En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2008-11-13 įsakymas Nr. ĮV-556 "Dėl kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo tarybos nuostatų patvirtinimo"

              LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

 ĮSAKYMAS

                               

   DĖL KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IŠVEŽIMO TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

                                

                2008 m. lapkričio 13 d. Nr. ĮV-556

              Vilnius

   

    Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  kilnojamųjų   kultūros

vertybių apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 14-352; 2008, Nr. 81-

3183) 4 straipsnio 2 dalies 5 punktu:

    1.  Tvirtinu Kilnojamųjų kultūros vertybių išvežimo   tarybos nuostatus (pridedama).

    2. Pripažįstu netekusiu galios Lietuvos Respublikos  kultūros

ministro 2005 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. ĮV-45 "Dėl  Kilnojamųjų

kultūros  vertybių  išvežimo ekspertų tarybos  darbo   reglamento

patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 22-693).

    3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.

   

KULTŪROS MINISTRAS                                    JONAS JUČAS

   

                        _________________

   

                                PATVIRTINTA

                                Lietuvos Respublikos kultūros

                                ministro

                                2005 m. vasario 7 d. įsakymu Nr.

                                ĮV-45 (Lietuvos Respublikos

                                kultūros ministro

                                2008 m. lapkričio 13 d. įsakymo

                                Nr. ĮV-556 redakcija)

   

 KILNOJAMŲJŲ KULTŪROS VERTYBIŲ IŠVEŽIMO TARYBOS NUOSTATAI

                               

                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

   

    1.  Šie  nuostatai  nustato  Kilnojamųjų  kultūros   vertybių

išvežimo tarybos (toliau - Taryba) darbo tvarką.

    2.  Tarybos  nuostatus  ir  jos  sudėtį  tvirtina    kultūros

ministras.

    3.  Taryba  savo veikloje vadovaujasi  Lietuvos   Respublikos

įstatymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

    4. Taryba atsakinga ir atskaitinga kultūros ministrui.

   

                      II. TARYBOS FUNKCIJOS

   

    5. Taryba atlieka šias funkcijas:

    5.1.  įkainoja  norimas  išvežti    Lietuvos    Respublikos

kilnojamąsias  kultūros vertybes (išskyrus vertybes, įtrauktas  į

muziejų  ir  bibliotekų kilnojamųjų kultūros vertybių   apskaitos

dokumentus) ir antikvarinius daiktus;

    5.2.   nustato  norimų  išvežti    Lietuvos     Respublikos

antikvarinių daiktų kultūrinę vertę;

    5.3.  teikia  išvadas  Kultūros paveldo  departamentui   prie

Kultūros  ministerijos  (toliau  -  Departamentas)  dėl   leidimų

išvežti  iš Lietuvos Respublikos kilnojamąsias kultūros  vertybes

ir antikvarinius daiktus išdavimo.

   

                       III. TARYBOS TEISĖS

   

    6. Taryba turi teisę:

    6.1.  gauti    Kultūros ministerijos, Departamento  ir   jo

struktūrinių   padalinių,   valstybinių   saugyklų      (muziejų,

bibliotekų)   informaciją,  reikalingą  šių  nuostatų     5.1-5.3

punktuose nurodytoms Tarybos funkcijoms vykdyti;

    6.2.  kviesti  į  posėdžius  kitus  specialistus,   galinčius

pateikti išvadas dėl svarstomų klausimų;

    6.3. kreiptis su pasiūlymais į Kultūros ministeriją dėl darbo

organizavimo;

    6.4.  teikti informaciją visuomenės informavimo   priemonėmis

apie savo veiklą.

   

                       IV. TARYBOS SUDĖTIS

   

    7.   Tarybą   sudaro  22  nariai,    kurių  3     deleguoja

Departamentas, 19 narių - kviečiami kilnojamųjų kultūros vertybių

specialistai (restauratoriai, dailės istorikai, tiksliųjų  mokslų

specialistai ir kt.).

   8. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
       2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. ĮV-145
       (nuo 2010 m. kovo 14 d.)
       (Žin., 2010, Nr. 29-1357) redakcija
    Tarybos  personalinę  sudėtį,  jos  pirmininką  ir pirmininko
pavaduotoją trejų metų laikotarpiui tvirtina kultūros ministras.

    9.  Tarybos  nariai iš šių pareigų gali būti atleidžiami  

rašytiniu prašymu arba kai negali eiti šių pareigų. Nauji  nariai

skiriami iki Tarybos kadencijos pabaigos.

   

                      V. TARYBOS POSĖDŽIAI

   

    10.Tarybai  vadovauja  ir  jos  darbą  organizuoja    Tarybos

pirmininkas, jo nesant - pavaduotojas.

