En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2009-03-05 įsakymas Nr. ĮV-125 „Dėl Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento formos ir Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS APSAUGOS REGLAMENTO FORMOS IR KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS APSAUGOS REGLAMENTO PILDYMO IR IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. kovo 5 d. Nr. ĮV-125

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 4 straipsnio 2 dalies 3 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamus:

1.1. Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento formą;

1.2. Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisykles.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.

 

Kultūros ministras                                    Remigijus Vilkaitis

__________________

                           

                           PATVIRTINTA

                                                           Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                                               2009 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. ĮV-125

 

KILNOJAMOSIOS KULTŪROS VERTYBĖS APSAUGOS REGLAMENTO PILDYMO

IR IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamento pildymo ir išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja į Kultūros vertybių registrą (toliau – Registras) įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių (toliau – Vertybė) apsaugos reglamentų (toliau – Reglamentas) išdavimo, Reglamentų dublikatų išdavimo, Reglamentų paskelbimo negaliojančiais, pildymo, apskaitos ir saugojimo tvarką.

2. Taisyklės netaikomos į muziejų ir bibliotekų bei Nacionalinio dokumentų fondo apskaitos dokumentus įtrauktoms Vertybėms. Šių Vertybių savininkams Reglamentai neišduodami.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. REGLAMENTŲ IŠDAVIMAS

 

4. Reglamentus rengia, tvirtina, pildo ir išduoda Vertybės savininko deklaruotos gyvenamosios vietos (jeigu savininkas fizinis asmuo) arba buveinės (jeigu savininkas juridinis asmuo) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) teritoriniai padaliniai (toliau – Teritorinis padalinys).

5. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu įrašius kilnojamąjį daiktą į Registrą, Departamentas per 5 darbo dienas nuo įrašymo dienos apie tai raštu praneša Vertybės savininkui ir atitinkamam Teritoriniam padaliniui. Pranešime Vertybės savininkui nurodomas Vertybės pavadinimas ir vardas, unikalus kodas Registre, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo data, numeris ir pateikiama informacija apie Taisyklėse numatytą Reglamentų išdavimo tvarką. Pranešimus Vertybių savininkams ir Teritoriniams padaliniams rengia bei visą reikalingą informaciją Reglamentui parengti Teritoriniams padaliniams pagal kompetenciją teikia Departamento Apskaitos skyrius.

6. Teritorinis padalinys, gavęs Taisyklių 5 punkte nurodytą pranešimą arba Vertybės savininko prašymą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas parengia Reglamentą ir registruotu paštu, nurodydamas, kad pašto paslaugų teikėjas pateiktų įrodymus, kad šis laiškas buvo pristatytas ir įteiktas adresatui, praneša Vertybės savininkui apie 20 kalendorinių dienų terminą, per kurį jis privalo atvykti į Teritorinį padalinį atsiimti Reglamento.

7. Kiekvienai į Registrą įrašytai Vertybei užpildomi du Reglamento egzemplioriai. Vienas jų įteikiamas Vertybės savininkui, kitas saugomas Teritoriniame padalinyje. Abu Reglamento egzemplioriai tvirtinami Reglamentą išdavusio Teritorinio padalinio antspaudu.

8. Atvykęs į Teritorinį padalinį atsiimti Reglamento Vertybės savininkas ar jo įgaliotas atstovas pateikia:

8.1. Vertybės savininko fizinio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento originalą arba notaro patvirtintą kopiją;

8.2. Vertybės savininko juridinio asmens registravimo pažymėjimo originalą arba kopiją, patvirtintą juridinio asmens antspaudu (jeigu jis antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu;

8.3. Vertybės nuosavybės teisę patvirtinančių dokumentų originalus arba notaro patvirtintas kopijas.

9. Kai atsiimti Reglamento atvyksta Vertybės savininko įgaliotas atstovas, jis pateikia atstovavimą patvirtinančio dokumento originalą, atstovo tapatybę patvirtinančio dokumento originalą arba notariškai patvirtintą kopiją.

10. Kai atsiimti Reglamento atvyksta Vertybės savininko įgaliotas atstovas, kurio atstovavimą patvirtinantis dokumentas išduotas užsienyje, šis dokumentas turi būti legalizuotas vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079 (Žin., 2006, Nr. 118-4477).

11. Jeigu Vertybės savininkas ar jo įgaliotas atstovas neatsiima Reglamento šių Taisyklių 6 punkte nustatyta tvarka praneštu terminu, Teritorinis padalinys vieną Reglamento egzempliorių Vertybės savininkui siunčia registruotu paštu, nurodydamas, kad pašto paslaugų teikėjas pateiktų įrodymus, kad šis laiškas buvo pristatytas ir įteiktas adresatui. Jeigu įteikimo apie registruotą laišką pranešime yra nurodyta, kad laiškas buvo pristatytas ir įteiktas adresatui arba adresatas atsisakė priimti registruotą laišką, laikoma, kad Vertybės savininkas su Reglamentu, siųstu šiuo registruotu laišku, yra supažindintas.

