En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2008 06 17 įsakymas Nr. Į-209 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. Į-255 „Dėl prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš nekilnoja

         KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO
       PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
              ĮSAKYMAS
                
 DĖL PRAŠYMŲ FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR
NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS IŠ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS
PAVELDO PAVELDOTVARKOS PROGRAMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2007 m. birželio 20 d. Nr. Į-255 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 5 straipsnio 4 dalimi ir 10 dalies 4 punktu: 1. Tvirtinu Prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašą (pridedama). 2. Pripažįstu netekusiu galios Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. liepos 1 d. įsakymą Nr. Į-303 "Dėl Paraiškų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų padavimo, priėmimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 90-3402). DIREKTORIUS ALBINAS KUNCEVIČIUS _________________ PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. Į-255 Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2008 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. Į-209 (nuo 2008 m. birželio 22 d.) (Žin., 2008, Nr. 71-2763) redakcija PRAŠYMŲ FINANSUOTI KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ TVARKYBOS IR
NEATIDĖLIOTINUS SAUGOJIMO DARBUS IŠ NEKILNOJAMOJO KULTŪROS
PAVELDO PAVELDOTVARKOS PROGRAMAI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ
TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programai (toliau - Programa) skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinus saugojimo darbus iš Programai skirtų valstybės biudžeto lėšų (toliau - Prašymas) teikimo tvarką. 2. Aprašas taikomas, prašant finansuoti iš Programai skirtų valstybės biudžeto lėšų: 2.1. valstybės saugomų kultūros paveldo objektų ar objektų, dėl kurių yra priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą valstybės saugomais, tyrimus (taikomuosius), privalomus atlikti prieš kultūros paveldo objektų tvarkybos projektavimą ar tvarkybos metu; 2.2. kultūros paveldo objektų, dėl kurių yra priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą valstybės saugomais, avarijos grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo ir kitus neatidėliotinus saugojimo darbus, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-253 "Dėl kultūros paveldo objekto, dėl kurio yra priimtas sprendimas inicijuoti skelbimą saugomu, neatidėliotinų saugojimo darbų sąrašo patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 79-2871), bei šių darbų projektavimą; 2.3. valstybės saugomų kultūros paveldo objektų avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo ir restauravimo darbus bei šių darbų projektavimą; 2.4. kultūros paminklais paskelbtų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių kultūros paveldo statinių viena iš vertingųjų savybių, tyrimo, konservavimo, restauravimo ir apsaugos techninių priemonių įrengimo darbus; 2.5. į Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių kultūros paveldo statinių viena iš vertingųjų savybių, tyrimo darbus bei šių darbų projektavimą ir, jei yra galimybių, iš dalies - restauravimo ir konservavimo darbus. 3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. II. PRAŠYMŲ TEIKIMAS 4. Kultūros paveldo objektų valdytojai, jų įgalioti asmenys arba asmenys, turintys valstybinės žemės patikėtinio sutikimą dėl tvarkybos darbų, nurodytų Aprašo 2.1 ir 2.3 punktuose, atlikimo archeologinio vertingųjų savybių pobūdžio objekte, esančiame valstybinėje žemėje (toliau - pareiškėjai) pateikia Prašymą (1 priedas) ir kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų duomenų aprašą (2 priedas) Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas) teritoriniams padaliniams iki einamųjų metų rugsėjo mėnesio 1 dienos. 5. Prie prašymo pridedami šių dokumentų originalai ir kopijos: 5.1. kultūros paveldo objekto valdymo teisę patvirtinančio dokumento arba valstybinės žemės patikėtinio sutikimą dėl tvarkybos darbų, nurodytų Aprašo 2.1 ir 2.3 punktuose, atlikimo archeologinio vertingųjų savybių pobūdžio objekte, esančiame valstybinėje žemėje; 5.2. Neteko galios Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. Į-212 (nuo 2009 m. liepos 12 d.) (Žin., 2009, Nr. 82-3437) 5.3. statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 "Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 (Žin., 2004, Nr. 10-286), nustatyta tvarka parengto Statinio pripažinimo avariniu akto arba statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 "Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-594 (Žin., 2002, Nr. 55- 2200), nustatyta tvarka parengto ekspertizės akto, kuriame nustatyta, kad atsirado statinio avarijos grėsmė (statinys yra avarinės būklės); 5.4. kultūros paveldo objekto apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų akto (5 priedas) (kai numatoma įrengti apsaugos technines priemones); 5.5. atliktų tyrimų (taikomųjų) ataskaitos (jeigu tyrimai atlikti); 5.6. teikiant prašymą finansuoti tvarkybos ar neatidėliotinų saugojimo darbų projektavimą - projektavimo sąlygos (apsaugos reglamentas, laikinas apsaugos reglamentas arba projektiniai pasiūlymai), kurioms pritarė Departamento teritorinis padalinys; 5.7. tvarkybos darbų projekto (jeigu parengtas); 5.8. tvarkybos ar neatidėliotinų saugojimo darbų orientacinės kainos skaičiavimų (ar sąmatos); 5.9. įgaliojimo (jeigu prašymą paduoda valdytojo įgaliotas asmuo). 