žm. val. AR-3-944 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           844,0  žm. val. AR-3-945 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           366,0  žm. val. AR-3-946 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           457,0  žm. val. AR-3-947 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           549,0  žm. val. AR-3-948 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           604,0  žm. val. AR-3-949 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 35 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           732,0  žm. val. AR-3-950 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           364,0  žm. val. AR-3-951 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           455,0  žm. val. AR-3-952 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           546,0  žm. val. AR-3-953 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           601,0  žm. val. AR-3-954 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 15 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           728,0  žm. val. AR-3-955 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           436,0  žm. val. AR-3-956 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           544,0  žm. val. AR-3-957 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           653,0  žm. val. AR-3-958 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           719,0  žm. val. AR-3-959 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 50 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           871,0  žm. val. AR-3-960 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           373,0  žm. val. AR-3-961 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           467,0  žm. val. AR-3-962 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           560,0  žm. val. AR-3-963 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           616,0  žm. val. AR-3-964 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           747,0  žm. val. AR-3-965 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           334,0  žm. val. AR-3-966 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           417,0  žm. val. AR-3-967 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           501,0  žm. val. AR-3-968 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           551,0  žm. val. AR-3-969 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 15 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           667,0  žm. val. AR-3-970 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           400,0  žm. val. AR-3-971 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           501,0  žm. val. AR-3-972 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           601,0  žm. val. AR-3-973 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           661,0  žm. val. AR-3-974 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 20 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           801,0  žm. val. AR-3-975 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           448,0  žm. val. AR-3-976 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           580,0  žm. val. AR-3-977 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           672,0  žm. val. AR-3-978 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           739,0  žm. val. AR-3-979 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           898,0  žm. val. AR-3-980 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           392,0  žm. val. AR-3-981 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           490,0  žm. val. AR-3-982 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           588,0  žm. val. AR-3-983 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           647,0  žm. val. AR-3-984 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 25 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           784,0  žm. val. AR-3-985 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           284,0  žm. val. AR-3-986 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           355,0  žm. val. AR-3-987 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           426,0  žm. val. AR-3-988 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           488,0  žm. val. AR-3-989 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 19 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           567,0  žm. val. AR-3-990 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           516,0  žm. val. AR-3-991 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           645,0  žm. val. AR-3-992 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           774,0  žm. val. AR-3-993 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           851,0  žm. val. AR-3-994 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 30 000 m-3, o
     aukštis iki 67 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1032,0 žm. val. AR-3-995 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           493,0  žm. val. AR-3-996 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           616,0  žm. val.

 AR-3-997 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           739,0  žm. val. AR-3-998 IV sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           813,0  žm. val. AR-3-999 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 44 m

     Vidutinė kategorija 4.5

 `    Darbo sąnaudos           986,0  žm. val. AR-3-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 1000   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           630,0  žm. val. AR-3-  II sudėtingumo kategorijos         objektas
 1001   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           788,0  žm. val. AR-3-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 1002   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           945,0  žm. val. AR-3-  IV sudėtingumo kategorijos         objektas
 1003   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1040,0 žm. val. AR-3-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 1004   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 75 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1260,0 žm. val. AR-3-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 1005   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           591,0  žm. val. AR-3-  II sudėtingumo kategorijos         objektas
 1006   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           739,0  žm. val. AR-3-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 1007   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           887,0  žm. val. AR-3-  IV sudėtingumo kategorijos         objektas
 1008   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           976,0  žm. val. AR-3-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 1009   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 40 000 m-3, o
     aukštis iki 12 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1183,0 žm. val. AR-3-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 1010   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1089,0 žm. val. AR-3-  II sudėtingumo kategorijos         objektas
 1011   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1361,0 žm. val. AR-3-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 1012   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1633,0 žm. val. AR-3-  IV sudėtingumo kategorijos         objektas
 1013   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1797,0 žm. val. AR-3-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 1014   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2178,0 žm. val. AR-3-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 1015   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           778,0  žm. val. AR-3-  II sudėtingumo kategorijos         objektas
 1016   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           972,0  žm. val. AR-3-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 1017   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1167,0 žm. val. AR-3-  IV sudėtingumo kategorijos         objektas
 1018   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1283,0 žm. val. AR-3-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 1019   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 40 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1556,0 žm. val. AR-3-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 1020   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           907,0  žm. val. AR-3-  II sudėtingumo kategorijos         objektas
 1021   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1134,0 žm. val. AR-3-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 1022   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1361,0 žm. val. AR-3-  IV sudėtingumo kategorijos         objektas
 1023   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1497,0 žm. val. AR-3-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 1024   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 50 000 m-3, o
     aukštis iki 90 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1814,0 žm. val. AR-3-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 1025   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           971,0  žm. val. AR-3-  II sudėtingumo kategorijos         objektas
 1026   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1213,0 žm. val. AR-3-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 1027   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1456,0 žm. val. AR-3-  IV sudėtingumo kategorijos         objektas
 1028   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1602,0 žm. val. AR-3-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 1029   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 10 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1941,0 žm. val. AR-3-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 1030   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1307,0 žm. val. AR-3-  II sudėtingumo kategorijos         objektas
 1031   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1633,0 žm. val. AR-3-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 1032   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1960,0 žm. val. AR-3-  IV sudėtingumo kategorijos         objektas
 1033   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2156,0 žm. val. AR-3-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 1034   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 20 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2613,0 žm. val. AR-3-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 1035   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1493,0 žm. val. AR-3-  II sudėtingumo kategorijos         objektas
 1036   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1867,0 žm. val. AR-3-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 1037   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2240,0 žm. val. AR-3-  IV sudėtingumo kategorijos         objektas
 1038   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2464,0 žm. val. AR-3-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 1039   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 60 000 m-3, o
     aukštis iki 60 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2987,0 žm. val. AR-3-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 1040   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1288,0 žm. val. AR-3-  II sudėtingumo kategorijos         objektas
 1041   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1610,0 žm. val. AR-3-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 1042   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1932,0 žm. val. AR-3-  IV sudėtingumo kategorijos         objektas
 1043   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2125,0 žm. val.

 AR-3-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 1044   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 23 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2576,0 žm. val.

 AR-3-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 1045   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1742,0 žm. val. AR-3-  II sudėtingumo kategorijos         objektas
 1046   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2178,0 žm. val. AR-3-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 1047   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2613,0 žm. val. AR-3-  IV sudėtingumo kategorijos         objektas
 1048   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2875,0 žm. val. AR-3-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 1049   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 70 000 m-3, o
     aukštis iki 56 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3484,0 žm. val. AR-3-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 1050   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1966,0 žm. val. AR-3-  II sudėtingumo kategorijos         objektas
 1051   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2457,0 žm. val. AR-3-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 1052   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2948,0 žm. val. AR-3-  IV sudėtingumo kategorijos         objektas
 1053   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3243,0 žm. val. AR-3-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 1054   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 54 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           3931,0 žm. val. AR-3-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 1055   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1478,0 žm. val. AR-3-  II sudėtingumo kategorijos         objektas
 1056   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           1848,0 žm. val. AR-3-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 1057   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2218,0 žm. val. AR-3-  IV sudėtingumo kategorijos         objektas
 1058   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2439,0 žm. val. AR-3-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 1059   statinio fasadų fotogrametriniai
     matavimai ir planų parengimas,
     kai tūris iki 80 000 m-3, o
     aukštis iki 24 m

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           2957,0 žm. val.

            _________________

                Paveldo tvarkybos reglamento 
                PTR4.01.01:2007
                4 priedas
  
 PAVELDO MEDŽIAGŲ TAIKOMŲJŲ MOKSLINIŲ TIRIAMŲJŲ DARBŲ SĄNAUDŲ
              NORMATYVAI
                
             Techninė dalis
  
  1. Priede pateikiami šių darbų sąnaudų normatyvai:
  1.1. objekto statybinių medžiagų pirminis tyrimas;
  1.2. konkrečių medžiagų ir konstrukcijų grupių  natūros
  tyrimai;
  1.3. medžiagų laboratorinė analizė, tyrimai ir bandymas;
  1.4. technologijų, mokslinių rekomendacijų ir  mokslinės
  techninės ataskaitos parengimas.
  2. Priede pateikiami normatyvai tyrimams,  atliekamiems
  laboratoriniais ir vizualiniais metodais. Neardantieji tyrimo
  metodai (akustiniai, elektromagnetiniai,  radioizotopiniai,
  infraraudonaisiais spinduliais) šiame skyriuje nepateikiami.
  Nepateikiami ir temperatūros bei drėgmės tyrimų normatyvai.
  3. Jeigu yra aplinkybių, sunkinančių bandinių  paėmimą,
  bandinių paėmimo darbo sąnaudoms taikomi koeficientai:
  3.1. objekto natūros tyrimams, kai sunku prieiti prie tyrimo
  vietos (daug baldų, įrenginių, daiktų, užtemdytose patalpose
  ir pan.), K=1,05-:-1.1;
  3.2. dirbant ant pastolių, kopėčių K=1,05-:-1.1;
  3.3. tiriant išorines konstrukcijas aukščiau kaip 12 m K=1,1-
  :-1.3; aukščiau kaip 20 m K=1,2-:-1.5;
  3.4. tiriant sunkiai prieinamas ar paslėptas  konstrukcijas
  K=1,1-:-1.3.
  4. Normatyvai surašyti į trylika skyrių.
  
  1 skyrius. Pirminis kompleksinis objekto medžiagų  būklės
  tyrimas
  
  1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - paprasti, patenkinamos  vertės
  objektai  su  keliomis atskiromis  patalpomis,   nedaug
  konstrukcinių elementų, architektūrinių detalių,  dekoro,
  apdailos medžiagų (rūšių);
  II  sudėtingumo  kategorija -  vidutinio   sudėtingumo,
  nepatenkinamos techninės būklės objektai su daugybe atskirų
  patalpų, daug architektūrinių detalių, įvairių statybinių ir
  apdailos medžiagų;
  III  sudėtingumo kategorija - blogos būklės  sudėtingi
  objektai,  daug architektūrinių detalių,   konstrukcinių
  elementų, įvairių statybinių ir apdailos medžiagų;
  2. Tiriant avarinius objektus (statinius) sąnaudų normatyvams
  taikomas K=1,3.
  3. Tiriant objektus (statinius), kuriuose yra  freskų,
  sieninės tapybos, skyriaus sąnaudų normatyvams taikomas K=1,
  5.
  4. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų  santykis
  procentais:
  pirminiai natūriniai objekto medžiagų būklės tyrimai - 30%;
  darbų programos paruošimas, remiantis pirminiais tyrimais -
  70%.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-1  I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     pirminis, kompleksinis medžiagų
     būklės tyrimas, kai tūris iki 1
     000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           22,0  žm. val. AR-4-2  II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis, kompleksinis
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           31,0  žm. val. AR-4-3  III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis, kompleksinis
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           40,0  žm. val. AR-4-4  I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     pirminis, kompleksinis medžiagų
     būklės tyrimas, kai tūris iki 2
     500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           27,0  žm. val. AR-4-5  II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis, kompleksinis
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     tūris iki 2 500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           39,0  žm. val. AR-4-6  III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis, kompleksinis
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     tūris iki 2 500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           50,0  žm. val. AR-4-7  I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     pirminis, kompleksinis medžiagų
     būklės tyrimas, kai tūris iki 5
     000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           33,0  žm. val. AR-4-8  II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis, kompleksinis
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           47,0  žm. val. AR-4-9  III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis, kompleksinis
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           60,0  žm. val. AR-4-10 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     pirminis, kompleksinis medžiagų
     būklės tyrimas, kai tūris iki 10
     000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           44,0  žm. val. AR-4-11 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis, kompleksinis
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           63,0  žm. val. AR-4-12 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis, kompleksinis
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           80,0  žm. val. AR-4-13 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     pirminis, kompleksinis medžiagų
     būklės tyrimas, kai tūris iki 20
     000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           52,0  žm. val. AR-4-14 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis, kompleksinis
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           73,0  žm. val. AR-4-15 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis, kompleksinis
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           95,0  žm. val.
  
  2 skyrius. Interjero dekoro (puošybos) ar vidaus  įrangos
  elementų pirminis medžiagų būklės tyrimas
  
  1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - paprasti, geros techninės būklės
  interjerai su pasikartojančiomis architektūros detalėmis arba
  nesudėtingos formos vidaus įrangos elementais, naudota iki 3
  rūšių apdailos medžiagų;
  II  sudėtingumo  kategorija -  vidutinio   sudėtingumo,
  nepatenkinamos techninės būklės interjerai, kai daug apdailos
  elementų arba sudėtingos konfigūracijos įranga su drožiniais
  bei uždėtinėmis detalėmis, naudota daugiau negu 3  rūšių
  apdailos medžiagų;
  III sudėtingumo kategorija - blogos būklės interjerai  su
  daugybe sudėtingų ir įvairių apdailos ir dekoro detalių arba
  sudėtinga interjero įranga su įvairia apdaila,  aptinkami
  vėlesni uždažymų ar apdailos sluoksniai ir dekorui (apdailai)
  naudota daugiau negu 5 apdailos medžiagų rūšys.
  2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų  santykis
  procentais:
  pirminiai natūriniai medžiagų būklės tyrimai - 30%;
  darbų programos paruošimas, remiantis pirminiais tyrimais -
  70%.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-16 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     pirminis interjero dekoro
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     plotas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,0  žm. val. AR-4-17 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     pirminis interjero dekoro
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     plotas iki 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           12,0  žm. val. AR-4-18 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     pirminis interjero dekoro
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     plotas iki 900 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           14,0  žm. val. AR-4-19 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     pirminis interjero dekoro
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     plotas iki 1 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           18,0  žm. val.

 AR-4-20 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis interjero dekoro
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     plotas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           11,0  žm. val. AR-4-21 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis interjero dekoro
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     plotas iki 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           16,0  žm. val. AR-4-22 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis interjero dekoro
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     plotas iki 900 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           19,0  žm. val. AR-4-23 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis interjero dekoro
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     plotas iki 1 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           24,0  žm. val. AR-4-24 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis interjero dekoro
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     plotas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           13,0  žm. val. AR-4-25 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis interjero dekoro
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     plotas iki 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           20,0  žm. val. AR-4-26 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis interjero dekoro
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     plotas iki 900 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           24,0  žm. val. AR-4-27 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis interjero dekoro
     medžiagų būklės tyrimas, kai
     plotas iki 1 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           29,0  žm. val. AR-4-28 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     pirminis įrangos elemento
     medžiagų būklės tyrimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-4-29 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis įrangos elemento
     medžiagų būklės tyrimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,0  žm. val. AR-4-30 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto pirminis įrangos elemento
     medžiagų būklės tyrimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,0  žm. val.
  
  3 skyrius. Architektūrinių, konstrukcinių ir  dekoratyvinių
  elementų iš plytų ir natūralaus akmens medžiagų  būklės
  tyrimai
  
  1. Tiriant kompleksą, kuriame yra iki 5 objektų,  skyriaus
  normatyvams  taikomas  koeficientas  K=0,8   (kiekvienam
  objektui); kai objektų yra nuo 6 iki 10 - K=0,6 (kiekvienam
  objektui); kai objektų daugiau negu 10 - K=0,4  (kiekvienam
  objektui).
  2. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - paprastos architektūros objektai,
  mūriniai,  patenkinamos techninės būklės, be   didesnių
  pakenkimų, siūlės ir pats mūrinys kai kur supleišėję,  yra
  nedidelių įdaužų, siūlių skiedinys nežymiai ištrupėjęs  ar
  sudūlėjęs;
  II sudėtingumo kategorija - vidutinio sudėtingumo  (nedaug
  architektūrinių detalių) objektai, mūriniai,  patenkinamos
  techninės būklės, yra plyšių, siūlės ištrupėjusios iki 2 cm,
  pakenkta iki 30% mūrinio, yra priegrindos ir hidroizoliacijos
  pažeidimų;
  III  sudėtingumo kategorija - sudėtingi (daug  įvairių
  architektūrinių detalių) objektai, mūriniai blogos techninės
  būklės, yra ištisinių plyšių, smarkiai ištrupėjusios plytos,
  pakenkta daugiau nei 30% mūrinio, yra druskų, drėgmės dėmių,
  nedidelis nukrypimas nuo vertikalės ir būtina  kruopščiai
  ištirti  mūrinio  medžiagas ir priežastis,   sukėlusias
  deformacijas.
  3. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų  santykis
  procentais:
  medžiagų būklės natūriniai tyrimai (lauko darbai) - 45%;
  susipažinimas su objekto dokumentacija (duomenimis  apie
  statybines medžiagas) - 15%;
  išvados apie medžiagų būklę - 40%.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-31 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     plytų ar natūralaus akmens
     tyrimas, kai mūro plotas iki 200
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           52,0  žm. val. AR-4-32 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto plytų ar natūralaus
     akmens tyrimas, kai mūro plotas
     iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           70,0  žm. val. AR-4-33 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto plytų ar natūralaus
     akmens tyrimas, kai mūro plotas
     iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           82,0  žm. val. AR-4-34 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     plytų ar natūralaus akmens
     tyrimas, kai mūro plotas iki 400
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           78,0  žm. val. AR-4-35 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto plytų ar natūralaus
     akmens tyrimas, kai mūro plotas
     iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           104,0  žm. val. AR-4-36 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto plytų ar natūralaus
     akmens tyrimas, kai mūro plotas
     iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           125,0  žm. val. AR-4-37 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     plytų ar natūralaus akmens
     tyrimas, kai mūro plotas iki 600
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           93,0  žm. val. AR-4-38 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto plytų ar natūralaus
     akmens tyrimas, kai mūro plotas
     iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           138,0  žm. val. AR-4-39 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto plytų ar natūralaus
     akmens tyrimas, kai mūro plotas
     iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           170,0  žm. val. AR-4-40 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     plytų ar natūralaus akmens
     tyrimas, kai mūro plotas iki 900
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           109,0  žm. val. AR-4-41 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto plytų ar natūralaus
     akmens tyrimas, kai mūro plotas
     iki 900 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           143,0  žm. val. AR-4-42 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto plytų ar natūralaus
     akmens tyrimas, kai mūro plotas
     iki 900 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           176,0  žm. val. AR-4-43 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     plytų ar natūralaus akmens
     tyrimas, kai mūro plotas iki 1
     200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           125,0  žm. val. AR-4-44 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto plytų ar natūralaus
     akmens tyrimas, kai mūro plotas
     iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           163,0  žm. val. AR-4-45 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto plytų ar natūralaus
     akmens tyrimas, kai mūro plotas
     iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           203,0  žm. val. AR-4-46 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     plytų ar natūralaus akmens
     tyrimas, kai mūro plotas iki 1
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           143,0  žm. val. AR-4-47 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto plytų ar natūralaus
     akmens tyrimas, kai mūro plotas
     iki 1 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           185,0  žm. val. AR-4-48 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto plytų ar natūralaus
     akmens tyrimas, kai mūro plotas
     iki 1 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           226,0  žm. val. AR-4-49 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     mišraus mūro tyrimas, kai mūro
     plotas iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           52,0  žm. val. AR-4-50 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto mišraus mūro tyrimas, kai
     mūro plotas iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           72,0  žm. val. AR-4-51 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto mišraus mūro tyrimas, kai
     mūro plotas iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           83,0  žm. val. AR-4-52 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     mišraus mūro tyrimas, kai mūro
     plotas iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           88,0  žm. val. AR-4-53 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto mišraus mūro tyrimas, kai
     mūro plotas iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           114,0  žm. val.

 AR-4-54 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto mišraus mūro tyrimas, kai
     mūro plotas iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           140,0  žm. val. AR-4-55 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     mišraus mūro tyrimas, kai mūro
     plotas iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           114,0  žm. val. AR-4-56 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto mišraus mūro tyrimas, kai
     mūro plotas iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           138,0  žm. val. AR-4-57 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto mišraus mūro tyrimas, kai
     mūro plotas iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           169,0  žm. val. AR-4-58 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     mišraus mūro tyrimas, kai mūro
     plotas iki 900 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           122,0  žm. val. AR-4-59 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto mišraus mūro tyrimas, kai
     mūro plotas iki 900 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           158,0  žm. val. AR-4-60 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto mišraus mūro tyrimas, kai
     mūro plotas iki 900 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           197,0  žm. val. AR-4-61 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     mišraus mūro tyrimas, kai mūro
     plotas iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           140,0  žm. val. AR-4-62 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto mišraus mūro tyrimas, kai
     mūro plotas iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           182,0  žm. val. AR-4-63 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto mišraus mūro tyrimas, kai
     mūro plotas iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           224,0  žm. val. AR-4-64 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     mišraus mūro tyrimas, kai mūro
     plotas iki 1 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           159,0  žm. val. AR-4-65 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto mišraus mūro tyrimas, kai
     mūro plotas iki 1 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           205,0  žm. val. AR-4-66 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto mišraus mūro tyrimas, kai
     mūro plotas iki 1 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           253,0  žm. val. AR-4-67 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas,
     kai mūro plotas iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val.

 AR-4-68 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinkuoto mūro su lipdyba
     tyrimas, kai mūro plotas iki 200
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           75,0  žm. val. AR-4-69 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinkuoto mūro su lipdyba
     tyrimas, kai mūro plotas iki 200
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           91,0  žm. val. AR-4-70 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas,
     kai mūro plotas iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           96,0  žm. val. AR-4-71 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinkuoto mūro su lipdyba
     tyrimas, kai mūro plotas iki 400
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           125,0  žm. val. AR-4-72 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinkuoto mūro su lipdyba
     tyrimas, kai mūro plotas iki 400
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           154,0  žm. val. AR-4-73 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas,
     kai mūro plotas iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           114,0  žm. val. AR-4-74 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinkuoto mūro su lipdyba
     tyrimas, kai mūro plotas iki 600
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           151,0  žm. val. AR-4-75 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinkuoto mūro su lipdyba
     tyrimas, kai mūro plotas iki 600
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           185,0  žm. val. AR-4-76 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas,
     kai mūro plotas iki 900 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           135,0  žm. val. AR-4-77 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinkuoto mūro su lipdyba
     tyrimas, kai mūro plotas iki 900
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           174,0  žm. val. AR-4-78 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinkuoto mūro su lipdyba
     tyrimas, kai mūro plotas iki 900
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           216,0  žm. val. AR-4-79 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas,
     kai mūro plotas iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           154,0  žm. val. AR-4-80 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinkuoto mūro su lipdyba
     tyrimas, kai mūro plotas iki 1
     200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           200,0  žm. val. AR-4-81 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinkuoto mūro su lipdyba
     tyrimas, kai mūro plotas iki 1
     200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           244,0  žm. val. AR-4-82 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     tinkuoto mūro su lipdyba tyrimas,
     kai mūro plotas iki 1 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           171,0  žm. val. AR-4-83 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinkuoto mūro su lipdyba
     tyrimas, kai mūro plotas iki 1
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           224,0  žm. val. AR-4-84 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinkuoto mūro su lipdyba
     tyrimas, kai mūro plotas iki 1
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           277,0  žm. val.
  
  4 skyrius. Architektūrinių, konstrukcinių ar  dekoratyvinių
  medinių elementų medžiagų būklės tyrimai
  
  1. Tiriant kompleksą, kuriame yra iki 5 objektų,  skyriaus
  normatyvams  taikomas  koeficientas  K=0,8   (kiekvienam
  objektui); kai objektų yra nuo 6 iki 10 - K=0,6 (kiekvienam
  objektui); kai objektų daugiau negu 10 - K=0,4  (kiekvienam
  objektui).
  2. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - paprastos architektūros objektai,
  paprastos konstrukcijos, konstrukciniai ir  dekoratyviniai
  elementai prieinami stebėti (vienaukščių ir paprastų statinių
  rentiniai, netinkuotos lentų sienos, pertvaros, lubos  ir
  kt.);
  II sudėtingumo kategorija - vidutinio sudėtingumo objektai;
  daug nesudėtingo dekoro; vidutinio sudėtingumo konstrukcijos,
  kai kurie konstrukcijų mazgai, elementai sunkiai  prieinami
  stebėti (sudėtingi rentiniai, sienos, lubos nutinkuotos, su
  nesudėtingais lipdiniais; senųjų pamatų gulekšniai ir polinės
  konstrukcijos;  tarpaukštinės  perdangos  su   užpylimų,
  atliekančios lubų ir grindų funkciją, tarpaukštinių perdangų
  ilgesnės kaip 8 m sijos, santvaros; medinis  fachtverkas,
  karkasinės ir ręstinės kupolių konstrukcijos ir kt.);
  III sudėtingumo kategorija - sudėtingi objektai,  daug
  architektūrinių  ir  dekoratyvinių  elementų,   erdvinės
  konstrukcijos su sudėtingu apkrovų paskirstymu;  sunkiai
  prieinama  tyrimų  vieta (sudėtingos karkasinės   sienų
  konstrukcijos, tinkuotos ir dažytos sienos, sienos  su
  piliastrais, portalais, sudėtingais lipdiniais, drožyba  ir
  kt. dekoratyvinėmis detalėmis, tinkuoti skliautų,  kupolų
  karkasai, skliautuotos kesoninės lubos, kupolai  dengti
  medinėmis čerpėmis, gontais, kombinuotos kolonos su medinėmis
  šerdimis, sudėtingi, gilūs pamatai, sudėtingos gegninės  ir
  sijinės-ramstinės,  erdvinės konstrukcijos,  didžiatarpės
  medinės ar kombinuotos santvaros ir jų mazgai,  sudėtinės
  sijos.
  3. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų  santykis
  procentais:
  medžiagų būklės natūriniai tyrimai (lauko darbai) - 50%;
  susipažinimas su objekto dokumentacija (duomenimis  apie
  statybines medžiagas) - 10%;
  išvados apie medžiagų būklę - 40%.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-85 I sudėtingumo kategorijos medinio      objektas
     statinio kompleksiniai medžiagos
     būklės tyrimai, kai tūris iki 1
     000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           140,0  žm. val. AR-4-86 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     medinio statinio kompleksiniai
     medžiagos būklės tyrimai, kai
     tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           190,0  žm. val. AR-4-87 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     medinio statinio kompleksiniai
     medžiagos būklės tyrimai, kai
     tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           240,0  žm. val. AR-4-88 I sudėtingumo kategorijos medinio      objektas
     statinio kompleksiniai medžiagos
     būklės tyrimai, kai tūris iki 5
     000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           210,0  žm. val. AR-4-89 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     medinio statinio kompleksiniai
     medžiagos būklės tyrimai, kai
     tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           273,0  žm. val. AR-4-90 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     medinio statinio kompleksiniai
     medžiagos būklės tyrimai, kai
     tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           333,0  žm. val. AR-4-91 I sudėtingumo kategorijos medinio      objektas
     statinio kompleksiniai medžiagos
     būklės tyrimai, kai tūris iki 10
     000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           265,0  žm. val. AR-4-92 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     medinio statinio kompleksiniai
     medžiagos būklės tyrimai, kai
     tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           340,0  žm. val. AR-4-93 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     medinio statinio kompleksiniai
     medžiagos būklės tyrimai, kai
     tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           416,0  žm. val. AR-4-94 I sudėtingumo kategorijos medinio      objektas
     statinio kompleksiniai medžiagos
     būklės tyrimai, kai tūris iki 20
     000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           333,0  žm. val. AR-4-95 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     medinio statinio kompleksiniai
     medžiagos būklės tyrimai, kai
     tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           411,0  žm. val. AR-4-96 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     medinio statinio kompleksiniai
     medžiagos būklės tyrimai, kai
     tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           500,0  žm. val. AR-4-97 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     atskirų medinių architektūrinių
     ir kitų elementų būklės tyrimai,
     kai plotas iki 50 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           44,0  žm. val. AR-4-98 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto atskirų medinių
     architektūrinių ir kitų elementų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 50
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           65,0  žm. val. AR-4-99 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto atskirų medinių
     architektūrinių ir kitų elementų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 50
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           93,0  žm. val. AR-4-100 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     atskirų medinių architektūrinių
     ir kitų elementų būklės tyrimai,
     kai plotas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           64,0  žm. val. AR-4-101 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto atskirų medinių
     architektūrinių ir kitų elementų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           93,0  žm. val. AR-4-102 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto atskirų medinių
     architektūrinių ir kitų elementų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           135,0  žm. val. AR-4-103 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     atskirų medinių architektūrinių
     ir kitų elementų būklės tyrimai,
     kai plotas iki 250 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           83,0  žm. val. AR-4-104 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto atskirų medinio
     architektūrinių ir kitų elementų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     250 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           122,0  žm. val. AR-4-105 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto atskirų medinių
     architektūrinių ir kitų elementų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     250 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           174,0  žm. val. AR-4-106 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     atskirų medinių architektūrinių
     ir kitų elementų būklės tyrimai,
     kai plotas iki 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           101,0  žm. val. AR-4-107 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto atskirų medinių
     architektūrinių ir kitų elementų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           150,0  žm. val. AR-4-108 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto atskirų medinių
     architektūrinių ir kitų elementų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           215,0  žm. val. AR-4-109 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     atskirų medinių architektūrinių
     ir kitų elementų būklės tyrimai,
     kai plotas iki 700 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           101,0  žm. val. AR-4-110 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto atskirų medinių
     architektūrinių ir kitų elementų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     700 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           150,0  žm. val. AR-4-111 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto atskirų medinių
     architektūrinių ir kitų elementų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     700 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           215,0  žm. val. AR-4-112 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     atskirų medinių architektūrinių
     ir kitų elementų būklės tyrimai,
     kai plotas iki 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           135,0  žm. val. AR-4-113 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto atskirų medinių
     architektūrinių ir kitų elementų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 1
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           200,0  žm. val. AR-4-114 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto atskirų medinių
     architektūrinių ir kitų elementų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 1
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           284,0  žm. val.
  
