En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 06 17 įsakymas Nr. Į-208 „Dėl valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis procedūros aprašo patvirtinimo“

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO

PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ŽENKLINIMO TIPINĖMIS LENTOMIS PROCEDŪROS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2008 m. birželio 17 d. Nr. Į-208

Vilnius

 

Vadovaudamasi Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-152 ,,Dėl Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1758), 10 punktu,

t v i r t i n u Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis procedūros aprašą (pridedama).

 

Direktorė                                                                               Diana Varnaitė

_________________

 

PATVIRTINTA

Kultūros paveldo departamento

prie Kultūros ministerijos direktoriaus

2008 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. Į-208

 

VALSTYBĖS SAUGOMŲ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ŽENKLINIMO TIPINĖMIS LENTOMIS PROCEDŪROS APRAŠAS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

 1. Valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis procedūros aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja valstybės saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (toliau – saugomi objektai) ženklinimo tipinėmis lentomis procedūrą.

 2. Saugomi objektai ženklinami tipinėmis lentomis, kurių techninius projektus tvirtina Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau – Departamentas) direktorius.

 3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. ĮV-152 „Dėl Saugomų nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ženklinimo tipinėmis lentomis ir rodyklėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 52-1758), ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. Saugomų objektų ženklinimas

 

 4. Saugomų objektų ženklinimui skirtų tipinių lentų gamybą organizuoja ir saugomų objektų ženklinimą tipinėmis lentomis vykdo įstaiga, įmonė ar organizacija, kuriai pagal Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 5 straipsnio 10 dalies 4 punktą pavesta įgyvendinti paveldotvarkos programą ar jos dalį (toliau – tvarkybos darbų valdytojas).

 5. Saugomų objektų valdytojai (toliau – valdytojai) pagal Departamento direktoriaus patvirtintus tipinių lentų techninius projektus gali ženklinti saugomus objektus savo iniciatyva ir lėšomis. Apie tai valdytojai turi raštu pranešti atitinkamam Departamento teritoriniam padaliniui (toliau – teritorinis padalinys) ir dėl tipinės lentos įsigijimo kreiptis į tvarkybos darbų valdytoją.

 6. Saugomų objektų ženklinimą tipinėmis lentomis savo veiklos teritorijose organizuoja ir kontroliuoja teritoriniai padaliniai, kurie:

6.1. Kultūros paveldo departamento prie
         Kultūros ministerijos direktoriaus
         2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. Į-136
         (nuo 2009 m. balandžio 19 d.)
         (Žin., 2009, Nr. 43-1707) redakcija
    atsižvelgdami   į  pirmiausia  ženklinamų  valstybės  saugomų
nekilnojamojo   kultūros  paveldo  objektų  sąrašą,  kurį  kasmet
patvirtina Departamento direktorius:
    6.1.1. nustato, kuriuos saugomus objektus savo iniciatyva  ir
lėšomis ženklins valdytojai, ir parengia šių objektų sąrašą, kurį
pateikia Departamentui;
    6.1.2.  apie vykdomus ženklinimo darbus ir laiką   informuoja
miesto ar rajono savivaldybę ir valdytoją;
          6.2. dalyvauja ženklinant saugomus objektus ir  kontroliuoja,
ar  tipinės  lentos tvirtinamos, laikantis šio Aprašo   nustatytų
reikalavimų;
          6.3.  apie tipinių lentų dingimą, sunaikinimą ar   sugadinimą
informuoja  Departamentą,  teisėsaugos  institucijas,    įstatymų
numatytais  atvejais  surašo  administracinių  teisės   pažeidimų
protokolus.
            7. Saugomų objektų ženklinimą koordinuoja Departamento Paveldotvarkos skyrius.

8. Tipinė lenta tvirtinama:

8.1. ženklinant statinį – šalia jo adresą nurodančios gatvės pavadinimo ir adreso objekto numerio lentelės, o jeigu jos nėra – prie statinio pagrindinio fasado, kairėje arba dešinėje jo pusėje, 2 metrai nuo žemės paviršiaus iki tipinės lentos viršaus;

8.2. Kultūros paveldo departamento prie         8.3. Kultūros paveldo departamento prie

         Kultūros ministerijos direktoriaus

         2010 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. Į-065

         (nuo 2010 m. kovo 4 d.)

         (Žin., 2010, Nr. 27-1296) redakcija

        ženklinant statinių kompleksą – prie komplekso pagrindinio statinio (rūmų ar pan.) fasado, kairėje arba dešinėje jo pusėje, ir/arba prie pagrindinio įvažiavimo į komplekso teritoriją, 2 metrai iki tipinės lentos viršaus. Jeigu komplekso pagrindinis statinys ar pagrindinis įvažiavimas į komplekso teritoriją neišlikę, tipinė lenta tvirtinama prie išlikusios komplekso dalies statinio. Jeigu kompleksą sudarančios dalys yra skirtingose gatvėse ar vietose, tipinė lenta gali būti tvirtinama ir prie atskirų komplekso dalių;

 

         Kultūros ministerijos direktoriaus

         2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. Į-136

         (nuo 2009 m. balandžio 19 d.)

