En    
 
 
Šnipiškių g. 3, LT-09309 Vilnius, tel. 8 5 273 42 56, faks. 8 5 272 40 58, el.paštas: centras@heritage.lt   

KM 2007-08-08 įsakymas Nr.527 "Dėl paveldo tvarkybos reglamento PTR 4.01.26:2007 "Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos" patvirtinimo"

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO

ĮSAKYMAS

DĖL PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTO PTR 4.01.26:2007 "NEKILNOJAMOJO

KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS DARBŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ KAINŲ

NUSTATYMO REKOMENDACIJOS" PATVIRTINIMO

2007 m. rugpjūčio 8 d. Nr. ĮV-527

Vilnius

              Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153- 5571) 23 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

               tvirtinu pridedamą Paveldo tvarkybos reglamentą PTR 4.01.26: 2007 "Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos".

KULTŪROS MINISTRAS                                                                                     JONAS JUČAS

_________________

                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                   Lietuvos Respublikos kultūros

                                                                                                   ministro 2007 m. rugpjūčio 8 d.

                                                                                                   įsakymu Nr. ĮV-527

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS PTR 4.01.26:2007 "NEKILNOJAMOJO

KULTŪROS PAVELDO PAVELDOTVARKOS DARBŲ SKAIČIUOJAMŲJŲ KAINŲ

NUSTATYMO REKOMENDACIJOS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

                  1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.26:2007 "Nekilnojamojo kultūros paveldo paveldotvarkos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos" (toliau - Reglamentas) nustato reikalavimus kultūros paveldo tvarkybos darbų (toliau - tvarkybos darbai) kiekių ir resursų poreikio (toliau - resursų poreikis) žiniaraščių sudarymui, rengiant tvarkybos darbų projektus; nustato, kaip iš anksto numatyti ir apskaičiuoti ekonomiškai pagrįstas tvarkybos darbų projektinių sprendinių parengimo, jų realizavimo, projekto valdymo ir kitas išlaidas.

                 2. Tvarkybos darbų resursų poreikio skaičiavimai naudojami nustatant tvarkybos darbų skaičiuojamąją kainą, sudarant šių darbų sąmatas ir rengiant šių darbų vykdymo konkursų dokumentus bei šių darbų ekonominius pagrindimus bei planuojant investicijas.

                 3. Tvarkybos darbų resursų poreikio žiniaraščiai sudaromi pagal šiuos darbus atliekančio specialisto darbo sąnaudas (toliau - darbo sąnaudos) ir šiam darbui atlikti būtinų medžiagų (gaminių) ir mechanizmų normatyvines sąnaudas bei tvarkybos darbų projektuose apskaičiuotus šių darbų kiekius. Jeigu neįmanoma

tiksliai apskaičiuoti tvarkybos darbų kiekių, šių darbų žiniaraščiuose nurodomi prognozuojami arba apytikriai šių darbų kiekiai ir numatomų resursų poreikis. Tvarkybos darbų resursų poreikio žiniaraščiuose pateikiami šių darbų kiekiai ir resursų poreikio aprašymai turi atitikti tvarkybos darbų projekte ir/arba šių darbų techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus.

                 4. Tvarkybos darbų resursų poreikio apskaičiavimams, be tvarkybos reglamentais nustatytų normatyvų, taikomi ir kiti statybos darbų resursų sąnaudų normatyvai, atitinkantys Lietuvos Respublikoje nustatytą bendrąją statybos darbų resursų sąnaudų normatyvų rengimo sistemą (toliau - bendroji resursų sąnaudų

normatyvų sistema).

                 5. Jei tvarkybos darbų projektui įgyvendinti trūksta tvarkybos darbų ir bendroje resursų sąnaudų normatyvų sistemoje esančių normatyvų, kiekvienu konkrečiu atveju statytojo, tvarkybos valdytojo (užsakovo) prašymu projektuotojas parengia atitinkamas kalkuliacijas ir pagrindimus, kuriuos patvirtina kultūros paveldo objekto valdytojas arba jo įgaliotas statytojas (užsakovas).

                 6. Resursų poreikio apskaičiavimai atliekami vadovaujantis Reglamentu, kitais kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais bei statybos techniniu reglamentu STR 3. 01.01:2002 "Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka", patvirtintu aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205), statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas", patvirtintu aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80), ir kitais teisės aktais.

                7. Nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkybos darbų skaičiuojamųjų kainų nustatymo rekomendacijos pateikiamos Reglamento 1 priede, o bendrieji ekonominiai normatyvai pateikiami Reglamento 2 priede.                                                          II. REGLAMENTO SĄVOKOS

                 8. Reglamento sąvokos:

                8.1. ekonominiai normatyvai - teisės aktais nustatyti ar rekomenduojami tvarkybos darbų išlaidų rodikliai, kurie taikomi arba į kuriuos atsižvelgiama apskaičiuojant tvarkybos darbų kainą;

                8.2. rinkos kainos - medžiagų bei mechanizmų gamintojų, jų tiekėjų bei paslaugų teikėjų skelbiamos kainos;

             8.3. skaičiuojamosios rinkos kainos - teisės aktais nustatytos (rekomenduojamos) tvarkybos ir/arba statybos darbų resursų poreikio (medžiagų, mechanizmų eksploatacijos, darbo užmokesčio) kainos, apskaičiuotos bei nustatytos pagal rinkos tyrimus ir analizę;

               8.4. pradinės skaičiavimo prielaidos - organizaciniai, techniniai, technologiniai bei kitokie duomenys, kurie tvarkybos darbų projekte nėra pagrindiniai, bet turi įtakos šių darbų skaičiuojamajai kainai nustatyti;