  5 skyrius. Architektūrinių, konstrukcinių ar  dekoratyvinių
  metalinių elementų medžiagų būklės tyrimai
  
  1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - paprastos formos  konstrukcijos;
  visi  elementai  gerai prieinami,  konstrukcijų   būklė
  patenkinama (nežymi metalo korozija);
  II  sudėtingumo  kategorija  -  vidutinio   sudėtingumo
  konstrukcijos; sudėtingos apkrovų sistemos:  konstrukcijų
  būklė  nepatenkinama  (metalo  destrukcijos   apraiškos,
  korozija);
  III sudėtingumo kategorija - sudėtingos  konstrukcijos;
  sudėtinga apkrovų sistema, sunkiai prieinama tyrimų  vieta,
  bloga konstrukcijų techninė būklė (žymi metalo destrukcija,
  korozija, konstrukcijos nebeatsparios, suminkštėję).
  2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų  santykis
  procentais:
  medžiagų būklės natūriniai tyrimai (lauko darbai) - 45%;
  susipažinimas su objekto dokumentacija (duomenimis  apie
  statybų istoriją, konstrukcijas, medžiagas) - 15%;
  išvados apie konstrukcijų, medžiagų būklę - 40%.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-115 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           12,0  žm. val. AR-4-116 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           18,0  žm. val. AR-4-117 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           26,0  žm. val. AR-4-118 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 50 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           31,0  žm. val. AR-4-119 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 50 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           47,0  žm. val. AR-4-120 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 50 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           65,0  žm. val. AR-4-121 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           44,0  žm. val. AR-4-122 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           68,0  žm. val. AR-4-123 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           93,0  žm. val. AR-4-124 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 300 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-4-125 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 300 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           86,0  žm. val. AR-4-126 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 300 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           122,0  žm. val. AR-4-127 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           73,0  žm. val. AR-4-128 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           106,0  žm. val. AR-4-129 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           150,0  žm. val. AR-4-130 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 900 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           86,0  žm. val. AR-4-131 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 900 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           127,0  žm. val. AR-4-132 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 900 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           179,0  žm. val. AR-4-133 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           93,0  žm. val. AR-4-134 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           140,0  žm. val.

 AR-4-135 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     metalinių konstrukcijų, interjero
     ir kitų elementų tyrimai, kai
     plotas iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           197,0  žm. val.
  
  6 skyrius. Interjero įrangos eklementų tyrimai
  
  1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - paprasti, lengvai  išardomi
  daiktai,  nedaug detalių; pagaminti iš vienos   rūšies
  medžiagos,  su vienu dangos sluoksniu; techninė  būklė
  patenkinama, pakenkimų nėra;
  II sudėtingumo kategorija - sudėtingos konstrukcijos daiktai
  su pjaustinėtomis, drožinėtomis detalėmis, sunkiai išardomi,
  pagaminti  iš 2-3 rūšių medžiagų, yra vėlesnių  dangų
  sluoksnių; daiktų būklė nepatenkinama, kai kurie  elementai
  sunykę, metale yra plyšių ir surūdijusių vietų;
  III sudėtingumo kategorija - sudėtingi daiktai su gausiomis
  dekoro detalėmis, sunkiai demontuojami, pagaminti iš daugiau
  negu trijų medžiagų; yra vėlesnių antsluoksnių, bloga būklė,
  daug  sunykusių  detalių,  elementų,  yra    plyšių,
  išsisluoksniavusi apdaila.
  2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų  santykis
  procentais:
  būklės natūriniai tyrimai (darbai objekte, "lauko" darbai) -
  40%;
  susipažinimas su archyvine medžiaga - 10%;
  išvados apie daikto būklę - 50%.
  3. Kartu tiriant kelis vieno tipo daiktus (interjero įrangos
  elementus) skyriaus normatyvų sąnaudoms taikomi koeficientai:
  tiriant iki 5 vieno tipo daiktų K=0,8, iki 10 -  K=0,6,
  daugiau kaip 10 - K=0,4.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-136 I sudėtingumo kategorijos daikto      objektas
     (interjero įrangos) tyrimai, kai
     daikto pagrindinio vaizdo
     projekcija iki 0,5 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           12,0  žm. val. AR-4-137 II sudėtingumo kategorijos daikto      objektas
     (interjero įrangos) tyrimai, kai
     daikto pagrindinio vaizdo
     projekcija iki 0,5 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           19,0  žm. val. AR-4-138 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     daikto (interjero įrangos)
     tyrimai, kai daikto pagrindinio
     vaizdo projekcija iki 0,5 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           25,0  žm. val. AR-4-139 I sudėtingumo kategorijos daikto      objektas
     (interjero įrangos) tyrimai, kai
     daikto pagrindinio vaizdo
     projekcija iki 1 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           14,0  žm. val. AR-4-140 II sudėtingumo kategorijos daikto      objektas
     (interjero įrangos) tyrimai, kai
     daikto pagrindinio vaizdo
     projekcija iki 1 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           23,0  žm. val. AR-4-141 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     daikto (interjero įrangos)
     tyrimai, kai daikto pagrindinio
     vaizdo projekcija iki 1 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           31,0  žm. val. AR-4-142 I sudėtingumo kategorijos daikto      objektas
     (interjero įrangos) tyrimai, kai
     daikto pagrindinio vaizdo
     projekcija iki 2,5 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           19,0  žm. val. AR-4-143 II sudėtingumo kategorijos daikto      objektas
     (interjero įrangos) tyrimai, kai
     daikto pagrindinio vaizdo
     projekcija iki 2,5 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           30,0  žm. val. AR-4-144 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     daikto (interjero įrangos)
     tyrimai, kai daikto pagrindinio
     vaizdo projekcija iki 2,5 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           41,0  žm. val. AR-4-145 I sudėtingumo kategorijos daikto      objektas
     (interjero įrangos) tyrimai, kai
     daikto pagrindinio vaizdo
     projekcija iki 5 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           23,0  žm. val. AR-4-146 II sudėtingumo kategorijos daikto      objektas
     (interjero įrangos) tyrimai, kai
     daikto pagrindinio vaizdo
     projekcija iki 5 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           36,0  žm. val. AR-4-147 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     daikto (interjero įrangos)
     tyrimai, kai daikto pagrindinio
     vaizdo projekcija iki 5 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           51,0  žm. val. AR-4-148 I sudėtingumo kategorijos daikto      objektas
     (interjero įrangos) tyrimai, kai
     daikto pagrindinio vaizdo
     projekcija iki 7 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           28,0  žm. val. AR-4-149 II sudėtingumo kategorijos daikto      objektas
     (interjero įrangos) tyrimai, kai
     daikto pagrindinio vaizdo
     projekcija iki 7 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           44,0  žm. val. AR-4-150 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     daikto (interjero įrangos)
     tyrimai, kai daikto pagrindinio
     vaizdo projekcija iki 7 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           60,0  žm. val. AR-4-151 I sudėtingumo kategorijos daikto      objektas
     (interjero įrangos) tyrimai, kai
     daikto pagrindinio vaizdo
     projekcija iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           30,0  žm. val. AR-4-152 II sudėtingumo kategorijos daikto      objektas
     (interjero įrangos) tyrimai, kai
     daikto pagrindinio vaizdo
     projekcija iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           49,0  žm. val. AR-4-153 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     daikto (interjero įrangos)
     tyrimai, kai daikto pagrindinio
     vaizdo projekcija iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           66,0  žm. val.
  
  7 skyrius. Apdailos medžiagų (fasadų ir interjero  dažai,
  tinkas, lipdiniai, dirbtinis marmuras) tyrimai
  
  1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - paprasti fasadai ir  interjerai,
  apdailos medžiagų techninė būklė patenkinama, nėra suirimų,
  naudotos 1-2 apdailos medžiagos, apdaila neišsisluoksniavusi;
  II sudėtingumo kategorija - vidutinio sudėtingumo fasadai ir
  interjerai, daug apdailos ir dekoro detalių,  pakenkti
  apdailos ir dekoro elementai (yra plyšių, bet tinkas ir dažai
  neišsisluoksniavę), kai kurie sunykę; naudotos 3-4 apdailos
  medžiagos, matyti atskirų statybos periodų dažų ir apdailos
  sluoksniai;
  III sudėtingumo kategorija - sudėtingi fasadai ir interjerai,
  daug apdailos ir dekoro detalių, bloga techninė  būklė
  (suirusi medžiagos struktūra, sunykę atskiri  elementai,
  sueižėjęs ar sudūlėjęs tinko ar dažų sluoksnis,  druskų,
  rūdžių, drėgmės dėmės ant sienų, lubų), naudotos daugiau negu
  keturios apdailos medžiagos, matyti keli dažų ar  apdailos
  sluoksniai.
  2. Skyriaus normatyvų darbų sąnaudų santykis procentais:
  medžiagų būklės natūriniai tyrimai - 50%;
  susipažinimas su archyvine medžiaga - 10%;
  išvados - 40%.
  3. Kai vienu metu tiriamas fasado ar interjero tinkas  ir
  nudažymas, skyriaus normatyvams taikomas koeficientas K=0,6
  (kiekvienai tyrimo rūšiai).
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-154 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     tinko, lipdinių, dirbtinio
     marmuro medžiagų ir jų būklės
     tyrimai, kai plotas iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           41,0  žm. val. AR-4-155 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinko, lipdinių,
     dirbtinio marmuro medžiagų ir jų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-4-156 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinko, lipdinių,
     dirbtinio marmuro medžiagų ir jų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           83,0  žm. val. AR-4-157 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     tinko, lipdinių, dirbtinio
     marmuro medžiagų ir jų būklės
     tyrimai, kai plotas iki 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           59,0  žm. val. AR-4-158 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinko, lipdinių,
     dirbtinio marmuro medžiagų ir jų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           83,0  žm. val. AR-4-159 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinko, lipdinių,
     dirbtinio marmuro medžiagų ir jų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           111,0  žm. val. AR-4-160 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     tinko, lipdinių, dirbtinio
     marmuro medžiagų ir jų būklės
     tyrimai, kai plotas iki 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           75,0  žm. val. AR-4-161 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinko, lipdinių,
     dirbtinio marmuro medžiagų ir jų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 1
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           106,0  žm. val. AR-4-162 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinko, lipdinių,
     dirbtinio marmuro medžiagų ir jų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 1
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           154,0  žm. val. AR-4-163 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     tinko, lipdinių, dirbtinio
     marmuro medžiagų ir jų būklės
     tyrimai, kai plotas iki 1 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           94,0  žm. val. AR-4-164 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinko, lipdinių,
     dirbtinio marmuro medžiagų ir jų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 1
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           133,0  žm. val. AR-4-165 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinko, lipdinių,
     dirbtinio marmuro medžiagų ir jų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 1
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           190,0  žm. val. AR-4-166 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     tinko, lipdinių, dirbtinio
     marmuro medžiagų ir jų būklės
     tyrimai, kai plotas iki 2 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           139,0  žm. val. AR-4-167 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinko, lipdinių,
     dirbtinio marmuro medžiagų ir jų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 2
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           174,0  žm. val. AR-4-168 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinko, lipdinių,
     dirbtinio marmuro medžiagų ir jų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 2
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           247,0  žm. val. AR-4-169 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     tinko, lipdinių, dirbtinio
     marmuro medžiagų ir jų būklės
     tyrimai, kai plotas iki 2 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           125,0  žm. val. AR-4-170 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinko, lipdinių,
     dirbtinio marmuro medžiagų ir jų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 2
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           174,0  žm. val. AR-4-171 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto tinko, lipdinių,
     dirbtinio marmuro medžiagų ir jų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 2
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           247,0  žm. val. AR-4-172 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     fasadų ar interjerų dažymo
     sluoksnių ir dažų medžiagų būklės
     tyrimai, kai plotas iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           39,0  žm. val. AR-4-173 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto fasadų ar interjerų
     dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           55,0  žm. val. AR-4-174 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto fasadų ar interjerų
     dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           78,0  žm. val. AR-4-175 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     fasadų ar interjerų dažymo
     sluoksnių ir dažų medžiagų būklės
     tyrimai, kai plotas iki 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-4-176 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto fasadų ar interjerų
     dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           78,0  žm. val. AR-4-177 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto fasadų ar interjerų
     dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų
     būklės tyrimai, kai plotas iki
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           107,0  žm. val. AR-4-178 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     fasadų ar interjerų dažymo
     sluoksnių ir dažų medžiagų būklės
     tyrimai, kai plotas iki 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           74,0  žm. val. AR-4-179 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto fasadų ar interjerų
     dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 1
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           103,0  žm. val. AR-4-180 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto fasadų ar interjerų
     dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 1
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           146,0  žm. val. AR-4-181 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     fasadų ar interjerų dažymo
     sluoksnių ir dažų medžiagų būklės
     tyrimai, kai plotas iki 1 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           90,0  žm. val. AR-4-182 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto fasadų ar interjerų
     dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 1
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           124,0  žm. val. AR-4-183 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto fasadų ar interjerų
     dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 1
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           179,0  žm. val. AR-4-184 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     fasadų ar interjerų dažymo
     sluoksnių ir dažų medžiagų būklės
     tyrimai, kai plotas iki 2 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           104,0  žm. val. AR-4-185 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto fasadų ar interjerų
     dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 2
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           148,0  žm. val. AR-4-186 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto fasadų ar interjerų
     dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 2
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           213,0  žm. val. AR-4-187 I sudėtingumo kategorijos objekto      objektas
     fasadų ar interjerų dažymo
     sluoksnių ir dažų medžiagų būklės
     tyrimai, kai plotas iki 2 500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           117,0  žm. val. AR-4-188 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto fasadų ar interjerų
     dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 2
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           167,0  žm. val. AR-4-189 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     objekto fasadų ar interjerų
     dažymo sluoksnių ir dažų medžiagų
     būklės tyrimai, kai plotas iki 2
     500 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           236,0  žm. val.
  
  8 skyrius. Interjero įrangos daiktų apdailos  medžiagų
  sluoksnių tyrimai
  
  1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - paprastos formos interjero įrangos
  daiktai, panaudotos 1-2 apdailos medžiagos, beveik nėra arba
  visai nėra dažų atsisluoksniavimų, nėra apdailos  medžiagų
  netekčių;
  II sudėtingumo kategorija - sudėtingesnės  konfigūracijos
  interjero įrangos daiktai su drožiniais, uždėtinėmis ir kt.
  detalėmis, panaudotos 3-4 skirtingos apdailos medžiagos, kai
  kurie elementai sunykę, išsisluoksniavę dažai ir pan.;
  III sudėtingumo kategorija - sudėtingi interjero  įrangos
  daiktai, daug įvairių apdailos detalių, naudotos daugiau negu
  keturios apdailos medžiagos, matyti keli apdailos sluoksniai,
  daiktas blogos techninės būklės ir pan.
  2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų  santykis
  procentais:
  medžiagų būklės natūriniai tyrimai - 50%;
  susipažinimas su archyvine medžiaga - 10%;
  išvados - 40%.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-190 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 0,5 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           13,0  žm. val. AR-4-191 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 0,5 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           21,0  žm. val. AR-4-192 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 0,5 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           26,0  žm. val. AR-4-193 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 1 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           16,0  žm. val. AR-4-194 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 1 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           27,0  žm. val. AR-4-195 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 3 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           21,0  žm. val. AR-4-196 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 3 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           35,0  žm. val. AR-4-197 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 1 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           37,0  žm. val. AR-4-198 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 5 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           27,0  žm. val. AR-4-199 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 3 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           48,0  žm. val. AR-4-200 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 5 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           43,0  žm. val. AR-4-201 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 5 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           60,0  žm. val. AR-4-202 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 7 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           32,0  žm. val. AR-4-203 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 7 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           52,0  žm. val. AR-4-204 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 7 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           71,0  žm. val. AR-4-205 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           36,0  žm. val. AR-4-206 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-4-207 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     interjero įrangos daikto apdailos
     natūriniai tyrimai, kai plotas
     iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           79,0  žm. val.
  
  9  skyrius.  Monumentalios ir  dekoratyvinės   tapybos,
  polichromijos, dekoratyvinių metalinių dangų (paauksinimai,
  sidabravimai, bronzavimai ir t. t.) tyrimai
  
  1. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - dažų sluoksnis ir gruntas  geros
  techninės būklės, nėra vėlesnių antsluoksnių, dažų sluoksnis
  šiek tiek užsiteršęs, nežymūs plaušiniai plyšiai,  gruntas
  neatsiskyręs nuo pagrindo;
  II sudėtingumo kategorija - dažų sluoksnis ir  gruntas
  nepatenkinamos techninės būklės, yra vėlesnių antsluoksnių,
  dažų sluoksnis atsilupęs, išdulkėjęs, jame daug plyšių, yra
  purvinų vietų ir išsiskyrusių druskų, grunte yra iki 3  mm
  plyšių ir jis vietomis atšokęs nuo pagrindo;
  III sudėtingumo kategorija - dažų sluoksniai ir  gruntas
  blogos techninės būklės, tapyba slypi po vėlesniais  dažų
  sluoksniais  (reikalauja kruopštaus tyrimo), arba  dažų
  sluoksnis atsilupęs stambiais žvynais,  išsisluoksniavęs,
  išdulkėjęs, atšokęs nuo pagrindo, yra stiklo pavidalo druskų,
  atmosferos kritulių patakų ir pan.
  2. Orientacinis skyriaus normatyvų darbų sąnaudų  santykis
  procentais:
  medžiagų būklės natūriniai tyrimai - 50%;
  susipažinimas su turima medžiaga, archyvine medžiaga (žinios
  apie statybos istoriją, tapybos rūšį ir pan.) - 10%;
  išvados apie tapybos būklę - 40%.
  3. Jei vienu metu tiriamas gruntas ir dažų  sluoksniai,
  skyriaus normatyvams taikomas koeficientas K=0,5.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-208 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 1 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           18,0  žm. val. AR-4-209 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 1 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           28,0  žm. val. AR-4-210 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 1 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           41,0  žm. val. AR-4-211 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 5 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           23,0  žm. val. AR-4-212 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 5 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           39,0  žm. val. AR-4-213 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 5 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           55,0  žm. val. AR-4-214 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           31,0  žm. val. AR-4-215 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           50,0  žm. val. AR-4-216 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           68,0  žm. val. AR-4-217 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 25 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           39,0  žm. val. AR-4-218 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 25 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           65,0  žm. val. AR-4-219 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 25 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           88,0  žm. val. AR-4-220 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 50 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           50,0  žm. val. AR-4-221 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 50 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           78,0  žm. val. AR-4-222 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 50 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           110,0  žm. val. AR-4-223 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 75 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-4-224 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 75 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           94,0  žm. val. AR-4-225 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 75 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           128,0  žm. val. AR-4-226 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           65,0  žm. val. AR-4-227 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           104,0  žm. val. AR-4-228 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos dažų sluoksnių būklės
     tyrimai, kai tiriamas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           143,0  žm. val. AR-4-229 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 1 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           18,0  žm. val. AR-4-230 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 1 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           31,0  žm. val. AR-4-231 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 1 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           42,0  žm. val. AR-4-232 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 5 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           26,0  žm. val. AR-4-233 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 5 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           42,0  žm. val. AR-4-234 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 5 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-4-235 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           31,0  žm. val. AR-4-236 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           52,0  žm. val. AR-4-237 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 10 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           70,0  žm. val. AR-4-238 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 25 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           42,0  žm. val. AR-4-239 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 25 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           68,0  žm. val. AR-4-240 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 25 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           94,0  žm. val. AR-4-241 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 50 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           52,0  žm. val. AR-4-242 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 50 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           83,0  žm. val. AR-4-243 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 50 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           115,0  žm. val. AR-4-244 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 75 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           62,0  žm. val. AR-4-245 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 75 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           99,0  žm. val. AR-4-246 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 75 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           135,0  žm. val. AR-4-247 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           68,0  žm. val. AR-4-248 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           109,0  žm. val. AR-4-249 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumentalios ar dekoratyvinės
     tapybos grunto tyrimai, kai
     tiriamas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           148,0  žm. val.
  
  10 skyrius. Laboratorinės medžiagų analizės, tyrimai  bei
  bandiniai
  
  1. Skyriuje pateikiami šių darbų sąnaudų normatyvai:
  1.1. medžiagų mėginių bei pavyzdžių paėmimas;
  1.2. kiekybinė cheminė analizė;
  1.3. kokybinė cheminė analizė;
  1.4. mikrobiologinė, mikologinė bei entomologinė analizė;
  1.5. petrografiniai ir mineraloginiai tyrimai;
  1.6. fiziniai, mechaniniai bandymai.
  2. Šio skyriaus normatyvų sąnaudos nustatytos, kai analizės
  ir tyrimai vykdomi išbandytais metodais bei  prietaisais;
  neįvertintas naujų, praktikoje neįdiegtų metodų taikymas.
  3. Paruošiamieji laboratoriniai darbai (rūgščių,  šarmų,
  reaktyvų ir kt. tirpalų paruošimas, bandomųjų pavyzdžių šlifų
  pagaminimas, aparatų, prietaisų parengimas darbui, priežiūra,
  cheminių indų plovimas) yra įvertinti, darbo sąnaudos šiems
  darbams papildomai neskaičiuojamos.
  4. Kai iš vieno objekto imama daugiau negu 10  pavyzdžių,
  mėginių normatyvams taikomas K=0,8, daugiau negu 20 - K=0,6.
  5. Kiekybinės cheminės medžiagų sudėties analizės rezultatas
  - 3-jų bandinių vidurkis.
  6. Sudėtinių, gipsinių skiedinių drėgmės nustatymo rezultatas
  - 5-ių bandinių vidurkis.
  7. Bandinių paėmimas petrografiniam tyrimui suskirstytas  į
  tris sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - vidutinio kietumo medžiaga, siūlės
  plačios, nesunkiai pasiekiama bandinio paėmimo vieta;
  II sudėtingumo kategorija - vidutinio kietumo  medžiaga,
  siūlės siauros, sunkiai pasiekiama bandinio paėmimo vieta;
  III sudėtingumo kategorija - kieta arba stipriai  pažeista
  medžiaga, siūlės siauros, sunkiai pasiekiama bandinio paėmimo
  vieta.
  8. Uolienos (tirpalų) nustatymas ir aprašymas petrografiniam
  tyrimui suskirstytas į dvi kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - iki trijų mineralų  uolienos
  sudėtyje;
  II sudėtingumo kategorija - daugiau negu trys  mineralai
  uolienos sudėtyje.
  
        A. Mėginių ir pavyzdžių paėmimas
                
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-250 Natūralaus akmens, plytų mūro bei      vnt.
     tinko pavyzdžių (mėginių)
     paėmimas, kai jie iki 30x30 cm, o
     monolito svoris iki 5 gr

     Vidutinė kategorija 3.5

     AR-4-250               0,8 AR-4-251 Natūralaus akmens, plytų mūro bei      vnt.
     tinko pavyzdžių (mėginių)
     paėmimas, kai jie iki 30x30 cm, o
     monolito svoris iki 15 gr

     Vidutinė kategorija 3.5

     AR-4-251               3,8 AR-4-252 Natūralaus akmens, plytų mūro bei      vnt.
     tinko pavyzdžių (mėginių)
     paėmimas, kai jie iki 30x30 cm, o
     monolito svoris iki 30 gr

     Vidutinė kategorija 3.5

     AR-4-252               5,5 AR-4-253 Medienos pavyzdžių iki 15x15x15       vnt.
     paėmimas, kai konstrukcijos
     atviros

     Vidutinė kategorija 3.5

     AR-4-253              0,75 AR-4-254 Medienos pavyzdžių iki 15x15x15       vnt.
     paėmimas, kai konstrukcijos
     sunkiai prieinamos, paslėptos

     Vidutinė kategorija 3.5

     AR-4-254              1,85 AR-4-255 Metalo pavyzdžių paėmimas, kai       vnt.
     konstrukcijos atviros

     Vidutinė kategorija 3.5

     AR-4-255               0,9 AR-4-256 Metalo pavyzdžių paėmimas, kai       vnt.
     konstrukcijos paslėptos

     Vidutinė kategorija 3.5

     AR-4-256               2,2 AR-4-257 Dažų, grunto, lako sluoksnių,        vnt.
     dekoratyvinių metalo dangų
     (auksavimo, sidabravimo,
     bronzavimo) mėginių paėmimas

     Vidutinė kategorija 3.5

     AR-4-257               1,0 AR-4-258 Mikologiniams ir              vnt.
     mikrobiologiniams tyrimams
     mėginių paėmimas

     Vidutinė kategorija 3.5

     AR-4-258               1,1
                
           B. Kiekybinė analizė
                
 Statybinių medžiagų sudėties analizė (akmuo, plytos, skiediniai
               ir kt.)
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-259 Mėginių (pavyzdžių) paruošimas       vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,27  žm. val. AR-4-260 Mėginių (pavyzdžių) džiovinimas       vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,93  žm. val. AR-4-261 Medžiagos drėgnumo nustatymas        vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            1,8  žm. val. AR-4-262 Mėginio tyrimai mikroskopu, kai       vnt.
     medžiaga susideda iki trijų
     komponentų, nesmulkinant

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,51  žm. val. AR-4-263 Mėginio tyrimai mikroskopu, kai       vnt.
     medžiaga susideda iš daugiau negu
     trijų komponentų, nesmulkinant

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            1,2  žm. val. AR-4-264 Mėginio tyrimai mikroskopu, kai       vnt.
     medžiaga susideda iki trijų
     komponentų, susmulkinimas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            2,6  žm. val. AR-4-265 Mėginio tyrimai mikroskopu, kai       vnt.
     medžiaga susideda iš daugiau negu
     trijų komponentų, susmulkinimas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            3,3  žm. val. AR-4-266 Sauso svėrinio paruošimas          vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,52  žm. val. AR-4-267 Sauso svėrinio nuostolių          vnt.
     nustatymas iškaitinant

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,61  žm. val. AR-4-268 Druskingo ekstrakto paruošimas iš      vnt.
     svėrinio

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,25  žm. val. AR-4-269 Sauso likučio gavimas            vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            0,6  žm. val. AR-4-270 Silicio dioksido nustatymas         vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           3,13  žm. val. AR-4-271 Tirpaus silicio dioksido          vnt.
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           3,13  žm. val. AR-4-272 Sieros anhidrido nustatymas         vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,96  žm. val. AR-4-273 Oksidų CaO+MgO (sumos) nustatymas      vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,56  žm. val. AR-4-274 Na ir K nustatymas liepsnos         vnt.
     fotometru

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,98  žm. val. AR-4-275 CaO arba MgO nustatymas           vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,71  žm. val. AR-4-276 Analizės rezultatų gavimas ir        vnt.
     išvadų paruošimas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,71  žm. val.
                
