En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

2007 07 16 įsakymas Nr. Į-291 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos bei Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programų rengimo tvarkos aprašo patvirtin

 

KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO  PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS  ĮSAKYMAS
 
DĖL NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS BEI ŠVENTOJO  SOSTO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO  ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO  PROGRAMŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
 
            2007 m. liepos 16 d. Nr. Į-291
            Vilnius
 
            Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 5 straipsnio 4 dalimi ir 10 dalies 4 punktu:
            1. Tvirtinu Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos bei Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programų rengimo tvarkos aprašą (pridedama).
            2. Pripažįstu netekusiais galios:
            2.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. Į-442 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2005, Nr. 126-4528);
            2.2. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 29 d. įsakymą Nr. Į-468 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. Į-442 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2005, Nr. 131-4760);
            2.3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. Į-538 "Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. Į-442 "Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo" (Žin., 2005, Nr. 149- 5458).
 
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS,                                                                     PAVADUOJANTIS DIREKTORIŲ                                                       ALGIMANTAS DEGUTIS
            _________________
 
                                                                                             

PATVIRTINTA
                Kultūros paveldo departamento 
                prie Kultūros ministerijos 
                direktoriaus 2007 m. liepos 16 d.
                įsakymu Nr. Į-291

  Kultūros paveldo departamento prie 
  Kultūros ministerijos direktoriaus
  2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. Į-509
  (nuo 2009 m. spalio 16 d.)
  (Žin., 2009, Nr. 123-5317) redakcija


  NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS BEI LIETUVOS
 RESPUBLIKOS IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO
  ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO
        PROGRAMŲ RENGIMO TVARKOS APRAŠAS
                
           I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos bei Lietuvos
Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl  bendradarbiavimo
švietimo  ir kultūros srityje (paveldotvarka)  įgyvendinimo
programų rengimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) reglamentuoja
nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos programos  bei
Lietuvos  Respublikos  ir  Šventojo Sosto  sutarties   dėl
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje  (paveldotvarka)
įgyvendinimo  programos  (toliau - Programos) rengimą   ir
tvirtinimą,  kultūros paveldo objektų įrašymo į  Programas
prioritetus, Programų rezervo paskirstymą.
  2. Aprašas taikomas:
  2.1.  finansuojant  iš nekilnojamojo kultūros   paveldo
Paveldotvarkos (toliau - Paveldotvarkos programa)  programai
skirtų valstybės biudžeto lėšų:
  2.1.1. kultūros paveldo objektų, dėl kurių yra  priimtas
sprendimas inicijuoti skelbimą valstybės saugomais,  avarijos
grėsmės pašalinimo, apsaugos techninių priemonių įrengimo  ir
kitus neatidėliotinus saugojimo darbus, kurių sąrašą  tvirtina
Lietuvos Respublikos kultūros ministras, taip pat - šių  darbų
projektų parengimą;
  2.1.2. valstybės saugomų kultūros paveldo objektų  tyrimų,
avarijos grėsmės pašalinimo, konservavimo bei restauravimo darbus
ir, jei yra galimybių, - kitus tvarkybos darbus bei šių  darbų
projektų parengimą;
  2.1.3. į Kultūros vertybių registrą įrašytų  kilnojamųjų
kultūros  vertybių, taip pat vertybių, esančių viena   iš
nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių,  ir
dailės  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  objektų   tyrimo,
konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių (išskyrus vaizdo
stebėjimo kamerų ir panašių priemonių) įrengimo darbus bei  šių
darbų projektų parengimą;
  2.1.4. Lietuvai reikšmingo nekilnojamojo kultūros  paveldo,
esančio užsienio valstybėse, tyrimus, kitus tvarkybos darbus bei
šių darbų projektų parengimą;
  2.1.5. kitus paveldotvarkos darbus:
  2.1.5.1. nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo
planavimo dokumentų rengimą;
  2.1.5.2. paveldo tvarkybos reglamentų rengimą;
  2.1.5.3. teisės aktų, skirtų paveldotvarkos norminių teisės
aktų sistemai, projektų rengimą;
  2.2. finansuojant iš Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos
sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros  srityje
(paveldotvarka) įgyvendinimo programai skirtų valstybės biudžeto
lėšų Lietuvos Katalikų Bažnyčiai priklausančių kultūros paveldo
objektų:
  2.2.1. konservavimo ir restauravimo darbus;
  2.2.2. apsaugos techninių priemonių įrengimo darbus;
  2.2.3. tyrimų darbus;
  2.2.4. tvarkybos darbų projektų parengimą;
  2.2.5. kitus tvarkybos darbus.
  3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos  Respublikos
nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin.,  1995,
Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Lietuvos Respublikos  kilnojamų
kultūros vertybių apsaugos įstatyme (Žin., 1996, Nr.  14-352;
2008, Nr. 81-3183), kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas bei
Lietuvos  Respublikos  ir  Šventojo Sosto  sutartyje   dėl
bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje, taip pat Lietuvos
Respublikos  įgaliotos  institucijos ir  Lietuvos   Vyskupų
Konferencijos susitarime dėl Lietuvos Respublikos ir  Šventojo
Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
13 straipsnio 4 dalies nuostatų įgyvendinimo vartojamas sąvokas.
  
