En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2009-04-07 įsakymas ĮV-177 "Dėl Restauravimo tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL RESTAURAVIMO TARYBOS NUOSTATŲ IR SUDĖTIES PATVIRTINIMO

 

2009 m. balandžio 7 d. Nr. ĮV-177

Vilnius

 

      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 4 straipsnio 2 dalies 5 punktu:

     1. T v i r t i n u pridedamus:

     1.1. Restauravimo tarybos nuostatus.

     1.2. Restauravimo tarybos sudėtį trejų metų laikotarpiui.

     2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 1997 m. birželio 17 d. įsakymą Nr. 441 „Dėl Kultūros vertybių apsaugos departamento restauravimo tarybos nuostatų patvirtinimo“.

     3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. liepos 1 dieną.

 

Kultūros ministras                                                    Remigijus Vilkaitis

___________________

                                                                                    

                                                            PATVIRTINTA

                                                            Lietuvos Respublikos kultūros

                                                            ministro 2009 m. balandžio 7 d.

                                                            įsakymu Nr. ĮV-177

 

RESTAURAVIMO TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

      1. Restauravimo tarybos nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato Restauravimo tarybos (toliau – Taryba) funkcijas, teises ir darbo tvarką.

      2. Tarybos nuostatus ir jos sudėtį tvirtina kultūros ministras.

      3. Taryba yra atsakinga ir atskaitinga kultūros ministrui.

      4. Taryba savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr.  81-3183), Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), kultūros ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

     5. Taryba turi rašto formos pavyzdį bei antspaudą su savo pavadinimu.

     6. Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II. TARYBOS  FUNKCIJOS

        7. Taryba vykdo šias funkcijas:

      7.1. tvirtina kultūros ministro nustatyta tvarka atestuoto restauratoriaus parengtas kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios yra  viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimo, konservavimo ir restauravimo programas;

     7.2. kontroliuoja kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų procesą bei kokybę;

    7.3. priima atestuoto restauratoriaus darbą kultūros ministro nustatyta Kilnojamųjų kultūros vertybių tyrimo, konservavimo ir restauravimo tvarka.

 

III. TARYBOS TEISĖS

 

      8. Taryba turi teisę:

      8.1. į posėdžius kviestis atitinkamos srities specialistus, prireikus – kilnojamųjų kultūros vertybių, nekilnojamojo kultūros paveldo objektų savininkus ar valdytojus, tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų užsakovus, architektus, darbų rangovus, subrangovus ir kitus asmenis, dalyvaujančius tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų procese;

     8.2. apžiūrėti kilnojamąsias kultūros vertybes, taip pat vertybes, kurios yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, tikrinti restauratoriaus parengtą darbų metodiką, vykdomų tyrimo, konservavimo ir restauravimo darbų procesą ir kokybę, esant reikalui apie tai informuoti Lietuvos Respublikos kultūros ministeriją ir Kultūros paveldo departamentą prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas);

     8.3. teikti metodinę pagalbą ir konsultuoti kilnojamųjų kultūros vertybių bei nekilnojamojo kultūros paveldo objektų savininkus ar valdytojus, darbų užsakovus, architektus, darbų rangovus, subrangovus ir kitus asmenis tyrimo, konservavimo ir restauravimo klausimais;

    8.4. gauti iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Departamento ir jo struktūrinių padalinių, valstybinių saugyklų (muziejų, bibliotekų), juridinių bei fizinių asmenų informaciją, reikalingą Nuostatų 7 punkte nurodytoms Tarybos funkcijoms vykdyti;

    8.5. teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėms apie savo veiklą.

    9. Taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose teisės aktuose.

 

IV. TARYBOS SUDARYMAS IR DARBO TVARKA

 

   10. Tarybą sudaro 11 narių.

   11. Tarybą sudaro ir jos sudėtį keičia, jos pirmininką trejų metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras. Taryba sudaroma iš kultūros ministro nustatyta tvarka atestuotų restauratorių, turinčių pirmąją, aukščiausiąją arba eksperto kvalifikacinę kategoriją, ir nekilnojamojo kultūros paveldo  apsaugos specialistų, turinčių ekspertizės specialisto kvalifikacinę kategoriją. Taryba iš savo narių trejų metų laikotarpiui visų Tarybos narių balsų dauguma išsirenka Tarybos pirmininko pavaduotoją.

   12. Tarybos pirmininko siūlymu tarybos sudėtis gali būti keičiama anksčiau nustatyto laiko, kai Tarybos narys:

   12.1. raštu atsisako dalyvauti Tarybos darbe arba kai negali eiti savo pareigų;

   12.2. be pateisinamų priežasčių nedalyvauja trečdalyje Tarybos posėdžių per metus.

   13. Nauji Tarybos nariai skiriami iki Tarybos kadencijos pabaigos.

   14. Tarybos pirmininkas:

   14.1. organizuoja Tarybos darbą;

   14.2. pirmininkauja Tarybos posėdžiams;

   14.3. atstovauja Tarybai;

   14.4. atlieka kitas funkcijas, susijusias su Tarybos darbu.

   15. Tarybos pirmininkui nesant ar negalint eiti pareigų, pirmininko pareigas eina jo pavaduotojas.

   16. Tarybos pirmininkui organizuoti darbą padeda Departamento direktoriaus paskirtas sekretorius, kuris nėra Tarybos narys.

