En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2005 04 01 įsakymas Nr. ĮV-116 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO
                         Į S A K Y M A S
                               
  DĖL KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
                      NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
                               
                2005 m. balandžio 1 d. Nr. ĮV-116
                             Vilnius
                               
  Vadovaudamasis  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo   kultūros
paveldo  apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr.  153-
5571)  5  straipsnio  2  dalimi bei atsižvelgdamas  į  tai,   kad
vadovaujantis   Lietuvos  Respublikos  civilinio  kodekso    2.43
straipsnio 1 dalimi apie pavadinimo pakeitimą viešai vieną  kartą
buvo pranešta ("Lietuvos aidas", 2005 m. kovo 30 d., Nr. 72):
  1. T v i r t i n u Kultūros paveldo departamento prie  Kultūros
ministerijos nuostatus (pridedama).
  2.  P  a v e d u Kultūros paveldo departamento  prie   Kultūros
ministerijos direktorei D.Varnaitei teisės aktų nustatyta  tvarka
pateikti  Juridinių asmenų registro tvarkytojui duomenis dėl  šio
įsakymo  1 punktu patvirtintų Kultūros paveldo departamento  prie
Kultūros ministerijos nuostatų.
  3. Pripažįstu netekusiais galios:
  3.1.  Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2003 m. spalio  24
d.   įsakymą   Nr.  ĮV-381  "Dėl  Kultūros  vertybių     apsaugos
departamento  prie  Lietuvos Respublikos  kultūros   ministerijos
nuostatų patvirtinimo" (Žin., 2003, Nr. 109-4895);
  3.2. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2004 m. birželio 16
d. įsakymą Nr. ĮV-149 "Dėl kultūros ministro 2003 m. spalio 24 d.
įsakymo  Nr. ĮV-381 "Dėl Kultūros vertybių apsaugos  departamento
prie   Lietuvos  Respublikos  kultūros  ministerijos     nuostatų
patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2004, Nr. 98-3665).
  4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2005 m.  balandžio
20 dienos.

KULTŪROS MINISTRAS                        VLADIMIRAS PRUDNIKOVAS

                        ________________

                                   PATVIRTINTA
                                   Lietuvos Respublikos kultūros
                                   ministro 2005 m. balandžio 1
                                   d. įsakymu Nr. ĮV-116

      Lietuvos Respublikos kultūros ministro
      2006 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-451
      (nuo 2006 m. spalio 7 d.)
      (Žin., 2006, Nr. 107-4068) redakcija

    KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS
                            NUOSTATAI
                               
                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1. Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros  ministerijos
(toliau  vadinama  -  Departamentas)  yra  Lietuvos   Respublikos
valstybės  įstaiga,  atskaitinga Lietuvos  Respublikos   kultūros
ministerijai (toliau vadinama - Kultūros ministerija).
    Departamentas  pagal  savo kompetenciją atlieka įstatymų   ir
kitų  teisės aktų jam pavestas nekilnojamojo kultūros paveldo  ir
kilnojamųjų  kultūros vertybių apsaugos funkcijas, atsako už   jų
vykdymą, taip pat prisideda prie nacionalinės politikos formavimo
ir įgyvendinimo šioje srityje.
    2.   Departamentas   savo  veikloje  vadovaujasi     Lietuvos
Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos
Seimo    priimtais   teisės   aktais,   Lietuvos      Respublikos
tarptautinėmis   sutartimis,  Lietuvos  Respublikos    Prezidento
dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais,  Lietuvos
Respublikos  Ministro Pirmininko potvarkiais, kultūros   ministro
įsakymais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.
    3.  Departamentas  yra  viešasis juridinis  asmuo,   turintis
sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei  savo
pavadinimu.  Departamento buveinės adresas: Šnipiškių g.  3,  LT-
09309 Vilnius.
    4.  Departamentas  yra biudžetinė įstaiga,  finansuojama   iš
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.
   