       II. PROGRAMŲ RENGIMAS IR TVIRTINIMAS
  
  4. Programų projektus, vadovaudamasi Prašymų  finansuoti
nekilnojamojo  kultūros  paveldo  objektų  tvarkybos   ir
neatidėliotinus saugojimo darbus, į Kultūros vertybių  registrą
įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių, taip pat vertybių, kurios
yra viena iš nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų
savybių, ir dailės nekilnojamojo kultūros paveldo  objektų
(toliau - kultūros paveldo objektai) tyrimų, konservavimo  bei
restauravimo  ir  apsaugos priemonių įrengimo  darbus   iš
Paveldotvarkos programai skirtų valstybės biudžeto lėšų teikimo
tvarkos aprašu, patvirtintu Kultūros paveldo departamento  prie
Kultūros ministerijos (toliau - Departamentas)  direktoriaus
2009 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. Į-329 (Žin., 2009, Nr. 91-3947)
bei Prašymų finansuoti kultūros paveldo objektų tvarkybos  ir
neatidėliotinus saugojimo darbus iš Lietuvos Respublikos  ir
Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo  ir
kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programai  skirtų
valstybės biudžeto lėšų teikimo tvarkos aprašu,  patvirtintu
Departamento direktoriaus 2007 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. Į-
256 (Žin., 2007, Nr. 72-2878; 2009, Nr. 66-2668),  pagal
Departamento teritorinių padalinių ir Paveldotvarkos  skyriaus
pateiktus  pasiūlymus, tvarkybos darbų valdytojo  pateiktus
duomenis  apie  kultūros  paveldo  objektų  tvarkybos   ir
neatidėliotinus saugojimo tęstinus darbus ir apie į  praėjusių
metų  Programas įrašytų kultūros paveldo objektų  sąmatinę
dokumentaciją, viešuosius pirkimus ir tęstiniems tvarkybos  ir
neatidėliotiniems saugojimo darbams trūkstamas lėšas bei kultūros
paveldo objektų valdytojų pateiktus prašymus rengia Departamento
direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Šios darbo  grupės
sudarymą, funkcijas, sprendimų priėmimo tvarką bei kitus  darbo
organizavimo  klausimus  nustato Departamento   direktoriaus
patvirtintas darbo reglamentas. Darbo grupę techniškai aptarnauja
ir galutinius Programų projektus pagal Darbo grupės  sprendimą
parengia Planavimo ir programų skyrius.
  5. Parengti Programų projektai pateikiami  susipažinimui
Valstybinei kultūros paveldo komisijai per 15 dienų nuo Lietuvos
Respublikos  Vyriausybės nutarimo, patvirtinančio   Lietuvos
Respublikos valstybės biudžeto asignavimų paskirstymą  pagal
programas, įsigaliojimo dienos.
  6.  Objektų, kuriuos numatoma tvarkyti pagal  Lietuvos
Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl  bendradarbiavimo
švietimo  ir kultūros srityje (paveldotvarka)  įgyvendinimo
programą, sąrašo projektą Departamentas kasmet iki spalio  1
dienos pateikia svarstyti ir patvirtinti Lietuvos  Vyskupų
Konferencijos ir Lietuvos Respublikos įgaliotos  institucijos
sudarytai dvišalei nuolatinei komisijai, kuri jį išnagrinėja ir
protokolu pritaria iki einamųjų metų gruodžio 15 dienos.
  7. Objektų, kurie bus tvarkomi pagal Programas,  sąrašus
tvirtina Departamento direktorius.
  