                  8.5. skaičiuojamoji kaina - tvarkybos darbų projektui parengti ir įgyvendinti reikalinga išlaidų suma, statytojo (užsakovo) apskaičiuota pagal resursų poreikio skaičiuojamąsias arba rinkos kainas bei rekomenduojamus bendruosius kainos apskaičiavimo principus;

                8.6. suvestinis kainos apskaičiavimas - skaičiuojamasis statytojo (užsakovo) investicijų poreikis, apimantis visas numatomas išlaidas tvarkybos darbų projektui parengti ir įgyvendinti;

                8.7. objektinė sąmata - investicijų poreikis kultūros paveldo objekto tvarkybai ar atskirai tvarkomųjų paveldosaugos darbų arba tvarkomųjų statybos darbų daliai, detalizuotas pagal tvarkybos darbų projekto arba statinio techninio projekto sudėtines dalis;

                8.8. lokalinė sąmata - investicijų poreikis, detalizuotas pagal tvarkybos darbus.

                 8.9. Kitos Reglamente naudojamos sąvokos atitinka Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme (Žin., 1995, Nr. 3- 37; 2004, Nr. 153-5571), Statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2006, Nr. 116-4402), Viešųjų pirkimų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) bei kituose teisės aktuose nurodytas sąvokas.

                                               III. RESURSŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

                 9. Tvarkybos darbų resursų sąnaudų normatyvus sudaro šiuos darbus atliekančių specialistų darbo sąnaudų (toliau - darbo sąnaudos), šiems darbams atlikti būtinų medžiagų ir mechanizmų eksploatacijos sąnaudų normatyvai, apskaičiuoti konkrečiam vienetiniam darbui (fiziniu matavimo vienetu išmatuojama,

technologiškai susijusių elementinių darbų bei operacijų, reikalingų darbui atlikti, visuma). Tvarkybos darbų resursų sąnaudų normatyvai nustatomi skaičiavimų, stebėjimų bei ekspertinio vertinimo būdu, orientuojantis į vidutines darbo sąnaudas. Darbo sąnaudų normatyvų pagrindimui sudaromi technologiniai darbų aprašymai, detalizuojamos darbų sudėtys, pateikiami duomenys apie darbo procese naudojamus įrankius ar mechanizmus bei jų naudojimo atvejus.

                 10. Apskaičiuojant medžiagų ir gaminių sąnaudų normas darbo vienetui, turi būti atsižvelgta į tvarkybos darbų atlikimo rekomendacijas, turi būti įvertintos techninės medžiagų charakteristikos bei kiti duomenys. Medžiagų sąnaudų normos apskaičiuojamos įvertinant natūralias netektis ir objektyviai susidarančias gamybos atliekas.

                 11. Vienetinio tvarkybos darbo laiko sąnaudų norma apskaičiuojama pagal šio darbo atlikimo technologijas atitinkančius darbo metodus ir optimalias šio darbo atlikimo sąlygas. Ši laiko sąnaudų norma apskaičiuojama kaip vidutinė suminė konkretaus tvarkybos darbo trukmė (išreikšta tokio darbo valandomis), reikalinga šio darbo vienetui atlikti. Tvarkybos darbų laiko sąnaudose apskaičiuojamas reikalingų kvalifikacijų specialistų darbo poreikis bei svertiniu būdu nustatoma ir rekomenduojama vidutinė kvalifikacinė kategorija.

                 12. Darbų sąnaudų normatyvai yra sugrupuoti į rinkinius (tvarkybos darbų rinkiniai,. statybos darbų rinkiniai, remonto darbų rinkiniai, įrengimų paleidimo ir derinimo darbų rinkiniai ir kt. rinkiniai).

                13. Kiekvieną darbų sąnaudų rinkinį sudaro techninė dalis, šių darbų apimčių skaičiavimo taisyklės, šių darbų normų koeficientai, šių darbų sudėčių aprašymai ir vienetinių šių darbų aprašymai ir jų matavimo vienetai, vidutinės šį darbą atliekančių specialistų kategorijos ir šių specialistų darbo laiko sąnaudos, išreikštos darbo valandų (žm. val.) skaičiumi, taip pat mechanizmų eksploatavimo sąnaudos, išreikštos mechanizmų eksploatavimo valandų (maš. val.) skaičiumi, bei medžiagų, reikalingų darbui atlikti, sąnaudos, išreikštos fiziniais matavimo vienetais.

                  14. Kiekvienam darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų vienetiniam normatyvui suteikiamas numeris pagal kodavimo iržymėjimo tvarką, aprašytą statybos techninio reglamento STR 3.01.01:2002 "Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka" 1 priede.             IV. TVARKYBOS DARBŲ RESURSŲ POREIKIO ŽINIARAŠČIŲ SUDĖTIS IR

                                                                SUDARYMO TVARKA

                   15. Tvarkybos darbų projekte sudaromų resursų poreikio žiniaraščių detalumas ir sudėtis priklauso nuo šio projekto stadijos, planuojamos tvarkybos darbų trukmės, finansavimo ir kitokių faktorių ir yra nustatomas vadovaujantis paveldo

tvarkybos reglamentu PTR 3.06.01:2007 "Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės" ir statybos techniniu reglamentu STR 1.05.05:2005 "Statinio projektavimas" bei statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 "Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka".

                      16. Resursų poreikio žiniaraščių sudarymo tvarka, būtini dokumentai ir jų aprašymai yra nustatyti statybos techniniame reglamente STR 3.01.01:2002 "Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka", kurio 4 priede pateikiamos rekomenduojamos resursų poreikio žiniaraščių formos.

                                                   V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

                       17. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

                                                                _________________

 

PrisegtukasDydis
1 priedas.doc91.5 KB
2 priedas.doc30.5 KB
Spausdinimo versija