            II. DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS
   
    5. Svarbiausieji Departamento uždaviniai yra:
    5.1.   vykdyti  nekilnojamojo  kultūros  paveldo     apsaugos
nacionalinę politiką;
    5.2.   atlikti  nekilnojamojo  kultūros  paveldo     apsaugos
funkcijas.
    6. Departamentas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:
    6.1.  metodiškai  vadovauja nekilnojamojo  kultūros   paveldo
apsaugai;
    6.2.  įgyvendina  valstybinę  kultūros  vertybių,    nesančių
valstybinėse saugyklose, apsaugos politiką;
    6.3.  apskaito  kilnojamąsias  kultūros  vertybes   (išskyrus
archyvinius dokumentus), nesančias valstybinėse saugyklose;
    6.4. tvarko Kultūros vertybių registrą (toliau -  Registras),
kuriame  registruojamos nekilnojamosios kultūros vertybės ir   jų
duomenys,  taip  pat įrašomos kilnojamosios  kultūros   vertybės,
nesančios valstybinėse saugyklose;
    6.5. pagal įstatymų nustatytus reikalavimus kaupia, tvarko ir
saugo su Registru susijusius dokumentus;
    6.6.  rengia  nekilnojamojo kultūros paveldo ir   kilnojamųjų
kultūros  vertybių,  nesančių valstybinėse  saugyklose,   apsaugą
reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;
    6.7.  naudoja  nekilnojamojo  kultūros  paveldo    apskaitos,
paveldotvarkos,  kontrolės  ir kitoms  paveldosaugos   programoms
skirtas valstybės biudžeto lėšas;
    6.8.   rengia  nekilnojamojo  kultūros  paveldo    apskaitos,
paveldotvarkos,  kontrolės  ir  kitas  paveldosaugos   programas,
organizuoja  jų vykdymą. Šių programų įgyvendinimą  Departamentas
gali  pavesti  pavaldžioms  biudžetinėms įstaigoms  bei   kitiems
subjektams;
    6.9.  organizuoja  ir  koordinuoja  nekilnojamojo    kultūros
paveldo inventorizavimą, išaiškinimą ir stebėseną;
    6.10.  inicijuoja  ir organizuoja kultūros  paveldo   objektų
skelbimą  valstybės  saugomais,  teikia  siūlymus    savivaldybės
paveldosaugos  padaliniams  inicijuoti kultūros paveldo   objektų
skelbimą saugomais savivaldybės;
    6.11.  sudaro  su  valdytojais  valstybės  saugomų   kultūros
paveldo objektų apsaugos sutartis;
    6.12.  teikia  Valstybinei  kultūros  paveldo  komisijai   ir
Kultūros  ministerijai  metines nekilnojamojo  kultūros   paveldo
apskaitos,  paveldotvarkos,  kontrolės  ir  kitų    paveldosaugos
programų vykdymo ataskaitas;
    6.13.  informuoja  Valstybinę kultūros paveldo  komisiją   ir
Kultūros  ministeriją  apie  užfiksuotus  Lietuvos    Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimus;
    6.14. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    sudaro ir išduoda kultūros paveldo objektų, išskyrus kultūros
paveldo  objektus,  savivaldybės  tarybos  paskelbtus  saugomais,
apsaugos reglamentus;
    6.15. nagrinėja valdytojų skundus ir prašymus;
    6.16.   teikia  Nekilnojamojo  turto  registro    tvarkytojui
įregistruoti nekilnojamuosius daiktus, kurie yra kultūros paveldo
objektai,  tokių  objektų sudedamąsias dalis ar teritorijas,   su
nekilnojamojo  kultūros  paveldo apsauga  susijusius   juridinius
faktus;
    6.17. teikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui įrašyti
arba  pakeisti  kultūros paveldo objektų, kaip daiktinės   teisės
objektų,  įteisinimo ir apribojimų naudotis nekilnojamuoju  turtu
duomenis;
    6.18. administruoja kultūros paveldo objektų tvarkybą;
    6.19.  Lietuvos  Respublikos nekilnojamojo kultūros   paveldo