           III. LĖŠŲ PASKIRSTYMAS
  
  8. Valstybės biudžeto lėšos Paveldotvarkos programos projekte
paskirstomos šia tvarka:
  8.1. iki 10 procentų - kompensacijoms kultūros  paveldo
objektų valdytojams už atliktų tvarkomųjų paveldosaugos  darbų,
užkonservavimo ar už veiklos apribojimus, skelbiant  saugomais
nekilnojamojo  kultūros  paveldo  objektus;  taip  pat   -
kompensacijoms kilnojamųjų kultūros vertybių savininkams;
  8.2. iki 10 procentų - kitiems Paveldotvarkos  darbams:
nekilnojamojo  kultūros paveldo apsaugos specialiųjų  planų
rengimui, paveldosaugos norminių teisės aktų sistemos  kūrimui,
paveldo tvarkybos reglamentų rengimui;
  8.3. iki 80 procentų - nekilnojamojo kultūros paveldo objektų
tvarkybai ir neatidėliotiniems jų saugojimo darbams, taip pat - į
Kultūros vertybių registrą įrašytų kilnojamųjų kultūros vertybių,
vertybių, esančių viena iš nekilnojamojo kultūros  paveldo
statinio vertingųjų savybių, bei dailės nekilnojamojo  kultūros
paveldo objektų tyrimo, konservavimo, restauravimo ir  apsaugos
priemonių (išskyrus vaizdo stebėjimo kamerų) įrengimo darbams, iš
jų:
  8.3.1. iki 15 procentų - į Kultūros vertybių registrą įrašytų
kilnojamųjų kultūros vertybių, vertybių, esančių viena  iš
nekilnojamojo kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių, bei
dailės  nekilnojamojo  kultūros  paveldo  objektų   tyrimo,
konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių (išskyrus vaizdo
stebėjimo kamerų) įrengimo darbams;
  8.3.2. iki 10 procentų - rezervas, kurio lėšos  skiriamos
Departamento direktoriaus įsakymu pagal Departamento direktoriaus
sudarytos komisijos siūlymus ir išvadas.
  9. Valstybės biudžeto lėšos Lietuvos Respublikos ir Šventojo
Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje
(paveldotvarka)  įgyvendinimo programos projekte  skiriamos,
atsižvelgiant  į Lietuvos Vyskupų Konferencijos   siūlymus.
Programoje numatomas rezervas iki 10 procentų. Rezervo  lėšos
skiriamos Departamento direktoriaus įsakymu pagal  Departamento
direktoriaus sudarytos komisijos siūlymus ir išvadas bei  gavus
atitinkamos vyskupijos pritarimą.
  10. Kultūros paveldo objektų tvarkybos metu būtini nenumatyti
tyrimai  atliekami,  projektinės dokumentacijos   pakeitimai
rengiami, jų privaloma ekspertizė atliekama ir  projektinės
dokumentacijos  pakeitimai  tvirtinami  statybos   techninio
reglamento STR 1.01.01:2005 "Kultūros paveldo statinio tvarkomųjų
statybos darbų reglamentai", patvirtinto Lietuvos  Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros  ministro
2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-233/ ĮV-196 (Žin.,  2005,
Nr. 60-2140), nustatyta tvarka.
  
 IV. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ĮRAŠYMO Į PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS
           PROJEKTĄ PRIORITETAI
  
  11. Įrašant kultūros paveldo objektus į  Paveldotvarkos
programos projektą, prioritetai teikiami pagal šiuos kriterijus:
  11.1.  kultūros  paveldo objekto  priskyrimas   medinės
architektūros nekilnojamajam kultūros paveldui;
  11.2. kultūros paveldo objekto priskyrimas dvarų paveldui;
  11.3. kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų užbaigtumas;
  11.4. kultūros paveldo objekto valdytojo indėlis į tvarkybos
darbų finansavimą;
  11.5. kultūros paveldo objekte numatomi atlikti  tvarkybos
darbai:
  11.5.1. avarijos grėsmės pašalinimas;
  11.5.2. neatidėliotini saugojimo darbai;
  11.5.3.  tyrimai  bei  tvarkybos  darbų   projektinės
dokumentacijos parengimas;
  11.5.4. konservavimo darbai;
  11.5.5. restauravimo darbai;
  11.5.6. remonto darbai.
  
 V. KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ ĮRAŠYMO Į LIETUVOS RESPUBLIKOS IR
  ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR
KULTŪROS SRITYJE (PAVELDOTVARKA) ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PROJEKTĄ
              PRIORITETAI
  
  12. Įrašant kultūros paveldo objektus į Lietuvos Respublikos
ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo  ir
kultūros srityje (paveldotvarka) įgyvendinimo programos projektą,
prioritetai teikiami pagal šiuos kriterijus:
  12.1. Lietuvos Vyskupų Konferencijos siūlomų kultūros paveldo
objektų prioritetinių objektų sąrašai;
  12.2. kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų užbaigtumas;
  12.3.  kultūros  paveldo objekto  priskyrimas   medinės
architektūros nekilnojamajam kultūros paveldui;
  12.4. kultūros paveldo objekte numatomi atlikti  tvarkybos
darbai:
  12.4.1. avarijos grėsmės pašalinimas;
  12.4.2. neatidėliotini saugojimo darbai;
  12.4.3.  tyrimai  bei  tvarkybos  darbų   projektinės
dokumentacijos parengimas;
  12.4.4. konservavimo darbai;
  12.4.5. restauravimo darbai;
  12.4.6. remonto darbai.
  
          VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
  
  13.  Ginčai dėl objektų įrašymo/neįrašymo į  Programas
sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

            _________________
PrisegtukasDydis
priedas23202.doc46.5 KB
priedas23203.doc47.5 KB
priedas23204.doc31 KB
Spausdinimo versija