En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

Administracinio skyriaus nuostatai

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie
Kultūros ministerijos direktoriaus

2006-07-01 įsakymu Nr. Į-306

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

ADMINISTRACINIO SKYRIAUS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) Administracinis skyrius (toliau - Administracinis skyrius, skyrius) yra struktūrinis Departamento padalinys.

2. Administracinis skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, kultūros ministro įsakymais, Departamento direktoriaus įsakymais, Departamento nuostatais bei šiais nuostatais.

3. Administracinio skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai.

 

II. ADMINISTRACINIO SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

4. Svarbiausieji Administracinio skyriaus uždaviniai yra:

4.1. organizuoti Viešųjų pirkimų poskyrio, Ūkio poskyrio, Dokumentų poskyrio veiklą;

4.2. organizuoti Viešųjų pirkimų poskyrio, Ūkio poskyrio, Dokumentų poskyrio veiklos planų rengimą, juose esančių priemonių vykdymą nustatytais terminais;

4.3. organizuoti Departamento direktoriaus pavedimų vykdymą, piliečių ir kitų asmenų prašymų nagrinėjimą nustatytais terminais Viešųjų pirkimų poskyryje, Ūkio poskyryje, Dokumentų poskyryje;

4.4. organizuoti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimą Viešųjų pirkimų poskyrio, Ukio poskyrio, Dokumentų poskyrio funkcijų vykdymo užtikrinimui.

5.  Administracinis skyrius, įgyvendindamas j am pavestus uždavinius:

5.1 organizuoja Departamentui reikalingų prekių, darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus, su tuo susijusias procedūras, reikalingų dokumentų rengimą;

5.2. organizuoja Departamento numatomų biudžetiniais metais viešųjų pirkimų sąrašo parengimą;

5.3. organizuoja teisės aktų projektų, susijusių su Departamente vykdomais viešaisiais pirkimais, Departamento turto naudojimu, nurašymu ir likvidavimu, rengimą;

5.4. organizuoja metodinės pagalbos Departamento struktūriniams padaliniams skyriaus kompetencijos klausimais teikimą;

5.5. organizuoja informacijos ir dokumentų pateikimą apie viešųjų pirkimų vykdymą, Departamento materialiojo turto valdymo ir naudojimo klausimais;

5.6. organizuoja komisijų Departamento trumpalaikio ir ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, pripažinto nereikalingu ar netinkamu (negalimu) turto pardavimo viešuosiuose prekių aukcionuose sudarymą, pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti turto nurašymą, likvidavimą, jo panaudojimą;

5.7. organizuoja komisijų Departamento turto inventorizacijoms atlikti sudarymą,

pasirengimą joms;

5.8. organizuoja veiksmus, susijusius su Departamento pastatų, patalpų, aplinkos, kito

materialiojo turto naudojimu, priežiūra, apskaita, valdymu ir apsauga, valstybės tarnautojų ir

darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, aprūpinimu darbo priemonėmis;

5.9. organizuoja raštvedybos reikalavimų įgyvendinimą Departamente;

5.10. organizuoja Departamento raštų, dokumentų, teisės aktų projektų, sutarčių skyriaus kompetencijos klausimais projektų rengimą, derinimą;

5.11. organizuoja ieškinių, prašymų projektų parengimą teismams ir į teisėsaugos institucijas skyriaus kompetencijos klausimais;

5.12. organizuoja raštų, piliečių ir kitų asmenų prašymų nagrinėjimą ir atsakymų projektų skyriaus kompetencijos klausimais rengimą;

5.13. pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su Departamento struktūriniais padaliniais;

5.14. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja įgyvendinant Departamento tarptautinį bendradarbiavimą;

5.15. kaupia pagal skyriaus kompetenciją dokumentus, sutvarko jų bylas ir perduoda į Departamento archyvą;

5.16. organizuoja Viešųjų pirkimų poskyrio, Ūkio poskyrio ir Dokumentų poskyrio metinių veiklos planų, veiklos ataskaitų rengimą, jų pateikimą direktoriui;

5.17. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. ADMINISTRACINIO SKYRIAUS TEISĖS

6. Administracinis skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, turi teisę:

6.1. gauti informaciją iš Departamento struktūrinių padalinių;

6.2. bendradarbiauti su kitomis institucijomis skyriaus kompetencijos klausimais;

6.3. teikti siūlymus direktoriui dėl Viešųjų pirkimų poskyrio, Ūkio poskyrio, Dokumentų poskyrio darbo gerinimo.

7. Administracinis skyrius turi ir kitas įstatymų bei kitų teisės aktų suteiktas teises.

 

IV. ADMINISTRACINIO SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

8. Administracinio skyriaus nuostatus tvirtina Departamento direktorius.

9. Administraciniam skyriui vadovauja vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima pareigoms ir atleidžia iš jų Departamento direktorius.

10. Administracinio skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Administracinis skyrius likviduojamas, reorganizuojamas ir pertvarkomas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Spausdinimo versija