En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2009-04-07 įsakymas Nr. ĮV-176 "Dėl Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, ekspertų komisijos sudarymo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVAI REIKŠMINGO KULTŪROS PAVELDO, ESANČIO UŽSIENYJE, EKSPERTŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

2009 m. balandžio 7 d. Nr. ĮV-176

Vilnius

 

       Vadovaudamasis Kultūros ministerijos ekspertų komisijų nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. ĮV-121 (Žin., 2004, Nr. 87-3186; 2005, Nr. 129-4654), ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos programos „Paveldo, istorinės ir kultūrinės atminties išsaugojimas“ priemonės „Užtikrinti kultūros vertybių paieškos projektų įgyvendinimą“ projektų dalinio finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. ĮV-210 (Žin., 2007, Nr. 39-1459), 13.1 punktu:

       1. S u d a r a u dvejiems metams šios sudėties Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, ekspertų komisiją:

      dr. Eugenijus Jovaiša – Valstybinės kultūros paveldo komisijos narys;

      Romanas Judinas – Užsienio reikalų ministerijos Informacijos ir viešųjų ryšių departamento vyresnysis specialistas;

     Loreta Čaplinskienė – Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Dokumentų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė;

     dr. Vitalija Stravinskienė – Lietuvos istorijos instituto XX a. istorijos skyriaus mokslo darbuotoja;

      Virgilijus Poviliūnas – Trakų istorijos muziejaus direktorius;

     Jolita Steponaitienė – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos  Retų knygų ir rankraščių skyriaus vedėja;

       Kristina Zdanavičiūtė-Meškauskienė – Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Apskaitos skyriaus vyriausioji specialistė.

       2. S k i r i u Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, ekspertų komisijos sekretoriumi Saugomų teritorijų ir paveldo apsaugos skyriaus vyriausiąjį specialistą Mindaugą Žolyną.

      3. L a i k a u netekusiais galios:

      3.1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. rugpjūčio 23 d. įsakymą Nr. ĮV-398 „Dėl Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, ekspertų komisijos sudarymo“ (Žin., 2006, Nr. 91-3593);

     3.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. vasario 22 d. įsakymą Nr. ĮV-99 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. ĮV-398 „Dėl Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, ekspertų komisijos sudarymo“ pakeitimo“ (Žin., 2008, Nr. 24-890).

 

Kultūros ministras                                                    Remigijus Vilkaitis

___________________

Spausdinimo versija