  Tirpių druskų (esančių statybinėse medžiagose) nustatymas
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-277 Vandeninio ekstrakto pagaminimas      vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,53  žm. val. AR-4-278 Ekstrakto bendro druskingumo        vnt.
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           2,18  žm. val. AR-4-279 Kristalizacinio vandens kiekio       vnt.
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,11  žm. val. AR-4-280 Šarmų nustatymas              vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,38  žm. val. AR-4-281 Chlorido jonų nustatymas          vnt.
     titravimo būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,57  žm. val. AR-4-282 Chlorido jonų nustatymas svėrimo      vnt.
     metodu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,51  žm. val. AR-4-283 Sulfato jonų nustatymas           vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            1,6  žm. val. AR-4-284 Nitratų nustatymas             vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,89  žm. val. AR-4-285 Druskų nustatymo rezultatų         vnt.
     gavimas, rasta iki trijų
     komponentų

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,23  žm. val. AR-4-286 Druskų nustatymo rezultatų         vnt.
     gavimas, rasta daugiau kaip trys
     komponentai

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,56  žm. val.
                
            C. Kokybinė analizė
                
            Pigmentų analizė
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-287 Dažų arba levkaso mėginio          vnt.
     paėmimas, kai analizė bus
     atliekama cheminiu būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,01  žm. val. AR-4-288 Dažų arba levkaso mėginio          vnt.
     paėmimas, kai analizė bus
     atliekama spektriniu ar panašiu
     būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           2,81  žm. val. AR-4-289 Pradiniai dažų mėginio tyrimai,       vnt.
     kai mėginyje iki 2 sluoksnių dažų

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,39  žm. val. AR-4-290 Pradiniai dažų mėginio tyrimai,       vnt.
     kai mėginyje iki 5 sluoksnių dažų

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,72  žm. val. AR-4-291 Pradiniai dažų mėginio tyrimai,       vnt.
     kai mėginyje daugiau kaip 5
     sluoksniai dažų

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,23  žm. val. AR-4-292 Stratigrafiniai tyrimai           vnt.
     (analizė), kai mėginyje iki 2
     sluoksnių dažų

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,72  žm. val. AR-4-293 Stratigrafiniai tyrimai           vnt.
     (analizė), kai mėginyje iki 5
     sluoksnių dažų

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            1,4  žm. val. AR-4-294 Stratigrafiniai tyrimai           vnt.
     (analizė), kai mėginyje daugiau
     kaip 5 sluoksniai dažų

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,98  žm. val. AR-4-295 Mikroskopiniai tyrimai           vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,48  žm. val. AR-4-296 Pavyzdžio terminė analizė          vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            0,6  žm. val. AR-4-297 Mikrocheminis lašelinis tyrimas,      vnt.
     kai bandomoji medžiaga lengvai
     tirpsta reaktyvuose

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            0,7  žm. val. AR-4-298 Mikrocheminis lašelinis tyrimas,      vnt.
     kai bandomoji medžiaga sunkiai
     tirpsta, tačiau lengvai reaguoja

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,78  žm. val. AR-4-299 Mikrocheminis lašelinis tyrimas,      vnt.
     kai bandomoji medžiaga lengvai
     tirpsta, bet sunkiai reaguoja

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           4,05  žm. val. AR-4-300 Mikrocheminis lašelinis tyrimas,      vnt.
     kai bandomoji medžiaga sunkiai
     tirpsta, sunkiai reaguoja

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           8,07  žm. val. AR-4-301 Analizės išvados paruošimas         vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           3,29  žm. val. AR-4-302 Pigmento spektrinė analizė         vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           4,66  žm. val. AR-4-303 Pigmento (grunto)              vnt.
     rentgenostruktūrinė analizė

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           6,38  žm. val.
                
Metalinių dekoratyvinių dangų (auksavimas, sidabravimas ir pan.)
               analizė
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-304 Reakcija, atskirianti            vnt.
     "klijuojančias, surišančias" ir
     kt. medžiagas nuo "metalo"

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,74  žm. val. AR-4-305 Specifinė reakcija, nustatanti       vnt.
     auksą

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,78  žm. val. AR-4-306 Specifinė reakcija, nustatanti       vnt.
     varį

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,71  žm. val. AR-4-307 Specifinė reakcija, nustatanti       vnt.
     sidabrą (cinką, aliuminį ir pan.)

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,77  žm. val.
                
          Rišliųjų medžiagų analizė
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-308 Baltymų paieška, tyrimas,          vnt.
     nustatymas, taikant "specifines
     reakcijas"

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            0,8  žm. val. AR-4-309 Baltymų paieška, tyrimas,          vnt.
     nustatymas, taikant "spalvinimo"
     metodą

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,52  žm. val. AR-4-310 Baltymų paieška, tyrimas,          vnt.
     nustatymas spektro-fotometriniu
     metodu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           3,07  žm. val.

 AR-4-311 Baltymų tyrimas, nustatymas         vnt.
     elektroforezės būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           3,81  žm. val. AR-4-312 Aliejų tyrimas, nustatymas,         vnt.
     veikiant bandinį šarmais

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,56  žm. val. AR-4-313 Aliejų tyrimas, nustatymas,         vnt.
     bandinį spalvinant aktyviais
     dažančiais reagentais

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,05  žm. val. AR-4-314 Aliejų tyrimas, nustatymas         vnt.
     plonasluoksnės chromotografijos
     būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           4,29  žm. val. AR-4-315 Lakus surišančių dervų, aliejų       vnt.
     tyrimas, nustatymas sukeliant
     "specifines" reakcijas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,91  žm. val. AR-4-316 Lakus surišančių dervų, aliejų       vnt.
     tyrimas, nustatymas
     chromatografijos būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           3,29  žm. val. AR-4-317 Vaškų tyrimas, nustatymas,         vnt.
     sukeliant "specifines" reakcijas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,81  žm. val. AR-4-318 Vaškų tyrimas, nustatymas          vnt.
     chromatografijos būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           2,81  žm. val. AR-4-319 Kazeino tyrimas, nustatymas,        vnt.
     sukeliant "specifines" reakcijas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            1,2  žm. val. AR-4-320 Kazeino tyrimas, nustatymas         vnt.
     elektroforezės būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           4,12  žm. val. AR-4-321 Kazeino tyrimas, nustatymas         vnt.
     chromatografijos būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           3,48  žm. val. AR-4-322 Kiaušinio trynio nustatymas         vnt.
     rišliosios medžiagos bandinyje
     elektroforezės metodu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           4,54  žm. val. AR-4-323 Kiaušinio trynio nustatymas         vnt.
     rišliosios medžiagos bandinyje
     chromatografijos būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           3,87  žm. val. AR-4-324 Sakų tyrimas, nustatymas          vnt.
     rišliosios medžiagos bandinyje
     spektrofotometriniu metodu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           3,53  žm. val. AR-4-325 Sakų tyrimas, nustatymas          vnt.
     rišliosios medžiagos bandinyje
     chromatografijos būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           3,05  žm. val. AR-4-326 Anšlifo pagaminimas             vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,17  žm. val.
                
  D. Mikrobiologiniai, mikologiniai, entomologiniai medienos
               tyrimai
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-327 Parengtinis objekto paviršiaus       m-2
     tyrimas

     Vidutinė kategorija 3.0

     AR-4-327              0,91 AR-4-328 Maitinimo terpės paruošimas         l

     Vidutinė kategorija 3.0

     AR-4-328              2,14 AR-4-329 Bandinio paėmimas, tiriant         bandinys
     medieną

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           0,72  žm. val. AR-4-330 Bandinio paėmimas, tiriant         bandinys
     akmenį, mūrą, tinką, kitas
     apdailos dangas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           0,99  žm. val. AR-4-331 Bandinio paėmimas, tiriant meno       bandinys
     kūrinį

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1,12  žm. val. AR-4-332 Pasėlio auginimas (kultivavimas)      bandinys

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1,12  žm. val. AR-4-333 Tyrimai mikroskopu             bandinys

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,64  žm. val. AR-4-334 Medieną naikinančių grybų          bandinys
     tyrimas, naudojant standartinius
     apibūdinimus

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,96  žm. val. AR-4-335 Medieną naikinančių grybų          bandinys
     tyrimas, nusakant medienos
     destrukcijos tipą, puvinius,
     pelėsius ir t. t.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,19  žm. val. AR-4-336 Bandinio tyrimas po "nokinimo"       bandinys
     drėgnoje kameroje

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,01  žm. val. AR-4-337 Mikologinių ir mikrobiologinių       vnt.
     tyrimų išvadų paruošimas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           8,21  žm. val. AR-4-338 Vizualinė objekto apžiūra,         vnt.
     nustatant gadinimo pobūdį:
     bandinių paėmimas, tyrimai
     mikroskopu

     Vidutinė kategorija 6.0

     Darbo sąnaudos           4,71  žm. val. AR-4-339 Medienos gadintojų (medgręžių,       vnt.
     medvarpių, medžio trandžių,
     dalgiaplakių ir pan.) rūšies
     pavyzdžių nustatymas

     Vidutinė kategorija 6.0

     Darbo sąnaudos            0,8  žm. val. AR-4-340 Tyrimo rezultatai ir išvados        vnt.

     Vidutinė kategorija 6.0

     Darbo sąnaudos           4,86  žm. val. AR-4-341 Medienos veislės nustatymas         bandinys

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           3,04  žm. val. AR-4-342 Medienos tankumo nustatymas         bandinys

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,73  žm. val. AR-4-343 Medienos drėgnumo nustatymas        bandinys

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           2,04  žm. val. AR-4-344 Medienos statistinio tvirtumo        bandinys
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           2,47  žm. val. AR-4-345 Celiuliozės kiekio medienoje        bandinys
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           4,41  žm. val. AR-4-346 Polisacharidų medienoje           bandinys
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           3,28  žm. val. AR-4-347 Lignino nustatymas             bandinys

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           5,67  žm. val. AR-4-348 Peleningumo nustatymas           bandinys

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,55  žm. val. AR-4-349 Boro kiekio (antiseptiko)          bandinys
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           7,11  žm. val. AR-4-350 Fluoro kiekio (antiseptiko)         bandinys
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,98  žm. val. AR-4-351 Azoto kiekio (antiseptiko)         bandinys
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           5,95  žm. val.
                
       E. Petrografiniai tyrimai ir analizės
                
            Bandinio paėmimas
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-352 I sudėtingumo kategorijos          bandinys
     bandinio paėmimas (šlifo ar
     specialaus preparato
     pagaminimui), žymėjimas,
     makroaprašymas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           0,73  žm. val. AR-4-353 II sudėtingumo kategorijos         bandinys
     bandinio paėmimas (šlifo ar
     specialaus preparato
     pagaminimui), žymėjimas,
     makroaprašymas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1,36  žm. val. AR-4-354 III sudėtingumo kategorijos         bandinys
     bandinio paėmimas (šlifo ar
     specialaus preparato
     pagaminimui), žymėjimas,
     makroaprašymas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           1,99  žm. val.
                
         Uolienų nustatymas ir aprašymas
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-355 Mineralų procentinės sudėties        bandinys
     uolienoje nustatymas vizualiu
     būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,37  žm. val. AR-4-356 Mineralų procentinės sudėties        bandinys
     uolienoje nustatymas atliekant
     kiekių skaičiavimus

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,87  žm. val. AR-4-357 I sudėtingumo kategorijos          bandinys
     uolienos bandinio struktūros
     nustatymas ir aprašymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,25  žm. val. AR-4-358 II sudėtingumo kategorijos         bandinys
     uolienos bandinio struktūros
     nustatymas ir aprašymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           2,15  žm. val. AR-4-359 I sudėtingumo kategorijos          bandinys
     uolienos bandinio pavadinimo
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,31  žm. val. AR-4-360 II sudėtingumo kategorijos         bandinys
     uolienos bandinio pavadinimo
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,53  žm. val.
                
           Skiedinių nustatymas
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-361 Skiedinio bendrosios struktūros       bandinys
     nustatymas vizualiu būdu ir
     aprašymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,85  žm. val. AR-4-362 Skiedinio bendrosios struktūros       bandinys
     nustatymas apskaičiuojant
     procentinį rišančiosios ir
     užpildo medžiagos santykį

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           2,29  žm. val. AR-4-363 I sudėtingumo kategorijos užpildo      bandinys
     įšlakinimų nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,95  žm. val. AR-4-364 II sudėtingumo kategorijos         bandinys
     užpildo įšlakinimų nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           2,26  žm. val. AR-4-365 I sudėtingumo kategorijos          bandinys
     rišančiosios medžiagos nustatymas
     ir aprašymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,82  žm. val. AR-4-366 II sudėtingumo kategorijos         bandinys
     rišančiosios medžiagos nustatymas
     ir aprašymas

     Vidutinė kategorija 6.0

     Darbo sąnaudos           1,76  žm. val.
                
        Mineralų nustatymas ir aprašymas
                
          a) Mikroskopinis metodas
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-4-367 Vizualiniai mineralo tyrimai         vnt.
     mikroskopu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            1,44  žm. val. AR-4-368 Mineralo refrakcijos tyrimai         vnt.
     mikroskopu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            0,86  žm. val. AR-4-369 Mineralo pleochroizmo (kristalų       vnt.
     daugiaspalviškumo) tyrimai

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            1,1  žm. val. AR-4-370 Dvigubo spindulių lūžimo tyrimai       vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            0,62  žm. val. AR-4-371 Optinių ašių kampo ir dispersijos      vnt.
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            1,52  žm. val.
                
          b) Mineraloginis metodas
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-372 Mineralo pavadinimo nustatymas       vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,62  žm. val. AR-4-373 Mineralo pavadinimo nustatymas       bandinys

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,86  žm. val. AR-4-374 Bandinio sijojimas ir miltingos       bandinys
     frakcijos atskyrimas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,79  žm. val. AR-4-375 Cemento pašalinimas             bandinys

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,08  žm. val. AR-4-376 Bandinio paruošimas pašalinant       bandinys
     geležingąsias plėveles,
     molingąsias plėveles ir pan.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,03  žm. val. AR-4-377 Bandinio paruošimas pašalinant       vnt.
     geležingąsias plėveles,
     molingąsias plėveles ir pan.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           2,13  žm. val.
                
      F. Fiziniai mechaniniai medžiagų bandymai
                
            Sąnaudų normatyvas
                
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-378 Vandens sugeriamumo nustatymas       bandinys

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,53  žm. val. AR-4-379 Atsparumo šalčiui nustatymas        ciklas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           0,71  žm. val. AR-4-380 Masės nustatymas (medžiagos tūrio      vnt.
     svorio), naudojant tūrio matuoklį

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,65  žm. val. AR-4-381 Masės nustatymas (medžiagos tūrio      vnt.
     svorio) hidrostatinio svėrimo
     metodu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           2,13  žm. val. AR-4-382 Garų pralaidumo nustatymas         vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           2,83  žm. val. AR-4-383 Tankumo (lyginamojo svorio)         vnt.
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,71  žm. val. AR-4-384 Poringumo nustatymas            vnt.
     hidrostatinio svėrimo arba
     vakuumavimo būdu

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            2,6  žm. val. AR-4-385 Absorbcinės drėmės nustatymas        vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           2,92  žm. val. AR-4-386 Gniuždymo atsparumo nustatymas       vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,26  žm. val. AR-4-387 Tempimo atsparumo nustatymas        vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,21  žm. val. AR-4-388 Elastingumo nustatymas           vnt.

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           1,04  žm. val.
  
  11 skyrius. Tvarkybos technologijų paruošimas
  
  1. Skyriaus normatyvai įvertina natūralaus akmens,  plytų
  mūro, medinės architektūros, atskirų medinių  konstrukcijų,
  metalinių konstrukcijų, apdailos, interjero įrangos, tapybos
  tvarkybos technologijų parengimo sąnaudas.
  2. Skyriaus normatyvai įvertina tokių darbų  sąnaudas:
  specialiosios literatūros, archyvinės dokumentacijos tyrimas,
  tyrimų duomenų analizė, įvairių tvarkybos metodų palyginimas,
  optimalaus parinkimas, atskirų tvarkybos etapų parengimas ir
  pagrindimas bei pasiūlyto metodo efektyvumo  ištyrimas.
  Normatyvai neįvertina naujų technologijų kūrimo sąnaudų.
  3. Skyriaus normatyvai numato dvi sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - gerai žinomo, paplitusio, dažnai
  taikomo praktikoje tvarkybos metodo parinkimas (metodo, kuri
  galima greitai pritaikyti konkrečioms sąlygoms);
  II sudėtingumo kategorija - mažai žinomo, retai  taikomo
  tvarkybos metodo parinkimas (norint pritaikyti  konkrečioms
  sąlygoms, būtini išsamūs tyrimai, bandymai ir kt.).
  Pastabos:
  Tvarkybos darbų technologijos parengimo sąnaudos susideda iš
  technologinių schemų ir technologinių etapų sąnaudų.
  Tipinių technologinių etapų (metodų) parinkimas įeina  į
  tvarkybos darbų technologinės schemos parengimo sąnaudas.
  Jei rengiant technologiją nebūtina susipažinti su archyvine
  medžiaga,  tirti  medžiagas  laboratorijose,   tikrinti
  pasirinktus metodus, normatyvų AR-4-390 ir AR-4-391 sąnaudoms
  taikomas K= 0.5-:-0.7.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-389 Restauravimo darbų technologinės      vnt.
     schemos parengimas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           30,0  žm. val. AR-4-390 I sudėtingumo kategorijos          vnt.
     technologinio etapo (medžiagos,
     darbų sudėtis, restauravimo
     metodas) parengimas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           57,0  žm. val. AR-4-391 II sudėtingumo kategorijos         vnt.
     technologinio etapo (medžiagos,
     darbų sudėtis, restauravimo
     metodas) parengimas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           64,0  žm. val.
  
  12 skyrius. Mokslinių techninių ataskaitų bei technologinių
  rekomendacijų parengimas
  
  1. Skyriaus normatyvai pateikia mokslinių techninių ataskaitų
  bei vertybės apsaugos mokslinių metodinių  rekomendacijų
  parengimo sąnaudas.
  2. Skyriaus normatyvai numato tris sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - XIX-XX a. patenkinamos techninės
  būklės objektai, kuriuose skiriami ne daugiau negu  du
  statybos etapai ir nėra dažų bei apdailos antsluoksnių;
  II  sudėtingumo kategorija - XIX-XX a.  nepatenkinamos
  techninės būklės objektai, kuriuose skiriami ne daugiau negu
  du statybos etapai, nedaug vėlesnio dažymo, apdailos  bei
  dekoro sluoksnių;
  III sudėtingumo kategorija - XVIII a. ir senesni  blogos
  techninės būklės objektai, kuriuose skiriami daugiau negu du
  statybos periodai, daug apdailos medžiagų, kurios slypi  po
  vėlesnio dažymo bei dekoro sluoksniais.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-392 Mokslinių techninių ataskaitų bei      autorinis
     mokslinių technologinių           lankas
     rekomendacijų paruošimas, kai I
     sudėtingumo kategorijos darbai

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           36,0  žm. val. AR-4-393 Mokslinių techninių ataskaitų bei      autorinis
     mokslinių technologinių           lankas
     rekomendacijų paruošimas, kai II
     sudėtingumo kategorijos darbai

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           44,0  žm. val. AR-4-394 Mokslinių techninių ataskaitų bei      autorinis
     mokslinių technologinių           lankas
     rekomendacijų paruošimas, kai III
     sudėtingumo kategorijos darbai

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos           52,0  žm. val.
  
  13 skyrius. Fotofiksacija
  
  1. Skyriaus normatyvai nustato šių darbų sąnaudas:
  1.1. reprodukcijų fotografavimą;
  1.2. dokumentų ir protokolų fotografavimą;
  1.3. spalvotą fotografiją;
  1.4. specializuotą fotografavimą.
  2. Skyriaus normatyvų darbų sudėtis:
  2.1. fotografavimo taško parinkimas, apšvietimo  prietaisų
  paruošimas,   racionalaus  apšvietimo     parinkimas,
  fotografavimas;
  2.2. pageidaujamų kadrų suderinimas su projekto autoriumi;
  2.3. aparato, dirbančio infraraudonųjų spindulių  diapazone
  arba ultravioletinių spindulių diapazone, rentgeno  aparato
  pristatymas ir paruošimas, pageidaujamų taškų suderinimas su
  projekto autoriumi, specializuotas fotografavimas.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-4-395 Reprodukcijų fotografavimas         kadras
     laboratorijoje, kai negatyvai iki
     9x12 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           0,15  žm. val. AR-4-396 Reprodukcijų fotografavimas         kadras
     laboratorijoje, kai negatyvai iki
     13x18 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           0,18  žm. val. AR-4-397 Reprodukcijų fotografavimas         kadras
     laboratorijoje, kai negatyvai iki
     18x24 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           0,21  žm. val. AR-4-398 Reprodukcijų fotografavimas         kadras
     laboratorijoje, kai negatyvai iki
     24x30 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           0,26  žm. val. AR-4-399 Reprodukcijų fotografavimas         kadras
     laboratorijoje, kai negatyvai iki
     30x40 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           0,32  žm. val. AR-4-400 Dokumentų fotografavimas          kadras
     laboratorijoje, kai negatyvai iki
     2,4x3,8 cm

     Vidutinė kategorija 3.0

     Darbo sąnaudos            0,5  žm. val. AR-4-401 Dokumentų fotografavimas          kadras
     laboratorijoje, kai negatyvai
     iki 6x9 cm

     Vidutinė kategorija 3.0

     Darbo sąnaudos           0,58  žm. val. AR-4-402 Dokumentų fotografavimas          kadras
     laboratorijoje, kai negatyvai iki
     13x18 cm

     Vidutinė kategorija 3.0

     Darbo sąnaudos           0,89  žm. val. AR-4-403 Meninė fotografija, kai negatyvas      kadras
     9x12 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,2  žm. val. AR-4-404 Meninė fotografija, kai negatyvas      kadras
     13x18 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,3  žm. val. AR-4-405 Meninė fotografija, kai negatyvas       kadras
     18x24 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,4   žm. val. AR-4-406 Spalvota fotografija, kai           kadras
     negatyvas 2,4x3,6 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           0,25   žm. val. AR-4-407 Spalvota fotografija, kai           kadras
     negatyvas 6x7,2 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           0,35   žm. val. AR-4-408 Spalvota fotografija, kai           kadras
     negatyvas 6x9 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           0,35   žm. val. AR-4-409 Spalvota fotografija, kai           kadras
     negatyvas 9x12 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,4   žm. val. AR-4-410 Spalvota fotografija, kai           kadras
     negatyvas 13x18 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,4   žm. val. AR-4-411 Fotografavimas infraraudonųjų         kadras
     spindulių diapozone, kai
     negatyvas 9x12 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,9   žm. val. AR-4-412 Fotografavimas rentgeno aparatu,       kadras
     išvykstant į vietą, kai negatyvas
     40x40 cm

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,5   žm. val. AR-4-413 Fotografavimas ultravioletinių ir       kadras
     atspindžio spindulių diapozone

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,3   žm. val.