    11. Tarybos pirmininkas:

    11.1.  vadovauja  Tarybos  darbui ir atsako už  jai   pavestų

funkcijų vykdymą;

    11.2.  šaukia Tarybos posėdžius, tvirtina jų laiką,  posėdžių

darbotvarkes, pirmininkauja posėdžiams;

    11.3. pasirašo Tarybos posėdžių protokolus, kitus dokumentus,

susijusius su Tarybos veikla;

    11.4.  prireikus  duoda  rašytinius  ir  žodinius   pavedimus

kitiems Tarybos nariams dėl nagrinėjamų klausimų;

    11.5.  prireikus  kviečia  į posėdžius  kitus   specialistus,

galinčius pateikti išvadas dėl svarstomų klausimų;

    11.6.  pasirašo  posėdžių apskaitos dokumentus (dėl   Tarybos

narių,  kurie nėra valstybės tarnautojai, suteiktų paslaugų)   ir

teikia juos Departamento Buhalterinės apskaitos ir  atskaitomybės

skyriui apmokėti;

    11.7. atstovauja Tarybai.

    12. Tarybos pirmininko pavaduotojas:

    12.1. nesant Tarybos pirmininko jį pavaduoja;

    12.2.  surašo  ir  teikia  Tarybos  pirmininkui    pasirašyti

posėdžių  apskaitos  dokumentus. Nesant pirmininko   pavaduotojo,

posėdžių   apskaitos  dokumentus  surašo  ir  pasirašo    Tarybos

pirmininkas;

    12.3.  kaupia  ir sistemina posėdžių protokolus bei kitą   su

Tarybos veikla susijusią medžiagą.

    13. Taryba iš savo narių išsirenka sekretorių, kuris:

    13.1. rengia medžiagą Tarybos posėdžiams;

    13.2. protokoluoja Tarybos posėdžius;

    13.3.  tvarko kitą raštvedybą, susijusią su Tarybos  posėdžių

organizavimu;

    13.4.  vykdo kitus rašytinius ir žodinius Tarybos  pirmininko

pavedimus, susijusius su Tarybos veikla.

    14. Pagrindinė Tarybos darbo forma - posėdžiai. Jie  šaukiami

prireikus.

    15.  Tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame   dalyvauja

Tarybos  pirmininkas  (jo nesant -  pavaduotojas),   Departamento

atstovas  ir  vienas atitinkamos srities specialistas -   Tarybos

narys,  kviečiamas atsižvelgiant į pateiktų kilnojamųjų  kultūros

vertybių ar antikvarinių daiktų rūšį. Tarybos nutarimai  priimami

atviru  balsavimu, paprasta posėdyje dalyvaujančių Tarybos  narių

balsų dauguma.

    16.  Tarybos narys negali balsuoti svarstomu klausimu,  jeigu

jis  yra asmeniškai suinteresuotas Tarybos nutarimo   rezultatais

bei  priimtas  nutarimas gali turėti jam materialinę ar   kitokią

asmeninę naudą. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, jis privalo  apie

tai  informuoti  posėdžio dalyvius ir nusišalinti  nuo   klausimo

svarstymo.

    17. Jeigu dėl Tarybos posėdžio metu priimto nutarimo  Tarybos

narys  (nariai) pareiškia atskirąją nuomonę, ji įrašoma  posėdžio

protokole.

    18.   Tarybos  pirmininko  sprendimu  į  Tarybos    posėdžius

pakviesti  kiti  specialistai  gali dalyvauti tik  svarstant  

posėdžio klausimą, kurį svarstyti jie yra pakviesti.

   

                VI. TARYBOS NUTARIMŲ ĮFORMINIMAS

   

    19.  Tarybos  nutarimai įforminami posėdžio protokolu,   kurį

pasirašo  Tarybos  pirmininkas,  sekretorius  ir  visi   posėdyje

dalyvavę  Tarybos  nariai.  Protokole  nurodoma  posėdžio   data,

protokolo  eilės numeris, posėdžio dalyviai, svarstomų   klausimų

pavadinimai,  svarstymo eiga ir svarstyti dokumentai bei  priimti

nutarimai.  Prie protokolo pridedami visi svarstyti   dokumentai.

Tarybos  nariai  turi  teisę teikti pastabas ir  pasiūlymus   dėl

protokolo.

   

                   VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

    20. Tarybą techniškai aptarnauja Departamentas.

    21. Tarybos narių paslaugos apmokamos vadovaujantis  Kultūros

paveldo  departamento  prie  Kultūros ministerijos  komisijų   ir

tarybų  ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio   (intelektinių)

paslaugų  apmokėjimo  taisyklėmis,  patvirtintomis   Departamento

direktoriaus  2004-12-31  įsakymu Nr. 538 "Dėl Kultūros   paveldo

departamento  prie  Kultūros  ministerijos  komisijų  ir   tarybų

ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių)  paslaugų

apmokėjimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 14-459; 2008,

Nr. 41-1538).

    22.  Tarybos veiklos dokumentai (posėdžių protokolai ir  kiti

dokumentai)  saugomi Departamente Lietuvos Respublikos  dokumentų

ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982)

nustatyta tvarka.

   

  _________________

   

 

 

Spausdinimo versija