En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007-04-03 įsakymas Nr. Į-116 „Dėl Lietuvos Respublikos apskričių, rajonų ir miestų savivaldybių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiųjų planų rengimo"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRIČIŲ, RAJONŲ IR MIESTŲ SAVIVALDYBIŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS SPECIALIŲJŲ PLANŲ RENGIMO

2007 m. balandžio 3 d. Nr. Į-116

VilniusVadovaudamasis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322 (Žin., 2005, Nr. 81-2973), 19 punktu:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti šiuos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiuosius planus (toliau – specialieji planai):

1.1. Lietuvos Respublikos apskričių (toliau – apskritys) kultūros paveldo tinklų schemas;

1.2. Lietuvos Respublikos rajonų ir miestų savivaldybių (toliau – rajonų ir miestų savivaldybės) kultūros paveldo tinklų schemas.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. planavimo tikslas – specialiuosiuose planuose nustatytais sprendiniais užtikrinti skelbiamų ar paskelbtų saugomais kultūros paveldo objektų, jų teritorijų, steigiamų ar įsteigtų saugomų vietovių išsaugojimą, šių objektų ir vietovių apsaugos zonose taikomų paveldosaugos reikalavimų įteisinimą;

2.2. planavimo uždaviniai - nustatyti kultūros paveldo objektų, jų teritorijų, apsaugos zonų, vietovių, jų apsaugos zonų sistemos arba jos dalių plėtros bendrąją strategiją;

2.3. rengiami specialieji planai pagal planuojamos teritorijos dydį ir sprendinių konkretizavimo lygį yra:

2.3.1. apskričių specialieji planai – regiono lygmens;

2.3.2. miestų ir rajonų savivaldybių specialieji planai – rajono lygmens.

3. P a v e d u Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniams padaliniams vykdyti planavimo organizatoriaus funkcijas.Direktorius                                                                                      Albinas Kuncevičius

 

Spausdinimo versija