            _________________

                Paveldo tvarkybos reglamento 
                PTR4.01.01:2007
                5 priedas
                
NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO TVARKYBOS KOMPLEKSINĖS PROJEKTINĖS
    DOKUMENTACIJOS PARENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI
                
             Techninė dalis
                
  1. Šio priedo normatyvai numato nekilnojamojo  kultūros
  paveldo  (objekto)  tvarkybos kompleksinės   projektines
  dokumentacijos parengimą.
  2. Objekto sudėtingumo kategorija nustatoma  paruošiamųjų
  darbų etape, vykdant pradinius dokumentacijos ruošimo darbus;
  surašomas sudėtingumo kategorijos nustatymo aktas.
  3.  Ne  žemesnei kaip antrai sudėtingumo   kategorijai
  priskiriami  visi  pastatai,  statiniai  jau   esantys
  nekilnojamųjų kultūros paveldo (objektų) sąrašuose,  visi
  pastatai statyti iki XIX a. pradžios.
  4.  Ne žemesnei kaip trečiai sudėtingumo   kategorijai
  priskiriami kulto pastatai (bažnyčios, cerkvės,  kirchės,
  mečetės, sinagogos, vienuolynai ir pan.), visi gynybiniai ir
  rezidentiniai statiniai, esantys nekilnojamojo  kultūros
  paveldo (objektų) sąrašuose.
  5. Statinys priskiriamas atitinkamai sudėtingumo kategorijai,
  kai turi penkis (arba daugiau) tos kategorijos požymius.
  6. Pirmajai sudėtingumo kategorijai priskiriami  statiniai,
  pastatyti po 1800 metų:
  6.1.  kurių  planinė, erdvinė  struktūra   nesudėtinga,
  konstrukcijos nepasižymi originalumu (tipinės, standartinės
  ir pan.), paprasti architektūriniai sprendimai;
  6.2. kurie nežymiai perdirbti (rekonstruoti);
  6.3. be architektūrinio, meninio dekoro;
  6.4. kurių techninė ir konstrukcinė būklė patenkinama;
  6.5. kurių istorinei raidai nustatyti turimi  archyviniai
  dokumentai (jų panaudojimas nesukelia sunkumų), apie kuriuos
  literatūriniai šaltiniai pakankami, objektyvūs, yra  žinių
  periodikoje;
  6.6.  kurie  ir  jų  artimiausioji  aplinka   tyrinėti
  archeologiškai, archeologinių tyrimų rezultatai neproblemiški
  arba adekvatūs aplinkinių (kaimyninių) objektų tyrimams;
  6.7. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami be  problemiškų
  rezultatų projektams.
  7. Antrajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai:
  7.1. kurių nesudėtinga planinė struktūra, erdvinė struktūra,
  konstrukcijos   nepasižymi  originalumu,     paprasti
  architektūriniai sprendimai;
  7.2. kurie nežymiai perdirbti (rekonstruoti), prarasta nežymi
  dekoro dalis;
  7.3. su nesudėtingu architektūriniu, meniniu dekoru;
  7.4. kurių inžinerinė, techninė ir konstrukcinė  būklė
  nepatenkinama;
  7.5. kurių istorinei raidai nustatyti archyvinių  dokumentų
  panaudojimas sukelia nežymių sunkumų, dalį dokumentų reikia
  papildomai iššifruoti;
  7.6.  apie kuriuos literatūriniai šaltiniai  pakankami,
  objektyvūs, yra aptikta žinių periodikoje;
  7.7. kurie (ir jų artimiausioji aplinka)  archeologiškai
  tyrinėti fragmentiškai, archeologinių tyrimų  rezultatai
  prognozuojami;
  7.8. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami su  nežymiais
  rezultatais ir įtaka projektams.
  8. Trečiajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai:
  8.1. kurių sudėtinga planinė struktūra, erdvinė  struktūra,
  originalios  konstrukcijos,  sudėtingi   architektūriniai
  sprendimai;
  8.2. kurie nežymiai perdirbti (rekonstruoti), prarasta didelė
  dekoro dalis;
  8.3. su sudėtingu architektūriniu, meniniu dekoru;
  8.4. kurių inžinerinė, techninė ir konstrukcinė būklė bloga;
  8.5. kurių istorinei raidai nustatyti archyvinių  dokumentų
  panaudojimas apsunkintas, žymi dokumentų dalis  reikalauja
  papildomo iššifravimo;
  8.6. apie kuriuos stokojama literatūrinių šaltinių  ir
  reikalingas jų kritiškas įvertinimas, nėra žinių periodikoje;
  8.7. kurie archeologiškai netyrinėti, tačiau  archeologinių
  žinių turima iš inžinerinių geologinių ir pan.  tyrimų,
  archeologinių tyrimų rezultatai prognozuojami  problemiški,
  bet adekvatūs aplinkinių (kaimyninių) objektų tyrimams;
  8.8. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami su  žymiais
  (reikšmingais) ir sudėtingais duomenimis projektams.
  9. Ketvirtajai sudėtingumo kategorijai priskiriami statiniai:
  9.1. kurių labai sudėtinga planinė struktūra,  erdvinė
  struktūra,  originalios arba specifiškos  konstrukcijos,
  sudėtingi architektūriniai sprendimai;
  9.2. kurie labai perdirbti (rekonstruoti), likę tik  dekoro
  pėdsakai;
  9.3. su labai sudėtingu architektūriniu, meniniu dekoru;
  9.4. kurių inžinerinė, techninė, konstrukcinė būklė  labai
  bloga (avarinė);
  9.5. kurių istorinei raidai nustatyti archyvinių  dokumentų
  panaudojimas labai apsunkintas (didžioji dokumentų dalis ne
  Lietuvoje), žymią dokumentų dalį reikia iššifruoti ir pan.;
  9.6. apie kuriuos literatūrinių šaltinių nėra arba  yra
  nepatikima (neobjektyvi) informacija ir reikalingas šaltinių
  kritiškas įvertinimas, nėra žinių periodikoje;
  9.7. kurie archeologiškai netyrinėti, archeologinių  žinių
  neturima, archeologinių tyrimų rezultatai  prognozuojami
  problemiški, neadekvatūs aplinkinių (kaimyninių)  objektų
  tyrimams;
  9.8. kurių natūriniai tyrimai prognozuojami su  žymiais
  (reikšmingais)  ir labai sudėtingais ir   problemiškais
  rezultatais konservavimo, restauravimo projektams.
  10. Tyrinėjimo ir projektavimo dalių santykis:
  matavimas - 5%;
  istoriniai tyrimai - 2%;
  architektūros tyrimai - 12%;
  polichromijos tyrimai - 7%;
  moksliniai techniniai tyrimai - 15%;
  statinio  projektų  dalys (specializuoti   konservavimo,
  restauravimo, pritaikymo projektai) - 59%.
  11. Matavimo darbų sąnaudų santykis procentais:
  fotogrametriniai matavimai - 22%;
  rankiniai matavimai - 88%.
  12. Mokslinių techninių tyrimų sąnaudų santykis procentais:
  mūro drėgmės tyrimai - 14%;
  medienos tyrimai - 17%;
  skiedinių tyrimai - 20%;
  polichromijos, tapybos tyrimai - 22%;
  konstrukcijų tyrimai - 15%;
  inžineriniai geologiniai tyrimai - 11%;
  fotofiksacija - 1%.
  13. Statinio projekto dalių (specializuotų  konservavimo,
  restauravimo, pritaikymo projektų) paruošimo sąnaudų santykis
  procentais:
  techninis projektas (esminis statinio sprendinius nustatantis
  projekto etapas) - 70%;
  darbo projektas (etapas, detalizuojantis techninio projekto
  sprendinius) - 30%.
  14. Kai kurios nors kompleksinio tyrinėjimo ir projektavimo
  sudėtinės dalies nereikia, normatyvų sąnaudos  mažinamos,
  atsižvelgiant  į procentinį dalių santykį. Jei  reikia
  archeologijos tyrimų, jų sąnaudos įvertinamos  papildomai,
  pritaikant Paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007  2
  priedo  normatyvus. Kai esminius statinio   sprendinius
  nustatantis etapas ne pilnos sudėties arba  naudojamasi
  anksčiau sukaupta medžiaga, atliktais tyrimais,  paruoštais
  projektais ir pan., suderinus su užsakovu taikomas mažinantis
  koeficientas K= 0.1-:-0.9. Tais atvejais, kai yra  įdirbis,
  panaudotina medžiaga, sąnaudas geriau nustatyti pagal Paveldo
  tvarkybos reglamento PTR 4.01.01:2007 6, 7 ir kitų  priedų
  normatyvus.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-5-1  I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 250 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,3  žm. val. AR-5-2  II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 250 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            8,3  žm. val. AR-5-3  III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 250 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            10,6  žm. val. AR-5-4  IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 250 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            12,6  žm. val. AR-5-5  I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,8  žm. val. AR-5-6  II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            5,2  žm. val. AR-5-7  III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            6,4  žm. val. AR-5-8  IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            7,9  žm. val. AR-5-9  I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,6  žm. val. AR-5-10 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            3,4  žm. val. AR-5-11 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            4,3  žm. val. AR-5-12 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 1 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            5,0  žm. val. AR-5-13 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 2 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,6  žm. val. AR-5-14 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 2 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,2  žm. val. AR-5-15 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 2 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,8  žm. val. AR-5-16 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 2 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            3,3  žm. val. AR-5-17 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 3 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,5  žm. val. AR-5-18 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 3 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-5-19 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 3 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,5  žm. val. AR-5-20 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 3 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            3,0  žm. val. AR-5-21 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 4 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,3  žm. val. AR-5-22 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 4 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,8  žm. val. AR-5-23 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 4 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,2  žm. val. AR-5-24 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 4 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,5  žm. val. AR-5-25 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,1  žm. val. AR-5-26 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,5  žm. val. AR-5-27 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-5-28 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 5 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,4  žm. val. AR-5-29 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 6 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,0  žm. val. AR-5-30 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 6 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,5  žm. val. AR-5-31 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 6 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-5-32 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 6 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,3  žm. val. AR-5-33 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 7 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,0  žm. val. AR-5-34 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 7 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,4  žm. val. AR-5-35 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 7 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,8  žm. val. AR-5-36 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 7 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,25  žm. val. AR-5-37 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 8 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,0  žm. val. AR-5-38 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 8 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,3  žm. val. AR-5-39 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 8 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,7  žm. val. AR-5-40 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 8 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-5-41 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 9 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,95  žm. val. AR-5-42 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 9 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,25  žm. val. AR-5-43 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 9 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,65  žm. val. AR-5-44 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 9 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,9  žm. val. AR-5-45 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,85  žm. val. AR-5-46 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,15  žm. val. AR-5-47 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,5  žm. val. AR-5-48 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 10 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,85  žm. val. AR-5-49 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 11 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,8  žm. val. AR-5-50 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 11 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,15  žm. val. AR-5-51 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 11 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,45  žm. val. AR-5-52 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 11 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,8  žm. val. AR-5-53 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 12 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,82  žm. val. AR-5-54 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 12 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,13  žm. val. AR-5-55 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 12 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,45  žm. val. AR-5-56 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 12 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,78  žm. val. AR-5-57 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 13 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,82  žm. val. AR-5-58 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 13 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,1  žm. val. AR-5-59 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 13 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,42  žm. val. AR-5-60 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 13 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,73  žm. val. AR-5-61 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 14 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,78  žm. val. AR-5-62 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 14 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,1  žm. val. AR-5-63 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 14 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,74  žm. val. AR-5-64 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 14 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,39  žm. val. AR-5-65 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 15 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,8  žm. val. AR-5-66 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 15 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,05  žm. val. AR-5-67 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 15 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,35  žm. val. AR-5-68 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 15 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,68  žm. val. AR-5-69 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 16 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,79  žm. val. AR-5-70 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 16 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,05  žm. val. AR-5-71 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 16 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,34  žm. val. AR-5-72 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 16 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,65  žm. val. AR-5-73 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 17 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,78  žm. val. AR-5-74 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 17 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,02  žm. val. AR-5-75 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 17 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,32  žm. val. AR-5-76 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 17 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,62  žm. val. AR-5-77 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 18 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,75  žm. val. AR-5-78 II sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 18 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,01  žm. val. AR-5-79 III sudėtingumo kategorijos         m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 18 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,32  žm. val. AR-5-80 IV sudėtingumo kategorijos          m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 18 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,58  žm. val. AR-5-81 I sudėtingumo kategorijos objekto      m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 19 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,93  žm. val. AR-5-82 II sudėtingumo kategorijos           m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 19 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            0,74  žm. val. AR-5-83 III sudėtingumo kategorijos           m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 19 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,3  žm. val. AR-5-84 IV sudėtingumo kategorijos           m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 19 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,55  žm. val. AR-5-85 I sudėtingumo kategorijos objekto        m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,73  žm. val. AR-5-86 II sudėtingumo kategorijos           m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            0,98  žm. val. AR-5-87 III sudėtingumo kategorijos           m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,28  žm. val. AR-5-88 IV sudėtingumo kategorijos           m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 20 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,53  žm. val. AR-5-89 I sudėtingumo kategorijos objekto        m-3
     kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 21 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,71  žm. val. AR-5-90 II sudėtingumo kategorijos           m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 21 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            0,96  žm. val. AR-5-91 III sudėtingumo kategorijos           m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 21 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,25  žm. val. AR-5-92 IV sudėtingumo kategorijos           m-3
     objekto kompleksiniai tyrimai ir
     specializuota projekto dalis, kai
     tūris iki 21 000 m-3

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            1,5  žm. val.

            _________________

                Paveldo tvarkybos reglamento 
                PTR4.01.01:2007
                6 priedas

 PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS ARCHITEKTŪRINĖS DALIES DARBŲ SĄNAUDŲ
              NORMATYVAI
                
             Techninė dalis

  1. Šiame priede pateikiami nekilnojamojo kultūros  paveldo
  architektūrinės dalies projektavimo darbų sąnaudų normatyvai.
  2. Projektuojamo objekto sudėtingumo kategorija ir  jo
  sunykimo laipsnis nustatomas ne visam objektui, o  aukštui,
  fasadui, interjero fragmentui ir pan.
  3. Sudėtingumo kategorijų charakteristikos ir  aprašymai
  pateikiami šio priedo skyriuose.

  1  skyrius. Projektiniai sprendiniai (statinio  planai,
  pjūviai, fasadų išklotinės ir kt.)

  Skyriaus normatyvai numato objekto projektavimo darbų planų,
  fasadų, pjūvių paruošimo sąnaudas (įskaitant ir aiškinamųjų
  raštų,  techninių  reikalavimų, žiniaraščių   paruošimo,
  derinimų, pataisymų po ekspertizės ir pan. sąnaudas),  kai
  objekto sunykimo laipsnis iki 30%. Kai objekto  sunykimo
  laipsnis iki 50%, normatyvų sąnaudoms taikomas koeficientas
  K=1,2, iki 80% - K=1,5.
  
  Planai
  
  Skyriaus normatyvai numato keturias sudėtingumo kategorijas,
  ruošiant planus:
  I sudėtingumo kategorija - vienas arba keli  stačiakampiai,
  nedaug nišų, išsikišimų, nedaug patalpų;
  II  sudėtingumo  kategorija - keli  stačiakampiai   su
  kreivakampiais arba kreiviniais elementais,  išsikišimais,
  nišomis, daug patalpų;
  III sudėtingumo kategorija - sudėtingi stačiakampių deriniai
  su kreivakampiais arba kreiviniais elementais, daug  nišų,
  išsikišimų, daug patalpų (per 10), įvairių tipų angos  ir
  pan.;
  IV  sudėtingumo  kategorija  -  sudėtinga   "laužyta"
  konfigūracija, kreivalinijiniai dariniai, daug įvairaus tipo
  angų, nišų, išsikišimų ir pan.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-6-1  I sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,76  žm. val. AR-6-2  II sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,34  žm. val. AR-6-3  III sudėtingumo kategorijos planų      100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,49  žm. val. AR-6-4  IV sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,22  žm. val. AR-6-5  I sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 250 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,03  žm. val. AR-6-6  II sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 250 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,44  žm. val. AR-6-7  III sudėtingumo kategorijos planų      100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 250 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,24  žm. val. AR-6-8  IV sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 250 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,45  žm. val. AR-6-9  I sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,8  žm. val. AR-6-10 II sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,18  žm. val. AR-6-11 III sudėtingumo kategorijos planų      100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,94  žm. val. AR-6-12 IV sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,08  žm. val. AR-6-13 I sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,59  žm. val. AR-6-14 II sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,94  žm. val. AR-6-15 III sudėtingumo kategorijos planų      100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,66  žm. val. AR-6-16 IV sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,73  žm. val. AR-6-17 I sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 800 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,36  žm. val. AR-6-18 II sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 800 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,69  žm. val. AR-6-19 III sudėtingumo kategorijos planų      100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 800 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,37  žm. val. AR-6-20 IV sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 800 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,37  žm. val. AR-6-21 I sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,13  žm. val. AR-6-22 II sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,44  žm. val. AR-6-23 III sudėtingumo kategorijos planų      100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,07  žm. val. AR-6-24 IV sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,01  žm. val. AR-6-25 I sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,88  žm. val. AR-6-26 II sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,17  žm. val. AR-6-27 III sudėtingumo kategorijos planų      100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,75  žm. val. AR-6-28 IV sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,61  žm. val. AR-6-29 I sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas daugiau kaip 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,68  žm. val. AR-6-30 II sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas daugiau kaip 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,95  žm. val. AR-6-31 III sudėtingumo kategorijos planų      100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas daugiau kaip 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,49  žm. val. AR-6-32 IV sudėtingumo kategorijos planų       100 m-2
     parengimas, kai statinio aukšto
     plotas daugiau kaip 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,29  žm. val.
  
               Pjūviai
  
  Skyriaus normatyvai numato keturias sudėtingumo kategorijas,
  ruošiant pjūvius:
  I sudėtingumo kategorija - pastato pjūvis, kai  nedaug
  pertvarų, kapitalinių sienų, nesudėtingos pertvaros ir gegnių
  konstrukcija;
  II sudėtingumo kategorija - pastato pjūvis per vieno  ar
  dviejų maršų laiptus arba kai pastatas turi  "išsikišusius"
  tūrius,  netipines  perdangas, gegnes, perdangų   lygio
  perkritimus;
  III sudėtingumo kategorija - pastato pjūvis per  trijų,
  keturių maršų laiptus arba kai pastatas turi gana sudėtingą
  konfigūraciją, netipines perdangas, santvaras, perdangų lygio
  perkritimus;
  IV sudėtingumo kategorija - labai sudėtingos konfigūracijos
  pastato pjūvis (bažnyčios, cerkvės, bokštai su sudėtingomis
  kupolų, santvarų, perdangų konstrukcijomis).
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-6-33 I sudėtingumo kategorijos pjūvio       100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 50
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,92  žm. val. AR-6-34 II sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 50
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,31  žm. val. AR-6-35 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     pjūvio paruošimas, kai jo plotas
     iki 50 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,85  žm. val. AR-6-36 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 50
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,22  žm. val. AR-6-37 I sudėtingumo kategorijos pjūvio       100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 100
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,54  žm. val. AR-6-38 II sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 100
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,9  žm. val. AR-6-39 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     pjūvio paruošimas, kai jo plotas
     iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,2  žm. val. AR-6-40 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 100
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,44  žm. val. AR-6-41 I sudėtingumo kategorijos pjūvio       100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 200
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,6  žm. val. AR-6-42 II sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 200
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,86  žm. val. AR-6-43 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     pjūvio paruošimas, kai jo plotas
     iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,54  žm. val. AR-6-44 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 200
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,45  žm. val. AR-6-45 I sudėtingumo kategorijos pjūvio       100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 400
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,44  žm. val. AR-6-46 II sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 400
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,69  žm. val. AR-6-47 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     pjūvio paruošimas, kai jo plotas
     iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,28  žm. val. AR-6-48 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 400
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,13  žm. val. AR-6-49 I sudėtingumo kategorijos pjūvio       100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 600
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,24  žm. val. AR-6-50 II sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 600
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,47  žm. val. AR-6-51 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     pjūvio paruošimas, kai jo plotas
     iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,93  žm. val. AR-6-52 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 600
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,71  žm. val. AR-6-53 I sudėtingumo kategorijos pjūvio       100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 800
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,08  žm. val. AR-6-54 II sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 800
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,29  žm. val. AR-6-55 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     pjūvio paruošimas, kai jo plotas
     iki 800 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,65  žm. val. AR-6-56 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 800
     m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,38  žm. val. AR-6-57 I sudėtingumo kategorijos pjūvio       100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 1
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,89  žm. val. AR-6-58 II sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 1
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,08  žm. val. AR-6-59 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     pjūvio paruošimas, kai jo plotas
     iki 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,31  žm. val. AR-6-60 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas iki 1
     000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,97  žm. val. AR-6-61 I sudėtingumo kategorijos pjūvio       100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas daugiau
     kaip 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,73  žm. val. AR-6-62 II sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas daugiau
     kaip 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,9  žm. val. AR-6-63 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     pjūvio paruošimas, kai jo plotas
     daugiau kaip 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,03  žm. val. AR-6-64 IV sudėtingumo kategorijos pjūvio      100 m-2
     paruošimas, kai jo plotas daugiau
     kaip 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,64  žm. val.

            Fasado išklotinės
  
  1.  Skyriaus  normatyvai numato  keturias   sudėtingumo
  kategorijas, ruošiant fasadų išklotines:
  I sudėtingumo kategorija - nesudėtingi, lygūs fasadai  su
  vieno tipo angomis;
  II  sudėtingumo  kategorija  - fasadai  su   nedideliu
  architektūrinių detalių kiekiu, be kolonų, be balkonų,  be
  apvadų, mažai rustuotų paviršių arba kelių tipų angos;
  III  sudėtingumo  kategorija - fasadai  su   vidutiniu
  architektūrinių detalių kiekiu, su balkonais,  paprastomis
  kolonomis, angų apvadais, sienos, piliastrai rustuoti;
  IV  sudėtingumo  kategorija  -  fasadai  su   dideliu
  architektūrinių detalių kiekiu, balkonais,  sudėtingomis
  kolonomis, angų apvadais, su sudėtinga lipdyba,  skulptūra,
  keramika ir pan.
  2. Sudėtingumo kategorija nustatoma kiekvienam  pastato
  fasadui.

            Sąnaudų normatyvai

+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-6-65 I sudėtingumo kategorijos fasado       100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,14  žm. val. AR-6-66 II sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,95  žm. val. AR-6-67 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     fasado išklotinės paruošimas, kai
     plotas iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,58  žm. val. AR-6-68 IV sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 100 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           13,02  žm. val. AR-6-69 I sudėtingumo kategorijos fasado       100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,97  žm. val. AR-6-70 II sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,56  žm. val. AR-6-71 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     fasado išklotinės paruošimas, kai
     plotas iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,76  žm. val. AR-6-72 IV sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,55  žm. val. AR-6-73 I sudėtingumo kategorijos fasado       100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,53  žm. val. AR-6-74 II sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,08  žm. val. AR-6-75 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     fasado išklotinės paruošimas, kai
     plotas iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,19  žm. val. AR-6-76 IV sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 400 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,85  žm. val. AR-6-77 I sudėtingumo kategorijos fasado       100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,21  žm. val. AR-6-78 II sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,72  žm. val. AR-6-79 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     fasado išklotinės paruošimas, kai
     plotas iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,77  žm. val. AR-6-80 IV sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 600 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,33  žm. val. AR-6-81 I sudėtingumo kategorijos fasado       100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 800 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,8  žm. val. AR-6-82 II sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 800 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,28  žm. val. AR-6-83 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     fasado išklotinės paruošimas, kai
     plotas iki 800 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,24  žm. val. AR-6-84 IV sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 800 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,68  žm. val. AR-6-85 I sudėtingumo kategorijos fasado       100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,38  žm. val. AR-6-86 II sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,82  žm. val. AR-6-87 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     fasado išklotinės paruošimas, kai
     plotas iki 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,69  žm. val. AR-6-88 IV sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 1 000 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,01  žm. val. AR-6-89 I sudėtingumo kategorijos fasado       100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,07  žm. val. AR-6-90 II sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,48  žm. val. AR-6-91 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     fasado išklotinės paruošimas, kai
     plotas iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,29  žm. val. AR-6-92 IV sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     iki 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,51  žm. val. AR-6-93 I sudėtingumo kategorijos fasado       100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     daugiau kaip 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,79  žm. val. AR-6-94 II sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     daugiau kaip 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,17  žm. val. AR-6-95 III sudėtingumo kategorijos         100 m-2
     fasado išklotinės paruošimas, kai
     plotas daugiau kaip 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,92  žm. val. AR-6-96 IV sudėtingumo kategorijos fasado      100 m-2
     išklotinės paruošimas, kai plotas
     daugiau kaip 1 200 m-2

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,05  žm. val.    Konstrukciniai planai, pjūviai, fasadų brėžiniai
                
            Sąnaudų normatyvai

+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-6-97 I sudėtingumo kategorijos          formatas
     konstrukcinių planų parengimas,
     mastelis 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           4,91  žm. val. AR-6-98 II sudėtingumo kategorijos         formatas
     konstrukcinių planų parengimas,
     mastelis 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,4  žm. val. AR-6-99 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     konstrukcinių planų parengimas,
     mastelis 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           6,38  žm. val. AR-6-100 IV sudėtingumo kategorijos         formatas
     konstrukcinių planų parengimas,
     mastelis 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           7,85  žm. val. AR-6-101 I sudėtingumo kategorijos          formatas
     konstrukcinių pjūvių paruošimas,
     mastelis 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           5,32  žm. val. AR-6-102 II sudėtingumo kategorijos         formatas
     konstrukcinių pjūvių paruošimas,
     mastelis 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           5,85  žm. val. AR-6-103 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     konstrukcinių pjūvių paruošimas,
     mastelis 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           9,31  žm. val. AR-6-104 IV sudėtingumo kategorijos         formatas
     konstrukcinių pjūvių paruošimas,
     mastelis 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           11,17  žm. val. AR-6-105 I sudėtingumo kategorijos fasadų      formatas
     konstrukcinių brėžinių
     paruošimas, mastelis 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           4,99  žm. val. AR-6-106 II sudėtingumo kategorijos fasadų      formatas
     konstrukcinių brėžinių
     paruošimas, mastelis 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           5,49  žm. val. AR-6-107 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     fasadų konstrukcinių brėžinių
     paruošimas, mastelis 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           6,49  žm. val. AR-6-108 IV sudėtingumo kategorijos fasadų      formatas
     konstrukcinių brėžinių
     paruošimas, mastelis 1:50

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           7,98  žm. val.
  
  2 skyrius. Fragmentų, detalių darbo brėžiniai, šablonai
  
  Skyriaus normatyvai AR-6-109 -:- AR-6-120 numato  objekto
  fasadų, interjerų fragmentų darbo brėžinių parengimą,  kai
  mastelis 1:20-1:25. Šie brėžiniai ruošiami  vadovaujantis
  techninio projekto sprendimais: fasadų, interjero brėžiniais
  ir kt. Kai šių sprendimų nėra, o dėl įvairių priežasčių kai
  kuriems fragmentams arba detalėms reikia paruošti tik darbo
  brėžinius, normatyvų AR-6-121-:-AR-5-132 sąnaudoms taikomas
  K=1,5.
  