         (Žin., 2009, Nr. 43-1707) redakcija

        ženklinant  kapinėse esančius statinius (koplyčias ir pan.) -

pagal  Aprašo  8.1  punkto reikalavimus. Kapinėse esantys saugomi

objektai  išvardijami  kapinių  informacinėje  lentoje, o kapinių

schemoje  pažymimos  jų buvimo vietos. Informacinėje lentoje gali

būti  numatyta  vieta  tipinei lentai tvirtinti. Jei prie kapinių

nėra informacinės lentos, tai tipinė lenta tvirtinama ant kapinių

tvoros prie pagrindinio įėjimo į kapines.

       9. Kultūros paveldo departamento prie

       Kultūros ministerijos direktoriaus

       2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. Į-136

       (nuo 2009 m. balandžio 19 d.)

       (Žin., 2009, Nr. 43-1707) redakcija

       Kai saugomą objektą ženklina tvarkybos darbų valdytojas, jis:

       9.1.  apie  numatomus vykdyti ženklinimo darbus ir laiką  

anksto informuoja atitinkamą Departamento teritorinį padalinį;

       9.2.  parengia  Valstybės  saugomo  nekilnojamojo    kultūros

paveldo objekto paženklinimo aktą, kurio forma pateikiama  Aprašo

priede (toliau - paženklinimo aktas). Paženklinimo aktą  pasirašo

valdytojas  ar  jo  atstovas,  miesto  ar  rajono    savivaldybės

atstovas,  tvarkybos  darbų valdytojo atstovas  ir   Departamento

teritorinio padalinio atstovas. Po vieną pasirašyto  paženklinimo

akto egzempliorių įteikiama visiems jį pasirašiusiems asmenims;

       9.3.  pasirašytus  aktus pateikia Departamento   Buhalterinės

apskaitos ir atskaitomybės skyriui.

  10. Kai saugomą objektą savo iniciatyva ir lėšomis ženklina jo valdytojas, dalyvauja teritorinio padalinio atstovas, savivaldybės atstovas bei valdytojas ar jo atstovas, kurie, paženklinus saugomą objektą, pasirašo teritorinio padalinio atstovo parengtą paženklinimo aktą. Po vieną pasirašyto paženklinimo akto egzempliorių įteikiama visiems jį pasirašiusiems asmenims.

 

III. Paženklinimo aktų apskaita ir saugojimas, informacijos apie paženklintus saugomus objektus teikimas

 

 11. Pasirašyti paženklinimo aktai registruojami Departamento direktoriaus įsakymu patvirtintame nustatytos formos teritorinio padalinio dokumentų registre, vadovaujantis Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 88 (Žin., Nr. 5-211; 2005, Nr. 132-4773). Šio registro formą parengia ir Departamento direktoriui tvirtinti teikia Departamento Administracinio skyriaus Dokumentų poskyris.

 12. Paženklinimo aktai saugomi teritoriniuose padaliniuose Dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

 

            13. Kultūros paveldo departamento prie

            Kultūros ministerijos direktoriaus

            2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. Į-136

            (nuo 2009 m. balandžio 19 d.)

            (Žin., 2009, Nr. 43-1707) redakcija

    Informacija  apie  per  metus  paženklintus saugomus objektus

pateikiama metinėje Departamento veiklos ataskaitoje.

 

  

IV. Baigiamosios nuostatos

 

            14. Kultūros paveldo departamento prie
        Kultūros ministerijos direktoriaus
        2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. Į-136
        (nuo 2009 m. balandžio 19 d.)
        (Žin., 2009, Nr. 43-1707) redakcija
    Saugomų objektų valdytojai privalo nekliudyti atlikti saugomų objektų ženklinimo darbus.
    15. Kultūros paveldo departamento prie
        Kultūros ministerijos direktoriaus
        2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. Į-136
        (nuo 2009 m. balandžio 19 d.)
        (Žin., 2009, Nr. 43-1707) redakcija
    Fiziniai  ir juridiniai asmenys, sunaikinę ar sugadinę tipinę lentą, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
    16. Kultūros paveldo departamento prie
        Kultūros ministerijos direktoriaus
        2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. Į-136
        (nuo 2009 m. balandžio 19 d.)
        (Žin., 2009, Nr. 43-1707) redakcija
    Ginčai,  kylantys  dėl  saugomų  objektų ženklinimo tipinėmis lentomis, sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________

 

PrisegtukasDydis
paženklinimo aktas.doc28 KB
Spausdinimo versija