apsaugos įstatymo nustatytu terminu teikia išvadas, ar valdytojų,
ketinančių  vykdyti kultūros paveldo objektų tvarkybą,   parengti
projektiniai siūlymai atitinka paveldosaugos reikalavimus;
    6.20.    organizuoja   teritorijų   planavimo      dokumentų,
įgyvendinančių   Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo    kultūros
paveldo apsaugos įstatymo reikalavimus, rengimą;
    6.21.   tikrina,   kaip   vykdomas   Lietuvos     Respublikos
nekilnojamojo  kultūros  paveldo  apsaugos  įstatymas  ir    kiti
nekilnojamojo  kultūros paveldo apsaugą reglamentuojantys  teisės
aktai, ir kontroliuoja, ar nepažeidžiami šie teisės aktai;
    6.22.  kontroliuoja  kultūros  paveldo objektų  tvarkybą   ir
priežiūrą;
    6.23.  nustato  sužalotų  nekilnojamųjų  kultūros    vertybių
atkūrimo būdą ir nuostolių dydį;
    6.24. organizuoja Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros
paveldo  apsaugos įstatymo nustatytą fizinių ir juridinių  asmenų
atestavimą;
    6.25. pagal savo kompetenciją atlieka ūkinės veiklos poveikio
aplinkai  vertinimo subjekto funkcijas, vadovaudamasis   Lietuvos
Respublikos   planuojamos  ūkinės  veiklos  poveikio     aplinkai
vertinimo įstatymu;
    6.26.  vykdydamas  nekilnojamojo  kultūros  paveldo   apsaugą
draustiniuose,   rezervatuose   ir   valstybiniuose     parkuose,
kontroliuoja:
    6.26.1.  kaip  laikomasi  nustatyto  apsaugos  ir   naudojimo
režimo,  kaip  užtikrinama kultūros paveldo objektų  apsauga   ir
tvarkyba, kaip įgyvendinamos tikslinės programos;
    6.26.2.  veiklą  valstybiniuose draustiniuose, susijusią   su
draustinių  nuostatuose  ir  teritorijų  planavimo   dokumentuose
nustatytais paveldosaugos reikalavimais;
    6.27.  kontroliuoja  kultūros paveldo  objektuose   atliekamų
tvarkybos darbų projektų vykdymo eigą ir kokybę;
    6.28.  Lietuvos  Respublikos nekilnojamojo kultūros   paveldo
apsaugos  įstatymo nustatyta tvarka organizuoja kultūros  paveldo
taikomuosius  mokslinius ir kitus tyrimus, reikalingus   kultūros
paveldo objektų vertingųjų savybių atskleidimui;
    6.29. išduoda leidimus ardomiesiems tyrimams;
    6.30.  kaupia, tvarko, sistemina, saugo ir skleidžia   žinias
apie nekilnojamąjį kultūros paveldą ir jo apsaugą;
    6.31. organizuoja su kultūros paveldu supažindinančius ir  jį
garsinančius renginius;
    6.32. leidžia kultūros paveldą ir jo apsaugą populiarinančius
informacinius leidinius ir organizuoja paveldosaugos  literatūros
leidybą;
    6.33.  pagal  savo kompetenciją nustatytąja  tvarka   palaiko
ryšius  su  atitinkamomis užsienio valstybių  institucijomis   ir
tarptautinėmis   organizacijomis;  kultūros  ministro    pavedimu
atstovauja   Lietuvos   Respublikai  užsienio   valstybėse     ar
tarptautinėse organizacijose bei renginiuose;
    6.34.   bendradarbiauja   su   savivaldybių     paveldosaugos
padaliniais;
    6.35.  bendradarbiauja su visuomenės informavimo  priemonėmis
rengiant  radijo ir televizijos laidas ar rašinius apie  kultūros
paveldą ir jo apsaugą;
    6.36.   skatina  kultūrinius  renginius  kultūros     paveldo
objektuose   ir   padeda  valdytojams,  kitiems  fiziniams     ir
juridiniams asmenims juos organizuoti;
    6.37.   išduoda  leidimus  išvežti  kultūros  vertybes     ir
antikvarinius daiktus į užsienį;
    6.38.  atlieka pavogtų ar neteisėtai iš Lietuvos  Respublikos
