En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 07 09 įsakymas Nr. Į-249 "Dėl konsultavimosi rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus"

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL KONSULTAVIMOSI RENGIANT BENDRUOSIUS, SPECIALIUOSIUS IR DETALIUOSIUS PLANUS

 

2008 m. liepos 9 d. Nr. Į-249

Vilnius

 

        Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 22 straipsnio 10 dalimi,

         n u s t a t a u, kad Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) įgalioti specialistai, su kuriais turi būti konsultuojamasi rengiant bendruosius, specialiuosius ir detaliuosius planus teritorijose, kuriose yra registruotų nekilnojamųjų kultūros vertybių, yra Departamento teritorinių padalinių vedėjai arba jų paskirti šių teritorinių padalinių specialistai.

               

Direktorė                                                                           Diana Varnaitė

_____________

 

Spausdinimo versija