6. Departamento teritorinio padalinio specialistas priima ir užregistruoja Prašymus ir patikrina Aprašo 5 punkte nurodytų dokumentų kopijų atitiktį originalams. Kopijų tikrumas patvirtinamas teisės aktų nustatyta tvarka, originalai grąžinami pareiškėjams. 7. Jeigu pareiškėjas pateikė netinkamai įformintus ar ne visus Aprašo 5 punkte nurodytus dokumentus arba klaidingus duomenis, apie tai teritorinis padalinys raštu praneša pareiškėjui, nurodydamas ne trumpesnį kaip 10 kalendorinių dienų terminą pateiktiems dokumentams patikslinti ar papildomiems pateikti. Per nustatytą terminą nepatikslinus dokumentų ar nepateikus papildomų dokumentų, Prašymas nenagrinėjamas, apie priežastis raštu informuojant pareiškėją. 8. Tęstiniams tvarkybos darbams bei neatidėliotiniems saugojimo darbams, pradėtiems iki einamųjų metų ir finansuojamiems iš Programai skirtų valstybės biudžeto lėšų, toliau finansuoti pareiškėjai iki einamųjų metų rugsėjo 1 dienos raštu teikia tvarkybos darbų valdytojui ir Departamento teritoriniam padaliniui informaciją apie valdytojų numatomas skirti lėšas tvarkybos darbams tęsti. 9. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. Į-212 (nuo 2009 m. liepos 12 d.) (Žin., 2009, Nr. 82-3437) redakcija Departamento teritoriniai padaliniai patikrina Prašymų atitikimą Aprašui ir parengia kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų duomenų aprašus (6 priedas) bei į Programą įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo tęstinių darbų duomenų aprašus (7 priedas), kuriuos kartu su Prašymais bei jų priedais (taip pat ir kompiuterinėje laikmenoje MS Excel formatu) pateikia Departamentui iki einamųjų metų rugsėjo 20 dienos. 10. Tvarkybos darbų valdytojas parengia ir iki einamųjų metų rugsėjo mėnesio 20 dienos pateikia Departamentui duomenų apie į einamųjų metų Programą įrašytų kultūros paveldo objektų sąmatinę dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniams tvarkybos bei neatidėliotiniems saugojimo darbams trūkstamas lėšas aprašą (3 priedas) bei į Programą įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo tęstinių darbų duomenų aprašą (4 priedas). 11. Departamentas gavęs iš Departamento teritorinių padalinių pareiškėjų pateiktus Prašymus ir nustatęs, kad jie neatitinka Aprašo reikalavimų, grąžina juos Departamento teritoriniams padaliniams. Departamento teritoriniai padaliniai raštu praneša pareiškėjams apie Prašymų neatitikimą Aprašo reikalavimams. 12. Departamentas, gavęs Aprašo 9 ir 10 punktuose nurodytą informaciją, toliau organizuoja Programos rengimą: 12.1. pagal Departamento teritorinių padalinių parengtus kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo darbų duomenų aprašus, į Programą įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo tęstinių darbų duomenų aprašus bei tvarkybos darbų valdytojo pateiktą duomenų apie į einamųjų metų Programą įrašytų kultūros paveldo objektų sąmatinę dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniams tvarkybos bei neatidėliotiniems saugojimo darbams trūkstamas lėšas aprašą ir į Programą įrašytų kultūros paveldo objektų tvarkybos ir neatidėliotinų saugojimo tęstinių darbų duomenų aprašą, atsižvelgdamas į Programai numatomas skirti valstybės biudžeto lėšas, rengia Programos projektą; 12.2. Programos projektą, vadovaudamasi Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos bei Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Departamento direktoriaus 2007 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. Į-291 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos bei Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2007, Nr. 114-4668), rengia Departamento direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Šios darbo grupės sudarymą, funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką bei kitus darbo organizavimo klausimus nustato darbo reglamentas, kurį tvirtina Departamento direktorius; 12.3. rengiant Programos projektą prioritetas teikiamas Medinės architektūros paveldo išsaugojimo 2008-2010 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-30 "Dėl Medinės architektūros paveldo išsaugojimo 2008-2010 metų programos ir Medinės architektūros paveldo išsaugojimo 2008-2010 metų programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 15- 536) objektams ir dvarų paveldui. 13. Kultūros paveldo objektų, kuriems skiriamas finansavimas kultūros paveldo objektų tvarkybos ar neatidėliotiniems saugojimo darbams iš Programai skirtų valstybės biudžeto lėšų, sąrašas skelbiamas Departamento interneto tinklapyje www.kpd.lt. Pareiškėjus, kurių Prašymams patenkinti nepakako skirtų valstybės biudžeto asignavimų, Departamentas informuoja raštu per 10 darbo dienų nuo Programos patvirtinimo dienos. Jų Prašymai pakartotinai svarstomi, rengiant kitų metų Programos projektą. 14. Pasikeitus anksčiau pateiktuose Prašymuose ir prie jų pridedamuose dokumentuose nurodytiems duomenims, pareiškėjai privalo nedelsdami informuoti atitinkamą Departamento teritorinį padalinį ir pateikti jam pasikeitusių dokumentų originalus ir kopijas. Kopijos patvirtinamos įstatymų nustatyta tvarka, originalai grąžinami pareiškėjams. Departamento teritorinis padalinys apie tai nedelsdamas informuoja Departamentą ir pateikia jam pasikeitusių dokumentų patvirtintas kopijas. III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 15. Ginčai dėl Prašymų nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka. _________________
PrisegtukasDydis
aprašo 1 priedas.doc37 KB
aprašo 2, 3 ir 4 priedai.DOC72 KB
apraso 5 priedas.doc28.5 KB
aprašo 6 priedas.doc36.5 KB
aprašo 7 priedas.doc36.5 KB
Spausdinimo versija