       Interjero, fasadų fragmentai ir detalės
  
  Architektūrinių  fasado, interjero detalių   sudėtingumo
  kategorijos:
  I sudėtingumo kategorija - nesudėtingo kontūro,  piešinio,
  nestipriai suskaidytos detalės, tiesialinijinės  cirkulinės
  traukės, įrėžtiniai pasikartojantys lipdiniai ir pan.;
  II sudėtingumo kategorija - vidutinio sudėtingumo  detalės,
  kai reikia kai kurių mazgų piešinio išryškinimo ("prapiešimo
  "), yra kelių rūšių skaidymas, necirkulinės traukės, įvairūs
  įrėžtiniai lipdiniai ir ornamentai;
  III sudėtingumo kategorija - sudėtingos  kreivalinijinės
  detalės, kai būtinas visos detalės paviršiaus išryškinimas (
  "prapiešimas"), įvairūs lipdyti ornamentai,  bareljefai,
  jonėniniai kapiteliai, pintos kolonos ir pan.);
  IV sudėtingumo kategorija - labai sudėtingos kreivalinijinės
  detalės, kai būtinas visos detalės paviršiaus išryškinimas (
  "prapiešimas"),  įvairūs  labai  sudėtingi   ornamentai,
  bareljefai su dideliu kiekiu figūrų, korinto  kapiteliai,
  skulptūros ir pan.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-6-109 I sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado fragmento darbo
     brėžiniai, mastelis 1:20-1:25,
     fragmento sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           29,08  žm. val. AR-6-110 II sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado fragmento darbo
     brėžiniai, mastelis 1:20-1:25,
     fragmento sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           31,99  žm. val. AR-6-111 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     interjero, fasado fragmento darbo
     brėžiniai, mastelis 1:20-1:25,
     fragmento sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos            37,8  žm. val. AR-6-112 IV sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado fragmento darbo
     brėžiniai, mastelis 1:20-1:25,
     fragmento sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           46,53  žm. val. AR-6-113 I sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado fragmento darbo
     brėžiniai, mastelis 1:20-1:25,
     fragmento sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           36,35  žm. val. AR-6-114 II sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado fragmento darbo
     brėžiniai, mastelis 1:20-1:25,
     fragmento sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           39,99  žm. val. AR-6-115 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     interjero, fasado fragmento darbo
     brėžiniai, mastelis 1:20-1:25,
     fragmento sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           47,26  žm. val. AR-6-116 IV sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado fragmento darbo
     brėžiniai, mastelis 1:20-1:25,
     fragmento sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           58,16  žm. val. AR-6-117 I sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado fragmento darbo
     brėžiniai, mastelis 1:20-1:25,
     fragmento sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           43,62  žm. val. AR-6-118 II sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado fragmento darbo
     brėžiniai, mastelis 1:20-1:25,
     fragmento sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           47,98  žm. val. AR-6-119 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     interjero, fasado fragmento darbo
     brėžiniai, mastelis 1:20-1:25,
     fragmento sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           56,71  žm. val. AR-6-120 IV sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado fragmento darbo
     brėžiniai, mastelis 1:20-1:25,
     fragmento sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           69,79  žm. val. AR-6-121 I sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado architektūrinių
     detalių darbo brėžiniai, M 1:10-
     1:15, detalių sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           26,56  žm. val. AR-6-122 II sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado architektūrinių
     detalių darbo brėžiniai, M 1:10-
     1:15, detalių sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           29,15  žm. val. AR-6-123 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     interjero, fasado architektūrinių
     detalių darbo brėžiniai, M 1:10-
     1:15, detalių sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           34,45  žm. val. AR-6-124 IV sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado architektūrinių
     detalių darbo brėžiniai, M 1:10-
     1:15, detalių sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           42,41  žm. val. AR-6-125 I sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado architektūrinių
     detalių darbo brėžiniai, M 1:10-
     1:15, detalių sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           33,14  žm. val. AR-6-126 II sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado architektūrinių
     detalių darbo brėžiniai, M 1:10-
     1:15, detalių sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           36,45  žm. val. AR-6-127 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     interjero, fasado architektūrinių
     detalių darbo brėžiniai, M 1:10-
     1:15, detalių sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           43,07  žm. val. AR-6-128 IV sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado architektūrinių
     detalių darbo brėžiniai, M 1:10-
     1:15, detalių sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           53,02  žm. val. AR-6-129 I sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado architektūrinių
     detalių darbo brėžiniai, M 1:10-
     1:15, detalių sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           39,76  žm. val. AR-6-130 II sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado architektūrinių
     detalių darbo brėžiniai, M 1:10-
     1:15, detalių sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           43,73  žm. val. AR-6-131 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     interjero, fasado architektūrinių
     detalių darbo brėžiniai, M 1:10-
     1:15, detalių sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           51,68  žm. val. AR-6-132 IV sudėtingumo kategorijos          lapas
     interjero, fasado architektūrinių
     detalių darbo brėžiniai, M 1:10-
     1:15, sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           63,62  žm. val.  Architektūrinių detalių ir lipdybos dekoro detalių šablonai
  
  Architektūrinių  šablonų,  lipdybos dekoro   (ornamentų)
  sudėtingumo kategorijos:
  I sudėtingumo kategorija - nesudėtingo profilio  (nedaug
  skaidymų ir pan.) šablonai arba paprasti  ornamentiniai
  lipdiniai, kai nesudėtingas ornamentas (lipdinių šablonai);
  II sudėtingumo kategorija - nesudėtingo profilio  (nedaug
  skaidymų ir pan.), bet turintys taisyklingą  "kreivumą"
  šablonai  arba  nesudėtingi ornamentiniai,   profiliuoti
  lipdiniai (lipdinių šablonai);
  III sudėtingumo kategorija - sudėtingo profilio  šablonai,
  turintys "sudėtingą kreivumą" ir pan., arba  sudėtingo
  piešinio ornamentiniai lipdiniai (lipdinių šablonai);
  IV sudėtingumo kategorija - labai sudėtingi,  "meniniai"
  šablonai arba ypatingai sudėtingo piešinio,  reikalaujantys
  meninio lygio lipdiniai (lipdinių šablonai).
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-6-133 I sudėtingumo kategorijos šablonų      lapas
     paruošimas, M 1:1, detalių
     sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,79  žm. val. AR-6-134 II sudėtingumo kategorijos          lapas
     šablonų paruošimas, M 1:1,
     detalių sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,47  žm. val. AR-6-135 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     šablonų paruošimas, M 1:1,
     detalių sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,83  žm. val. AR-6-136 IV sudėtingumo kategorijos          lapas
     šablonų paruošimas, M 1:1,
     detalių sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,88  žm. val. AR-6-137 I sudėtingumo kategorijos šablonų      lapas
     paruošimas, M 1:1, detalių
     sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,5  žm. val. AR-6-138 II sudėtingumo kategorijos          lapas
     šablonų paruošimas, M 1:1,
     detalių sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,35  žm. val. AR-6-139 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     šablonų paruošimas, M 1:1,
     detalių sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           11,05  žm. val. AR-6-140 IV sudėtingumo kategorijos          lapas
     šablonų paruošimas, M 1:1,
     detalių sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            13,6  žm. val. AR-6-141 I sudėtingumo kategorijos šablonų      lapas
     paruošimas, M 1:1, detalių
     sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            10,2  žm. val. AR-6-142 II sudėtingumo kategorijos          lapas
     šablonų paruošimas, M 1:1,
     detalių sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           11,21  žm. val. AR-6-143 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     šablonų paruošimas, M 1:1,
     detalių sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           13,26  žm. val. AR-6-144 IV sudėtingumo kategorijos          lapas
     šablonų paruošimas, M 1:1,
     detalių sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           16,31  žm. val. AR-6-145 I sudėtingumo kategorijos šablonų      lapas
     lipdiniams paruošimas, M 1:1,
     detalių sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           13,57  žm. val. AR-6-146 II sudėtingumo kategorijos          lapas
     šablonų lipdiniams paruošimas, M
     1:1, detalių sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           14,93  žm. val. AR-6-147 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     šablonų lipdiniams paruošimas, M
     1:1, detalių sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           18,56  žm. val. AR-6-148 IV sudėtingumo kategorijos          lapas
     šablonų lipdiniams paruošimas, M
     1:1, detalių sunykimas iki 30%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           21,72  žm. val. AR-6-149 I sudėtingumo kategorijos šablonų      lapas
     lipdiniams paruošimas, M 1:1,
     detalių sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           16,97  žm. val. AR-6-150 II sudėtingumo kategorijos          lapas
     šablonų lipdiniams paruošimas, M
     1:1, detalių sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           18,66  žm. val. AR-6-151 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     šablonų lipdiniams paruošimas, M
     1:1, detalių sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           22,05  žm. val. AR-6-152 IV sudėtingumo kategorijos          lapas
     šablonų lipdiniams paruošimas, M
     1:1, detalių sunykimas iki 50%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           27,14  žm. val. AR-6-153 I sudėtingumo kategorijos šablonų      lapas
     lipdiniams paruošimas, M 1:1,
     detalių sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           20,36  žm. val.

 AR-6-154 II sudėtingumo kategorijos          lapas
     šablonų lipdiniams paruošimas, M
     1:1, detalių sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           22,39  žm. val. AR-6-155 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     šablonų lipdiniams paruošimas, M
     1:1, detalių sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           26,47  žm. val. AR-6-156 IV sudėtingumo kategorijos          lapas
     šablonų lipdiniams paruošimas, M
     1:1, detalių sunykimas iki 80%

     Vidutinė kategorija 4.5

     Darbo sąnaudos           32,57  žm. val.
  
  Angų užpildymo, vartų, tambūrų, aptaisymo panelių ir panašių
  stalių gaminių darbo brėžiniai
  
  Stalių gaminių sudėtingumo kategorijos:
  I  sudėtingumo kategorija - nesudėtingai   profiliuoti,
  nesudėtingi stačiakampiai gaminiai;
  II sudėtingumo kategorija - tas pats kaip I  sudėtingumo
  kategorijai, bet turintys "kreivalinijinį" kontūrą;
  III sudėtingumo kategorija - vidutinio sudėtingumo, turintys
  dekoro  elementus (raižybą, drožybą, metalinius  dekoro
  elementus) bei "kreivalinijinį" kontūrą, arba  sudėtingi,
  turintys kreivalinijinį kontūrą gaminiai;
  IV  sudėtingumo  kategorija  -  sudėtingi,   turintys
  "kreivalinijinį" kontūrą ir sudėtingą dekorą  (barokinę
  drožybą) arba inkrustaciją ir pan. gaminiai.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-6-157 I sudėtingumo kategorijos darbo       formatas
     brėžinių stalių gaminiams
     paruošimas, M 1:20

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,19  žm. val. AR-6-158 II sudėtingumo kategorijos darbo       formatas
     brėžinių stalių gaminiams
     paruošimas, M 1:20

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,49  žm. val. AR-6-159 III sudėtingumo kategorijos darbo      formatas
     brėžinių stalių gaminiams
     paruošimas, M 1:20

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,61  žm. val. AR-6-160 IV sudėtingumo kategorijos darbo       formatas
     brėžinių stalių gaminiams
     paruošimas, M 1:20

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           11,68  žm. val. AR-6-161 I sudėtingumo kategorijos darbo       formatas
     brėžinių nestandartinių stalių
     gaminių mazgams paruošimas, M 1:5

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,71  žm. val. AR-6-162 II sudėtingumo kategorijos darbo       formatas
     brėžinių nestandartinių stalių
     gaminių mazgams paruošimas, M 1:5

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,89  žm. val. AR-6-163 III sudėtingumo kategorijos darbo      formatas
     brėžinių nestandartinių stalių
     gaminių mazgams paruošimas, M 1:5

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,72  žm. val. AR-6-164 IV sudėtingumo kategorijos darbo       formatas
     brėžinių nestandartinių stalių
     gaminių mazgams paruošimas, M 1:5

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            10,6  žm. val. AR-6-165 I sudėtingumo kategorijos šablonų      formatas
     paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,94  žm. val. AR-6-166 II sudėtingumo kategorijos          formatas
     šablonų paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,43  žm. val. AR-6-167 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     šablonų paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,6  žm. val. AR-6-168 IV sudėtingumo kategorijos          formatas
     šablonų paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,38  žm. val.

  3  skyrius.  Interjerų,  puošybos  elementų,   mažosios
  architektūros  objektų (obeliskai, memorialinės  lentos,
  antkapiai ir pan.) darbo brėžiniai
  
  1. Skyriaus normatyvai numato interjerų keturias sudėtingumo
  kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - nesudėtingų stačiakampių  formos
  interjerai, kurių angos vienodos, detalės  nesudėtingos,
  pasikartojančios;
  II  sudėtingumo  kategorija - sudėtingos   stačiakampės
  konfigūracijos interjerai su nesudėtingomis architektūrinėmis
  detalėmis, piliastrais, apvadais ir pan.;
  III sudėtingumo kategorija - nestačiakampės  konfigūracijos
  interjerai su vidutiniu kiekiu sudėtingų  architektūrinių
  detalių;
  IV sudėtingumo kategorija - kreivalinijinės  konfigūracijos
  interjerai, sudėtingos konfigūracijos interjerai "prisotinti"
  lipdybos, drožybos detalėmis.
  2. Skyriaus normatyvai numato tokias mažosios architektūros
  objektų, puošybos elementų sudėtingumo kategorijas:
  I sudėtingumo kategorija - nesudėtingos  konfigūracijos
  objektai, elementai, turintys nedaug nesudėtingų  paprasto
  piešinio detalių;
  II  sudėtingumo kategorija - sudėtingos  konfigūracijos
  objektai, elementai, turintys nedaug detalių, kurių piešinys
  vidutinio sudėtingumo;
  III sudėtingumo kategorija - sudėtingos  konfigūracijos
  objektai, elementai, turintys daug detalių, kurių  piešinys
  sudėtingas;
  IV  sudėtingumo kategorija - labai sudėtingi  objektai
  (skulptūros, bareljefai, horeljefai ir pan.), taip  pat
  baroko, rokoko stiliaus daiktai, elementai ir pan.
  3. Interjerų konservavimo, restauravimo projektų  brėžinių
  rengimo sąnaudų normatyvai sudaryti objektams, kurių sunykimo
  laipsnis iki 30%; kai sunykę iki 50%, darbo  sąnaudoms
  taikomas  K=1,2, iki 80% - K=1,5. Normatyvai   numato
  aiškinamųjų  raštų  parašymą,  techninių   reikalavimų,
  žiniaraščių paruošimą, sąnaudas derinimui ir kt.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-6-169 I sudėtingumo kategorijos patalpų      formatas
     sienų interjero išklotinės M 1:
     25-1:20 paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,42  žm. val. AR-6-170 II sudėtingumo kategorijos          formatas
     patalpų sienų interjero
     išklotinės M 1:25-1:20 paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,19  žm. val. AR-6-171 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     patalpų sienų interjero
     išklotinės M 1:25-1:20 paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,73  žm. val. AR-6-172 IV sudėtingumo kategorijos          formatas
     patalpų sienų interjero
     išklotinės M 1:25-1:20 paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           11,49  žm. val. AR-6-173 I sudėtingumo kategorijos grindų       formatas
     arba lubų interjero piešinių M
     1:25-1:20 paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,93  žm. val. AR-6-174 II sudėtingumo kategorijos grindų      formatas
     arba lubų interjero piešinių M
     1:25-1:20 paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,51  žm. val. AR-6-175 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     grindų arba lubų interjero
     piešinių M 1:25-1:20 paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,65  žm. val. AR-6-176 IV sudėtingumo kategorijos grindų      formatas
     arba lubų interjero piešinių M
     1:25-1:20 paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,22  žm. val. AR-6-177 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     puošybos elementų, mažosios
     architektūros bendrieji vaizdai
     (planai, pjūviai M 1:10)

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,62  žm. val. AR-6-178 II sudėtingumo kategorijos          formatas
     objekto puošybos elementų,
     mažosios architektūros bendrieji
     vaizdai (planai, pjūviai M 1:10)

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,11  žm. val. AR-6-179 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto puošybos elementų,
     mažosios architektūros bendrieji
     vaizdai (planai, pjūviai M 1:10)

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,94  žm. val. AR-6-180 IV sudėtingumo kategorijos          formatas
     objekto puošybos elementų,
     mažosios architektūros bendrieji
     vaizdai (planai, pjūviai M 1:10)

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           11,61  žm. val. AR-6-181 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     detalių brėžiniai M 1:5-1:1

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,64  žm. val. AR-6-182 II sudėtingumo kategorijos          formatas
     objekto detalių brėžiniai M 1:5-
     1:1

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,12  žm. val. AR-6-183 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto detalių brėžiniai M 1:5-
     1:1

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,75  žm. val. AR-6-184 IV sudėtingumo kategorijos          formatas
     objekto detalių brėžiniai M 1:5-
     1:1

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,02  žm. val. AR-6-185 I sudėtingumo kategorijos objekto      formatas
     detalių šablonai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,15  žm. val. AR-6-186 II sudėtingumo kategorijos          formatas
     objekto detalių šablonai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,43  žm. val. AR-6-187 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     objekto detalių šablonai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,64  žm. val. AR-6-188 IV sudėtingumo kategorijos          formatas
     objekto detalių šablonai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,71  žm. val.

            _________________

                Paveldo tvarkybos reglamento PTR 
                4.01.01:2007
                7 priedas
  
  PROJEKTINĖS DOKUMENTACIJOS KONSTRAVIMO DARBŲ DALIES SĄNAUDŲ
              NORMATYVAI
                
             Techninė dalis
  
  1.  Priedo normatyvai numato konstravimą ant  paruoštų
  architektūrinių ruošinių.
  2. Atsižvelgiant į statinio konstrukcijų būklę, konstruktorių
  darbų sąnaudų normatyvams taikomi šie koeficientai:
  2.1. konservuojant, restauruojant, stiprinant konstrukcijas,
  kai senų iš naujų konstrukcijų ar jų dalių  sujungimo
  sprendimai nesudėtingi, lengvai "pritampa" prie  pastato
  architektūros ir pan., taikomas K = 1,0;
  2.2. iš dalies keičiant senas konstrukcijas naujomis,  o
  likusias konservuojant, restauruojant, tvirtinant ir  pan.,
  taikomas K = 1,1-:-1,3;
  2.3. visiškai keičiant konstrukcijas ir išspendžiant prie jų
  tvirtinamų autentiškų pagrindų su apdaila, dekoru (lipdyba,
  tapyba ir pan.) išsaugojimo ir pritvirtinimo prie  naujų
  konstrukcijų klausimus, taikomas K = 1,5;
  2.4. visiškai keičiant konstrukcijas naujomis, taikomas K =
  0,9.
  
       Pagrindiniai konstrukciniai sprendimai
  
  Tais atvejais, kai projekte sprendžiamos įvairių konstrukcijų
  konservavimo, restauravimo, keitimo problemos,  ruošiamas
  vienas bendras aiškinamasis raštas. Konstrukcinių sprendimų
  (konstrukcijų  konservavimo, restauravimo arba  atkūrimo
  sprendimų) priėmimo sąnaudos - normatyvai AR-7-1-:-AR-7-7 -
  skaičiuojamos  kiekvienai konstrukcijų rūšiai  atskirai:
  pamatams, perdangoms, sienoms, kitoms konstrukcinių elementų
  rūšims.

            Sąnaudų normatyvai

+-------+----------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+-------+----------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2         |  3  |  4   |
+-------+----------------------------------+---------+----------+


 AR-7-1 Pagrindiniai konstrukciniai         objektas
     sprendimai, kai tūris iki 250 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,52  žm. val. AR-7-2 Pagrindiniai konstrukciniai         objektas
     sprendimai, kai tūris iki 500 m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,27  žm. val. AR-7-3 Pagrindiniai konstrukciniai         objektas
     sprendimai, kai tūris iki 1 000
     m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,78  žm. val. AR-7-4 Pagrindiniai konstrukciniai         objektas
     sprendimai, kai tūris iki 2 500
     m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,03  žm. val. AR-7-5 Pagrindiniai konstrukciniai         objektas
     sprendimai, kai tūris iki 5 000
     m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            10,54  žm. val. AR-7-6 Pagrindiniai konstrukciniai         objektas
     sprendimai, kai tūris iki 5 000
     m-3

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            12,04  žm. val. AR-7-7 Kiekvieniems 5 000 m-3 daugiau        objektas
     kaip 10 000 m-3 prie normatyvo AR-
     7-6 pridedama

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,09  žm. val.

               Pamatai
  
  1. Pamatų sudėtingumo kategorijos:
  I sudėtingumo kategorija - juostiniai, stulpiniai  pamatai,
  kai apkrova centriška; stačiakampiai pamatų planai, pamatai,
  kurių aukštis iki 10 m; statinių be rūsių pamatų pjūviai;
  II sudėtingumo kategorija - pamatai, kai apkrova necentriška,
  sudėtingos konfigūracijos pamatų planai, pamatai,  kurių
  aukštis iki 20 m; statinių su rūsiais pamatų pjūviai;
  III sudėtingumo kategorija - sudėtingos formos  pamatai,
  apkrova necentriška arba poliniai pagrindai;  sudėtingos
  konfigūracijos pamatų planai, kurių aukštis daugiau kaip 20
  m;  pamatų pjūviai, kai sudėtingas reljefas,  įvairios
  "šokinėjančios" altitudės ir pan.
  2. Kai sudėtingumo požymių mažiau negu trys, priimama žemesnė
  sudėtingumo kategorija.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-7-8  I sudėtingumo kategorijos pamatų      objektas
     keitimo, pavedimo sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           32,74  žm. val. AR-7-9  II sudėtingumo kategorijos pamatų      objektas
     keitimo, pavedimo sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           45,17  žm. val. AR-7-10 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     pamatų keitimo, pavedimo
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           57,56  žm. val.

        Sienos, stulpai, sąramos, karkasai
  
  Sienų, stulpų, sąramų, karkasų sudėtingumo kategorijos:
  I sudėtingumo kategorija - atraminės mūro arba betono sienos,
  kai apkrovos tolygiai išskirstytos, simetriškos ir pan.; mūro
  sienos, tarpangiai, centriškai apkrauti stulpai;  tolygiai
  apkrautos sąramos; iki 40 cm aukščio karnizai;  nesudėtingo
  centriškai apkrauti statramsčiai; vieno aukšto  pastatų
  karkasai;
  II sudėtingumo kategorija - sudėtingai apkrautos  atraminės
  mūro arba betono sienos; gelžbetonio atraminės sienos,  kai
  apkrovos  tolygiai išskirstytos, simetriškos ir   pan.;
  necentriškai apkrautos mūro sienos, tarpangiai, stačiakampiai
  arba apvalūs stulpai, arba centriškai apkrauti  sudėtingo
  skerspjūvio stulpai; sudėtingas apkrovas turinčios sąramos;
  nesudėtingai apkrautos arkos, iki 70 cm aukščio  karnizai;
  dviejų, trijų aukštų pastatų karkasai;
  III sudėtingumo kategorija - sudėtingai apkrautos gelžbetonio
  atraminės  sienos; necentriškai apkrautos mūro  sienos,
  tarpangiai,  sudėtingo skerspjūvio stulpai;   sudėtingai
  apkrautos arkos, daugiau kaip 70 cm aukščio karnizai; metalu
  tvirtintos sienos ir tarpangiai; necentriškai  apkrautos
  sudėtingos kolonos, statramsčiai.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-7-11 I sudėtingumo kategorijos sienų,      lapas
     stulpų mūro permūrijimo,
     tvirtinimo sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           17,77  žm. val. AR-7-12 II sudėtingumo kategorijos sienų,      lapas
     stulpų mūro permūrijimo,
     tvirtinimo sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           30,1  žm. val. AR-7-13 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     sienų, stulpų mūro permūrijimo,
     tvirtinimo sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           45,31  žm. val. AR-7-14 I sudėtingumo kategorijos          lapas
     atraminių sienų, kontraforsų
     permūrijimo, tvirtinimo
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           20,1  žm. val. AR-7-15 II sudėtingumo kategorijos         lapas
     atraminių sienų, kontraforsų
     permūrijimo, tvirtinimo
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           30,34  žm. val. AR-7-16 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     atraminių sienų, kontraforsų
     permūrijimo, tvirtinimo
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           42,14  žm. val. AR-7-17 I sudėtingumo kategorijos sienų       lapas
     karkasų, galerijų, terasų
     permūrijimo, tvirtinimo
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           25,23  žm. val. AR-7-18 II sudėtingumo kategorijos sienų      lapas
     karkasų, galerijų, terasų
     permūrijimo, tvirtinimo
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           43,76  žm. val. AR-7-19 III sudėtingumo kategorijos sienų      lapas
     karkasų, galerijų, terasų
     permūrijimo, tvirtinimo
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           55,92  žm. val. AR-7-20 I sudėtingumo kategorijos sąramų,      lapas
     ilginių, sijų permūrijimo,
     tvirtinimo sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           18,06  žm. val. AR-7-21 II sudėtingumo kategorijos         lapas
     sąramų, ilginių, sijų
     permūrijimo, tvirtinimo
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           30,26  žm. val. AR-7-22 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     sąramų, ilginių, sijų
     permūrijimo, tvirtinimo
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           44,56  žm. val.

              Perdangos
  
  Perdangų sudėtingumo kategorijos:
  I sudėtingumo kategorija - standartinės stačiakampių patalpų
  perdangos; perdangos, kai nešančiose sienose nedaug kanalų;
  pastato aukšte - iki penkių skirtingų tipų perdangos; aukšte
  atstatoma  arba  restauruojama iki 350 m-2   perdangų;
  konstrukcijų elementai simetriški; perdangų konstrukcijos be
  tarpinių atramų;
  II sudėtingumo kategorija - perdangos, kai aukšte dominuoja
  stačiakampės patalpos; nešančiose sienose pakankamai  daug
  kanalų; pastato aukšte - iki penkių skirtingų tipų perdangos;
  aukšte atstatoma arba restauruojama iki 350 m-2  perdangų;
  konstrukcijų elementai simetriški; perdangų konstrukcijos be
  tarpinių atramų;
  III sudėtingumo kategorija - perdangos, kai aukšte dominuoja
  netaisyklingos  ("kreivalinijinės") patalpos;  nešančiose
  sienose labai daug kanalų; aukšte daugiau kaip dešimt  tipų
  perdangų; aukšte atstatoma arba restauruojama daugiau  kaip
  dešimt 600 m-2 perdangų; dominuoja nesimetriški konstrukcijų
  elementai; perdangos su tarpinėmis atramomis ir sudėtingomis
  apkrovomis.

            Sąnaudų normatyvai

+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-7-23 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     perdangų (visų rūšių
     konstrukcijos) išnagrinėjimas,
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,54  žm. val. AR-7-24 II sudėtingumo kategorijos         objektas
     perdangų (visų rūšių
     konstrukcijos) išnagrinėjimas,
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           17,69  žm. val. AR-7-25 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     perdangų (visų rūšių
     konstrukcijos) išnagrinėjimas,
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           25,82  žm. val. AR-7-26 I sudėtingumo kategorijos          lapas
     perdangų (visų tipų)
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           31,05  žm. val. AR-7-27 II sudėtingumo kategorijos         lapas
     perdangų (visų tipų)
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           38,44  žm. val. AR-7-28 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     perdangų (visų tipų)
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           45,48  žm. val.            Stogo konstrukcijos
  
  Stogo konstrukcijų sudėtingumo kategorijos:
  I sudėtingumo kategorija - stačiakampio (plane)  formos
  statinio  gegnių konstrukcijos; trikampės,  daugiakampės
  santvaros, kai anga iki 10 m;
  II  sudėtingumo  kategorija - pastatų su   parapetais,
  išsikišimais, kampinių pastatų (plane keli  stačiakampiai)
  gegnės; trikampės, daugiakampės santvaros, kai anga nuo 10 m
  iki 18 m arba "kreivalinijinės" fermos, kurių anga iki 10 m;
  III sudėtingumo kategorija - sudėtingos  konfigūracijos
  pastatų (buki, smailūs statinio kampai,  kreivalinijinės
  sienos ir pan.) gegnės; trikampės, daugiakampės  santvaros,
  kai anga virš 18 m arba "kreivalinijinės" fermos, kurių anga
  daugiau kaip 10 m; kupolas ir panašios į jį konstrukcijos.

            Sąnaudų normatyvai

+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-7-29 I sudėtingumo kategorijos gegnių      objektas
     (visų rūšių konstrukcijos)
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,2  žm. val.

 AR-7-30 II sudėtingumo kategorijos gegnių      objektas
     (visų rūšių konstrukcijos)
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           17,84  žm. val. AR-7-31 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     gegnių (visų rūšių konstrukcijos)
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           28,12  žm. val. AR-7-32 I sudėtingumo kategorijos gegnių      lapas
     (visų tipų) konstrukcijų
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           17,69  žm. val. AR-7-33 II sudėtingumo kategorijos gegnių      lapas
     (visų tipų) konstrukcijų
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           29,36  žm. val. AR-7-34 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     gegnių (visų tipų) konstrukcijų
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           38,16  žm. val. AR-7-35 I sudėtingumo kategorijos          lapas
     santvarų (visų tipų) su
     pakabinamomis lubomis
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           23,79  žm. val. AR-7-36 II sudėtingumo kategorijos         lapas
     santvarų (visų tipų) su
     pakabinamomis lubomis
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           34,77  žm. val. AR-7-37 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     santvarų (visų tipų) su
     pakabinamomis lubomis
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           45,24  žm. val.               Laiptai
  
  Laiptų sudėtingumo kategorijos:
  I sudėtingumo kategorija - vieno ar dviejų maršų  laiptai,
  sraigtiniai (plane apvalūs arba stačiakampiai) laiptai, kai
  aukštų aukštis vienodas;
  II sudėtingumo kategorija - trijų, keturių maršų laiptai, kai
  aukštų aukštis vienodas; dviejų maršų laiptai, kai  aukštų
  aukštis  skirtingas;  stačiakampiai  sraigtiniai   (ne
  kvadratiniai, o stačiakampiai plane) laiptai;
  III sudėtingumo kategorija - trijų, keturių maršų  laiptai,
  kai aukštų aukštis skirtingas; laiptai netaisyklingos formos
  laiptų narveliuose.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-7-38 I sudėtingumo kategorijos laiptų      lapas
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           21,31  žm. val. AR-7-39 II sudėtingumo kategorijos laiptų      lapas
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           32,55  žm. val.