12. Jeigu išsiųstas registruotu paštu laiškas grįžta į Teritorinį padalinį su pašto paslaugų teikėjo žymomis, kad adresatas nerastas, tačiau jo gyvenamosios vietos (fizinio asmens atveju) ar buveinės (juridinio asmens atveju) adresas nepasikeitęs, Teritorinis padalinys pakartotinai organizuoja Reglamento įteikimą Vertybės savininkui.

13. Jeigu išsiųstas registruotu paštu laiškas grįžta į Teritorinį padalinį su pašto paslaugų teikėjo žymomis, kad adresatas nerastas ir nustatoma, kad pasikeitęs jo gyvenamosios vietos (fizinio asmens atveju) ar buveinės (juridinio asmens atveju) adresas, Teritorinis padalinys, patikslinęs adresą, pakartotinai organizuoja Reglamento įteikimą Vertybės savininkui.

14. Teritorinis padalinys gali įteikti Reglamentą ir kitais teisėtais būdais (Vertybės savininko gyvenamojoje vietoje ar buveinėje (juridinio asmens atveju), per antstolius ir kt.).

15. Pasikeitus Vertybės saugojimo, priežiūros ir naudojimo reikalavimams Vertybės savininkui šių Taisyklių nustatyta tvarka išduodamas naujas Reglamentas. Anksčiau Vertybės savininkui išduoto Reglamento egzempliorius paliekamas naują Reglamentą išdavusiame Teritoriniame padalinyje.

16. Sudaręs sandorį, buvęs Vertybės savininkas per 15 dienų privalo raštu informuoti Departamentą apie savininko arba valdytojo pasikeitimą. Buvęs savininkas perduoda naujajam savininkui Vertybės pasą ir Reglamentą, o valdytojui – minėtų dokumentų kopijas. Perdavimo metu buvęs savininkas ir naujasis savininkas arba valdytojas surašo kilnojamosios kultūros vertybės būklės įvertinimo aktą.

17. Įgijęs nuosavybes teisę, naujasis Vertybės savininkas per 15 dienų privalo pateikti Vertybės nuosavybę patvirtinančius dokumentus, būklės įvertinimo aktą ir Vertybės pasą Taisyklių 4 punkte nurodytam Teritoriniam padaliniui, kuris per 5 darbo dienas naujajam savininkui išduoda šios Vertybės Reglamentą. Buvusiam Vertybės savininkui išduoto Reglamento egzempliorius paliekamas naują Reglamentą išdavusiame Teritoriniame padalinyje.

18. Jeigu naujasis Vertybės savininkas per šių Taisyklių 17 punkte nustatytą terminą nepateikia Vertybės nuosavybę patvirtinančių dokumentų, būklės įvertinimo akto ir Vertybės paso, Teritorinis padalinys atlieka šių Taisyklių 11–14 punktuose nustatytas Reglamento įteikimo procedūras.

19. Reglamentas išduodamas nemokamai.

20. Reglamentas išduodamas neterminuotam laikui.

 

III. REGLAMENTO DUBLIKATO IŠDAVIMAS

 

21. Reglamento dublikatas Vertybės savininkui gali būti išduodamas, jeigu Reglamento originalas sugadinamas arba prarandamas.

22. Atsiradus Taisyklių 21 punkte nurodytoms aplinkybėms, Vertybės savininkui ar jo įgaliotam atstovui, pateikusiam tapatybę patvirtinančio dokumento originalą arba notaro patvirtintą kopiją, atstovavimą pagrindžiantį dokumentą ir prašymą su motyvuotu paaiškinimu, Teritorinis padalinys ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Reglamento dublikatą gavimo dienos išduoda Reglamento dublikatą, kuriame įrašomi buvusiame Reglamente buvę duomenys. Reglamento dublikato pirmojo lapo viršutiniame dešiniajame kampe įrašomas žodis „Dublikatas“.

 

IV. REGLAMENTO SKELBIMAS NEGALIOJANČIU

 

23. Reglamentas Departamento direktoriaus įsakymu paskelbiamas negaliojančiu, jeigu:

23.1. iš teisėsaugos institucijų gauta informacija apie nustatytą Reglamento klastojimo faktą;

23.2. nustatyta, kad, norėdamas gauti Reglamentą, savininkas ar jo įgaliotas asmuo pateikė klaidingą informaciją, dėl kurios Reglamentas negalėjo būti išduotas.

24. Reglamentą išdavęs Teritorinis padalinys, gavęs šių Taisyklių 23.1 ar 23.2 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu apie tai praneša Departamento direktoriui.

25. Departamento direktorius paskelbia Reglamentą negaliojančiu ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo Taisyklių 23.1 ar 23.2 punkte nurodytos informacijos gavimo dienos. Departamento direktoriaus įsakymo projektą dėl Reglamento paskelbimo negaliojančiu rengia ir per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos skelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ teikia Departamento Apskaitos skyrius.

