En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2008-11-19 įsakymas Nr. ĮV-578 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo komisijos nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IŠVEŽIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2008 m. lapkričio 13 d. Nr. ĮV-556

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-3183) 4 straipsnio 2 dalies 5 punktu:

1. Tvirtinu Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos nuostatus (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. ĮV-45 „Dėl Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo ekspertų tarybos darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 22-693).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.

 

KULTŪROS MINISTRAS                                                         JONAS JUČAS

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2005 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. ĮV-45

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-556 redakcija)

 

KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IŠVEŽIMO TARYBOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai nustato Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos (toliau – Taryba) darbo tvarką.

2. Tarybos nuostatus ir jos sudėtį tvirtina kultūros ministras.

3. Taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

4. Taryba atsakinga ir atskaitinga kultūros ministrui.

 

II. TARYBOS FUNKCIJOS

 

5. Taryba atlieka šias funkcijas:

5.1. įkainoja norimas išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes (išskyrus vertybes, įtrauktas į muziejų ir bibliotekų kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos dokumentus) ir antikvarinius daiktus;

5.2. nustato norimų išvežti iš Lietuvos Respublikos antikvarinių daiktų kultūrinę vertę;

5.3. teikia išvadas Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) dėl leidimų išvežti iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros vertybes ir antikvarinius daiktus išdavimo.

 

III. TARYBOS TEISĖS

 

6. Taryba turi teisę:

6.1. gauti iš Kultūros ministerijos, Departamento ir jo struktūrinių padalinių, valstybinių saugyklų (muziejų, bibliotekų) informaciją, reikalingą šių nuostatų 5.1–5.3 punktuose nurodytoms Tarybos funkcijoms vykdyti;

6.2. kviesti į posėdžius kitus specialistus, galinčius pateikti išvadas dėl svarstomų klausimų;

6.3. kreiptis su pasiūlymais į Kultūros ministeriją dėl darbo organizavimo;

6.4. teikti informaciją visuomenės informavimo priemonėmis apie savo veiklą.

 

IV. TARYBOS SUDĖTIS

 

7. Tarybą sudaro 22 nariai, iš kurių 3 deleguoja Departamentas, 19 narių – kviečiami kilnojamųjų kultūros vertybių specialistai (restauratoriai, dailės istorikai, tiksliųjų mokslų specialistai ir kt.).

8.

KEISTA:

2010 03 05 įsakymu Nr. ĮV-145 (nuo 2010 03 14)

(Žin., 2010, Nr. 29-1357)

 

Tarybos personalinę sudėtį, jos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją trejų metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras.

9. Tarybos nariai iš šių pareigų gali būti atleidžiami jų rašytiniu prašymu arba kai negali eiti šių pareigų. Nauji nariai skiriami iki Tarybos kadencijos pabaigos.

 

V. TARYBOS POSĖDŽIAI

 

10. Tarybai vadovauja ir jos darbą organizuoja Tarybos pirmininkas, jo nesant – pavaduotojas.

11. Tarybos pirmininkas:

11.1. vadovauja Tarybos darbui ir atsako už jai pavestų funkcijų vykdymą;

11.2. šaukia Tarybos posėdžius, tvirtina jų laiką, posėdžių darbotvarkes, pirmininkauja posėdžiams;

11.3. pasirašo Tarybos posėdžių protokolus, kitus dokumentus, susijusius su Tarybos veikla;

11.4. prireikus duoda rašytinius ir žodinius pavedimus kitiems Tarybos nariams dėl nagrinėjamų klausimų;

11.5. prireikus kviečia į posėdžius kitus specialistus, galinčius pateikti išvadas dėl svarstomų klausimų;

11.6. pasirašo posėdžių apskaitos dokumentus (dėl Tarybos narių, kurie nėra valstybės tarnautojai, suteiktų paslaugų) ir teikia juos Departamento Buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės skyriui apmokėti;

11.7. atstovauja Tarybai.

12. Tarybos pirmininko pavaduotojas:

12.1. nesant Tarybos pirmininko jį pavaduoja;

12.2. surašo ir teikia Tarybos pirmininkui pasirašyti posėdžių apskaitos dokumentus. Nesant pirmininko pavaduotojo, posėdžių apskaitos dokumentus surašo ir pasirašo Tarybos pirmininkas;

12.3. kaupia ir sistemina posėdžių protokolus bei kitą su Tarybos veikla susijusią medžiagą.

13. Taryba iš savo narių išsirenka sekretorių, kuris:

13.1. rengia medžiagą Tarybos posėdžiams;

13.2. protokoluoja Tarybos posėdžius;

13.3. tvarko kitą raštvedybą, susijusią su Tarybos posėdžių organizavimu;

13.4. vykdo kitus rašytinius ir žodinius Tarybos pirmininko pavedimus, susijusius su Tarybos veikla.

14. Pagrindinė Tarybos darbo forma – posėdžiai. Jie šaukiami prireikus.

15. Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja Tarybos pirmininkas (jo nesant – pavaduotojas), Departamento atstovas ir vienas atitinkamos srities specialistas – Tarybos narys, kviečiamas atsižvelgiant į pateiktų kilnojamųjų kultūros vertybių ar antikvarinių daiktų rūšį. Tarybos nutarimai priimami atviru balsavimu, paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos narių balsų dauguma.

16. Tarybos narys negali balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas Tarybos nutarimo rezultatais bei priimtas nutarimas gali turėti jam materialinę ar kitokią asmeninę naudą. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, jis privalo apie tai informuoti posėdžio dalyvius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

17. Jeigu dėl Tarybos posėdžio metu priimto nutarimo Tarybos narys (nariai) pareiškia atskirąją nuomonę, ji įrašoma posėdžio protokole.

18. Tarybos pirmininko sprendimu į Tarybos posėdžius pakviesti kiti specialistai gali dalyvauti tik svarstant tą posėdžio klausimą, kurį svarstyti jie yra pakviesti.

 

VI. TARYBOS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS

 

19. Tarybos nutarimai įforminami posėdžio protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas, sekretorius ir visi posėdyje dalyvavę Tarybos nariai. Protokole nurodoma posėdžio data, protokolo eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų klausimų pavadinimai, svarstymo eiga ir svarstyti dokumentai bei priimti nutarimai. Prie protokolo pridedami visi svarstyti dokumentai. Tarybos nariai turi teisę teikti pastabas ir pasiūlymus dėl protokolo.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Tarybą techniškai aptarnauja Departamentas.

21. Tarybos narių paslaugos apmokamos vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos komisijų ir tarybų ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklėmis, patvirtintomis Departamento direktoriaus 2004-12-31 įsakymu Nr. 538 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos komisijų ir tarybų ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 14-459; 2008, Nr. 41-1538).

22. Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir kiti dokumentai) saugomi Departamente Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

______________

Spausdinimo versija