 AR-7-40 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     laiptų išnagrinėjimas, sprendimai
     ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           47,21  žm. val.
  
   Įvairios architektūrinių elementų konstrukcinės detalės
  
  Įvairių  architektūrinių elementų konstrukcinių  detalių
  sudėtingumo kategorijos:
  I sudėtingumo kategorija - nesudėtingos konstrukcijos  ir
  paprastos formos detalės;
  II sudėtingumo kategorija - sudėtingos konstrukcijos  ir
  sudėtingos formos detalės;
  III  sudėtingumo  kategorija  -  sudėtingos   formos,
  reikalaujančios specialaus apdirbimo, detalės.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-7-41 I sudėtingumo kategorijos          lapas
     architektūrinių detalių
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           19,87  žm. val. AR-7-42 II sudėtingumo kategorijos         lapas
     architektūrinių detalių
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           26,2  žm. val. AR-7-43 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     architektūrinių detalių
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           35,75  žm. val.
  
           Atskiros konstrukcijos
  
  Atskirų konstrukcijų sudėtingumo kategorijos:
  I sudėtingumo kategorija - paprastos konstrukcijos  su
  pasikartojančiais mazgais ir jungtimis;
  II sudėtingumo kategorija - sudėtingos konstrukcijos  su
  įvairių tipų mazgais ir jungtimis;
  III sudėtingumo kategorija - labai sudėtingos konstrukcijos
  su  įvairių tipų sudėtingais mazgais ir   sudėtingomis
  jungtimis.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-7-44 I sudėtingumo kategorijos atskirų      lapas
     konstrukcijų išnagrinėjimas,
     sprendimai ir skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           19,35  žm. val. AR-7-45 II sudėtingumo kategorijos         lapas
     atskirų konstrukcijų
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           32,23  žm. val. AR-7-46 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     atskirų konstrukcijų
     išnagrinėjimas, sprendimai ir
     skaičiavimai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           44,79  žm. val.
  
 Architektūrinio pjūvio papildymas konstrukciniais sprendiniais
  
  Architektūrinio pjūvio papildymo konstrukciniais sprendiniais
  sudėtingumo kategorijos:
  I sudėtingumo kategorija - pjūvis papildomas nesudėtingomis
  (iki dviejų tipų) konstrukcijomis pagal paruoštą konstrukcinį
  sprendimą;
  II sudėtingumo kategorija - pjūvis papildomas įvairiomis (ne
  vieno tipo) konstrukcijomis: sąramomis, perdangomis ir pan.
  pagal paruoštą konstrukcinį sprendimą;
  III sudėtingumo kategorija - pjūvis papildomas sudėtingomis
  konstrukcijomis, ne vieno tipo elementais ir pan.  pagal
  paruoštą konstrukcinį sprendimą.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+---------+----------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų | Matavimo |
|    |                 | kiekis | vienetas |
+--------+---------------------------------+---------+----------+
|  1  |        2        |  3  |  4   |
+--------+---------------------------------+---------+----------+


 AR-7-47 I sudėtingumo kategorijos          lapas
     architektūrinių pjūvių, kurių M
     1:50, papildymas konstrukcijomis

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           7,81  žm. val. AR-7-48 II sudėtingumo kategorijos         lapas
     architektūrinių pjūvių, kurių M
     1:50, papildymas konstrukcijomis

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           8,95  žm. val. AR-7-49 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     architektūrinių pjūvių, kurių M
     1:50, papildymas konstrukcijomis

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           12,56  žm. val. AR-7-50 I sudėtingumo kategorijos          lapas
     architektūrinių pjūvių, kurių M
     1:100, papildymas konstrukcijomis

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,5  žm. val. AR-7-51 II sudėtingumo kategorijos         lapas
     architektūrinių pjūvių, kurių M
     1:100, papildymas konstrukcijomis

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           6,24  žm. val. AR-7-52 III sudėtingumo kategorijos         lapas
     architektūrinių pjūvių, kurių M
     1:100, papildymas konstrukcijomis

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           8,81  žm. val.

            _________________

                Paveldo tvarkybos reglamento 
                PTR4.01.01:2007
                8 priedas
  
    PARKŲ, SODŲ, TERITORIJŲ TVARKYMO DARBŲ PROJEKTINĖS
        DOKUMENTACIJOS SĄNAUDŲ NORMATYVAI
  
             Techninė dalis
  
  1. Priedo normatyvai numato parkų, sodų, teritorijų  -
  nekilnojamojo kultūros paveldo - tyrimą ir projektavimą.
  2.  Priedo  normatyvai įvertina šių  darbų   sąnaudas:
  paruošiamieji, tyrimo (be istorinių tyrimų,  archeologijos
  tyrimų sąnaudų), projektavimo darbai.
  3. Parkų, sodų, teritorijų sudėtingumo kategorijos:
  I sudėtingumo kategorija - parko, sodo reljefas  plokščias,
  mažai  takų, alėjų, mažosios architektūros formų  arba
  statinių; parkas, sodas įsteigtas antroje XIX amžiaus pusėje
  arba XX amžiaus pradžioje; teritorijos, kurių  užstatymo
  tankis iki 25%, su nedideliu želdinių kiekiu arba teritorijos
  su stambiais ir sudėtingos konfigūracijos statiniais;
  II sudėtingumo kategorija - parko, sodo reljefas  raiškus,
  daug mažosios architektūros formų arba statinių  (suolų,
  baseinų, fontanų ir pan.), yra nedidelis skaičius skulptūrų;
  parkas,  sodas įsteigtas pirmoje XIX amžiaus   pusėje;
  teritorijos, kurių užstatymo tankis nuo 25% iki 50%,  su
  nedideliu želdinių (medžiai, krūmai) kiekiu arba teritorijos
  su stambiais ir sudėtingos konfigūracijos statiniais ir daug
  želdinių, arba teritorijose daug smulkių statinių bei įvairių
  želdinių;
  III sudėtingumo kategorija - parko, sodo reljefas raiškingas,
  sudėtingas išplanavimas, daug takų, alėjų ir pan.,  keli
  baseinai, fontanai ir pan. mažosios architektūros statiniai,
  daug kitų mažosios architektūros formų (suolų,  šviestuvų,
  atraminių sienučių ar kt.), yra didelis skaičius skulptūrų;
  parkas, sodas įsteigtas iki XIX amžiaus; teritorijos, kurių
  užstatymo tankis daugiau kaip 50%, su dideliu  želdinių
  (medžiai, krūmai) kiekiu ir dideliu kiekiu smulkių statinių.

           Paruošiamieji darbai
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-8-1  I sudėtingumo kategorijos parko       objektas
     arba sodo paruošiamieji darbai,
     kai plotas iki 20 ha

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            22,6  žm. val. AR-8-2  II sudėtingumo kategorijos parko       objektas
     arba sodo paruošiamieji darbai,
     kai plotas iki 20 ha

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            35,9  žm. val. AR-8-3  III sudėtingumo kategorijos parko      objektas
     arba sodo paruošiamieji darbai,
     kai plotas iki 20 ha

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            51,8  žm. val. AR-8-4  I sudėtingumo kategorijos          objektas
     nekilnojamojo kultūros paveldo
     teritorijos paruošiamieji darbai,
     kai plotas iki 20 ha

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            12,2  žm. val. AR-8-5  II sudėtingumo kategorijos          objektas
     nekilnojamojo kultūros paveldo
     teritorijos paruošiamieji darbai,
     kai plotas iki 20 ha

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            15,5  žm. val. AR-8-6  III sudėtingumo kategorijos         objektas
     nekilnojamojo kultūros paveldo
     teritorijos paruošiamieji darbai,
     kai plotas iki 20 ha

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            18,7  žm. val. AR-8-7  Kiekvieniems 10ha (virš 20ha)        objektas
     prie normatyvų AR-8-1-*-AR-8-6
     sąnaudų pridedama

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            18,7  žm. val. AR-8-8  I sudėtingumo kategorijos          objektas
     istorinių teritorijos planų M1:
     500 tyrimas, palyginimas su
     natūra, pokyčių fiksavimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,46  žm. val. AR-8-9  II sudėtingumo kategorijos          objektas
     istorinių teritorijos planų M1:
     500 tyrimas, palyginimas su
     natūra, pokyčių fiksavimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           15,76  žm. val. AR-8-10 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     istorinių teritorijos M1:500
     planų tyrimas, palyginimas su
     natūra, pokyčių fiksavimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           28,35  žm. val. AR-8-11 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     istorinių teritorijos planų M1:1
     000 tyrimas, palyginimas su
     natūra, pokyčių fiksavimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,62  žm. val. AR-8-12 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     istorinių teritorijos planų M1:1
     000 tyrimas, palyginimas su
     natūra, pokyčių fiksavimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,5  žm. val. AR-8-13 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     istorinių teritorijos planų M1:1
     000 tyrimas, palyginimas su
     natūra, pokyčių fiksavimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           15,12  žm. val. AR-8-14 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     istorinių teritorijos planų M1:2
     000 tyrimas, palyginimas su
     natūra, pokyčių fiksavimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,52  žm. val. AR-8-15 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     istorinių teritorijos planų M1:2
     000 tyrimas, palyginimas su
     natūra, pokyčių fiksavimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,73  žm. val. AR-8-16 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     istorinių teritorijos planų M1:2
     000 tyrimas, palyginimas su
     natūra, pokyčių fiksavimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,14  žm. val.
                
            Tyrinėjimo darbai
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-8-17 Želdinių apžiūra, įrašas į          vnt.
     želdinių žiniaraštį, medžių,
     krūmų atžymėjimas ant
     topografinio pagrindo

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,28  žm. val. AR-8-18 I sudėtingumo kategorijos          formatas
     teritorijos retrospekcijos
     paruošimas, sutapdinant
     topografinį pagrindą su
     istoriniais brėž.

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,57  žm. val. AR-8-19 II sudėtingumo kategorijos          formatas
     teritorijos retrospekcijos
     paruošimas, sutapdinant
     topografinį pagrindą su
     istoriniais brėž.

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           13,64  žm. val. AR-8-20 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     teritorijos retrospekcijos
     paruošimas, sutapdinant
     topografinį pagrindą su
     istoriniais brėž.

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           18,13  žm. val. AR-8-21 I sudėtingumo kategorijos          formatas
     teritorijos plano paruošimas,
     išryškinant esamą išplanavimą ir
     želdinių rūšis

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            14,3  žm. val. AR-8-22 II sudėtingumo kategorijos          formatas
     teritorijos plano paruošimas,
     išryškinant esamą išplanavimą ir
     želdinių rūšis

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            18,6  žm. val. AR-8-23 III sudėtingumo kategorijos         formatas
     teritorijos plano paruošimas,
     išryškinant esamą išplanavimą ir
     želdinių rūšis

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            21,8  žm. val. AR-8-24 Kraštovaizdžio zonavimo schemos       formatas
     paruošimas, kai teritorija I
     sudėtingumo kategorijos

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,9  žm. val. AR-8-25 Kraštovaizdžio zonavimo schemos       formatas
     paruošimas, kai teritorija II
     sudėtingumo kategorijos

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,71  žm. val. AR-8-26 Kraštovaizdžio zonavimo schemos       formatas
     paruošimas, kai teritorija III
     sudėtingumo kategorijos

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,94  žm. val. AR-8-27 Funkcijų zonavimo schemos          formatas
     paruošimas, kai teritorija I
     sudėtingumo kategorijos

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,34  žm. val. AR-8-28 Funkcijų zonavimo schemos          formatas
     paruošimas, kai teritorija II
     sudėtingumo kategorijos

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,82  žm. val. AR-8-29 Funkcijų zonavimo schemos          formatas
     paruošimas, kai teritorija III
     sudėtingumo kategorijos

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,56  žm. val. AR-8-30 Nekilnojamojo kultūros paveldo        formatas
     apsaugos zonos schemos
     paruošimas, kai teritorija I
     sudėtingumo kategorijos

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,12  žm. val. AR-8-31 Nekilnojamojo kultūros paveldo        formatas
     apsaugos zonos schemos
     paruošimas, kai teritorija II
     sudėtingumo kategorijos

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,8  žm. val. AR-8-32 Nekilnojamojo kultūros paveldo        formatas
     apsaugos zonos schemos
     paruošimas, kai teritorija III
     sudėtingumo kategorijos

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,2  žm. val.

            Projektavimo darbai
                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-8-33 Pagrindinis brėžinys (generalinis      formatas
     planas) M 1:200

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,0  žm. val. AR-8-34 Pagrindinis brėžinys (generalinis      formatas
     planas) M 1:500

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,74  žm. val. AR-8-35 Pagrindinis brėžinys (generalinis      formatas
     planas) M 1:1 000

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           11,78  žm. val. AR-8-36 Pagrindinis brėžinys (generalinis      formatas
     planas) M 1:1 2000

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            12,6  žm. val. AR-8-37 Pradinio kirtimų plano M 1:200        formatas
     paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,12  žm. val. AR-8-38 Pradinio kirtimų plano M 1:500        formatas
     paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,77  žm. val. AR-8-39 Pradinio kirtimų plano M 1:1 000       formatas
     paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,42  žm. val. AR-8-40 Pradinio kirtimų plano M 1:2 000       formatas
     paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           11,28  žm. val. AR-8-41 Dendrologijos projekto M 1:200        formatas
     paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            11,6  žm. val. AR-8-42 Dendrologijos projekto M 1:500        formatas
     paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           13,95  žm. val. AR-8-43 Dendrologijos projekto M 1:1 000       formatas
     paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           15,83  žm. val. AR-8-44 Dendrologijos projekto M 1:2 000       formatas
     paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           16,12  žm. val. AR-8-45 Vertikalaus planiravimo brėžinių       formatas
     M 1:500 paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           12,91  žm. val. AR-8-46 Vertikalaus planiravimo brėžinių       formatas
     M 1:1 000 paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            15,5  žm. val. AR-8-47 Vertikalaus planiravimo brėžinių       formatas
     M 1:2 000 paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            16,8  žm. val. AR-8-48 Pjūvių M 1:200 paruošimas          formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,37  žm. val. AR-8-49 Pjūvių M 1:500 paruošimas          formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,47  žm. val. AR-8-50 Pjūvių M 1:1 000 paruošimas         formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,0  žm. val. AR-8-51 Pjūvių M 1:2 000 paruošimas         formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,56  žm. val. AR-8-52 Pagrindinis brėžinys (generalinis      formatas
     planas) M 1:200

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           12,27  žm. val. AR-8-53 Pagrindinis brėžinys (generalinis      formatas
     planas) M 1:500

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           15,87  žm. val. AR-8-54 Nužymėjimo brėžinys M 1:200         formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,0  žm. val. AR-8-55 Nužymėjimo brėžinys M 1:500         formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,75  žm. val. AR-8-56 Dendrologijos planas M 1:200         formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,76  žm. val. AR-8-57 Dendrologijos planas M 1:500         formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            13,0  žm. val. AR-8-58 Pagrindinis brėžinys (generalinis      formatas
     planas) M 1:500

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           14,61  žm. val. AR-8-59 Sodinimo planas M 1:200           formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,8  žm. val. AR-8-60 Sodinimo planas M 1:500           formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,0  žm. val. AR-8-61 Vertikalaus planiravimo brėžiniai      formatas
     M 1:200

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            11,7  žm. val. AR-8-62 Vertikalaus planiravimo brėžiniai      formatas
     M 1:500

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           13,58  žm. val. AR-8-63 Dangų projektas M 1:200           formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,33  žm. val. AR-8-64 Dangų projektas M 1:500           formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            11,6  žm. val. AR-8-65 Žemės darbų kartogramos M 1:200       formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,08  žm. val. AR-8-66 Žemės darbų kartogramos M 1:500       formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           10,33  žm. val. AR-8-67 Pjūviai M 1:200               formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,46  žm. val. AR-8-68 Pjūviai M 1:500               formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,54  žm. val. AR-8-69 Dėtalės M 1:50                formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           11,78  žm. val. AR-8-70 Dėtalės M 1:100               formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos           14,11  žm. val. AR-8-71 Dėtalės M 1:200               formatas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            15,3  žm. val.

            _________________

                Paveldo tvarkybos reglamento 
                PTR4.01.01:2007
                9 priedas
  
 DARBŲ APRAŠŲ, SĄMATINIŲ SKAIČIAVIMŲ, DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVŲ
          RENGIMO SĄNAUDŲ NORMATYVAI
  
             Techninė dalis
  
  1. Priedo normatyvai numato:
  1.1. darbų aprašų (defektinių aprašų) paruošimo sąnaudas;
  1.2. sąmatų ruošimo sąnaudas (skaičiuojamosios darbų kainos
  nustatymo sąnaudas);
  1.3.  sustambintų, supaprastintų skaičiavimų   parengimo
  sąnaudas;
  1.4. tvarkybos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo  sąnaudų
  normatyvų rengimo sąnaudas.
  2. Darbo apraše papunkčiui pateikiami darbai (ir jų kiekiai),
  kuriuos būtina atlikti tvarkant kultūros paveldo objektą arba
  jo dalį, detalę, elementą ar pan. Darbų (defektiniai) aprašai
  dažnai ruošiami objektams ar jų dalims, atskiroms detalėms ir
  pan., kuriems dėl įvairių priežasčių neruošiami projektai.
  3. Aprašų ruošimo darbų sudėtis: kultūros paveldo  objekto
  apžiūrėjimas, tvarkybos darbų sudėties nustatymas, matavimai
  ir darbų kiekių nustatymas, gautų duomenų rūšiavimas (pagal
  darbų rūšis, procesus ar pan.), aprašo apiforminimas  ir
  suderinimas su užsakovu arba projekto vadovu.
  4. Kai, ruošiant darbo aprašus, tenka dirbti ant  pastolių,
  kopėčių normatyvų AR-9-1 -:- AR-9-4 sąnaudoms  taikomas
  koeficientas K=1,15, kai dirbama užgriozdintose  patalpose,
  taikomas koeficientas K=1,1.
  5. Sąmatų ruošimo pagal darbų aprašus (defektinius aprašus)
  sudėtis:  susipažinimas  su pateiktu  aprašu,   objekto
  apžiūrėjimas, darbų suskirstymas (pagal rūšis, procesus  ir
  pan.),  sąnaudų  normatyvų  parinkimas,   informacijos
  apdorojimas, suvedimas, sąmatų skaičiavimas  kompiuteriu,
  gautų rezultatų peržiūrėjimas, tikslinimas, sąmatų ir  kt.
  būtinų  žiniaraščių  išspausdinimas, aiškinamojo   rašto
  paruošimas.  Kai, užsakovo pageidavimu, gautos  sąmatos
  pagrindu papildomai ruošiamos ir formos konkursui,  sąmatos
  ruošimo darbų sąnaudoms taikomas koeficientas K=1,05.
  6. Sąmatų ruošimo pagal projektą sudėtis: susipažinimas  su
  objekto projektu, darbų suskirstymas pagal rūšis,  darbų
  kiekių, nepateiktų projekto brėžiniuose,  specifikacijose,
  žiniaraščiuose, nuorodose apskaičiavimas, sąnaudų normatyvų,
  koeficientų parinkimas, informacijos apdorojimas, suvedimas,
  sąmatų  skaičiavimas  kompiuteriu,  gautų    rezultatų
  peržiūrėjimas, tikslinimas, sąmatų ir kt. būtinų žiniaraščių
  išspausdinimas, aiškinamojo rašto paruošimas. Kai, užsakovo
  pageidavimu, gautos sąmatos pagrindu papildomai ruošiamos ir
  formos konkursui, sąmatos ruošimo darbų sąnaudoms  taikomas
  koeficientas K=1,05.
  7. Sustambintų, supaprastintų skaičiavimų pagal analogus arba
  sustambintus rodiklius rengimo darbų sudėtis: susipažinimas
  su užsakovo pateikta medžiaga, užsakovo poreikių, pageidavimų
  užfiksavimas, darbų sudėties ir apimčių nustatymas, analogų
  paieška, atrinkimas, sustambintų rodiklių parinkimas, darbų
  rūšiavimas, skaičiavimai, gautų rezultatų  peržiūrėjimas,
  tikslinimas, skaičiavimo išspausdinimas, aiškinamojo  rašto
  parašymas.
  
            Sąnaudų normatyvai
  
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-9-1  Darbų aprašo paruošimas, kai         pozicija
     užsakovas pateikia inventorinius
     objekto planus, kitą turimą apie
     objektą medžiagą

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,53  žm. val. AR-9-2  Darbų aprašo paruošimas, kai apie      pozicija
     objektą nepateikiama jokios
     medžiagos

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,74  žm. val. AR-9-3  Darbų aprašo paruošimas tam         pozicija
     tikriems specifiniams
     restauravimo, atstatymo darbams,
     kai yra projektas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,82  žm. val. AR-9-4  Darbų aprašo vidaus inžinerinių       pozicija
     tinklų pakeitimui, kai nėra
     projekto, paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,43  žm. val. AR-9-5  Sąmatos rengimas pagal paruoštus       pozicija
     darbų aprašus

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,4  žm. val. AR-9-6  Sąmatos rengimas pagal projektą       pozicija

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            0,75  žm. val. AR-9-7  Supaprastinto, sustambinto          pozicija
     skaičiavimo pagal sustambintus
     rodiklius arba analogus
     paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,5  žm. val. AR-9-8  Skaičiavimo statybos pagrindimo       pozicija
     stadijoje paruošimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,8  žm. val. AR-9-9  Restauravimo medžiagų, mechanizmų      pozicija
     ir darbo sąnaudų normatyvų
     rengimas, kai chronometruojama
     natūroje

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            38,8  žm. val. AR-9-10 Restauravimo medžiagų, mechanizmų      pozicija
     ir darbo sąnaudų normatyvų
     rengimas, kai rengimo pagrindas
     galiojantys normatyvai

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            22,8  žm. val.
            _________________

                Paveldo tvarkybos reglamento 
                PTR4.01.01:2007
                10 priedas
  
 KULTŪROS PAVELDO APSKAITOS DARBŲ IR DOKUMENTŲ RENGIMO SĄNAUDŲ
              NORMATYVAI
                
             Techninė dalis
  
  Priede pateikiami šių darbų sąnaudų normatyvai:
  1.  Kultūros paveldo paieška, nustatymas,  įvertinimas,
  inventorizavimas:
  1.1. kultūros paveldo išaiškinimas, sudėties ir  apimties
  nustatymas;
  1.2. nekilnojamųjų kultūros paveldo teritorijų nustatymas;
  1.3. nekilnojamųjų kultūros paveldo teritorijų ir  apsaugos
  zonų nustatymas;
  1.4. vertingų dalių, elementų nustatymas.
  2. Apskaitos dokumentų parengimas:
  2.1. aprašo duomenų surinkimas;
  2.2. aprašo užpildymas;
  2.3.  registravimo duomenų lapo duomenų surinkimas  ir
  užpildymas;
  2.4. apskaitos dokumentų parengimas ir suformavimas;
  2.5. apskaitos dokumentų dauginimas, įrišimas;
  2.6. fotomedžiagos sutvarkymas archyvavimui.
  3. Teritorijų ir apsaugos zonų kartografavimas:
  3.1. topopagrindo paieškos ir įsigijimo organizavimas;
  3.2. teritorijos plano parengimas;
  3.3. kultūros paveldo apsaugos zonų duomenų parengimas;
  3.4. kultūros paveldo duomenų Nekilnojamojo turto registre ir
  kadastre paieška ir jų pateikimas plane;
  3.5.  kultūros  paveldo teritorijos ir apsaugos   zonų
  kadastrinių duomenų paruošimas įtraukimui į  kompiuterinę
  informacinę sistemą;
  3.6.  kultūros  paveldo teritorijų ir  apsaugos   zonų
  topografinės schemos (ortofotožemėlapio) sudarymas.
  4. Kultūros paveldo sudėtingumo kategorijos (apskaitos darbų
  aspektu):
  Archeologinė vieta:
  I sudėtingumo kategorija - atskiri pilkapiai,  kapinynai,
  piliakalniai  be  įtvirtinimų, senovės ar   piliakalnių
  gyvenvietės, gamybos ar gavybos vietos, akmenys ir  kitos
  nesudėtingos archeologinės vietos iki 0,25 ha ploto;
  II sudėtingumo kategorija - pilkapynai iki 10  pilkapių,
  kapinynai, piliakalniai, piliavietės, kiti senovės gynybiniai
  įtvirtinimai  su nesudėtingais gynybiniais  įrenginiais,
  senovės ar piliakalnių gyvenvietės, papiliai,  priešpiliai,
  gamybos ar gavybos vietos ir kitos vidutinio  sudėtingumo
  archeologinės vietos iki l ha ploto;
  III sudėtingumo kategorija - pilkapynai daugiau kaip  10
  pilkapių, kapinynai, piliakalniai, piliavietės, kiti senovės
  gynybiniai  įtvirtinimai  su  sudėtingais   gynybiniais
  įrenginiais, senovės ar piliakalnių gyvenvietės,  papiliai,
  priešpiliai, gamybos ar gavybos vietos, senųjų miestų  ir
  priemiesčių vietos ir kitos sudėtingos archeologinės vietos
  daugiau kaip l ha ploto.