bei  užsienio  valstybių išvežtų kilnojamųjų  kultūros   vertybių
paiešką ir grąžinimą;
    6.39. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    kaupia  ir  sistemina  informaciją  apie  Lietuvai reikšmingą
kultūros  paveldą,  esantį užsienyje, rengia medžiagą, reikalingą
Lietuvai   reikšmingų   kultūros   vertybių,  esančių  užsienyje,
nustatymui   ir   šių   vertybių   paieškoms   ir/ar   grąžinimui
organizuoti,   leidžia  mokslinius-informacinius  leidinius  apie
Lietuvai reikšmingą kultūros paveldą, esantį užsienyje;
    6.40. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    išduoda  į  Registrą  įrašytų  kilnojamųjų  kultūros vertybių
pasus,    parengia   kilnojamųjų   kultūros   vertybių   apsaugos
reglamentus;
    6.41. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    tikrina,   kaip   laikomasi  kilnojamųjų  kultūros  vertybių,
įrašytų į Registrą, apsaugos reglamento;
    6.42. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    kontroliuoja,  kaip  laikomasi  kilnojamųjų kultūros vertybių
restauravimo  ir konservavimo tvarkos. Už šios tvarkos pažeidimus
surašo   administracinių   teisės  pažeidimų  protokolus,  skiria
administracines nuobaudas;
    6.43. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    išduoda   licencijas   (leidimus)   prekiauti  antikvariniais
daiktais;
    6.44. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    kontroliuoja, kaip laikomasi prekybos antikvariniais daiktais
taisyklių.  Už  šių  taisyklių  pažeidimus surašo administracinių
teisės pažeidimų protokolus, skiria administracines nuobaudas;
    6.45. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    kontroliuoja   kilnojamųjų   kultūros  vertybių  apskaitą  ir
apsaugą  muziejuose  ir  bibliotekose,  už  kilnojamųjų  kultūros
vertybių   apskaitos  ir  apsaugos  taisyklių  pažeidimus  surašo
administracinių     teisės     pažeidimų    protokolus,    skiria
administracines nuobaudas;
    6.46. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    kreipiasi į teismą dėl kilnojamųjų kultūros vertybių, įrašytų
į Registrą, priverstinio išpirkimo, lėšų, įdėtų į jų restauravimą
ir  konservavimą,  išieškojimo, taip pat dėl žalos, padarytos dėl
netinkamo  kultūros  vertybių  restauravimo  ir  konservavimo bei
netinkamo saugojimo ir naudojimo, atlyginimo;
    6.47. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    vykdo  jo  reguliavimo  sričiai  priskirtų  įstaigų ir įmonių
steigėjo funkcijas;
    6.48. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    įstatymų  nustatytais  atvejais  ir  tvarka  patikėjimo teise
valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;
    6.49. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    pagal  savo  kompetenciją  derina  kitų  institucijų parengtų
įstatymų bei kitų teisės aktų projektus;
    6.50. Lietuvos Respublikos kultūros ministro
          2008 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-414
          (nuo 2008 m. rugpjūčio 24 d.)
          (Žin., 2008, Nr. 96-3746) redakcija
    atlieka  kitas  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo kultūros
paveldo   apsaugos  įstatymo,  Lietuvos  Respublikos  kilnojamųjų
kultūros   vertybių   apsaugos  įstatymo  bei  kitų  teisės  aktų
nustatytas  ir  Kultūros  ministerijos  pavestas funkcijas, vykdo
kultūros ministro pavedimus.
   
