En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2008 09 15 įsakymas Nr. ĮV-446 "Dėl valstybės saugomo kultūros paveldo objekto - Kairėnų dvaro sodybos (G349K) - nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo plano patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
                            ĮSAKYMAS

  DĖL VALSTYBĖS SAUGOMO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO - KAIRĖNŲ DVARO
    SODYBOS (G349K) - NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGOS
                  SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO

                2008 m. rugsėjo 15 d. Nr. ĮV-446
                             Vilnius

    Vadovaudamasis  Lietuvos Respublikos nekilnojamojo   kultūros
paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-
5571) 22 straipsniu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro  2005
m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-190 "Dėl nekilnojamųjų kultūros
vertybių  pripažinimo saugomomis" (Žin., 2005, Nr. 58-2034,   Nr.
102-3797;   2008,  Nr.  8-292,  Nr.  89-3559)  1.4  punktu     ir
Nekilnojamojo  kultūros paveldo apsaugos specialiojo   teritorijų
planavimo  dokumentų  rengimo  taisyklių,  patvirtintų   Lietuvos
Respublikos  kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos   aplinkos
ministro 2005 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. ĮV-261/D1-322  (Žin.,
2005, Nr. 81-2973), 35.2 ir 35.5 punktais:
    1.  Tvirtinu  valstybės saugomo kultūros paveldo  objekto   -
Kairėnų  dvaro sodybos (G349K) - nekilnojamojo kultūros   paveldo
apsaugos  specialųjį  planą (teritorijos bei apsaugos zonų   ribų
planą ir paveldotvarkos projektą) (pridedama).
    2.  Pavedu  Kultūros  paveldo  departamentui  prie   Kultūros
ministerijos   per  15  kalendorinių  dienų  nuo  šio     įsakymo
įsigaliojimo pateikti įregistruoti Kairėnų dvaro sodybos  (G349K)
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialųjį planą Lietuvos
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre.

KULTŪROS MINISTRAS                                    JONAS JUČAS

                        _________________

Spausdinimo versija