  Memorialinė vieta:
  I sudėtingumo kategorija - pavieniai, aiškūs  mitologiniai
  akmenys  ir paprastos, aiškios, senosios kapinės   (be
  kompleksinių dalių) iki 0,25 ha ploto;
  II sudėtingumo kategorija - akmenų grupės, alkais vadinamos
  vietovės, senosios kapinės, turinčios iki 10  kompleksinių
  dalių; žymių visuomenės, kultūros, valstybės veikėjų žūties
  vietos; kapai arba kapais laikomos palaikų užkasimo vietos;
  žydų žudynių vietos, sukilėlių kapai arba kapais  laikomos
  užkasimo vietos ir buvusių statinių bei jų ansamblių iki l ha
  ploto vietos. Tokius objektus įrašant į Registrą,  reikia
  pateikti archyvinius šaltinius bei kitus istorinius duomenis;
  III  sudėtingumo kategorija - mitologiniai   kompleksai
  (akmenys, šaltiniai, kalvos), senosios kapinės, turinčios per
  10 kompleksinių dalių (iki 20 objektų), Lietuvos karių  ir
  partizanų kapai, kapais laikomos partizanų palaikų užkasimo
  vietos, jų žūties vietos, svarbių mūšių vietos,  kitos
  memorialinės daugiau kaip l ha ploto vietos. Tokius objektus
  įrašant į Registrą, reikia pateikti archyvinius šaltinius bei
  kitus istorinius duomenis;
  IV sudėtingumo kategorija - senosios kapinės,  turinčios
  daugiau kaip 20 kompleksinių dalių. Tokias kapines įrašant į
  Registrą, reikia pateikti archyvinius šaltinius bei  kitus
  istorinius duomenis.
  Monumentas:
  I sudėtingumo kategorija - pavienis, dažnai  sutinkamas,
  nesudėtingas savo plastika ar sandara nekilnojamasis dailės
  kūrinys; liaudies mažųjų formų architektūros objektas;
  II sudėtingumo kategorija - kompleksinis mažųjų  formų
  architektūros   statinys  su  liaudies    skulptūra
  (profesionaliosios monumentalios dailės kūrinys), monumentas,
  turintis savo istoriją. Tokio objekto aprašas  reikalauja
  archyvinių tyrimų ar papildomų duomenų rinkimo  tikslinant
  kūrinio istoriją ar autorystę.
  Statinys:
  I sudėtingumo kategorija - nedidelio tūrio (vieno aukšto ar
  vieno aukšto su mansarda), nesudėtingo plano  (stačiakampio
  gretasienio ar poros stačiakampių gretasienių formos),  be
  dekoro ir techninių technologinių elementų fasaduose  ir
  viduje statiniai, kai vertingais elementais gali būti  -
  tūris,  fasadai, išplanavimas, konstrukcinės dalys   ir
  elementai;
  II sudėtingumo kategorija - nedidelio tūrio (trijų aukštų ar
  trijų aukštų su mansarda), sudėtingesnio plano  (keleto
  stačiakampių gretasienių formos), be dekoro su nesudėtingais
  techniniais technologiniais elementais fasaduose ir  viduje
  statiniai, kai vertingais elementais gali būti  tūris,
  fasadai,  išplanavimas,  konstrukcinės  bei   techninės
  technologinės įrangos dalys ir elementai;
  III sudėtingumo kategorija - didesnio kaip 3 aukštų, tačiau
  nesudėtingos formos tūrio, sudėtingesnio plano  (keliolikos
  stačiakampių gretasienių formos, panašaus išplanavimo visuose
  aukštuose), su nesudėtingais dekoro fasaduose ir techniniais
  technologiniais elementais fasaduose ir viduje pavieniai ir
  kompleksus sudarantys statiniai, kai vertingais  elementais
  gali būti tūris, fasadų sprendinių detalės ir  elementai,
  išplanavimas, konstrukcinės bei techninės  technologinės
  įrangos dalys ir elementai;
  IV sudėtingumo kategorija - sudėtingesnės formos  tūrio,
  sudėtingesnio laužyto plano, su autoriniais architektūriniais
  fasadų  sprendiniais,  visais  galimais    techniniais
  technologiniais ir dekoro elementais viduje pavieniai  ir
  kompleksus sudarantys statiniai, kai vertingais  elementais
  gali būti - tūris, fasadų architektūriniai  sprendiniai,
  išplanavimas, vidaus dekoro, konstrukcinės bei  techninės
  technologinės įrangos dalys ir elementai;
  V sudėtingumo kategorija - sudėtingos formos tūrio, sudėtingo
  laužyto plano, su autoriniais architektūriniais fasadų  ir
  (ar) vidaus patalpų sprendiniais, gausiais vidaus  dekoro
  elementais, visais galimais techniniais  technologinėmis
  dalimis  ir elementais viduje pavieniai ir  kompleksus
  sudarantys statiniai, kai vertingais elementais gali būti -
  tūris, fasadų ir (ar) vidaus patalpų  architektūriniai
  sprendiniai,  išplanavimas,  dekoro, konstrukcinės   bei
  techninės technologinės įrangos dalys ir elementai;
  VI sudėtingumo kategorija - autoriniai  reprezentacinio
  pobūdžio, išlaikę autentišką vidaus ir išorės  dekorą,
  interjero ir techninę technologinę įrangą pavieniai  ir
  kompleksus sudarantys statiniai.
  Urbanizuota vietovė:
  I sudėtingumo kategorija - mažos apimties objektai  ar
  urbanistinių struktūrų fragmentai su vertingais elementais:
  bendra plano struktūra, atskiri (vienetiniai) erdviniai-
  tūriniai elementai;
  II sudėtingumo kategorija - mažos apimties objektai  ar
  urbanistinių struktūrų fragmentai su vertingais elementais:
  plano  struktūra, atskirų struktūrinių vienetų  tūrinės-
  erdvinės charakteristikos, išklotinės, gamtinis  pagrindas,
  pavieniai vertingi objektai;
  III sudėtingumo kategorija - vidutinės apimties objektai su
  vertingais elementais: bendra plano struktūra,  atskiri
  (vienetiniai)  erdviniai-tūriniai  elementai,   gamtinis
  pagrindas;
  IV sudėtingumo kategorija - vidutinės apimties objektai, kai
  kompleksiškai išlikę vertingi elementai;
  V sudėtingumo kategorija - didelės apimties objektai,  kai
  kompleksiškai išlikę vertingi elementai;
  VI sudėtingumo kategorija - išskirtinės kultūrinės  vertės
  didelės apimties objektai, kai kompleksiškai išlikę vertingi
  elementai.
  Priklausinys:
  I sudėtingumo kategorija - tipiškas, pavienis,  dažnai
  sutinkamas interjero įrangos objektas;
  II sudėtingumo kategorija - turintis meninę,  muzikinę,
  technologinę ar kitą vertę interjero įrangos  objektas,
  reikalaujantis papildomų archyvinių tyrimų jo  kultūrinės
  vertės patikslinimui;
  III sudėtingumo kategorija - turintis kultūrinę  vertę,
  atspindintis sudėtingą ikonografinę programą, reikalaujantis
  archyvinių tyrimų jo kultūrinės vertės nustatymui  dailės
  kūrinys / kompleksinis objektas, kurio sudėtinės dalys turi
  savarankiškas  vertes/,  interjero  įrangos   objektas,
  reikalaujantis multidisciplinarinių tyrimų (pvz., vargonai).
  Kilnojamoji vertybė:
  I sudėtingumo kategorija - tipiškas, dažnai  pasitaikantis,
  nesudėtingas  savo  sandara ar plastika  objektas   ar
  antikvarinis daiktas, turintis kultūrinę vertę;
  II sudėtingumo kategorija - turintis neabejotiną  kultūrinę
  vertę,  rečiau pasitaikantis kilnojamasis objektas   ar
  antikvarinis daiktas. Tokio objekto aprašas  reikalauja
  papildomų archyvinių tyrimų;
  III sudėtingumo kategorija - turintis kultūrinę vertę, retas
  plastiniu,  ikonografiniu, technologiniu ar  tipologiniu
  požiūriu objektas; kompleksinis kūrinys, kurio  sudėtinės
  dalys turi savarankiškas vertes ( pvz., paveikslas  su
  aptaisais); pavienis sudėtingos konstrukcijos  objektas,
  reikalaujantis ypač kruopščios apžiūros; sunkiai datuotinas
  objektas arba turintis žinomą, turtingą arba painią istoriją
  (pvz., Šiluvos Dievo Motinos paveikslas). Tokio  objekto
  aprašas gali apimti tiek objekto analizę, tiek istorinius-
  menotyrinius ir restauracinius jo tyrimus.
  Nekilnojamosios kultūros paveldo teritorijos, apsaugos zonų
  nustatymas bei skaitmeninis braižymas:
  I sudėtingumo kategorija - teritorijos plotas iki 500  m-2,
  nustatoma l koordinatė, šis atvejis taikomas nesudėtingiems
  objektams;
  II sudėtingumo kategorija - teritorijos plotas lygus  arba
  didesnis negu 500 m-2. Šis atvejis taikomas archeologinėms,
  memorialinėms vietoms, monumentams, statiniams su  apsaugos
  zonomis ir urbanistikai be apsaugos zonų;
  III sudėtingumo kategorija - taikomas archeologinėms vietoms,
  statinių kompleksams ir urbanistikai su apsaugos zonomis.
  5. Ypač sudėtingiems objektams darbo sąnaudos skaičiuojamos
  atskira tvarka.
  6. Šiuose Kultūros paveldo apskaitos ir dokumentų  rengimo
  darbo  sąnaudų normatyvuose neįvertintos  fotofiksacijos
  sąnaudos.
  7. Nepilnos apimties kultūros paveldo apskaitos ir dokumentų
  rengimo sąnaudos nustatomos pagal šio priedo  atitinkamus
  normatyvus arba taikant atitinkamą mažinantį  koeficientą,
  įvertinantį darbo sąnaudų sumažėjimą. Koeficientas derinamas
  su užsakovu.

  1 skyrius. Kultūros paveldo paieška, nustatymas, įvertinimas,
  inventorizavimas

 Darbų     1. Objekto lokalizavimas.
 sudėtis:

        2. Susipažinimas su objektu vietoje.

        3. Susipažinimas su archyvine medžiaga.

        4. Išrašai iš informacinių šaltinių.

        5. Sudėties ir apimties nustatymas.

        6. Teritorijų nustatymas.

        7. Pagrindinių kultūros verčių požymių
        nustatymas.


            Sąnaudų normatyvai

+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-10-1 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     archeologinės vietos
     išaiškinimas, sudėties ir
     apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.1

     Darbo sąnaudos            5,0  žm. val. AR-10-2 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     archeologinės vietos
     išaiškinimas, sudėties ir
     apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.63

     Darbo sąnaudos            6,64  žm. val. AR-10-3 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     archeologinės vietos
     išaiškinimas, sudėties ir
     apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.33

     Darbo sąnaudos            7,69  žm. val. AR-10-4 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos išaiškinimas,
     sudėties ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 3.9

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-10-5 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos išaiškinimas,
     sudėties ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.37

     Darbo sąnaudos            2,32  žm. val. AR-10-6 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     memorialinės vietos išaiškinimas,
     sudėties ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.68

     Darbo sąnaudos            2,83  žm. val. AR-10-7 IV sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos išaiškinimas,
     sudėties ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.07

     Darbo sąnaudos            3,08  žm. val. AR-10-8 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumento išaiškinimas, sudėties
     ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 3.8

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-10-9 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumento išaiškinimas, sudėties
     ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.94

     Darbo sąnaudos            3,08  žm. val. AR-10-10 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio išaiškinimas, sudėties
     ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.2

     Darbo sąnaudos            3,0  žm. val. AR-10-11 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio išaiškinimas, sudėties
     ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.54

     Darbo sąnaudos            3,44  žm. val. AR-10-12 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio išaiškinimas, sudėties
     ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.75

     Darbo sąnaudos            3,93  žm. val. AR-10-13 IV sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio išaiškinimas, sudėties
     ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.12

     Darbo sąnaudos            4,23  žm. val. AR-10-14 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio išaiškinimas, sudėties
     ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.46

     Darbo sąnaudos            4,52  žm. val. AR-10-15 VI sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio išaiškinimas, sudėties
     ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.88

     Darbo sąnaudos            5,36  žm. val. AR-10-16 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės
     išaiškinimas, sudėties ir
     apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.1

     Darbo sąnaudos            4,0  žm. val. AR-10-17 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės
     išaiškinimas, sudėties ir
     apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.43

     Darbo sąnaudos            4,59  žm. val. AR-10-18 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     urbanizuotos vietovės
     išaiškinimas, sudėties ir
     apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.63

     Darbo sąnaudos            5,24  žm. val. AR-10-19 IV sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės
     išaiškinimas, sudėties ir
     apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            5,64  žm. val. AR-10-20 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės
     išaiškinimas, sudėties ir
     apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.33

     Darbo sąnaudos            6,03  žm. val. AR-10-21 VI sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės
     išaiškinimas, sudėties ir
     apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.74

     Darbo sąnaudos            7,14  žm. val. AR-10-22 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     priklausinių išaiškinimas,
     sudėties ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.15

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-10-23 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     priklausinių išaiškinimas,
     sudėties ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.69

     Darbo sąnaudos            2,65  žm. val. AR-10-24 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     priklausinių išaiškinimas,
     sudėties ir apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.4

     Darbo sąnaudos            3,08  žm. val. AR-10-25 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     kilnojamųjų vertybių
     išaiškinimas, sudėties ir
     apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.15

     Darbo sąnaudos            0,75  žm. val. AR-10-26 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     kilnojamųjų vertybių
     išaiškinimas, sudėties ir
     apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.69

     Darbo sąnaudos            1,0  žm. val. AR-10-27 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     kilnojamųjų vertybių
     išaiškinimas, sudėties ir
     apimties nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.4

     Darbo sąnaudos            1,15  žm. val. AR-10-28 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     archeologinės vietos teritorijos
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-10-29 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     archeologinės vietos teritorijos
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            2,65  žm. val. AR-10-30 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     archeologinės vietos teritorijos
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            3,08  žm. val. AR-10-31 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos teritorijos
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 3.9

     Darbo sąnaudos            0,75  žm. val. AR-10-32 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos teritorijos
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.41

     Darbo sąnaudos            1,0  žm. val. AR-10-33 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     memorialinės vietos teritorijos
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.07

     Darbo sąnaudos            1,15  žm. val. AR-10-34 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumento teritorijos nustatymas

     Vidutinė kategorija 3.8

     Darbo sąnaudos            0,5  žm. val. AR-10-35 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumento teritorijos nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.29

     Darbo sąnaudos            0,66  žm. val. AR-10-36 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumento teritorijos nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.94

     Darbo sąnaudos            0,77  žm. val. AR-10-37 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio (ių) teritorijos
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 3.95

     Darbo sąnaudos            1,0  žm. val. AR-10-38 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio (ių) teritorijos
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.46

     Darbo sąnaudos            1,33  žm. val. AR-10-39 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio (ių) teritorijos
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.14

     Darbo sąnaudos            1,54  žm. val. AR-10-40 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės teritorijos
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 3.9

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-10-41 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės teritorijos
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.41

     Darbo sąnaudos            2,65  žm. val. AR-10-42 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     urbanizuotos vietovės teritorijos
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.07

     Darbo sąnaudos            3,08  žm. val. AR-10-43 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     archeologinės vietos teritorijos
     ir apsaugos zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,6  žm. val. AR-10-44 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     archeologinės vietos teritorijos
     ir apsaugos zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            4,78  žm. val. AR-10-45 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     archeologinės vietos teritorijos
     ir apsaugos zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            5,54  žm. val. AR-10-46 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos teritorijos
     ir apsaugos zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 3.9

     Darbo sąnaudos            1,35  žm. val. AR-10-47 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos teritorijos
     ir apsaugos zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.41

     Darbo sąnaudos            1,79  žm. val. AR-10-48 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     memorialinės vietos teritorijos
     ir apsaugos zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.07

     Darbo sąnaudos            2,08  žm. val. AR-10-49 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumento teritorijos ir apsaugos
     zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 3.8

     Darbo sąnaudos            0,9  žm. val. AR-10-50 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumento teritorijos ir apsaugos
     zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.29

     Darbo sąnaudos            1,19  žm. val. AR-10-51 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     monumento teritorijos ir apsaugos
     zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.94

     Darbo sąnaudos            1,38  žm. val. AR-10-52 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio(-ių) teritorijos ir
     apsaugos zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 3.95

     Darbo sąnaudos            1,8  žm. val. AR-10-53 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio(-ių) teritorijos ir
     apsaugos zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.46

     Darbo sąnaudos            2,39  žm. val. AR-10-54 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio(-ių) teritorijos ir
     apsaugos zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.14

     Darbo sąnaudos            2,77  žm. val. AR-10-55 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės teritorijos
     ir apsaugos zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 3.9

     Darbo sąnaudos            3,6  žm. val. AR-10-56 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės teritorijos
     ir apsaugos zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.41

     Darbo sąnaudos            4,78  žm. val. AR-10-57 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     urbanizuotos vietovės teritorijos
     ir apsaugos zonos nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.07

     Darbo sąnaudos            5,54  žm. val. AR-10-58 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     archeologinės vietos vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.25

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-10-59 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     archeologinės vietos vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.8

     Darbo sąnaudos            2,65  žm. val. AR-10-60 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     archeologinės vietos vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.53

     Darbo sąnaudos            3,08  žm. val. AR-10-61 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.15

     Darbo sąnaudos            0,5  žm. val. AR-10-62 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.65

     Darbo sąnaudos            0,58  žm. val. AR-10-63 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     memorialinės vietos vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.98

     Darbo sąnaudos            0,71  žm. val. AR-10-64 IV sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.4

     Darbo sąnaudos            0,77  žm. val. AR-10-65 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumento vertingų dalių,
     elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.07

     Darbo sąnaudos            0,5  žm. val. AR-10-66 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumento vertingų dalių,
     elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.29

     Darbo sąnaudos            0,77  žm. val. AR-10-67 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio vertingų dalių, elementų
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.27

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-10-68 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio vertingų dalių, elementų
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.61

     Darbo sąnaudos            2,3  žm. val. AR-10-69 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio vertingų dalių, elementų
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.83

     Darbo sąnaudos            2,65  žm. val. AR-10-70 IV sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio vertingų dalių, elementų
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.21

     Darbo sąnaudos            2,87  žm. val. AR-10-71 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio vertingų dalių, elementų
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.55

     Darbo sąnaudos            3,08  žm. val. AR-10-72 VI sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio vertingų dalių, elementų
     nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.98

     Darbo sąnaudos            3,57  žm. val. AR-10-73 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.16

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-10-74 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.49

     Darbo sąnaudos            2,31  žm. val. AR-10-75 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     urbanizuotos vietovės vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.7

     Darbo sąnaudos            2,65  žm. val. AR-10-76 IV sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.08

     Darbo sąnaudos            2,87  žm. val. AR-10-77 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.41

     Darbo sąnaudos            3,08  žm. val. AR-10-78 VI sudėtingumo kategorijos          objektas
     urbanizuotos vietovės vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.82

     Darbo sąnaudos            3,57  žm. val. AR-10-79 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     priklausinio vertingų dalių,
     elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.22

     Darbo sąnaudos            1,0  žm. val. AR-10-80 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     priklausinio vertingų dalių,
     elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.77

     Darbo sąnaudos            1,33  žm. val. AR-10-81 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     priklausinio vertingų dalių,
     elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.49

     Darbo sąnaudos            1,54  žm. val. AR-10-82 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     kilnojamosios vertybės vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.22

     Darbo sąnaudos            0,75  žm. val. AR-10-83 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     kilnojamosios vertybės vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 4.77

     Darbo sąnaudos            1,0  žm. val. AR-10-84 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     kilnojamosios vertybės vertingų
     dalių, elementų nustatymas

     Vidutinė kategorija 5.49

     Darbo sąnaudos            1,15  žm. val.

  2 skyrius. Apskaitos dokumentų parengimas
                
 Darbų    1. Aprašo duomenų surinkimas, užpildymas.
 sudėtis:

       2. Registravimo duomenų lapo duomenų surinkimas ir
       užpildymas.

       3. Apskaitos dokumentų parengimas ir suformavimas.

       4. Dokumentų dauginimas, įrišimas.

       5. Fotomedžiagos sutvarkymas archyvavimui.


            Sąnaudų normatyvai

+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-10-85 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     archeologinės vietos aprašo
     duomenų surinkimas

     Darbo sąnaudos            5,0  žm. val. AR-10-86 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     archeologinės vietos aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.63

     Darbo sąnaudos            6,64  žm. val. AR-10-87 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     archeologinės vietos aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 5.33

     Darbo sąnaudos            7,69  žm. val. AR-10-88 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 3.9

     Darbo sąnaudos            3,0  žm. val. AR-10-89 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.37

     Darbo sąnaudos            3,48  žm. val. AR-10-90 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     memorialinės vietos aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.68

     Darbo sąnaudos            4,25  žm. val. AR-10-91 IV sudėtingumo kategorijos          objektas
     memorialinės vietos aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 5.07

     Darbo sąnaudos            4,62  žm. val. AR-10-92 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumento aprašo duomenų
     surinkimas

     Vidutinė kategorija 3.8

     Darbo sąnaudos            3,33  žm. val. AR-10-93 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     monumento aprašo duomenų
     surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.94

     Darbo sąnaudos            5,13  žm. val. AR-10-94 I sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio aprašo duomenų
     surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.2

     Darbo sąnaudos            5,0  žm. val. AR-10-95 II sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio aprašo duomenų
     surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.54

     Darbo sąnaudos            5,79  žm. val. AR-10-96 III sudėtingumo kategorijos         objektas
     statinio aprašo duomenų
     surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.75

     Darbo sąnaudos            6,64  žm. val. AR-10-97 IV sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio aprašo duomenų
     surinkimas

     Vidutinė kategorija 5.12

     Darbo sąnaudos            7,17  žm. val. AR-10-98 V sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio aprašo duomenų
     surinkimas

     Vidutinė kategorija 5.46

     Darbo sąnaudos            7,69  žm. val. AR-10-99 VI sudėtingumo kategorijos          objektas
     statinio aprašo duomenų
     surinkimas

     Vidutinė kategorija 5.88

     Darbo sąnaudos            8,93  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 100   urbanizuotos vietovės aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.1

     Darbo sąnaudos            3,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 101   urbanizuotos vietovės aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.43

     Darbo sąnaudos            3,47  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 102   urbanizuotos vietovės aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.63

     Darbo sąnaudos            3,98  žm. val. AR-10-  IV sudėtingumo kategorijos          objektas
 103   urbanizuotos vietovės aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            4,3  žm. val. AR-10-  V sudėtingumo kategorijos          objektas
 104   urbanizuotos vietovės aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 5.33

     Darbo sąnaudos            4,62  žm. val. AR-10-  VI sudėtingumo kategorijos          objektas
 105   urbanizuotos vietovės aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 5.74

     Darbo sąnaudos            5,36  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 106   priklausinio aprašo duomenų
     surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.15

     Darbo sąnaudos            5,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 107   priklausinio aprašo duomenų
     surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.69

     Darbo sąnaudos            6,64  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 108   priklausinio aprašo duomenų
     surinkimas

     Vidutinė kategorija 5.4

     Darbo sąnaudos            7,69  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 109   kilnojamosios vertybės aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.15

     Darbo sąnaudos            4,5  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 110   kilnojamosios vertybės aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 4.69

     Darbo sąnaudos            5,19  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 111   kilnojamosios vertybės aprašo
     duomenų surinkimas

     Vidutinė kategorija 5.4

     Darbo sąnaudos            6,92  žm. val. AR-10-  Aprašo užpildymas              objektas
 112

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,5  žm. val. AR-10-  Registravimo duomenų lapo duomenų      objektas
 113   surinkimas ir užpildymas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,33  žm. val. AR-10-  Nekilnojamosios vertybės           objektas
 114   apskaitos dokumentų parengimas ir
     suformavimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-10-  Kilnojamosios vertybės apskaitos       objektas
 115   dokumentų parengimas ir
     suformavimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,33  žm. val. AR-10-  Apskaitos dokumentų A4 formate        100 vnt.
 116   dauginimas

     Vidutinė kategorija 3.0

     Darbo sąnaudos            0,3  žm. val. AR-10-  Apskaitos dokumentų A3 formate        100 vnt.
 117   dauginimas

     Vidutinė kategorija 3.0

     Darbo sąnaudos            0,4  žm. val. AR-10-  Apskaitos dokumentų A2 ir          100 vnt.
 118   didesneme formate dauginimas

     Vidutinė kategorija 3.0

     Darbo sąnaudos            0,6  žm. val. AR-10-  Apskaitos dokumentų įrišimas         objektas
 119

     Vidutinė kategorija 3.0

     Darbo sąnaudos            1,0  žm. val. AR-10-  Fotomedžiagos (10 kadrų)           objektas
 120   sutvarkymas archyvavimui

     Vidutinė kategorija 3.0

     Darbo sąnaudos            1,0  žm. val.
                
      Teritorijų ir apsaugos zonų kartografavimas
                
 Darbų    1. Topopagrindo paieškos ir įsigijimo
 sudėtis:   organizavimas.

       2. Lauko kartografiniai darbai.

       3. Kameraliniai darbai.

                
            Sąnaudų normatyvai
                
+--------+---------------------------------+----------+---------+
| Kodai |      Pavadinimai      | Resursų |Matavimo |
|    |                 | kiekis |vienetas |
+--------+---------------------------------+----------+---------+
|  1  |        2        |  3   |  4  |
+--------+---------------------------------+----------+---------+


 AR-10-  Topopagrindo paieškos ir           objektas
 121   įsigijimo organizavimas

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 122   archeologinės vietos teritorijos
     lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 123   archeologinės vietos teritorijos
     lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            5,31  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 124   archeologinės vietos teritorijos
     lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            6,15  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 125   memorialinės vietos teritorijos
     lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 126   memorialinės vietos teritorijos
     lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            3,46  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 127   memorialinės vietos teritorijos
     lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            4,62  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 128   monumento teritorijos lauko
     kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,5  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 129   monumento teritorijos lauko
     kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            3,32  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 130   monumento teritorijos lauko
     kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            3,85  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 131   statinio teritorijos lauko
     kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            4,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 132   statinio teritorijos lauko
     kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            5,31  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 133   statinio teritorijos lauko
     kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            6,15  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 134   urbanizuotos vietovės teritorijos
     lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 135   urbanizuotos vietovės teritorijos
     lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            7,96  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 136   urbanizuotos vietovės teritorijos
     lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            9,23  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 137   archeologinės vietos teritorijos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 138   archeologinės vietos teritorijos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos           11,95  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 139   archeologinės vietos teritorijos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos           13,85  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 140   memorialinės vietos teritorijos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            7,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 141   memorialinės vietos teritorijos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            9,29  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 142   memorialinės vietos teritorijos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos           10,77  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 143   monumento teritorijos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            6,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 144   monumento teritorijos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            7,96  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 145   monumento teritorijos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            9,23  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 146   statinio teritorijos kameraliniai
     darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            9,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 147   statinio teritorijos kameraliniai
     darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos           11,95  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 148   statinio teritorijos kameraliniai
     darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos           13,85  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 149   urbanizuotos vietovės teritorijos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            12,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 150   urbanizuotos vietovės teritorijos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos           15,93  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 151   urbanizuotos vietovės teritorijos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos           18,46  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 152   archeologinės vietos apsaugos
     zonos lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            5,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 153   archeologinės vietos apsaugos
     zonos lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            6,64  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 154   archeologinės vietos apsaugos
     zonos lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            7,69  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 155   memorialinės vietos apsaugos
     zonos lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 156   memorialinės vietos apsaugos
     zonos lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            3,98  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 157   memorialinės vietos apsaugos
     zonos lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            4,62  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 158   monumento apsaugos zonos lauko
     kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            3,98  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 159   monumento apsaugos zonos lauko
     kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,0  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 160   monumento apsaugos zonos lauko
     kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            4,62  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 161   statinio apsaugos zonos lauko
     kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 162   statinio apsaugos zonos lauko
     kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            3,98  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 163   statinio apsaugos zonos lauko
     kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            4,62  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 164   urbanizuotos vietovės apsaugos
     zonos lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 165   urbanizuotos vietovės apsaugos
     zonos lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos           10,62  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 166   urbanizuotos vietovės apsaugos
     zonos lauko kartografiniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos           12,31  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 167   archeologinės vietos apsaugos
     zonos kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 168   archeologinės vietos apsaugos
     zonos kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            3,98  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 169   archeologinės vietos apsaugos
     zonos kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            4,62  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 170   memorialinės vietos apsaugos
     zonos kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            2,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 171   memorialinės vietos apsaugos
     zonos kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            2,65  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 172   memorialinės vietos apsaugos
     zonos kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            3,08  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 173   monumento apsaugos zonos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            1,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 174   monumento apsaugos zonos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            1,33  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 175   monumento apsaugos zonos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            1,54  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 176   statinio apsaugos zonos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 177   statinio apsaugos zonos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos            3,98  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 178   statinio apsaugos zonos
     kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos            4,62  žm. val. AR-10-  I sudėtingumo kategorijos          objektas
 179   urbanizuotos vietovės apsaugos
     zonos kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            8,0  žm. val. AR-10-  II sudėtingumo kategorijos          objektas
 180   urbanizuotos vietovės apsaugos
     zonos kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 4.52

     Darbo sąnaudos           10,62  žm. val. AR-10-  III sudėtingumo kategorijos         objektas
 181   urbanizuotos vietovės apsaugos
     zonos kameraliniai darbai

     Vidutinė kategorija 5.2

     Darbo sąnaudos           12,31  žm. val. AR-10-  Kultūros vertybės duomenų          objektas
 182   nekilnojamojo turto registre ir
     kadastre paieška ir jų pateikimas
     plane

     Vidutinė kategorija 4.0

     Darbo sąnaudos            3,3  žm. val. AR-10-  Kultūros vertybės teritorijos        objektas
 183   kadastrinių duomenų paruošimas
     vedimui į informacinę sistemą

     Vidutinė kategorija 4.15

     Darbo sąnaudos            1,55  žm. val. AR-10-  Kultūros vertybės teritorijos ir       objektas
 184   apsaugos zonų kadastrinių duomenų
     paruošimas vedimui į informacinę
     sistemą

     Vidutinė kategorija 4.48

     Darbo sąnaudos            2,95  žm. val. AR-10-  Topografinės schemos /            objektas
 185   ortofotožemėlapio/ sudarymas, kai
     mastelis nuo M 1:10 000 iki M 1:2
     000

     Vidutinė kategorija 5.3

     Darbo sąnaudos           12,95  žm. val.