                    III. DEPARTAMENTO TEISĖS
   
    7.  Departamentas,  įgyvendindamas jam pavestus   uždavinius,
turi teisę:
    7.1.  priimti  jam priskirtais klausimais  norminius   teisės
aktus;
    7.2.  teikti  Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo   kultūros
paveldo   apsaugos  įstatymu  pagrįstus  apsaugos    reikalavimus
fiziniams ir juridiniams asmenims;
    7.3.  pareikalauti, kad būtų pašalinti Lietuvos   Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo pažeidimai;
    7.4.   gauti  iš  valstybės  ir  savivaldybių    institucijų,
valdytojų,  kitų  fizinių ir juridinių asmenų  informaciją   apie
kultūros paveldo objektus;
    7.5.  apžiūrėti, fiksuoti ir tirti nekilnojamąsias   kultūros
vertybes   ir  nekilnojamuosius  daiktus,  kurie  gali     turėti
vertingųjų savybių;
    7.6.  sustabdyti  darbus, jei išaiškėja, kad  buvo   pažeisti
Lietuvos  Respublikos  nekilnojamojo kultūros  paveldo   apsaugos
įstatymo reikalavimai ar kitais šio įstatymo numatytais atvejais;
    7.7.  apžiūrėti  kultūros  paveldo  objektus  ar    vietoves,
fiksuoti kultūros paveldo objektų ar vietovių būklę ir sutartomis
su  kultūros  paveldo  objekto  valdytojais  sąlygomis    atlikti
tyrimus;
    7.8.  nagrinėti  Departamento įgaliojimų sričiai   priskirtas
administracinių teisės pažeidimų bylas;
    7.9.  sudaryti  Nekilnojamojo  kultūros  paveldo    vertinimo
tarybą,  kitas  laikinąsias ir nuolatines tarybas  ar   komisijas
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos problemoms nagrinėti;
    7.10. atstovauti pagal savo kompetenciją valstybės interesams
teismuose ir teisėsaugos institucijose;
    7.11.   nustatyta  tvarka  teikti  ieškinius  teismams    dėl
visuomenei  padarytos žalos atlyginimo ir nuostolių  išieškojimo,
kitus ieškinius, prašymus, skundus;
    7.12. siūlyti juridiniams ir fiziniams asmenims, padariusiems
žalą  nekilnojamosioms kultūros vertybėms neteisėtais   veiksmais
saugomuose objektuose, jų teritorijose ar apsaugos zonose atkurti
iki  sužalojimo  buvusią būklę ir atlyginti visuomenės   patirtus
nuostolius;
    7.13. pasitelkti ministerijų, Vyriausybės įstaigų,  apskričių
viršininkų   administracijų,  kitų  valstybės  ir    savivaldybių
institucijų atstovus bei specialistus (suderinęs su jų  vadovais)
klausimams,   susijusiems  su  nekilnojamojo  kultūros    paveldo
apsauga, taip pat piliečių ir kitų asmenų prašymams, pareiškimams
ar skundams nagrinėti;
    7.14.  pagal Departamento kompetenciją sudaryti komisijas  ar
darbo grupes teisės aktų projektams parengti;
    7.15.  įstatymų nustatyta tvarka sudaryti sutartis   kultūros
paveldo inventorizavimui, fundamentiniams moksliniams tyrimams ir
paveldosaugos programoms vykdyti;
    7.16. pagal sutartis, įstatymų ir kitų teisės aktų  nustatyta
tvarka,  užsakyti  nekilnojamojo  kultūros  paveldo    apskaitos,
populiarinimo darbus kitoms įstaigoms, įmonėms ar specialistams;
    7.17.  gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir  paramos
įstatymo nustatyta tvarka.
    8. Departamentas turi ir kitas įstatymų bei kitų teisės  aktų
suteiktas teises.
   