   17. Tarybos sekretorius:

   17.1. rengia medžiagą Tarybos posėdžiams;

   17.2. informuoja Tarybos narius ir kviečiamus asmenis apie posėdžius bei jų darbotvarkes;

   17.3. kaupia ir tvarko Tarybos dokumentus;

   17.4. protokoluoja Tarybos posėdžius;

   17.5. rengia Tarybos dokumentų projektus;

   17.6. Tarybos pirmininko raštišku ar žodiniu pavedimu vykdo kitas su Tarybos darbo organizavimu susijusias funkcijas.

   18. Pagrindinė Tarybos darbo forma – posėdžiai. Taryba gali rengti ir išvažiuojamuosius posėdžius. Tarybos posėdžiai rengiami Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Departamento direktoriaus, Tarybos pirmininko ar ne mažiau dviejų Tarybos narių iniciatyva.

   19. Svarstant klausimus, susijusius su konkrečiomis kilnojamosiomis kultūros vertybėmis, taip pat vertybe, kuri yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektais, Tarybos posėdžiuose būtinas restauratorių, tiriančių ir konservuojančių bei restauruojančių šias vertybes ar dailės nekilnojamojo kultūros paveldo objektus, dalyvavimas. Jiems ir Nuostatų 8.1 punkte numatytiems asmenims už dalyvavimą Tarybos posėdžiuose neapmokama.

   20. Tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Sprendimai priimami, kai už juos balsuoja daugiau nei pusė posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžiui pirmininkaujančio asmens balsas.

   21. Jeigu dėl Tarybos posėdžio metu priimto sprendimo Tarybos narys (nariai) pareiškia atskirąją nuomonę, ji įrašoma posėdžio protokole.

  22. Tarybos narys negali balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas Tarybos sprendimo rezultatais bei priimtas sprendimas gali turėti jam materialinę ar kitokią asmeninę naudą. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, jis privalo apie tai informuoti Tarybos pirmininką ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

 

V. TARYBOS SPRENDIMŲ ĮFORMINIMAS

 

   23. Tarybos sprendimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius. Protokole nurodoma protokolo surašymo data, registracijos numeris ir vieta, posėdžio data, dalyviai, svarstyti klausimai, pasisakiusiųjų vardai ir pavardės, pasisakymų turinys ir priimti sprendimai. Prie protokolo pridedami visi svarstyti dokumentai. Tarybos nariai dėl protokolo turi teisę teikti pastabas ir pasiūlymus Tarybos pirmininkui, kuris sprendžia dėl jų pagrįstumo.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

   24. Tarybą techniškai aptarnauja Departamentas.

   25. Tarybos narių paslaugos apmokamos vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos komisijų ir tarybų ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. Į-538 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos komisijų ir tarybų ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 14-459; 2008, Nr. 41-1538).

   26. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi Departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

   27. Ginčai dėl Nuostatų taikymo sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

___________________

                                                                                  

                                                                      PATVIRTINTA

                                                                      Lietuvos Respublikos kultūros

                                                                      ministro 2009 m. balandžio 7 d.

                                                                      įsakymu Nr. ĮV-177

 

RESTAURAVIMO TARYBOS SUDĖTIS

 

Dalia Krūminienė

– Kultūros paveldo departamento prie

Kultūros ministerijos Kontrolės skyriaus

vyriausioji valstybinė inspektorė,  menotyrininkė,

ekspertizės specialistė (Restauravimo

tarybos   pirmininkė).

Juozas Algirdas Pilipavičius

– Vilniaus dailės akademijos

Paminklotvarkos katedros vedėjas,

sienų tapybos restauratorius ekspertas.

Dr. Nijolė Angelė Rauckienė

  Restauravimo technologė, ekspertė.

Dr. Vilma Olšauskaitė

– Kultūros paveldo centro Informacijos

skyriaus Detaliųjų tyrimų poskyrio vedėja,

ekspertizės specialistė.

Elvyra Angelė Telksnienė

– Kultūros paveldo centro Informacijos

skyriaus Detaliųjų tyrimų poskyrio

vyriausioji paminklotvarkininkė, restauravimo

technologė ekspertė

Skaistis Mikulionis

– Lietuvos dailės muziejaus Tarptautinių ryšių

centro vyriausiasis metodininkas, menotyrininkas,

ekspertizės specialistas.

Elena Kazlauskaitė

    „Lietuvos paminklai“ architektė, ekspertizės specialistė.

Alfonsas Šiaulys      

– Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno

restauravimo centro Polichrominės medžio

skulptūros ir rėmų dirbtuvės

polichromuoto medžio restauratorius,

ekspertas.

Algimantas Vaineikis

– Lietuvos dailės muziejaus Prano Gudyno

restauravimo centro Tapybos restauravimo

 dirbtuvių vadovas, aukščiausios kategorijos

molbertinės tapybos restauratorius.

Dr. Girėnas Povilionis

– Kultūros paveldo centro Duomenų

skyriaus kilnojamųjų objektų poskyrio

vyriausiasis paminklotvarkininkas,

restauratorius technologas, pirma kategorija.

Dr. Nijolė Marija Tumėnienė

– Lietuvos dailininkų sąjungos narė,

menotyrininkė, ekspertė.

___________________

Spausdinimo versija