En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2009-01-29 įsakymas Nr. ĮV-38 "Dėl juridinių asmenų, išskyrus muziejus, bibliotekas ir valstybines archyvų sistemos įstaigas, kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL JURIDINIŲ ASMENŲ, IŠSKYRUS MUZIEJUS, BIBLIOTEKAS IR VALSTYBINES ARCHYVŲ SISTEMOS ĮSTAIGAS, KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ, TURINČIŲ KULTŪRINĘ VERTĘ, ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. sausio 29 d. Nr. ĮV-38

Vilnius

 

          Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 7 straipsnio 1 dalimi:

          1. T v i r t i n u Juridinių asmenų, išskyrus muziejus, bibliotekas ir valstybines archyvų sistemos įstaigas, kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą (pridedama).

          2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.

 

Kultūros ministras                                                           Remigijus Vilkaitis

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2009 m. sausio 22 d. raštu Nr. ((6.3-01)-5K-0900920)-6K-0900686

________________

                                                             PATVIRTINTA

                                                             Lietuvos Respublikos kultūros ministro

                                                             2009 m. sausio 29 d.

                                                             įsakymu Nr. ĮV-38

 

JURIDINIŲ ASMENŲ, IŠSKYRUS MUZIEJUS, BIBLIOTEKAS IR VALSTYBINES ARCHYVŲ SISTEMOS ĮSTAIGAS, KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ, TURINČIŲ KULTŪRINĘ VERTĘ, ĮTRAUKIMO Į APSKAITĄ TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

      1. Juridinių asmenų, išskyrus muziejus, bibliotekas ir valstybines archyvų sistemos įstaigas, kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja juridinių asmenų, išskyrus muziejus, bibliotekas ir valstybines archyvų sistemos įstaigas, kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įrašymą į kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, sąrašus (toliau – Sąrašas) ir išbraukimą iš jų.

      2. Aprašas nereglamentuoja kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įtraukimo į valstybinę kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą bei į buhalterinę apskaitą.

      3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. KILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ, TURINČIŲ KULTŪRINĘ VERTĘ, ĮRAŠYMAS Į SĄRAŠUS IR

IŠBRAUKIMAS IŠ JŲ

 

    4. Į Sąrašus įrašomi neįtraukti į valstybinę kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitą antikvariniai daiktai, juridinių asmenų valdomi nuosavybės ar patikėjimo teise ir įtraukti į jų buhalterinę apskaitą.

    5. Visi vieno juridinio asmens nuosavybės ar patikėjimo teise valdomi antikvariniai daiktai įrašomi į vieną Sąrašą pagal priede pateiktą Sąrašo formą.

    6. Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas atliekantys subjektai turi teisę patikrinti Sąrašus ir juose įrašytus kilnojamuosius daiktus Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka siūlyti įrašyti į Kultūros vertybių registrą.

    7. Iš Sąrašo antikvarinis daiktas išbraukiamas, jeigu:

    7.1. antikvarinis daiktas sunyko ar buvo sunaikintas;

    7.2. kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos funkcijas atliekantys subjektai, patikrinę Sąrašus, juridiniam asmeniui praneša, kad antikvarinis daiktas nebus siūlomas įrašyti į Kultūros vertybių registrą;

    7.3. juridinis asmuo daugiau nebevaldo antikvarinio daikto nuosavybės ar patikėjimo teise.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

    8. Sąrašai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

    9. Juridiniai asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

________________

 

 

Juridinių asmenų, išskyrus muziejus, bibliotekas ir valstybines archyvų sistemos įstaigas, kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo priedas

 

(Kilnojamųjų daiktų, turinčių kultūrinę vertę, sąrašo formos pavyzdys)

 

Eil. Nr.

 

Antikvarinio daikto

pavadinimas

Sukūrimo

laikas

Įrašymo į

sąrašą data

Išbraukimo iš sąrašo data

 

Įrašą padariusio darbuotojo pareigos, vardas, pavardė, parašas, įrašo padarymo data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________

 

Spausdinimo versija