              IV. DEPARTAMENTO DARBO ORGANIZAVIMAS
   
    9.  Departamento struktūroje yra apskaitos,   paveldotvarkos,
kontrolės bei kiti skyriai, Vidaus audito tarnyba ir teritoriniai
padaliniai.
    10.  Departamentui  vadovauja  direktorius,  kurį    Lietuvos
Respublikos valstybės tarnybos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2130;
2002, Nr. 45-1708) nustatyta tvarka priima pareigoms ir atleidžia
iš jų kultūros ministras.
    11.   Departamento  direktorius  už  Departamentui    pavestų
uždavinių   vykdymą  atskaitingas  kultūros  ministrui  ir    yra
tiesiogiai jam pavaldus.
    12.  Departamento direktorius turi pavaduotoją.  Direktoriaus
pavaduotojas  tiesiogiai atskaitingas direktoriui, kuris  nustato
jo kompetenciją ir veiklos sritį.
    13. Departamento direktorius:
    13.1.   sprendžia  Departamento  kompetencijai     priskirtus
klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už jo darbą;
    13.2.  užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos  tarptautinių
sutarčių,  Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos   Respublikos
Vyriausybės  nutarimų ir kitų teisės aktų, Lietuvos   Respublikos
Ministro Pirmininko potvarkių, kultūros ministro įsakymų vykdymą;
    13.3.  užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės,   Ministro
Pirmininko ir kultūros ministro pavedimų vykdymą;
    13.4. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;
    13.5.  leidžia  pagal  Departamento  kompetenciją   norminius
teisės aktus;
    13.6. pasirašo sutartis, susitarimus, kitus dokumentus;
    13.7. teikia nurodymus;
    13.8. atstovauja Departamentui, be atskiro kultūros  ministro
įgaliojimo,  Lietuvos  Respublikoje ir užsienyje, teismuose   bei
teisėsaugos institucijose;
    13.9. tvirtina Departamento struktūrą ir valstybės tarnautojų
pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;
taip  pat  valstybės tarnautojų ir darbuotojų,  dirbančių   pagal
darbo sutartis, pareigybių aprašymus;
    13.10.   tvirtina   Departamento  struktūrinių     padalinių,
Departamento reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų nuostatus;
    13.11. nustato Departamento struktūrinių padalinių funkcijas;
    13.12.  tvirtina  Departamento sudaromų tarybų  ir   komisijų
nuostatus;
    13.13.  teisės  aktų nustatyta tvarka skiria į  pareigas   ir
atleidžia  iš jų Departamento valstybės tarnautojus,  reguliavimo
sričiai  priskirtų  įstaigų vadovus ir  darbuotojus,   dirbančius
pagal darbo sutartis, juos skatina, skiria jiems nuobaudas;
    13.14.  užtikrina  racionalų  Departamentui  skiriamų   lėšų,
valstybės turto naudojimą;
    13.15. vykdo kitas kultūros ministro pavestas funkcijas.
    14.  Departamento direktoriaus nesant, direktoriaus  pareigas
laikinai eina kultūros ministro įsakymu paskirtas pavaduotojas, o
jo nesant - kitas Departamento valstybės tarnautojas.
    15.  Prie Departamento veikia Nekilnojamojo kultūros  paveldo
vertinimo  taryba  ir  Mokslinė  archeologijos  komisija,   kurių
nuostatus tvirtina Departamento direktorius, Kilnojamųjų kultūros
vertybių  vertinimo  ekspertų  taryba,  Restauravimo  taryba   ir
Kilnojamųjų  kultūros  vertybių išvežimo ekspertų taryba,   kurių
nuostatus tvirtina kultūros ministras.
   
  V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO
    SUTARTIS, PRIĖMIMAS Į PAREIGAS IR ATLEIDIMAS IŠ JŲ, DARBO
                    UŽMOKESČIO JIEMS MOKĖJIMAS
   
    16. Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo
sutartis,  priėmimo  į  pareigas  ir  atleidimo  iš  jų,    darbo
užmokesčio  mokėjimo  jiems tvarką ir sąlygas  nustato   Lietuvos
Respublikos  valstybės tarnybos įstatymas, Lietuvos   Respublikos
darbo kodeksas, kiti įstatymai ir teisės aktai.
   
        VI. DEPARTAMENTO LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS
   
    17.  Departamentas  finansuojamas  iš  Lietuvos   Respublikos
valstybės  biudžeto. Departamentui skirtos Lietuvos   Respublikos
valstybės biudžeto lėšos naudojamos įstatymų ir kitų teisės  aktų
nustatyta tvarka.
   
          VII. DEPARTAMENTO FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ
   
    18.  Departamento  finansinę  veiklą  kontroliuoja   Lietuvos
Respublikos  valstybės kontrolė, Vidaus audito tarnyba ir   kitos
institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.
   
                  VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
   
    19   .  Departamentas  likviduojamas,  reorganizuojamas    ir
pertvarkomas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                        _________________

Spausdinimo versija