            _________________
                
                Paveldo tvarkybos reglamento 
                PTR 4.01.01:2007 
                11 priedas

   Lietuvos Respublikos kultūros ministro
   2009 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. ĮV-214
   (nuo 2009 m. gegužės 22 d.)
   (Žin., 2009, Nr. 59-2303) redakcija

 NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIOJO TERITORIJŲ
   PLANAVIMO DOKUMENTŲ RENGIMO DARBŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI
                
             Techninė dalis
  
  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos  specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų (toliau - Dokumentai)  rengimo
darbų sąnaudų normatyvai (toliau - Dokumentų rengimo  darbų
sąnaudų normatyvus) yra skirti apskaičiuoti Dokumentų  rengimo
darbų sąnaudas, kurių pagrindu nustatoma šių darbų skaičiuojamoji
kaina, rengiami konkursų dokumentai, sutartys,  planuojamos
investicijos. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvus sudaro
Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir jų  apsaugos
zonų ribų planų rengimo darbų sąnaudų normatyvai ir  Saugomų
objektų ar vietovių žemėvaldų planų rengimo darbų  sąnaudų
normatyvai.
  2. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvų  teisinis
pagrindas - Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo
teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklės,  patvirtintos
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos  Respublikos
kultūros ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-
322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973; 2008, Nr. 144-5797).
  3. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvai  parengti
vietovės lygmens Dokumentams. Rengiant kitų lygmenų Dokumentus,
vietovės lygmens Dokumentų rengimo darbų sąnaudų  normatyvams
taikomi koeficientai:
  
 3.1. nacionalinio lygmens             0,6;
 3.2. regiono lygmens               0,7;
 3.3. rajono lygmens                0,8.

 4. Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir jų
 apsaugos zonų ribų planų sudėtingumas nustatomas taikant
 koeficientus pagal:

 4.1. žemės sklypų skaičių - k1:
                                |
 4.1.1. esant sklypų skaičiui nuo 10 iki 20    1,1;     |
                                |
 4.1.2. esant sklypų skaičiui nuo 20 iki 30    1,2;     |
                                |
 4.1.3. esant sklypų skaičiui nuo 30 iki 50    1,35;    |
                                |
 4.1.4. esant sklypų skaičiui daugiau kaip 50 4.2. 1,5;     |
 užstatymo tankį - k2:                     |
                                |
 4.2.1. esant užstatymui daugiau kaip 20% ir iki  1,1;     |
 50%                              |
                                |
 4.2.2. esant užstatymui daugiau kaip 50% ir iki  1,2;     |
 70%                              |
                                |
 4.2.3. esant užstatymui daugiau kaip 70%     1,3;     |
                                |
 4.3. teritorijos sudėtingumo požymius (raiškus reljefas,
 vandens telkiniai, yra sudėtinga inžinerinės infrastruktūros
 sandara, želdiniai, želdynai ir t.t.) - k3:

 4.3.1. esant 2 požymiams             1,1;

 4.3.2. esant 3 požymiams             1,15;

 4.3.3. esant daugiau kaip 3 požymiams       1,2;

 4.4. transporto infrastruktūros išvystymą - k4:

 4.4.1. esant dviems transporto rūšims       1,1;

 4.4.2. esant daugiau kaip dviems transporto    1,2;
 rūšims

 4.5. statinių medžiaginę įvairovę - k5:

 4.5.1. esant medžiaginei įvairovei        1,2;

 4.6. brėžinių mastelį - k6:

 4.6.1. jei projektas ruošiamas M 1:1000      1,25;

 4.6.2. jei projektas ruošiamas M 1:500      1,5;

 4.7. kultūros paveldo objektų kiekį teritorijoje ar vietovėje
 - k7:

 4.7.1. esant objektų kiekiui nuo 10 iki 50    1,1;

 4.7.2. esant objektų kiekiui nuo 50 iki 100    1,2;

 4.7.3. esant objektų kiekiui nuo 100 iki 500   1,5;

 4.7.4. esant objektų kiekiui daugiau kaip 500   1,7.
  
  5. Rengiant kultūros paveldo tinklų schemas, jų rengimo darbų
sąnaudos nustatomos pagal atitinkamo lygmens Dokumentų - Kultūros
paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir jų apsaugos zonų ribų
planų - rengimo darbų sąnaudų normatyvus, taikant koeficientą K=
0,5.
  6. Rengiant saugomų vietovių ir apsaugos zonų tvarkymo planus
(planavimo schemas), jų rengimo darbų sąnaudos nustatomos pagal
atitinkamo  lygmens Dokumentų - Kultūros paveldo   objektų
teritorijų ar vietovių ir jų apsaugos zonų ribų planų - rengimo
darbų sąnaudų normatyvus, taikant koeficientą, ne didesnį  kaip
K=l,3.
  7. Rengiant saugomų objektų paveldotvarkos projektus  šių
objektų teritorijoje, jų rengimo darbų sąnaudos nustatomos pagal
Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir jų  apsaugos
zonų ribų planų rengimo darbų sąnaudų normatyvus,  taikant
koeficientą K=l,2.
  8. Rengiant saugomų objektų paveldotvarkos projektus  šių
objektų apsaugos zonoje, jų rengimo darbų sąnaudos  nustatomos
pagal Kultūros paveldo objektų ar vietovių ir jų apsaugos  zonų
ribų planų rengimo darbų sąnaudų normatyvus, taikant koeficientą,
ne didesnį kaip K=0,6.
  9. Rengiant saugomų objektų paveldotvarkos projektus kartu su
kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir jų  apsaugos
zonų ribų planais, šių projektų ir planų rengimo darbų sąnaudos
nustatomos pagal Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių
ir jų apsaugos zonų ribų planų rengimo darbų sąnaudų normatyvus,
taikant koeficientą K=0,7 šių projektų ir planų rengimo  darbų
sąnaudų sumai.
  10. Saugomų objektų paveldotvarkos projektų rengimo planavimo
procesą sudaro Dokumentų rengimo etapas ir baigiamasis etapas:
  10.1. Dokumentų rengimo etapas:
  10.1.1. esamos būklės analizės stadijoje:
  10.1.1.1. surenkami duomenys apie planuojamoje teritorijoje
esančius planavimo organizatoriaus parinkto reikšmingumo pobūdžio
ar pobūdžių kultūros paveldo objektus ar vietoves,  kuriems
rengiamas Dokumentas, šių objektų būklę, atliktus  tyrimus,
parengtus apskaitos ir apsaugos dokumentus;
  10.1.1.2. atliekama esamų sprendinių analizė;
  10.1.2. koncepcijos rengimo stadijoje:
  10.1.2.1. pagrindžiama kultūros paveldo objektų apsaugos zonų
nustatymo būtinybė;
  10.1.2.2. saugomiems objektams ir jų teritorijoms nustatomi
saugojimo ir naudojimo režimai;
  10.1.2.3. nustatomi ar pakeičiami paveldosaugos reikalavimai
ir konkrečios tvarkymo priemonių sistemos kultūros  paveldo
objektuose, jų dalyse ir apsaugos zonose (saugomo objekto  ar
vietovės valdymo, naudojimo, disponavimo juo sąlygos, teritorijos
ir apsaugos zonos žemės ir kitos specialiosios  naudojimo
sąlygos), reglamentuojančios žemės darbus, statinių ar įrenginių
statybą, statinių aukštį, tūrį, užstatymo tankį ir  intensyvumą
išorės apdailos medžiagas, apželdinimą želdinių aukštį,  tankį,
rūšį (tipą), rekomenduojamus transporto srautus, jų intensyvumą
bei  įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytus  kitus
veiksnius;
  10.1.3. sprendinių konkretizavimo stadijoje:
  10.1.3.1. konkretizuojami sprendiniai nekilnojamojo kultūros
paveldo saugojimui ir, priklausomai nuo planavimo sąlygų  ir
planavimo darbų programos (užduoties), nustatomi  konkretūs
paveldosaugos reikalavimai;
  10.1.4. sprendinių pasekmių vertinimas;
  10.2. Dokumentų svarstymas, derinimas, tvirtinimas.
  11. Esant mažiau kaip 1 ha kultūros paveldo  objekto
teritorijos ir jų apsaugos zonos plotui, Dokumentų rengimo darbų
sąnaudos priimamos kaip 1 ha plotui.
  12. Dokumentus sudaro sprendiniai, planavimo  procedūrų
dokumentai ir jų priedai:
  12.1. dokumentų sprendiniai parengiami 3 egzemplioriais, juos
sudaro:
  12.1.1. tekstinė dalis - projekto aiškinamasis raštas;
  12.1.2. grafinė dalis - sprendinių pagrindinis  brėžinys,
reikalingi papildomi brėžiniai. Dokumentų sprendinių  grafinės
dalies kartografiniai masteliai turi būti ne smulkesni kaip:
  nacionalinio lygmens - M 1:300 000 - 500 000; 
  regiono lygmens - M 1:100 000 - 200 000; 
  rajono lygmens - M 1:10 000 - 25 000;
  vietovės lygmens - M 1:2 000 - 5 000;
  12.2. planavimo procedūrų dokumentai ir jų priedai.
  13. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvuose neįvertinti
šie darbai:
  13.1. parengiamieji darbai;
  13.2. topografinių žemėlapių įsigijimas;
  13.3. tyrimai (archeologiniai, istoriniai ir pan.);
  13.4. brėžinių dublikatų parengimas;
  13.5. Dokumentų tekstinės dalies vertimas į užsienio kalbas.
  14. Planavimo organizatorius įstatymų ir kitų teisės  aktų
nustatyta tvarka parinktam Dokumento rengėjui už  papildomą
apmokėjimą gali pavesti atlikti parengiamojo etapo darbus,  šių
darbų sąnaudos gali būti iki 10% nuo bendros sąnaudų  sumos
(Dokumentų rengimo ir baigiamojo etapo darbų sąnaudų sumos).
  15. Reikalingų tyrimų (archeologijos tyrimų, parkų,  sodų,
teritorijų tvarkymo darbų ir pan.) darbų sąnaudos apskaičiuojamos
pagal  paveldo  tvarkybos  reglamente  PTR   4.01.01:2007
"Nekilnojamojo kultūros paveldo ardomųjų tyrimų ir projektavimo
dokumentacijos rengimo darbų sąnaudų normatyvai"  pateiktus
normatyvus.
  16.  Pasikeitus planavimo sąlygoms ir planavimo  darbų
programai (užduočiai), skaičiuojamoji kaina gali būti tikslinama.
Dokumentų rengimo darbų sąnaudos nustatomos pagal  atitinkamus
normatyvus, taikant mažinantį koeficientą įvertinantį Dokumentų
rengimo darbų sąnaudų sumažėjimą. Koeficientas suderinamas  su
planavimo organizatoriumi.
  17.  Jei konkretaus Dokumento rengimo darbų  sąnaudoms
apskaičiuoti trūksta esančių normatyvų galima ruošti atitinkamas
kalkuliacijas. Tokie normatyvai taikomi tik to  konkretaus
Dokumento rengimo darbų sąnaudoms apskaičiuoti.
  18. Dokumentų rengimo darbų sąnaudų normatyvų rinkinys gali
būti papildomas naujais normatyvais arba patikslinami  juose
esantys normatyvai.
  19. Dokumentų rengimo darbų skaičiuojamoji kaina nustatoma,
atsižvelgiant į paveldo tvarkybos reglamento PTR  4.01.26:2007
"Nekilnojamojo  kultūros  paveldo  paveldotvarkos    darbų
skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos",  patvirtinto
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. rugpjūčio 8  d.
įsakymu Nr. ĮV-527 (Žin., 2007, Nr. 90-3601), bei  statybos
techninio reglamento STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas",
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004  m.
gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr.  4-80),
nuostatas.
  
  I dalis. Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir
jų apsaugos zonų ribų planų rengimo darbų sąnaudų normatyvai
  
  1. Dokumentų rengimo etapų bei šių etapų stadijų  darbų
sudėtis:
  1.1. Dokumentų rengimo etapas:
  1.1.1. esamos būklės analizės stadija:
  1.1.1.1. surenkami duomenys apie planuojamoje  teritorijoje
esančius ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus  žemės
sklypus bei planuojamoje teritorijoje esančias  nekilnojamąsias
kultūros vertybes ir apie nustatytus paveldosaugos reikalavimus;
  1.1.1.2. duomenų apie planuojamoje teritorijoje  esantį
kultūros paveldą surinkimas, jo būklės bei problemų išaiškinimas;
  1.1.1.3. atliktų tyrimų parengtų apskaitos ir  apsaugos
dokumentų analizė;
  1.1.1.4. atliekama planuojamos teritorijos  patvirtintuose
teritorijų planavimo dokumentuose esančio nekilnojamojo kultūros
paveldo saugojimui įtaką darančių sprendinių analizė;
  1.1.2. koncepcijos rengimo stadija:
  1.1.2.1. planavimo organizatoriaus parinkto  reikšmingumo
pobūdžio kultūros paveldo objektų ir (ar) vietovių  atitinkamų
paveldosaugos reikalavimų nustatymas;
  1.1.2.2. kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ribų
nustatymas;
  1.1.2.3. kultūros paveldo objektų ar vietovių ir jų apsaugos
zonų ribų nustatymas ir jų būtinybės pagrindimas;
  1.1.3. sprendinių konkretizavimo stadija:
  1.1.3.1. konkretizuojami sprendiniai nekilnojamojo kultūros
paveldo saugojimui ir, priklausomai nuo planavimo sąlygų  ir
planavimo darbų programos (užduoties), nustatomi  konkretūs
paveldosaugos reikalavimai;
  1.1.4. sprendinių pasekmių vertinimas:
  1.1.4.1. parengiama sprendinių poveikio vertinimo ataskaita.
  1.2. Baigiamasis etapas - dokumentų svarstymo, derinimo  ir
tvirtinimo stadija:
  1.2.1. Dokumentų svarstymo ir derinimo stadija:
  1.2.1.1. viešojo svarstymo procedūrų organizavimas;
  1.2.1.2. juridinės paslaugos;
  1.2.1.3. derinimas;
  1.2.1.4. ginčų nagrinėjimas;
  1.2.2. Dokumentų tvirtinimo stadija:
  1.2.2.1. Dokumentų tikrinimas valstybinę teritorijų planavimo
priežiūrą atliekančioje institucijoje (pagal Dokumentų lygmenis),
tvirtinimas ir registravimas teritorijų planavimo registre.
  
  1 skyrius. Kultūros paveldo objektų teritorijos ar vietovės
ribų nustatymas 
  
            Sąnaudų normatyvai
  
  Kodai       Pavadinimai      Resursų  Matavimo
                       kiekis  vienetas

   1           2          3     4

 AR-11-1  Kultūros paveldo objektų teritorijos ar 1 ha
      vietovės ribų nustatymas, kai plotas iki kultūros
      1 ha                   paveldo
                          objekto
                          teritorijos
                          ar vietovės

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          189,46 žm. val.

 AR-11-2  Kultūros paveldo objektų         1 ha
      teritorijos ar vietovės ribų       kultūros
      nustatymas, kai plotas nuo 1 iki     paveldo
      3 ha                   objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          125,14 žm. val.

 AR-11-3  Kultūros paveldo objektų         1 ha
      teritorijos ar vietovės ribų       kultūros
      nustatymas, kai plotas nuo 3 iki     paveldo
      5 ha                   objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          86,39  žm. val.

 AR-11-4  Kultūros paveldo objektų         1 ha
      teritorijos ar vietovės ribų       kultūros
      nustatymas, kai plotas nuo 5 iki     paveldo
      10 ha                   objekto
      Vidutinė kategorija 5.0          teritorijos
                           ar vietovės

      Darbo sąnaudos          75,88  žm. val.

 AR-11-5  Kultūros paveldo objektų         1 ha
      teritorijos ar vietovės ribų       kultūros
      nustatymas, kai plotas nuo 10 iki     paveldo
      20 ha                   objekto
      Vidutinė kategorija 5.0          teritorijos
                           ar vietovės

      Darbo sąnaudos          69,13  žm. val.

 AR-11-6  Kultūros paveldo objektų         1 ha
      teritorijos ar vietovės ribų       kultūros
      nustatymas, kai plotas nuo 20 iki     paveldo
      30 ha                   objekto
      Vidutinė kategorija 5.0          teritorijos
                           ar vietovės

      Darbo sąnaudos          59,49  žm. val.

 AR-11-7  Kultūros paveldo objektų         1 ha
      teritorijos ar vietovės ribų       kultūros
      nustatymas, kai plotas nuo 30 iki     paveldo
      50 ha                   objekto
      Vidutinė kategorija 5.0          teritorijos
                           ar vietovės

      Darbo sąnaudos          49,86  žm. val.

 AR-11-8  Kultūros paveldo objektų         1 ha
      teritorijos ar vietovės ribų       kultūros
      nustatymas, kai plotas nuo 50 iki     paveldo
      100 ha                  objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          29,22  žm. val.

 AR-11-9  Kultūros paveldo objektų         1 ha
      teritorijos ar vietovės ribų       kultūros
      nustatymas, kai plotas nuo 100      paveldo
      iki 250 ha                objekto
      Vidutinė kategorija 5.0          teritorijos
                           ar vietovės

      Darbo sąnaudos          11,8  žm. val.

 AR-11-10 Kultūros paveldo objektų         1 ha
      teritorijos ar vietovės ribų       kultūros
      nustatymas, kai plotas nuo 250      paveldo
      iki 500 ha                objekto
      Vidutinė kategorija 5.0          teritorijos
                           ar vietovės

      Darbo sąnaudos          7,87  žm. val.

 AR-11-11 Kultūros paveldo objektų         1 ha
      teritorijos ar vietovės ribų       kultūros
      nustatymas, kai plotas daugiau      paveldo
      kaip 500 ha                objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          6,29  žm. val.

  
  2 skyrius. Kultūros paveldo objektą teritorijų ar  vietovių
apsaugos zonų ribų nustatymas
  
            Sąnaudų normatyvai
  
  Kodai       Pavadinimai      Resursų  Matavimo
                       kiekis  vienetas

   1           2          3     4

 AR-11-12 Apsaugos zonų ribų nustatymas,      1 ha
      kai kultūros paveldo objektų       kultūros
      teritorijos ar vietovės plotas      paveldo
      iki 1 ha                 objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės
                           apsaugos
                           zonos

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          17,43  žm. val.

 AR-11-13 Apsaugos zonų ribų nustatymas,      1 ha
      kai kultūros paveldo objektų       kultūros
      teritorijos ar vietovės plotas      paveldo
      nuo 1 iki 3 ha              objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės
                           apsaugos
                           zonos

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          13,95  žm. val.

 AR-11-14 Apsaugos zonų ribų nustatymas,      1 ha
      kai kultūros paveldo objektų       kultūros
      teritorijos ar vietovės plotas      paveldo
      nuo 3 iki 5 ha              objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės
                           apsaugos
                           zonos

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          12,55  žm. val.

 AR-11-15 Apsaugos zonų ribų nustatymas,      1 ha
      kai kultūros paveldo objektų       kultūros
      teritorijos ar vietovės plotas      paveldo
      nuo 5 iki 10 ha              objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės
                           apsaugos
                           zonos

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          11,30  žm. val.

 AR-11-16 Apsaugos zonų ribų nustatymas,      1 ha
      kai kultūros paveldo objektų       kultūros
      teritorijos ar vietovės plotas      paveldo
      nuo 10 iki 20 ha             objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės
                           apsaugos
                           zonos

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          10,17  žm. val.

 AR-11-17 Apsaugos zonų ribų nustatymas,      1 ha
      kai kultūros paveldo objektų       kultūros
      teritorijos ar vietovės plotas      paveldo
      nuo 20 iki 30 ha             objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės
                           apsaugos
                           zonos

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          9,15   žm. val.

 AR-11-18 Apsaugos zonų ribų nustatymas,      1 ha
      kai kultūros paveldo objektų       kultūros
      teritorijos ar vietovės plotas      paveldo
      nuo 30 iki 50 ha             objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės
                           apsaugos
                           zonos

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          8,24   žm. val.

 AR-11-19 Apsaugos zonų ribų nustatymas,      1 ha
      kai kultūros paveldo objektų       kultūros
      teritorijos ar vietovės plotas      paveldo
      nuo 50 iki 100 ha             objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės
                           apsaugos
                           zonos

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          5,27   žm. val.

 AR-11-20 Apsaugos zonų ribų nustatymas,      1 ha
      kai kultūros paveldo objektų       kultūros
      teritorijos ar vietovės plotas      paveldo
      nuo 100 iki 250 ha            objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės
                           apsaugos
                           zonos

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          3,16   žm. val.

 AR-11-21 Apsaugos zonų ribų nustatymas,      1 ha
      kai kultūros paveldo objektų       kultūros
      teritorijos ar vietovės plotas      paveldo
      nuo 250 iki 500 ha            objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės
                           apsaugos
                           zonos

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          2,21   žm. val.

 AR-11-22 Apsaugos zonų ribų nustatymas,      1 ha
      kai kultūros paveldo objektų       kultūros
      teritorijos ar vietovės plotas      paveldo
      daugiau kaip 500 ha            objekto
                           teritorijos
                           ar vietovės
                           apsaugos
                           zonos

      Vidutinė kategorija 5.0

      Darbo sąnaudos          1,55   žm.val.

  
  3 skyrius. Kultūros paveldo objektų teritorijų ar vietovių ir
jų apsaugos zonų ribų planų rengimo etapų ir stadijų  apimčių
procentinė išraiška nuo bendros Dokumentų rengimo darbų apimties
  
 1. Dokumentų rengimo etapas:             85%

 1.1. Esamos būklės analizės stadija          20%

 1.2. Koncepcijos rengimo stadija           30%

 1.3. Sprendinių konkretizavimo stadija        45%

 1.4. Sprendinių pasekmių vertinimas          5%

 2. Baigiamasis etapas - dokumentų svarstymo, derinimo 15%
 ir tvirtinimo stadija:

 2.1. Dokumentų svarstymo ir derinimo stadija     95%

 2.1.1. Juridinės paslaugos              20%

 2.1.2. Visuomenės informavimo ir svarstymo išlaidos  40%

 2.1.3. Projekto vadovo darbo sąnaudos derinimo    35%
 procedūrose

 2.1.4. Ginčių nagrinėjimas              5%

 2.2. Dokumentų tvirtinimo stadija           5%

  
  II dalis. Saugomų objektų ar vietovių žemėvaldų planų rengimo
darbų sąnaudų normatyvai
  
  1. Dokumentų rengimo etapų bei šių etapų stadijų  darbų
sudėtis: 
  1.1. Dokumentų rengimo etapas:
  1.1.1. esamos būklės analizės stadija:
  1.1.1.1. surenkami duomenys apie planuojamoje  teritorijoje
esančius ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus  žemės
sklypus;
  1.1.1.2. surinktų duomenų analizė;
  1.1.2. koncepcijos rengimo stadija:
  1.1.2.1. formuojami žemės sklypai, konsoliduojamos istorinės
posesijos, nustatomos naudojimo sąlygos - sąlygos  tikslinei
paskirčiai, apribojimams, servitutams ir pan.;
  1.1.2.2.  saugomų objektų ir vietovių žemėvaldų  planų
parengimas;
  1.1.2.3. kadastriniai matavimai;
  1.1.3. sprendinių konkretizavimo stadija:
  1.1.3.1. konkretizuojami sprendiniai;
  1.1.3.2. projektas rengiamas ortofotografinio žemėlapio kartu
su GDB (geografinių (mikrolygio) duomenų bazių) pagrindu pagal M
1:500, M 1:1000, M 1:2000, M 1:5000, M 1:10000  pasirinktą
mastelį;
  1.1.3.3. žemėvaldų planai rengiami atsižvelgiant į Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 3D-452/D1-513 "Dėl žemės
sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo
taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 149-5420; 2007, Nr. 63-
2430);
  1.2. baigiamasis etapas - dokumentų svarstymo, derinimo  ir
tvirtinimo stadija. 
  
            Sąnaudų normatyvai
  
 Kodai      Pavadinimai         Resursų Matavimo
                       kiekis  vienetas

  1         2             3    4

 AR-11- Saugomų objektų ir vietovių  planų     1 ha
 23   žemėvaldų rengimas, kai
     plotas iki 1 ha
     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            69,12  žm. val.

 AR-11- Saugomų objektų ir vietovių  planų     1 ha
 24   žemėvaldų rengimas, kai
     plotas nuo 1 iki 3 ha
     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            29,57  žm. val.

 AR-11- Saugomų objektų ir vietovių  planų     1 ha
 25   žemėvaldų rengimas, kai
     plotas nuo 3 iki 5 ha
     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbų sąnaudos            20,97  žm. val.

 AR-11- Saugomų objektų ir vietovių  planų     1 ha
 26   žemėvaldų rengimas, kai
     plotas nuo 5 iki 10 ha
     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            16,13  žm. val.

 AR-11- Saugomų objektų ir vietovių  planų     1 ha
 27   žemėvaldų rengimas, kai
     plotas nuo 10 iki 20 ha
     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            11,52  žm. val.

 AR-11- Saugomų objektų ir vietovių  planų     1 ha
 28   žemėvaldų rengimas, kai
     plotas nuo 20 iki 30 ha
     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            10,75  žm. val.

 AR-11- Saugomų objektų ir vietovių  planų     1 ha
 29   žemėvaldų rengimas, kai
     plotas nuo 30 iki 50 ha
     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            8,29  žm. val.

 AR-11- Saugomų objektų ir vietovių         1 ha
 30   žemėvaldų planų rengimas, kai
     plotas nuo50 iki 100 ha

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            6,45  žm. val.

 AR-11- Saugomų objektų ir vietovių         1 ha
 31   žemėvaldų planų rengimas, kai
     plotas nuo100 iki 250 ha

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            5,35  žm. val.

 AR-11- Saugomų objektų ir vietovių         1 ha
 32   žemėvaldų planų rengimas, kai
     plotas nuo250 iki 500 ha

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            4,98  žm. val.

 AR-11- Saugomų objektų ir vietovių         1 ha
 33   žemėvaldų planų rengimas, kai
     plotas daug kaip 500 ha

     Vidutinė kategorija 5.0

     Darbo sąnaudos            4,92  žm. val.


            _________________
                


Spausdinimo versija