En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2009-03-25 įsakymas Nr. Į-98 "Dėl 2009 m. pirmiausia ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašo patvirtinimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL 2009 M. PIRMIAUSIA ŽENKLINAMŲ VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. kovo 25 d. Nr. Į-98

Vilnius

 

Vadovaudamasi Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-152 „Dėl Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1758), 12 punktu:

1. T v i r t i n u 2009 m. pirmiausia ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. Į-109 „Dėl Pirmiausia ženklinamų valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašo patvirtinimo“ (Informaciniai pranešimai, 2008, Nr. 29-443).

 

Direktorė                                                             Diana Varnaitė

__________________

 

PrisegtukasDydis
Pirmiausiai ženklinamų valsrtybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų sąrašas.doc450.5 KB
Spausdinimo versija