26. Paskelbto negaliojančiu Reglamento egzemplioriai perbraukiami įstrižais brūkšniais ir ant jų titulinio lapo užrašoma „Paskelbta negaliojančiu“ bei nurodoma paskelbimo negaliojančiu priežastis, sprendimo priėmimo data bei numeris ir pasirašoma Reglamentą išdavusio Teritorinio padalinio specialisto, atsakingo už Reglamentų išdavimą, arba Departamento Apskaitos skyriaus vedėjo.

V. REGLAMENTO PILDYMAS

 

27. Reglamentas pildomas pagal kultūros ministro patvirtintą Reglamento formą.

28. Reglamentas pildomas lietuvių kalba.

29. Į Reglamentą duomenys įrašomi aiškiai, įskaitomai, tam skirtuose Reglamento punktuose.

30. Reglamento pirmame lape įrašomas Reglamentą išdavusio Teritorinio padalinio pavadinimas, dokumento data ir registracijos numeris, sudarymo vieta. Išduodant Reglamento dublikatą po Reglamento tekstu įrašoma „dublikatas išduotas“ ir nurodoma dublikato išdavimo data, o parašo rekvizite įrašomas dublikatą išdavusio valstybės tarnautojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė.

Data rašoma mišriuoju būdu, vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2006, Nr. 60-2169): nurodomas metų skaitmuo ir žodžio „metai“ santrumpa „m.“, mėnesio pavadinimas, dienos skaitmuo ir žodžio „diena“ santrumpa „d.“; vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio, pvz.: 2006 m. gruodžio 5 d.

Įrašant Reglamento registracijos numerį nurodomas dokumentų registro identifikavimo žymuo, kurį sudaro Teritorinio padalinio žymuo (Alytaus teritorinio padalinio – A, Kauno teritorinio padalinio – K, Klaipėdos teritorinio padalinio – Kl, Marijampolės teritorinio padalinio – M, Panevėžio teritorinio padalinio – P, Šiaulių teritorinio padalinio – Š, Tauragės teritorinio padalinio – T, Telšių teritorinio padalinio – Te, Utenos teritorinio padalinio – U, Vilniaus teritorinio padalinio – V) ir Reglamento registravimo dokumentų registre eilės numeris.

31. Reglamento 1 ir 2 punktuose duomenys apie Vertybę įrašomi iš Registro, taip pat gali būti pateikiamas trumpas Vertybės aprašymas.

32. Reglamento 3 punkte nurodomi duomenys apie Vertybės savininką ar valdytoją: Vertybės savininko fizinio asmens vardas, pavardė, gimimo data, deklaruota gyvenamoji vieta, telefono numeris arba juridinio asmens pavadinimas, kodas, teisinė forma, buveinė, telefono numeris.

33. Reglamento 4 punkte pateikiamas Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo įrašyti Vertybę į Registrą išrašas, kuriame nurodomas įsakymo pavadinimas, data, numeris, reikiama įsakymo teksto dalis. Duomenys įrašomi iš Registro, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymo teksto išrašus Teritoriniai padaliniai gauna iš Departamento Apskaitos skyriaus.

34. Reglamento 13, 14 ir 15 punktuose atitinkamai įrašomi saugojimo, priežiūros, naudojimo reikalavimai Vertybei.

35. Klaidingų į Reglamentą įrašytų duomenų taisymai turi būti patvirtinti taisymą atlikusio pareigūno parašu iškart po taisymo, nurodant taisymo datą.

36. Reglamente nurodant Reglamentą sudariusio ar įrašytus duomenis taisiusio pareigūno pareigas, turi būti nurodomas ir Teritorinio padalinio pavadinimas. Reglamento įteikimo data įrašoma Taisyklių 30 punkte nurodytu būdu.

37. Teritoriniams padaliniams metodinę pagalbą pildant Reglamentą teikia Departamento Apskaitos skyrius.

 

VI. REGLAMENTŲ APSKAITA IR SAUGOJIMAS

 

38. Išduoti Reglamentai registruojami Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintos formos Teritorinio padalinio dokumentų registre, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., 2002, Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773). Šio registro formą parengia ir Departamento direktoriui tvirtinti teikia Departamento Administracinio skyriaus Dokumentų poskyris, suderinęs su Departamento Apskaitos skyriumi.

39. Reglamento antrasis egzempliorius saugomas Teritoriniuose padaliniuose Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

40. Teritorinis padalinys įteikto Vertybės savininkui Reglamento kopiją per 5 darbo dienas nuo įteikimo dienos išsiunčia Departamento Apskaitos skyriui, kuriame ji saugoma Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

41. Teritoriniai padaliniai tikrina, kaip laikomasi Reglamentų.

42. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

43. Departamento Teritoriniai padaliniai ir Apskaitos skyrius šių Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja Reglamentų išdavimą ir iki šių Taisyklių įsigaliojimo įrašytų į Registrą Vertybių savininkams, kuriems Reglamentai nebuvo išduoti.

__________________

 

 

PrisegtukasDydis
Reglamento forma.DOC70.5 KB
Spausdinimo versija